Sport w SGH

Studenci SGH mogą korzystać z oferty Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w ramach obowiązkowych zajęć oraz fakultatywnych zajęć rekreacyjno-sportowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Oferta CWFiS obejmuje następujące dyscypliny: aerobik, atletyka, karatedo, koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, narciarstwo, nordic walking, pilates, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, siatkówka, snowboard, spływy kajakowe, taniec towarzyski, tenis ziemny, trening funkcjonalny, wycieczki rowerowe, żeglarstwo.

Studenci stacjonarnych studiów licencjackich powinni obowiązkowo zrealizować dwa semestry zajęć wychowania fizycznego w pierwszym i drugim semestrze studiów.


Harmonogram zajęć

Kolorem żółtym w harmonogramie na semestr letni oznaczono grupy udostępnione studentom anglojęzycznym. Dla studentów polskojęzycznych dostępne są wszystkie zajęcia w harmonogramie.


Kontakt

Zaliczenie zajęć

Zajęcia wychowania fizycznego można zaliczyć spełniając co najmniej jeden z następujących warunków:

 • zapisanie się, uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez CWFiS oraz zaliczenie według obowiązującej skali ocen,
 • przepisanie oceny z zajęć wychowania fizycznego zaliczonych na innej uczelni na tym samym stopniu studiów (licencjackie, magisterskie),
 • przedstawienie zaświadczenia z odpowiedniego Związku Sportowego o posiadaniu aktualnej co najmniej drugiej klasy sportowej,
 • uczestnictwo w (dodatkowo płatnym) obozie sportowym, na którym zajęcia prowadzą pracownicy CWFiS,
 • czynne uczestnictwo w treningach sekcji sportowej KU AZS SGH i reprezentowanie uczelni w zawodach sportowych,
 • uczestnictwo w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca SGH,
 • uczestnictwo w zajęciach Chóru SGH.

Podstawowym warunkiem zaliczenia zajęć wychowania fizycznego jest frekwencja oraz aktywny i systematyczny udział w zajęciach potwierdzony sprawdzianami w trakcie semestru, przy czym:

 • dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze,
 • konieczna jest obecność na co najmniej 10 zajęciach, na które student jest zapisany,
 • wszystkie usprawiedliwione nieobecności muszą zostać odrobione na zajęciach we wskazanej wcześniej przez prowadzącego zajęcia innej grupie zajęciowej, bądź udziałem w uzgodnionych wcześniej z prowadzącym zajęcia zawodach sportowych,
 • odrobienia możliwe są tylko za zgodą prowadzących zajęcia, w szczególności nie jest możliwe odrabianie na zajęciach, na których przeprowadzane są sprawdziany (zwykle ostatnie zajęcia w semestrze) oraz zajęć w grupach, w których osiągnięty jest maksymalny, dopuszczalny przepisami limit osób,
 • na zajęciach należy przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia oraz wykonywać polecenia instruktora,
 • szczegóły zaliczenia w tym forma i częstotliwość sprawdzianów określane są niezależnie przez prowadzącego zajęcia,
 • w wyjątkowych przypadkach decyzją kierownika CWFiS zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego mogą zostać dostosowane do indywidualnej sytuacji studenta (dotyczy to m.in. osób z orzeczoną niepełnosprawnością).

W szczególnych uzasadnionych medycznie przypadkach, możliwe jest czasowe lub trwałe przepisanie na inne zajęcia wychowania fizycznego, w szczególności na zajęcia rehabilitacji. Przepisanie pomiędzy grupami zajęciowymi wymaga zgody obu prowadzących i jest przez nich dokonywane na prośbę studenta.

Nie istnieje możliwość zwolnienia z zaliczania zajęć wychowania fizycznego.

Przepisanie oceny

Zajęcia wychowania fizycznego można zaliczyć przepisując oceny z innej uczelni. W tym celu wystarczy zastosować się do instrukcji dziekana Studium Licencjackiego lub dziekana Studium Magisterskiego dotyczącej przepisywania ocen.

Ubiegać się o przepisanie oceny można tylko w odniesieniu do przedmiotów zrealizowanych w ramach odpowiedniego stopnia studiów. W przypadku, gdy zajęcia w innej uczelni kończyły się na zaliczenie, a nie na ocenę, w SGH przepisywana jest ocena 3 (dostateczna).
 
