Sport w SGH

Studenci SGH mogą korzystać z oferty Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w ramach obowiązkowych zajęć oraz fakultatywnych zajęć rekreacyjno-sportowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Oferta CWFiS obejmuje następujące dyscypliny: aerobik, atletyka, karatedo, koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, narciarstwo, nordic walking, pilates, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, siatkówka, snowboard, spływy kajakowe, taniec towarzyski, tenis ziemny, trening funkcjonalny, wycieczki rowerowe, żeglarstwo.

Studenci stacjonarnych studiów licencjackich powinni obowiązkowo zrealizować dwa semestry zajęć wychowania fizycznego w pierwszym i drugim semestrze studiów.


Harmonogram zajęć

Kolorem żółtym w harmonogramie na semestr letni oznaczono grupy udostępnione studentom anglojęzycznym. Dla studentów polskojęzycznych dostępne są wszystkie zajęcia w harmonogramie.


Kontakt

Zaliczenie zajęć

Zajęcia wychowania fizycznego można zaliczyć spełniając co najmniej jeden z następujących warunków:

 • zapisanie się, uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez CWFiS oraz zaliczenie według obowiązującej skali ocen,
 • przepisanie oceny z zajęć wychowania fizycznego zaliczonych na innej uczelni na tym samym stopniu studiów (licencjackie, magisterskie),
 • przedstawienie zaświadczenia z odpowiedniego Związku Sportowego o posiadaniu aktualnej co najmniej drugiej klasy sportowej,
 • uczestnictwo w (dodatkowo płatnym) obozie sportowym, na którym zajęcia prowadzą pracownicy CWFiS,
 • czynne uczestnictwo w treningach sekcji sportowej KU AZS SGH i reprezentowanie uczelni w zawodach sportowych,
 • uczestnictwo w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca SGH,
 • uczestnictwo w zajęciach Chóru SGH.

Podstawowym warunkiem zaliczenia zajęć wychowania fizycznego jest frekwencja oraz aktywny i systematyczny udział w zajęciach potwierdzony sprawdzianami w trakcie semestru, przy czym:

 • dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze,
 • konieczna jest obecność na co najmniej 10 zajęciach, na które student jest zapisany,
 • wszystkie usprawiedliwione nieobecności muszą zostać odrobione na zajęciach we wskazanej wcześniej przez prowadzącego zajęcia innej grupie zajęciowej, bądź udziałem w uzgodnionych wcześniej z prowadzącym zajęcia zawodach sportowych,
 • odrobienia możliwe są tylko za zgodą prowadzących zajęcia, w szczególności nie jest możliwe odrabianie na zajęciach, na których przeprowadzane są sprawdziany (zwykle ostatnie zajęcia w semestrze) oraz zajęć w grupach, w których osiągnięty jest maksymalny, dopuszczalny przepisami limit osób,
 • na zajęciach należy przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia oraz wykonywać polecenia instruktora,
 • szczegóły zaliczenia w tym forma i częstotliwość sprawdzianów określane są niezależnie przez prowadzącego zajęcia,
 • w wyjątkowych przypadkach decyzją kierownika CWFiS zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego mogą zostać dostosowane do indywidualnej sytuacji studenta (dotyczy to m.in. osób z orzeczoną niepełnosprawnością).

W szczególnych uzasadnionych medycznie przypadkach, możliwe jest czasowe lub trwałe przepisanie na inne zajęcia wychowania fizycznego, w szczególności na zajęcia rehabilitacji. Przepisanie pomiędzy grupami zajęciowymi wymaga zgody obu prowadzących i jest przez nich dokonywane na prośbę studenta.

Nie istnieje możliwość zwolnienia z zaliczania zajęć wychowania fizycznego.

Przepisanie oceny

Zajęcia wychowania fizycznego można zaliczyć przepisując oceny z innej uczelni. W tym celu wystarczy zastosować się do instrukcji dziekana Studium Licencjackiego lub dziekana Studium Magisterskiego dotyczącej przepisywania ocen.

