Granty NCN

Narodowe Centrum Nauki posiada w swojej ofercie konkursy na finansowanie badań podstawowych, do których mogą aplikować zarówno młodzi jak i doświadczeni naukowcy, najczęściej w podziale na poszczególne etapy kariery naukowej. Projekty, w zależności od rodzaju konkursu, możliwe są również do realizacji we współpracy krajowej i/lub międzynarodowej.

Badania podstawowe

Badania podstawowe mogą być realizowane w następującej formie:

 • projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
 • projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,
 • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Jednostką udzielającą wsparcia  w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania grantów NCN jest Dział Obsługi Projektów, przy współpracy z Działem Księgowości Projektowej.

Jak uzyskać finansowanie?

Osoby zainteresowane uzyskaniem finansowania zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Projektów, możliwie jak najwcześniej. Dział Obsługi Projektów wspiera osoby zainteresowane aplikowaniem już na etapie wyboru i dopasowania odpowiedniej formy finansowania, oraz w zakresie poprawności wniosku od strony formalnej.

Wnioski składane za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów będą przyjmowane nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą zamknięcia konkursu przez NCN.

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Rodzaje konkursów
 • OPUS

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 

 • PRELUDIUM

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 

 • PRELUDIUM BIS

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów.
 

 • SONATA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 

 • SONATA BIS

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, realizowane przez osoby posiadające stopnień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopnień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 

 • SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 

 • MAESTRO

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 

 • HARMONIA

Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 

 • ETIUDA

Konkurs na stypendia doktorskie.
 

 • UWERTURA

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
 

 • TANGO

Konkurs na wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.
 

 • MINIATURA

Konkurs na sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych, tzw. „małe granty”.
 

 • POLONEZ

Konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.
 

 • Program POLONEZ BIS

Jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W trzech konkursach, które ogłosimy w 2021 i 2022 roku, zrekrutujemy 120 doświadczonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić tu badania podstawowe w wybranych przez siebie instytucjach publicznych lub prywatnych. Program gwarantuje stażystom zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatkowe fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej. Program naukowy uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń, współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi w ramach staży międzysektorowych.
 

 • DAINA

Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych.
 

 • SHENG

Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.
 

 • Dioscuri

Konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.
 

 • Weave-UNISONO

Konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave.
 

 • NORFACE NORFACE

(New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.    
 

 • CHANSE

(Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) to koordynowany przez NCN program realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich. Głównym celem programu CHANSE jest ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze pt. Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age. Do zadań CHANSE należy finansowanie wysokiej jakości międzynarodowych projektów badawczych oraz inspirowanie współpracy między naukowcami a różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, prawodawcy, decydenci, szkoły itp. Program CHANSE powstał w wyniku współpracy sieci HERA i NORFACE, wspierających badania naukowe w obszarze, odpowiednio, humanistyki i nauk społecznych. Konsorcjum CHANSE pozyskało grant w wysokości 10 mln EUR pochodzący z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.
 

 • URBAN EUROPE

Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki współpracuje od 2015 roku, wspiera naukowców realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

Aktualnie otwarte konkursy

Informujemy, że przed złożeniem wniosku w Dziale Obsługi Projektów SGH, wnioski te muszą być już kompletne.


Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, dotyczące następujących obszarów tematycznych:

 1. Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
 2. Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie: Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Izraela, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajwanu, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

W konkursie CHIST-ERA Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Narodowe Centrum Nauki przyjmuje wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe. Całkowity budżet przeznaczony przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Jak wnioskować o finansowanie?

 • poziom międzynarodowy: polski zespół badawczy przygotowuje we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosek wspólny w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci CHIST-ERA (ESS).
 • poziom krajowy: polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu, który następnie musi złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Konkurs CHIST-ERA jest jednoetapowy, na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 2 lutego 2023, 17:00 CET
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 9 lutego 2023
 • Wyniki konkursu: lipiec 2023
 • Rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2023

Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych, / wniosek OPUS
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG, SNSF,FNR lub FWO / wniosek OPUS LAP
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

Ważne! Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 24 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Budżet konkursu wynosi 350 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

Nabór w SGH trwa do 2 grudnia 2022 r.


Konkurs SONATA 18 przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

Z projektu można sfinansować:

 • wynagrodzenie kierownika projektu – 160 000 zł rocznie w przypadku zatrudnienia kierownika na pełnoetatowym stanowisku, w przypadku zatrudnienia innego niż pełnoetatowe kierownik może otrzymać wynagrodzenie w wysokości maks. 2 000 zł miesięcznie,
 • wynagrodzenia dla wykonawców projektu,
 • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktoratów (maks. 5 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc realizacji projektu),
 • wynagrodzenia przeznaczone dla członków zespołu badawczego,
 • koszty obniżenia pensum dydaktycznego - podmiot, który zatrudnia kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy może otrzymać środki finansowe na obniżenie o 50% pensum dydaktycznego kierownika projektu,
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu,
 • usługi obce,
 • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje,
 • gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych,
 • inne koszty niezbędne do realizacji projektu,

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

Nabór w SGH trwa do 2 grudnia 2022r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2023 r.


PRELUDIUM BIS 4 skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 4 może obejmować środki na badania w wysokości  co najwyżej  300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która spełnia wymagania dla promotora określone w art. 190 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie) oraz będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, zgodnie z  procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

Nabór w SGH trwa do 2 grudnia 2022r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w maju 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, zawartą w niniejszym ogłoszeniu.


POLONEZ BIS 3 jest konkursem na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru wniosków w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

Do okresu 12 miesięcy nie zalicza się:

 • krótkich pobytów turystycznych/wakacyjnych,
 • okresu odbywania obowiązkowej służby wojskowej,
 • okresu pozostawania w procedurze uchodźczej,
 • pobytu w Polsce rozpoczynającego się 24 lutego 2022 r. lub później w przypadku osób objętych Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są  zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 3 to 27 mln zł.


Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.

Wnioski badawcze muszą dotyczyć przynajmniej jednego z następujących tematów:

 1. Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
 2. Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
 3. Making use of available biodiversity monitoring data

Projekty powinny skupiać się na doskonaleniu istniejących metod lub opracowywaniu i ocenie nowych, które pozwolą lepiej scharakteryzować, zrozumieć i modelować stan różnorodności biologicznej, jej dynamikę i tendencje w odpowiednich skalach przestrzennych i czasowych. Celem konkursu jest również wsparcie badaczy w opracowywaniu narzędzi służących lepszemu wdrażaniu i harmonizacji programów monitorowania bioróżnorodności w różnych krajach i regionach oraz wykazywaniu możliwości wykorzystania informacji z monitoringu w procesie wprowadzenia zmian w polityce transformacyjnej i zarządzaniu.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) mija 9 listopada 2022 r. (NCN) i 26 października w SGH, natomiast  wspólnych wniosków pełnych (full proposals) ‒  5 kwietnia 2023 r. (NCN) i  22 marca 2023r. w SGH. Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie OSF.

Wyniki konkursu poznamy na przełomie września i października 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia i dokumentacja konkursową dostępną zarówno na stronie Partnerstwa BiodivERsA+, jak i na stronie NCN.


Naukowcy mogą składać wnioski o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych związanych z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania. We współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies NCN ogłasza konkurs Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call).

Jakie możliwości daje konkurs CHIST-ERA?

W konkursie można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych w zakresie trzech obszarów tematycznych związanych z otwartą nauką:

 • Create, enrich or prepare ‘reference data sets’.
 • ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user,
 • Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results.

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Czechy, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Proces wnioskowania

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS). Ocena jest jednoetapowa, nie ma etapu wniosków skróconych, należy złożyć wyłącznie wniosek wspólny pełny.
 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze przeznaczy budżet w wysokości 500 tys. euro.

Harmonogram konkursu

Wnioski wspólne należy złożyć w systemie ESS w terminie do 14 grudnia 2022 roku do godziny 17.00 CET. Do 21 grudnia 2022 roku przyjmowane są zgłoszenia w systemie OSF dla wniosków krajowych. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w czerwcu 2023, a już we wrześniu zwycięskie zespoły badawcze będą mogły rozpocząć realizację badań.


Dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej.

Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE (jednej – w przypadku projektów dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku,. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. Wnioskodawca koordynujący jest wskazywany we wniosku i pełni rolę organizacyjną oraz koordynującą. Zasady wyboru agencji wiodącej właściwej dla danego wniosku zostały wyjaśnione w załączniku „Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO” w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych. W konkursie Weave-UNISONO w 2021 r. rolę agencji wiodącej mogą pełnić wyłącznie: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.

Harmonogramy

Harmonogram konkursów w 2022 roku

Osoby zainteresowane aplikowaniem powinny zgłosić się do działu Obsługi projektów najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym zamknięciem konkursu przez NCN. Do tego dnia wniosek powinien być już kompletny.

1. WEAVE-UNISONO

 • rozpoczęcie naboru wniosków: nabór ciągły od stycznia 2021 r., zgodnie z wymogami agencji wiodącej
 • zakończenie naboru wniosków: dwa tygodnie przed zamknięciem naboru agencji wiodącej
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące

2. MINIATURA 6

 • rozpoczęcie naboru wniosków: nabór ciągły od 1 lutego
 • zakończenie naboru wniosków: 31 lipca

3. OPUS 23

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca
 • zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): grudzień 2022 r.

4. PRELUDIUM 21

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca
 • zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): grudzień 2022 r.

5. POLONEZ BIS 2

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca
 • zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): grudzień 2022 r.

6. SONATA BIS 12

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 czerwca
 • zakończenie naboru wniosków: 15 września
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): marzec 2023 r.

7. MAESTRO 14

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 czerwca
 • zakończenie naboru wniosków: 15 września
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): marzec 2023 r.

7. OPUS 24 + WEAVE

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 września
 • zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): czerwiec 2023 r. WEAVE – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2023 r.

8. PRELUDIUM BIS 4

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 września
 • zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): maj 2023 r.

9. SONATA 18

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 września
 • zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): czerwiec 2023 r.

10. POLONEZ BIS 3

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 września
 • zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): czerwiec 2023 r.

11. SONATINA 7

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 grudnia
 • zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2023 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): wrzesień 2023 r.

12. SHENG 3

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 15 grudnia
 • zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2023 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej): listopada 2023 r.
 
Pomocne informacje

Wsparcie w przygotowywaniu i realizacji projektów:

  Emilia Chmielewska
  mail: emilia.chmielewska@sgh.waw.pl
  tel. 22 564 77 89;

  Anna Jędrzejczyk  
  mail: anna.jedrzejczyk@sgh.waw.pl
  tel. 22 564 98 59;
   
  Anna Senator
  mail: anna.senator@sgh.waw.pl
  tel. 22 564 99 58;

  Paulina Kwietniewska-Burzyńska
  mail: paulina.kwietniewska@sgh.waw.pl
  tel. 22 564 98 70;

  Wsparcie w realizacji projektów:

  Agata Ksokowska-Podstawek
  mail: agata.ksokowska-podstawek@sgh.waw.pl
  tel. 22 564 99 58

  Dział Obsługi Projektów
  al. Niepodległości 162, budynek G (główny),
  pokój nr 10
  02-554 Warszawa
  e-mail: projekty@sgh.waw.pl