Jakość kształcenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w swojej działalności edukacyjnej nieustannie dąży do doskonalenia procesu kształcenia i do osiągania wysokiej jego jakości, zapewniającej interesariuszom uczelni – zwłaszcza studentom, doktorantom, absolwentom i ich pracodawcom – osiąganie satysfakcji z rezultatów kształcenia, a zarazem pozwalającej SGH osiągać i utrzymywać wysoką pozycję w europejskim środowisku szkolnictwa wyższego. Skuteczności podejmowanych przez SGH działań doskonalących w obszarze szeroko rozumianej dydaktyki sprzyja wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia.

Uczelniany system zarządzania jakością kształcenia w SGH został wprowadzony 23 marca 2016 r. zarządzeniem rektora nr 16.

Cele systemu

  1. Zapewnienie spójności poszczególnych właściwości procesu kształcenia realizowanego w SGH z:
    • misją, strategią oraz polityką jakości SGH,
    • przepisami prawa obowiązującego w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce,
    • standardami i wskazówkami w zakresie zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area),
    • Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
  2. Monitorowanie i analiza przebiegu głównych procesów wpływających na kształcenie w SGH.
  3. Cykliczne badania jakości kształcenia realizowanego w SGH stanowiące źródło informacji zwrotnej służącej korygowaniu i doskonaleniu procesu kształcenia w SGH.
  4. Promowanie kultury jakości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Struktura systemu

Kształcenie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obejmuje trzy główne procesy:

  1. tworzenie programów kształcenia,
  2. realizację proces kształcenia,
  3. walidację efektów kształcenia.

Ponadto na kształcenie w SGH składają się procesy pomocnicze oraz zarządcze.

Procedury systemu

W systemie zarządzania jakością kształcenia funkcjonują cztery główne procedury. Dotyczą one: monitorowania jakości programów kształcenia, monitorowania jakości procesu kształcenia, monitorowania procesu walidacji efektów kształcenia oraz monitorowania losów absolwentów SGH. Działania podejmowane w ramach tych procedur są dokumentowane, archiwizowane i podlegają audytowi wykonywanemu na zlecenie kierownictwa SGH.

System zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obejmuje również działania w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania. 

Zadania pełnomocnika

Zadania pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obejmują wspieranie osób i jednostek organizacyjnych zaangażowanych w procesy systemu zapewniania jakości oraz promowanie kultury jakości w SGH. Zadaniami pełnomocnika jest w szczególności wsparcie realizacji następujących procedur i działań:

  • monitorowanie i analizowanie programów kształcenia,
  • monitorowanie jakości procesu kształcenia,
  • monitorowanie walidacji efektów kształcenia,
  • monitorowanie losów absolwentów,
  • monitorowanie dokumentacji i audytu systemu zarządzania jakością kształcenia,
  • ​​zapewnienie spójności ze standardami i wskazówkami w zakresie zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Pełnomocnik realizuje swoje zadania w bezpośredniej współpracy z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi uczelni, w tym szczególnie z Ośrodkiem Rozwoju Studiów Ekonomicznych.

Akty prawne i inne materiały

Akty prawa wewnętrznego i krajowego dotyczącego jakości kształcenia

Polityka jakości kształcenia w SGH

Zasady tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów oraz oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Studenckie ​praktyki zawodowe w SGH

Zasady przygotowywania prac dyplomowych i system antyplagiatowy w SGH

Hospitacja zajęć nauczycieli akademickich w SGH

Potwierdzanie efektów uczenia się w SGH

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do jakości kształcenia

Komisje akredytacyjne

Publikacje poświęcone jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

​Raporty i analizy dotyczące SGH

Wybrane programy ministerialne związane z zespołem pełnomocnika

Akredytacje

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oprócz akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) posiada również wiele prestiżowych akredytacji międzynarodowych.

Opracowania zespołu pełnomocnika

Nad Uczelnianym Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK) w SGH czuwa zespól w składzie:

  • mgr Horacy Dębowski​​,
  • mgr Wojciech Stęchły​​,
  • mgr Katarzyna Trawińska-Konador​,
  • ​​mgr Andrzej Żurawski.

Z zespołem współpracuje prof. Ewa Chmielecka.

Sprawozdania z działalności USZJK

Raporty

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Analizy

Webinaria

Informujemy, że sesja seminarium jest nagrywana (oprócz prezentacji i dyskusji), a nagranie może zostać upublicznione przez organizatorów. Nagrania dostępne są jedynie dla członków społeczności SGH.

Włączenie kamery podczas udziału w seminarium i podanie swojego imienia i nazwiska jest dobrowolne i tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rada programowa

  • dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH – przewodnicząca rady
  • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH – prorektor ds. dydaktyki i studentów
  • dr Jacek Lewicki – dyrektor ORSE
  • dr Marcin Dąbrowski – kanclerz SGH
  • Adrian Zontek – wiceprzewodniczący Samorządu Studentów SGH​
  • dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH – pełnomocnik rektora ds. USZJK

Wsparcie organizacyjne i merytoryczne

  • ​mgr Katarzyna Trawińska-Konador

Webinaria

18. Jakość w szkolnictwie wyższym. Zapewnienie czy iluzja? – 9 czerwca 2022

Wprowadzenie:

17. Rozmowy o Ukrainie w czas wojny – 2 czerwca 2022

Wprowadzenie:

16. Młodzi na rynku pracy – 19 maja 2022

Wprowadzenie:

 

15. Rozmowy o Ukrainie w czas wojny – 5 maja 2022

Wprowadzenie:

 

Podsumowanie w Gazecie SGH życie uczelni

14. Rozmowy o Ukrainie w czas wojny –14 kwietnia 2022

Wprowadzenie:

 

Podsumowanie w Gazecie SGH życie uczelni

13. Jak polskie uczelnie mogą pomóc ukraińskim studentom? – 24 marca 2022

Wprowadzenie:

 

12. Możliwości oferowane przez ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) – 24 lutego 2022

Wprowadzenie:

 

11. Piąty poziom ram kwalifikacji w Europie, w Polsce, w SGH – 20 stycznia 2022

Wprowadzenie:

10. Zaangażowanie wykładowców i studentów w proces kształcenia – jak zwiększyć ich motywację?​ – 25 listopada 2021

Wprowadzenie:

9. Co to znaczy kształcić liderów? – 28 października 2021

Wprowadzenie:

8. Student-Centred Learning z perspektywy SGH – 24 czerwca  2021

Wprowadzenie:

7. Kim ma być absolwent SGH? Profil absolwenta – 27 maja 2021

Wprowadzenie:

6. Quality Assurance, Quality Culture, and Enhancement of Teaching and Learning – 22 kwietnia 2021

Wprowadzenie:

5. ECTS. Jak mogą one pomóc w budowaniu programów studiów? – 18 marca 2021

Wprowadzenie:

4. Micro-credentials. Czym są i jakie szanse tworzą one dla polskich uczelni? – 26 lutego 2021

Wprowadzenie:

3. Czym są uniwersytety europejskie? – 21 stycznia 2021

Wprowadzenie:

2. Komunikat Rzymski z perspektywy SGH – 17 grudnia 2020

Wprowadzenie:

1. Czym jest kształcenie wyższe? – 26 listopada 2020

Wprowadzenie: 

dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH – pełnomocnik rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH
e-mail: jbrdula@sgh.waw.pl