Ubiegać się o przepisanie oceny można tylko w odniesieniu do przedmiotów zrealizowanych w ramach odpowiedniego stopnia studiów. W przypadku, gdy zajęcia w innej uczelni kończyły się na zaliczenie, a nie na ocenę, w SGH przepisywana jest ocena 3 (dostateczna).
 
Dla ułatwienia procedury przepisania oceny wystarczy złożyć, a potem odebrać z sekretariatu CWFiS niezbędne dokumenty:

 • poświadczony wykaz ocen lub suplement do dyplomu,
 • formularz przepisania oceny,
 • sylabus przedmiotu.

Przesunięcie zaliczenia zajęć na inny semestr

Według regulaminu studiów nie ma możliwości przesunięcia zaliczenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na inny semestr. Można natomiast, po otrzymaniu oceny niedostatecznej, ubiegać się o warunek z tego przedmiotu. Wtedy w kolejnym semestrze można wybrać z obowiązującej oferty dowolne zajęcia wychowania fizycznego.


Zapisy na zajęcia

Terminarz

Zapisy na zajęcia WF w semestrze letnim 2023/2024 odbędą się w terminach:  

 • Rejestracja na zajęcia WF dla studentów II semestru (studia stacjonarne) - od 02.02 od godz. 10.00 do 05.02 do godz. 10.00  
 • Rejestracja na zajęcia WF dla wszystkich studentów (licencjackie, magisterskie, stacjonarne, niestacjonarne) - od 05.02 od godziny 15.00 do 08.02 do godz. 10.00
 • Rejestracja na zajęcia WF bezpośrednio za zgodą wykładowców (wszystkie semestry i tryby studiów) - 23.02 - 05.03 (włącznie)
Rejestracja

W zajęciach wychowania fizycznego mogą uczestniczyć studenci wszystkich rodzajów i kierunków studiów. W pierwszym etapie deklaracji semestralnej wyboru zajęć dokonują studenci, dla których w danym semestrze wychowanie fizyczne jest obowiązkowe. Do drugiego etapu deklaracji semestralnej mogą przystąpić wszyscy studenci.

Wybór nowych zajęć lub zmianę wcześniej dokonanego wyboru można wykonać wybierając polecenie menu Wpisywanie nowych przedmiotów na podstawie harmonogramu zajęć. W danym semestrze w pierwszym etapie deklaracji student może wybrać co najwyżej:

 • jedną grupę zajęć w ramach sekcji sportowej AZS (na zaliczenie lub fakultatywnie - wybór studenta zgłaszany na pierwszych zajęciach),
 • jedną grupę zajęć w ramach pozostałych przedmiotów (na zaliczenie lub fakultatywnie​ - wybór studenta zgłaszany na pierwszych zajęciach).

Oferta sekcji sportowych AZS skierowana jest do osób wyrażających chęć uczestnictwa w rywalizacji na zawodach sportowych. W sekcjach sportów zespołowych obowiązuje limit uczestników, przy czym wyboru dokonuje trener danej sekcji. Osoby, którym nie uda się dostać do składu danej sekcji będą miały możliwość zapisu na inne zajęcia wychowania fizycznego w kolejnej turze deklaracji lub bezpośrednio w sekretariacie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (w przypadku wolnej liczby miejsc). Osoby zapisujące się do sekcji mają również możliwość wyboru w pierwszej turze deklaracji jednocześnie innych zajęć, z których po dostaniu się do składu sekcji mogą na początku semestru zrezygnować.

Każde zajęcia z oferty poza sekcjami sportowymi AZS mają wyznaczoną maksymalną dopuszczalną liczbę studentów, którzy mogą brać w nich udział. Limity oraz aktualna zajętość w danej grupie podane są obok każdych zajęć. Odmiennie niż w przypadku sekcji sportowych AZS, w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.

W drugiej turze deklaracji wszyscy studenci mogą wybierać zajęcia, w których pozostały jeszcze wolne miejsca. W tym przypadku nie ma limitu na liczbę wybieranych zajęć.

W celu dokonania wyboru należy:

 • z rozwijanej listy wybrać numer przypisany do konkretnej grupy zajęć,
 • zaznaczyć przycisk wyboru związany z wybranymi zajęciami,
 • wcisnąć przycisk „Zatwierdź” na dole formularza.

