Jakość kształcenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w swojej działalności edukacyjnej nieustannie dąży do doskonalenia procesu kształcenia i do osiągania wysokiej jego jakości, zapewniającej interesariuszom uczelni – zwłaszcza studentom, doktorantom, absolwentom i ich pracodawcom – osiąganie satysfakcji z rezultatów kształcenia, a zarazem pozwalającej SGH osiągać i utrzymywać wysoką pozycję w europejskim środowisku szkolnictwa wyższego. Skuteczności podejmowanych przez SGH działań doskonalących w obszarze szeroko rozumianej dydaktyki sprzyja wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia.

Uczelniany system zarządzania jakością kształcenia w SGH został wprowadzony 23 marca 2016 r. zarządzeniem rektora nr 16.

Cele systemu

 1. Zapewnienie spójności poszczególnych właściwości procesu kształcenia realizowanego w SGH z:
  • misją, strategią oraz polityką jakości SGH,
  • przepisami prawa obowiązującego w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce,
  • standardami i wskazówkami w zakresie zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area),
  • Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
 2. Monitorowanie i analiza przebiegu głównych procesów wpływających na kształcenie w SGH.
 3. Cykliczne badania jakości kształcenia realizowanego w SGH stanowiące źródło informacji zwrotnej służącej korygowaniu i doskonaleniu procesu kształcenia w SGH.
 4. Promowanie kultury jakości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Struktura systemu

Kształcenie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obejmuje trzy główne procesy:

 1. tworzenie programów kształcenia,
 2. realizację proces kształcenia,
 3. walidację efektów kształcenia.

Ponadto na kształcenie w SGH składają się procesy pomocnicze oraz zarządcze.

Procedury systemu

W systemie zarządzania jakością kształcenia funkcjonują cztery główne procedury. Dotyczą one: monitorowania jakości programów kształcenia, monitorowania jakości procesu kształcenia, monitorowania procesu walidacji efektów kształcenia oraz monitorowania losów absolwentów SGH. Działania podejmowane w ramach tych procedur są dokumentowane, archiwizowane i podlegają audytowi wykonywanemu na zlecenie kierownictwa SGH.

System zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obejmuje również działania w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania. 

Zadania pełnomocnika

Zadania pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obejmują wspieranie osób i jednostek organizacyjnych zaangażowanych w procesy systemu zapewniania jakości oraz promowanie kultury jakości w SGH. Zadaniami pełnomocnika jest w szczególności wsparcie realizacji następujących procedur i działań:

 • monitorowanie i analizowanie programów kształcenia,
 • monitorowanie jakości procesu kształcenia,
 • monitorowanie walidacji efektów kształcenia,
 • monitorowanie losów absolwentów,
 • monitorowanie dokumentacji i audytu systemu zarządzania jakością kształcenia,
 • ​​zapewnienie spójności ze standardami i wskazówkami w zakresie zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Pełnomocnik realizuje swoje zadania w bezpośredniej współpracy z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi uczelni, w tym szczególnie z Ośrodkiem Rozwoju Studiów Ekonomicznych.

Akty prawne i inne materiały

Akty prawa wewnętrznego i krajowego dotyczącego jakości kształcenia

Polityka jakości kształcenia w SGH

Zasady tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów oraz oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Studenckie ​praktyki zawodowe w SGH

Zasady przygotowywania prac dyplomowych i system antyplagiatowy w SGH

Hospitacja zajęć nauczycieli akademickich w SGH

Potwierdzanie efektów uczenia się w SGH

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do jakości kształcenia

Komisje akredytacyjne

Publikacje poświęcone jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

​Raporty i analizy dotyczące SGH

Wybrane programy ministerialne związane z zespołem pełnomocnika

Akredytacje

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oprócz akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) posiada również wiele prestiżowych akredytacji międzynarodowych.

Opracowania zespołu pełnomocnika

Nad Uczelnianym Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK) w SGH czuwa zespól w składzie:

 • mgr Horacy Dębowski​​,
 • mgr Wojciech Stęchły​​,
 • mgr Katarzyna Trawińska-Konador​,
 • ​​mgr Andrzej Żurawski.

Z zespołem współpracuje prof. Ewa Chmielecka.

Raporty

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Analizy

Webinaria

Zespół Pełnomocnika Rektora SGH ds. Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia ma przyjemność zapraszać Państwa na cykliczne webinaria „Rozmowy przy drugiej kawie”. Celem spotkań jest inspirowanie uczestników do doskonalenia dydaktyki. Webinaria są otwarte – adresowane są zarówno do społeczności SGH, jak również innych uczelni.

Webinaria nie wymagają rejestracji, odbywają się raz w miesiącu od października do czerwca w czwartki od 9:00 do 10:00 na platformie MsTeams. Szczegółowe informacje o najbliższym webinarium są dostępne w Kalendarzu SGH

Informujemy, że sesja webinarium jest nagrywana. Nagrania dostępne są jedynie dla członków społeczności SGH. Włączenie kamery podczas udziału w seminarium i podanie swojego imienia i nazwiska jest dobrowolne i tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rada programowa

 • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH – Przewodniczący Rady
 • dr Jacek Lewicki
 • dr Marcin Dąbrowski
 • dr Iryna Degtyarova
 • mgr Katarzyna Trawińska-Konador
 • Lukas Kasica – Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów SGH
 • dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH

W razie pytań zapraszam do kontaktu: jakub.brdulak@sgh.waw.pl

dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH – pełnomocnik rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH
e-mail: jbrdula@sgh.waw.pl