Dla ułatwienia procedury przepisania oceny wystarczy złożyć, a potem odebrać z sekretariatu CWFiS niezbędne dokumenty:

 • poświadczony wykaz ocen lub suplement do dyplomu,
 • formularz przepisania oceny,
 • sylabus przedmiotu.

Przesunięcie zaliczenia zajęć na inny semestr

Według regulaminu studiów nie ma możliwości przesunięcia zaliczenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na inny semestr. Można natomiast, po otrzymaniu oceny niedostatecznej, ubiegać się o warunek z tego przedmiotu. Wtedy w kolejnym semestrze można wybrać z obowiązującej oferty dowolne zajęcia wychowania fizycznego.


Zapisy na zajęcia

Terminarz

Zapisy na zajęcia WF w semestrze letnim 2022/2023 odbędą się w terminach:

 • Rejestracja na zajęcia WF dla studentów II semestru (studia stacjonarne) – od 10.02 od godz. 10:00 do 14.02 do godz. 10:00
 • Rejestracja na zajęcia WF dla wszystkich studentów (licencjackie, magisterskie, stacjonarne, niestacjonarne) – od 14.02 od godziny 13:00 do 17.02 do godz. 10:00
 • Rejestracja na zajęcia WF bezpośrednio za zgodą wykładowców (wszystkie semestry i tryby studiów) – 18.02 – 06.03
Rejestracja

  W zajęciach wychowania fizycznego mogą uczestniczyć studenci wszystkich rodzajów i kierunków studiów. W pierwszym etapie deklaracji semestralnej wyboru zajęć dokonują studenci, dla których w danym semestrze wychowanie fizyczne jest obowiązkowe. Do drugiego etapu deklaracji semestralnej mogą przystąpić wszyscy studenci.

  Wybór nowych zajęć lub zmianę wcześniej dokonanego wyboru można wykonać wybierając polecenie menu Wpisywanie nowych przedmiotów na podstawie harmonogramu zajęć. W danym semestrze w pierwszym etapie deklaracji student może wybrać co najwyżej:

  • jedną grupę zajęć w ramach sekcji sportowej AZS (na zaliczenie lub fakultatywnie - wybór studenta zgłaszany na pierwszych zajęciach),
  • jedną grupę zajęć w ramach pozostałych przedmiotów (na zaliczenie lub fakultatywnie​ - wybór studenta zgłaszany na pierwszych zajęciach).

  Oferta sekcji sportowych AZS skierowana jest do osób wyrażających chęć uczestnictwa w rywalizacji na zawodach sportowych. W sekcjach sportów zespołowych obowiązuje limit uczestników, przy czym wyboru dokonuje trener danej sekcji. Osoby, którym nie uda się dostać do składu danej sekcji będą miały możliwość zapisu na inne zajęcia wychowania fizycznego w kolejnej turze deklaracji lub bezpośrednio w sekretariacie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (w przypadku wolnej liczby miejsc). Osoby zapisujące się do sekcji mają również możliwość wyboru w pierwszej turze deklaracji jednocześnie innych zajęć, z których po dostaniu się do składu sekcji mogą na początku semestru zrezygnować.

  Każde zajęcia z oferty poza sekcjami sportowymi AZS mają wyznaczoną maksymalną dopuszczalną liczbę studentów, którzy mogą brać w nich udział. Limity oraz aktualna zajętość w danej grupie podane są obok każdych zajęć. Odmiennie niż w przypadku sekcji sportowych AZS, w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.

  W drugiej turze deklaracji wszyscy studenci mogą wybierać zajęcia, w których pozostały jeszcze wolne miejsca. W tym przypadku nie ma limitu na liczbę wybieranych zajęć.

  W celu dokonania wyboru należy:

  • z rozwijanej listy wybrać numer przypisany do konkretnej grupy zajęć,
  • zaznaczyć przycisk wyboru związany z wybranymi zajęciami,
  • wcisnąć przycisk „Zatwierdź” na dole formularza.

  W celu dokonania zmiany wybranych zajęć należy:

  • odznaczyć zaznaczony uprzednio przycisk wyboru,
  • dokonać wyboru nowych zajęć.