W celu dokonania zmiany wybranych zajęć należy:

 • odznaczyć zaznaczony uprzednio przycisk wyboru,
 • dokonać wyboru nowych zajęć.

Informacja na temat dokonanego wyboru zajęć wychowania fizycznego widnieje w pozycji menu. Wyświetlanie zawartości deklaracji, natomiast pełna historia dokonywanych wyborów jest wyświetlana w pozycji menu Historia wyboru przedmiotów.


KU AZS SGH

KU AZS SGH jest studencką organizacją sportu akademickiego działającą na terenie uczelni. Jej podstawową jednostką organizacyjną jest sekcja sportowa. Członkiem sekcji może być wyłącznie student, doktorant lub pracownik SGH.

Sekcje sportowe AZS SGH

Sekcje z trenerami CWFiS

Aerobik sportowy, biegi przełajowe, futsal kobiet, futsal mężczyzn, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, lekkoatletyka, piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna, pływanie, siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn, siatkówka plażowa, sekcja turystyczna, żeglarstwo.

Sekcje samodzielne

Badminton, brydż sportowy, judo, narciarstwo, snowboard, szachy, tchoukball, tenis stołowy, tenis ziemny, jeździectwo.

Harmonogram treningów

Biegi przełajowe

Trener: Witold Dżoń, Anna Grzywacz

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 17:10 – 18:40, siłownia SGH bud. G
 • wtorek 11:00 – 14:00, Stadion SKRA
 • czwartek 15:30 – 17:00, Stadion SKRA

Futsal Kobiet

Trener: Marcin Stachowicz

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 19:00 - 20:30, ul. Wawelska 46 (LO Słowackiego)
 • środa 17:30 – 19:00, ul. Wawelska 46 (LO Słowackiego)

Karatedo

Trener: Krzysztof Witos

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 19:00 – 20:40, sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
 • piątek: 19:00 – 20:40,  sala gimnastyczna nr 2 bud. G

Koszykówka kobiet

Trener: Artur Zasuwik

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 17:10 – 18:40, sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
 • wtorek 20:00 – 22:00, ul. Lokajskiego 3 
 • środa 8:00 – 9:30, sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
 • czwartek 20:00 – 22:00, ul. Lokajskiego 3

Koszykówka mężczyzn

Trener: Marek Zasuwik
 
Godziny zajęć: 

 • poniedziałek 19:00 – 21:00, ul. Stokłosy 3
 • wtorek 9:50 – 11:20, sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
 • środa 19:00 – 21:00, ul. Stokłosy 3
 • sobota 9:00 – 11:00, ul. Stokłosy 3

Lekkoatletyka

Trener: Witold Dżoń

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 19:10 – 21:10, siłownia SGH bud. G
 • wtorek 14:00 – 15:30, Stadion SKRA
 • środa 17:10 – 18:40, sala gimnastyczna nr 2 bud. G
 • czwartek 14:00 – 15:30, Stadion SKRA

Narciarstwo

Sekcja samodzielna


Piłka nożna mężczyzn

Trener: Marcin Stachowicz

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 21:00 – 23:00, ul. Obrońców Tobruku 11
 • wtorek 17:00 – 19:00, ul. Wawelska 46
 • środa 21:00 – 23:00, ul. Obrońców Tobruku 11
 • piątek 11:40 – 13:10, siłownia SGH bud. G

Piłka ręczna kobiet i mężczyzn

Trener Łukasz Wolski

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 20:50 – 22:20, sala gimnastyczna nr. 1 bud. G
 • wtorek 21:00 – 22:30, CRS ul. Lindego 20
 • czwartek 21:30 – 22:30, CRS ul. Lindego 20
 • piątek 19:00 – 20:30, siłownia SGH bud. G

Pływanie

Trener: Dariusz Polkowski

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 11:40 – 13:10, siłownia SGH bud. G
 • wtorek 20:00 – 21:30
 • środa 20:50 – 22:20, siłownia SGH bud. G
 • sobota 10:30 – 12:00

