Granty NCN

Narodowe Centrum Nauki posiada w swojej ofercie konkursy na finansowanie badań podstawowych, do których mogą aplikować zarówno młodzi jak i doświadczeni naukowcy, najczęściej w podziale na poszczególne etapy kariery naukowej. Projekty, w zależności od rodzaju konkursu, możliwe są również do realizacji we współpracy krajowej i/lub międzynarodowej.

Badania podstawowe

Badania podstawowe mogą być realizowane w następującej formie:

 • projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
 • projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,
 • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Jednostką udzielającą wsparcia  w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania grantów NCN jest Dział Obsługi Projektów, przy współpracy z Działem Księgowości Projektowej.

Jak uzyskać finansowanie?

Osoby zainteresowane uzyskaniem finansowania zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Projektów, możliwie jak najwcześniej. Dział Obsługi Projektów wspiera osoby zainteresowane aplikowaniem już na etapie wyboru i dopasowania odpowiedniej formy finansowania, oraz w zakresie poprawności wniosku od strony formalnej.

Wnioski składane za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów będą przyjmowane nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą zamknięcia konkursu przez NCN.

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Rodzaje konkursów
 • OPUS

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 

 • PRELUDIUM

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 

 • PRELUDIUM BIS

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów.
 

 • SONATA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 

 • SONATA BIS

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, realizowane przez osoby posiadające stopnień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopnień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 

 • SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 

 • MAESTRO

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 • MINIATURA

Konkurs na sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych, tzw. „małe granty”.
 

 • SHENG

Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.
 

 • Weave-UNISONO

Konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave.
 

 • NORFACE NORFACE

(New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.    
 

 • CHANSE

(Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) to koordynowany przez NCN program realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich. Głównym celem programu CHANSE jest ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze pt. Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age. Do zadań CHANSE należy finansowanie wysokiej jakości międzynarodowych projektów badawczych oraz inspirowanie współpracy między naukowcami a różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, prawodawcy, decydenci, szkoły itp. Program CHANSE powstał w wyniku współpracy sieci HERA i NORFACE, wspierających badania naukowe w obszarze, odpowiednio, humanistyki i nauk społecznych. Konsorcjum CHANSE pozyskało grant w wysokości 10 mln EUR pochodzący z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.
 

 • URBAN EUROPE

Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki współpracuje od 2015 roku, wspiera naukowców realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

Aktualnie otwarte konkursy

Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) prowadzi nabór do konkursu MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii. W międzynarodowym konsorcjum, do którego dołączą polscy badacze, oprócz zespołu ze Szwajcarii (lidera projektu), musi znaleźć się przynajmniej jeden partner z pozostałych państw uczestniczących.

Dostępna jest wyszukiwarka potencjalnych partnerów.

W konkursie MAPS naukowczynie i naukowcy posiadający tytuł doktora co najmniej od czterech lat oraz kompetencje pozwalające na kierowanie zespołem badawczym mogą się ubiegać o granty na realizację projektów z zakresu badań podstawowych we wszystkich dziedzinach nauki.

Maksymalna wysokość finansowania, jaką może uzyskać pojedynczy zespół z każdego kraju wynosi 350 000 franków na okres czterech lat. Wszystkie koszty polskiej części projektu pokrywa SNSF.

Termin składania wniosków:

 • do 17 czerwca w Dziale Obsługi Projektów SGH,
 • do 1 lipca w SNSF. 

Flagowy konkurs NCN na projekty z zakresu badań podstawowych przeznaczony dla naukowczyń i naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

W konkursie istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych realizowanych samodzielnie, zespołowo oraz we współpracy z partnerami krajowymi lub

zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

Termin składania wniosków:

 • do 3 czerwca w Dziale Obsługi Projektów SGH,
 • do 17 czerwca w NCN.