  Informacja na temat dokonanego wyboru zajęć wychowania fizycznego widnieje w pozycji menu. Wyświetlanie zawartości deklaracji, natomiast pełna historia dokonywanych wyborów jest wyświetlana w pozycji menu Historia wyboru przedmiotów.


  KU AZS SGH

  KU AZS SGH jest studencką organizacją sportu akademickiego działającą na terenie uczelni. Jej podstawową jednostką organizacyjną jest sekcja sportowa. Członkiem sekcji może być wyłącznie student, doktorant lub pracownik SGH.

  Sekcje sportowe AZS SGH

  Sekcje z trenerami CWFiS

  Aerobik sportowy, biegi przełajowe, futsal kobiet, futsal mężczyzn, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, lekkoatletyka, piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna, pływanie, siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn, siatkówka plażowa, sekcja turystyczna, żeglarstwo.

  Sekcje samodzielne

  Badminton, brydż sportowy, judo, narciarstwo, snowboard, szachy, tchoukball, tenis stołowy, tenis ziemny, jeździectwo.

  Harmonogram treningów

  Biegi przełajowe

  Trener: Witold Dżoń, Anna Milińska-Tymendorf

  Godziny zajęć:

  • poniedziałek 17:10 – 18:40, siłownia SGH bud. G
  • wtorek 16:30 – 18:00, Stadion SKRA
  • czwartek 16:30 – 18:00, Stadion SKRA

  Futsal Kobiet

  Trener: Marcin Stachowicz

  Godziny zajęć w trakcie ustalania


  Karatedo

  Trener: Krzysztof Witos

  Godziny zajęć:

  • poniedziałek 19:00 – 20:40, sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
  • piątek: 19:00 – 20:40,  sala gimnastyczna nr 2 bud. G

  Koszykówka Kobiet

  Trener: Artur Zasuwik

  Godziny zajęć:

  • wtorek 20:00 – 22:00, ul. Lokajskiego 3 
  • środa 11:40 – 13:10, sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
  • czwartek 20:00 – 22:00, ul. Lokajskiego 3

  Koszykówka mężczyzn

  Trener: Marek Zasuwik
   
  Godziny zajęć: 

  • poniedziałek 20:00 – 22:00, ul. Stokłosy 3
  • wtorek 9:50 – 11:20, sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
  • środa 20:00 – 22:00, ul. Stokłosy 3
  • sobota 9:00 – 11:00, ul. Stokłosy 3

  Lekkoatletyka

  Trener: Witold Dżoń

  Godziny zajęć:

  • poniedziałek 19:10 – 21:10, siłownia SGH bud. G
  • wtorek 15:30 – 16:45, Stadion SKRA
  • środa 17:10 – 18:40, sala gimnastyczna nr 2 bud. G
  • czwartek 16:30 – 16:45, Stadion SKRA

  Narciarstwo

  Sekcja samodzielna


  Piłka Nożna Mężczyzn

  Trener: Marcin Stachowicz

  Godziny zajęć:

  • poniedziałek 20:00 – 21:30, ul. Obrońców Tobruku 11
  • wtorek 20:00 – 21:30, ul. Obrońców Tobruku 11
  • środa 20:00 – 21:30, ul. Obrońców Tobruku 11
  • czwartek 20:00 – 21:30, ul. Obrońców Tobruku 11
  • piątek 11:40 – 13:10, siłownia SGH bud. G

  Piłka Ręczna Kobiet

  Trener: Łukasz Wolski


  Piłka Ręczna Mężczyzn

  Trener Łukasz Wolski

  Godziny zajęć:

  • poniedziałek 21:00 – 22:30, CRS ul. Lindego 20
  • wtorek 20:50 – 22:20, siłownia SGH bud. G
  • środa 20:30 – 22:00, CRS ul. Lindego 20
  • piątek 15:20 – 16:50, siłownia SGH bud. G

  Pływanie

  Trener: Dariusz Polkowski

  Godziny zajęć:

  • poniedziałek 11:40 – 13:10, siłownia SGH bud. G
  • wtorek 20:00 – 21:30 pływalnia Potocka
  • środa 20:50 – 22:20, siłownia SGH bud. G
  • sobota 10:30 – 12:00, pływalnia Potocka