Sekcja turystyczna

Sekcja samodzielna

​Kierownik: Konrad Walczyk


Siatkówka kobiet

Trener: Piotr Najmowicz

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 20:50 – 22:20, sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
 • środa 19:00 – 20:30 sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
 • czwartek 21:00 – 22:30, MOS Rogalińska
 • piątek 15:20 – 16:50, sala gimnastyczna nr 2 bud. G

Siatkówka mężczyzn

Trener: Paweł Bojewski

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 21:00 – 22:30, MOS Rogalińska
 • środa 20:50 – 22:20 sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
 • czwartek 20:30 – 22:20, Hala Saska
 • piątek 8:00 – 9:50, sala gimnastyczna nr 1 bud. G

Tenis stołowy

Sekcja samodzielna


Tenis ziemny

Sekcja samodzielna 


Trójbój siłowy

Sekcja samodzielna

Godziny zajęć:

 • czwartek 17:00 – 19:00, siłownia SGH bud. G

Wioślarstwo

Sekcja samodzielna

Godziny zajęć:

 • czwartek 7:40 – 9:10, TWDW – Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy (Wał Miedzyszyński 399)

Żeglarstwo

Trener: Krzysztof Staniszewski

Godziny zajęć: 

 • środa 19:00 – 20:30, sala gimnastyczna nr 1 bud. G
 • sobota 09:00 – 14:00, Ośrodek Żeglarski Zegrze ul. Warszawska 45
Rejestracja sekcji

Sekcja sportowa może podjąć formalną działalność po dokonaniu rejestracji w KU AZS SGH.

Warunkiem rejestracji sekcji w KU AZS SGH jest:

 • reprezentowanie przez sekcję dyscypliny sportowej (formy sportu uregulowanej odpowiednimi przepisami i normami, zarejestrowanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej),
 • liczba członków pozwalająca na spełnienie warunków drużynowej klasyfikacji w Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP) lub w innych zawodach o zasięgu ogólnopolskim lub członkiem sekcji jest co najmniej jedna osoba, która spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • ma co najmniej pierwszą klasę sportową w dyscyplinie, którą reprezentuje sekcja,
  • w okresie ostatnich dwóch lat w dyscyplinie, którą reprezentuje sekcja, została medalistą Mistrzostw Polski albo zawodów sportowych co najmniej tej rangi,
 • złożenie wniosku o rejestrację sekcji do Zarządu KU AZS SGH.

Baza sportowa SGH

Baza sportowa SGH obejmuje siłownię i dwie sale gimnastyczne mieszczące się w budynku głównym oraz salę gimnastyczną w budynku W przy ul. Wiśniowej.

Siłownia
Siłownia
Siłownia
Siłownia
Siłownia
Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
Sala gimnastyczna w budynku W

Dla potrzeb zajęć wychowania fizycznego oraz treningów sekcji sportowych AZS SGH, wynajmowane są obiekty na terenie Warszawy: hale sportowe, pływalnie oraz korty tenisowe.

Obiekty zewnętrzne, w których prowadzone są zajęcia WF:

 • piłka nożna – Ligowiec, ul Piaseczyńska 71

Obiekty zewnętrzne, w których prowadzone są zajęcia sekcji sportowych SGH:

 • biegi przełajowe i lekkoatletyka – Stadion SKRA, ul. Wawelska 5
 • koszykówka kobiet – SP nr 340, ul. Lokajskiego 3
 • koszykówka mężczyzn – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3
 • pływanie – OSiR Żoliborz, ul. Potocka 1
 • piłka nożna – OSiR Bemowo, ul Obrońców Tobruku 11
 • piłka ręczna – CRS Bielany, ul. Lindego 20
 • piłka siatkowa kobiet i mężczyzn – MOS Wola, ul. Rogalińska 2/Hala Saska
 • żeglarstwo – Ośrodek Sportów Wodnych AZS Zegrze Płd., ul. Warszawska 45, 05-130 Zegrze Południowe​

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
bud. G, pok. 046 (podziemia przy łączniku z budynkiem A)
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 30
e-mail: cwfis@sgh.waw.pl

Dni Sportu SGH