Konkurs skierowany jest do naukowczyń i naukowców, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Zespół badawczy może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Laureaci mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na realizację projektu z zakresu bań podstawowych trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków:

 • do 3 czerwca w Dziale Obsługi Projektów SGH,
 • do 17 czerwca w NCN

Konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego (badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny) służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Badanie może być realizowane przez pracownika naukowego, który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i posiada w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę.

Termin składania wniosków:

 • NCN prowadzi nabór ciągły w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.
 • Termin złożenia wniosku w Dziale Obsługi Projektów SGH – 14 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku w NCN.

International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine (IMPRESS-U) – konkurs na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej.

NCN w ramach tego konkursu  kieruje zaproszenie do zespołów z Polski, które z zespołami badawczymi z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych (opcjonalnie również z Litwy, Łotwy i/lub Estonii) zaplanują realizację badań w ramach wspólnego projektu.
Aby ułatwić proces tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych udostępniono narzędzie - Partner Search Tool do wyszukiwania potencjalnych partnerów

Cele programu IMPRESS-U to:

 • wspieranie wybitnych badań naukowych i technicznych oraz edukacji i innowacji poprzez współpracę międzynarodową,
 • promowanie i stymulowanie integracji ukraińskich naukowców z globalnym środowiskiem naukowym.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Budżet konkursu desygnowany przez NCN to 10 mln zł.

Nabór wspólnych wniosków międzynarodowych prowadzony przez agencję wiodącą (National Science Foundation) trwa do do 31 grudnia 2025 r.

Dodatkowo polski zespół zobowiązany jest do złożenia wniosku krajowego do NCN. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF,  terminie do 7 dni po złożeniu wniosku wspólnego.


Międzynarodowy konkurs na dwu- lub trójstronne projekty badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski.

Wspólny projekt badawczy musi opierać się na ścisłej współpracy pomiędzy polskim zespołem badawczym i zagranicznymi zespołami partnerskimi, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

Program Weave oparty jest na procedurze agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP), co oznacza, że wspólne międzynarodowe projekty badawcze oceniane są pod względem merytorycznym tylko w jednej instytucji.  W konkursie Weave-Unisono rolę tę pełni agencja zagraniczna właściwa dla zagranicznego zespołu koordynującego proces składania wniosku (wniosek na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze, w których partnerem koordynującym ma być polski zespół należy składać w konkursie OPUS LAP/WEAVE – nabór wrzesień-grudzień – w którym NCN będzie pełniło rolę agencji wiodącej).

Zgodnie z procedurą określoną w wytycznych dla polskich zespołów badawczych polski zespół opracowuje wniosek wspólny we współpracy z zagranicznym zespołem koordynującym, a także samodzielnie sporządza wniosek krajowy w systemie OSF..

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2023 wynosi 30 mln zł.

Termin składania wniosków:

 • w Dziale Obsługi Projektów SGH 14 dni przed złożeniem wniosku do instytucji finansującej,
 • w instytucji finansującej zgodnie z harmonogramem naboru wniosków wspólnych i krajowych
Harmonogramy

Harmonogram konkursów w 2023 roku

Osoby zainteresowane aplikowaniem powinny zgłosić się do działu Obsługi projektów najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym zamknięciem konkursu przez NCN. Do tego dnia wniosek powinien być już kompletny.

Pomocne informacje

Wsparcie w przygotowywaniu i realizacji projektów:

Anna Jędrzejczyk  
mail: anna.jedrzejczyk@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 59;
 
Anna Senator
mail: anna.senator@sgh.waw.pl
tel. 22 564 99 58;

Paulina Kwietniewska-Burzyńska
mail: paulina.kwietniewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 70;

Wsparcie w realizacji projektów:

Agata Ksokowska-Podstawek
mail: agata.ksokowska-podstawek@sgh.waw.pl
tel. 22 564 99 58

Dział Obsługi Projektów
al. Niepodległości 162, budynek G (główny),
pokój nr 10
02-554 Warszawa
e-mail: projekty@sgh.waw.pl