Granty NCN

Narodowe Centrum Nauki posiada w swojej ofercie konkursy na finansowanie badań podstawowych, do których mogą aplikować zarówno młodzi jak i doświadczeni naukowcy, najczęściej w podziale na poszczególne etapy kariery naukowej. Projekty, w zależności od rodzaju konkursu, możliwe są również do realizacji we współpracy krajowej i/lub międzynarodowej.

Badania podstawowe

Badania podstawowe mogą być realizowane w następującej formie:

 • projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
 • projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,
 • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Jednostką udzielającą wsparcia  w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania grantów NCN jest Dział Obsługi Projektów, przy współpracy z Działem Księgowości Projektowej.

Jak uzyskać finansowanie?

Osoby zainteresowane uzyskaniem finansowania zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Projektów, możliwie jak najwcześniej. Dział Obsługi Projektów wspiera osoby zainteresowane aplikowaniem już na etapie wyboru i dopasowania odpowiedniej formy finansowania, oraz w zakresie poprawności wniosku od strony formalnej.

Wnioski składane za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów będą przyjmowane nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą zamknięcia konkursu przez NCN.

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Rodzaje konkursów
 • OPUS

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 

 • PRELUDIUM

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 

 • PRELUDIUM BIS

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów.
 

 • SONATA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 

 • SONATA BIS

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, realizowane przez osoby posiadające stopnień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopnień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 

 • SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 

 • MAESTRO

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 

 • HARMONIA

Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 

 • ETIUDA

Konkurs na stypendia doktorskie.
 

 • UWERTURA

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
 

 • TANGO

Konkurs na wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.
 

 • MINIATURA

Konkurs na sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych, tzw. „małe granty”.
 

 • POLONEZ

Konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.
 

 • Program POLONEZ BIS

Jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W trzech konkursach, które ogłosimy w 2021 i 2022 roku, zrekrutujemy 120 doświadczonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić tu badania podstawowe w wybranych przez siebie instytucjach publicznych lub prywatnych. Program gwarantuje stażystom zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatkowe fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej. Program naukowy uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń, współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi w ramach staży międzysektorowych.
 

 • DAINA

Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych.
 

 • SHENG

Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.
 

 • Dioscuri

Konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.
 

 • Weave-UNISONO

Konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave.
 

 • NORFACE NORFACE

(New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.    
 

 • CHANSE

(Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) to koordynowany przez NCN program realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich. Głównym celem programu CHANSE jest ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze pt. Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age. Do zadań CHANSE należy finansowanie wysokiej jakości międzynarodowych projektów badawczych oraz inspirowanie współpracy między naukowcami a różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, prawodawcy, decydenci, szkoły itp. Program CHANSE powstał w wyniku współpracy sieci HERA i NORFACE, wspierających badania naukowe w obszarze, odpowiednio, humanistyki i nauk społecznych. Konsorcjum CHANSE pozyskało grant w wysokości 10 mln EUR pochodzący z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.
 

 • URBAN EUROPE

Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki współpracuje od 2015 roku, wspiera naukowców realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

Aktualnie otwarte konkursy

Informujemy, że przed złożeniem wniosku w Dziale Obsługi Projektów SGH, wnioski te muszą być już kompletne.


Termin naboru w NCN – 31 lipca 2022 r., do godz. 16:00
Termin naboru w SGH – na 2 tygodnie przed planowanym złożeniem wniosku

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 • posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe,
 • który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł.


Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin naboru w NCN – 15 września 2022 do godz. 16:00
Termin naboru w SGH – 1 września 2022

Konkurs na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Skierowany do doświadczonych naukowców mających w dorobku z ostatnich 10-ciu lat co najmniej 5 publikacji w renomowanych czasopismach, kierowanie realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz inne istotne osiągnięcia w nauce.


Dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej.

Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE (jednej – w przypadku projektów dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku,. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. Wnioskodawca koordynujący jest wskazywany we wniosku i pełni rolę organizacyjną oraz koordynującą. Zasady wyboru agencji wiodącej właściwej dla danego wniosku zostały wyjaśnione w załączniku „Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO” w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych. W konkursie Weave-UNISONO w 2021 r. rolę agencji wiodącej mogą pełnić wyłącznie: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.

Harmonogramy

Harmonogram konkursów w 2022 roku

Osoby zainteresowane aplikowaniem powinny zgłosić się do działu Obsługi projektów najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym zamknięciem konkursu przez NCN. Do tego dnia wniosek powinien być już kompletny.

1. WEAVE-UNISONO

 • rozpoczęcie naboru wniosków: nabór ciągły od stycznia 2021 r., zgodnie z wymogami agencji wiodącej
 • zakończenie naboru wniosków: dwa tygodnie przed zamknięciem naboru agencji wiodącej
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące

2. MINIATURA 6

 • rozpoczęcie naboru wniosków: nabór ciągły od 1 lutego
 • zakończenie naboru wniosków: 31 lipca

3. OPUS 23

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca
 • zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): grudzień 2022 r.

4. PRELUDIUM 21

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca
 • zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): grudzień 2022 r.

5. POLONEZ BIS 2

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca
 • zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): grudzień 2022 r.

6. SONATA BIS 12

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 czerwca
 • zakończenie naboru wniosków: 15 września
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): marzec 2023 r.

7. MAESTRO 14

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 czerwca
 • zakończenie naboru wniosków: 15 września
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): marzec 2023 r.

7. OPUS 24 + WEAVE

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 września
 • zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): czerwiec 2023 r. WEAVE – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2023 r.

8. PRELUDIUM BIS 4

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 września
 • zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): maj 2023 r.

9. SONATA 18

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 września
 • zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): czerwiec 2023 r.

10. POLONEZ BIS 3

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 września
 • zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): czerwiec 2023 r.

11. SONATINA 7

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 grudnia
 • zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2023 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): wrzesień 2023 r.

12. SHENG 3

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 grudnia
 • zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2023 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): listopada 2023 r.
 
Pomocne informacje

Wsparcie w przygotowywaniu i realizacji projektów:

Emilia Chmielewska
mail: emilia.chmielewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 77 89;

Anna Jędrzejczyk  
mail: anna.jedrzejczyk@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 59;
 
Anna Senator
mail: anna.senator@sgh.waw.pl
tel. 22 564 99 58;

Paulina Kwietniewska-Burzyńska
mail: paulina.kwietniewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 70;

Wsparcie w realizacji projektów:

Agata Ksokowska-Podstawek
mail: agata.ksokowska-podstawek@sgh.waw.pl
tel. 22 564 99 58

Dział Obsługi Projektów
al. Niepodległości 162, budynek G (główny),
pokój nr 10
02-554 Warszawa
e-mail: projekty@sgh.waw.pl