  Sekcja Turystyczna

  Sekcja samodzielna

  ​Kierownik: Konrad Walczyk


  Siatkówka Kobiet

  Trener: Piotr Najmowicz

  Godziny zajęć:

  • poniedziałek 20:50 – 22:20, sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
  • środa 19:00 – 20:30 sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
  • czwartek 21:00 – 22:30, MOS Rogalińska
  • piątek 15:20 – 16:50, sala gimnastyczna nr 2 bud. G

  Siatkówka Mężczyzn

  Trener: Paweł Bojewski

  Godziny zajęć:

  • poniedziałek 21:00 – 22:30, MOS Rogalińska
  • środa 20:50 – 22:20 sala gimnastyczna przy ul. Wiśniowej 41
  • czwartek 20:30 – 22:20, Hala Saska
  • piątek 8:00 – 9:50, sala gimnastyczna nr 1 bud. G

  Tchoukball

  Sekcja samodzielna


  Tenis ziemny

  Sekcja samodzielna 


  Żeglarstwo

  Trener: Krzysztof Staniszewski

  Godziny zajęć: 

  • środa 19:00 – 20:30, sala gimnastyczna nr 1 bud. G
  • sobota 09:00 – 14:00, Ośrodek Żeglarski Zegrze ul. Warszawska 45
  Rejestracja sekcji

  Sekcja sportowa może podjąć formalną działalność po dokonaniu rejestracji w KU AZS SGH.

  Warunkiem rejestracji sekcji w KU AZS SGH jest:

  • reprezentowanie przez sekcję dyscypliny sportowej (formy sportu uregulowanej odpowiednimi przepisami i normami, zarejestrowanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej),
  • liczba członków pozwalająca na spełnienie warunków drużynowej klasyfikacji w Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP) lub w innych zawodach o zasięgu ogólnopolskim lub członkiem sekcji jest co najmniej jedna osoba, która spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
   • ma co najmniej pierwszą klasę sportową w dyscyplinie, którą reprezentuje sekcja,
   • w okresie ostatnich dwóch lat w dyscyplinie, którą reprezentuje sekcja, została medalistą Mistrzostw Polski albo zawodów sportowych co najmniej tej rangi,
  • złożenie wniosku o rejestrację sekcji do Zarządu KU AZS SGH.

  Baza sportowa SGH

  Baza sportowa SGH obejmuje siłownię i dwie sale gimnastyczne mieszczące się w budynku głównym oraz salę gimnastyczną w budynku W przy ul. Wiśniowej.

  Siłownia
  Siłownia
  Siłownia
  Siłownia
  Siłownia
  Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
  Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
  Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
  Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
  Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
  Sala gimnastyczna w budynku W przy ul. Wiśniowej
  Sala gimnastyczna w budynku W

  Dla potrzeb zajęć wychowania fizycznego oraz treningów sekcji sportowych AZS SGH, wynajmowane są obiekty na terenie Warszawy: hale sportowe, pływalnie oraz korty tenisowe.

  Obiekty zewnętrzne, w których prowadzone są zajęcia WF:

  • pływanie – Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1 (zajęcia czasowo zawieszone)
  • piłka nożna – Ligowiec, ul Piaseczyńska 71
  • tenis ziemny – Korty Smecz, Stokłosy 2A

  Obiekty zewnętrzne, w których prowadzone są zajęcia sekcji sportowych SGH:

  • biegi przełajowe i lekkoatletyka – Stadion SKRA, ul. Wawelska 5
  • koszykówka kobiet – SP nr 340, ul. Lokajskiego 3
  • koszykówka mężczyzn – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3
  • pływanie – OSiR Żoliborz, ul. Potocka 1
  • piłka nożna – OSiR Bemowo, ul Obrońców Tobruku 11
  • piłka ręczna – CRS Bielany, ul. Lindego 20
  • piłka siatkowa kobiet i mężczyzn – MOS Wola, ul. Rogalińska 2/Hala Saska
  • żeglarstwo – Ośrodek Sportów Wodnych AZS Zegrze Płd., ul. Warszawska 45, 05-130 Zegrze Południowe​

  Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
  bud. G, pok. 046 (podziemia przy łączniku z budynkiem A)
  al. Niepodległości 162
  tel.: 22 564 94 30
  e-mail: cwfis@sgh.waw.pl

  Dni Sportu SGH