Stypendium doktoranckie w Szkole Doktorskiej SGH

Zgodnie z art 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej otrzymuje doktorant nieposiadający stopnia doktora.

Okres wypłacania

Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. Stypendium będzie wypłacane również w okresach wakacyjnych.

Do tego okresu, nie wlicza się okresu kształcenia w szkole doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kształcenia i nie istnieje inna szkoła doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadzący szkołę doktorską pokrywa osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.  

Wysokość i wypłata stypendium

Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

 • 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
 • 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Wysokość minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora w uczelni określa Minister w drodze rozporządzenia. Od 2023 roku wynosi ono 7210 zł (brutto).

Wysokość stypendium doktoranckiego będzie wynosić około:

 • przed oceną śródokresową: 2667,7 brutto
 • po ocenie śródokresowej: 4109,7 brutto.

Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (57% wynagrodzenia profesora).  

 W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w art. 209 ust. 4  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
Wypłata stypendium będzie następowała do 30 dnia każdego miesiąca.

Zwiększenie wysokości stypendium

Wysokość stypendium doktoranckiego może zostać zwiększona. Decyzję w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego podejmuje prorektor właściwy do spraw szkoły doktorskiej na wniosek dziekana Szkoły Doktorskiej.
Zwiększone stypendium doktoranckie otrzymać może dwóch doktorantów każdego roku kształcenia, w każdym programie, w którym prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej. Rektor może zwiększyć liczbę stypendiów na wniosek dziekana Szkoły Doktorskiej.

Ogłoszenie konkursu w roku 2023/2024

Na podstawie § 8 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej, dziekan Szkoły Doktorskiej ogłasza konkurs na przyznanie zwiększonego stypendium doktorskiego.

Wnioski o zwiększone stypendium doktoranckie (wraz z załącznikami) należy składać do dnia 3 grudnia 2023:

 • jeżeli są podpisane podpisem tradycyjnym (wersje papierowe) - w postaci skanu (jeden dokument wniosek + załączniki) na adres mailowy Biura Szkoły Doktorskiej: bsd@sgh.waw.pl, oraz w formie papierowej (oryginał) w Biurze Szkoły Doktorskiej (liczy się data stempla pocztowego),
 • jeżeli są podpisane podpisem elektronicznym / kwalifikowanym w postaci skanu (jeden dokument wniosek + załączniki) na adres mailowy Biura Szkoły Doktorskiej: bsd@sgh.waw.pl

Orzeczenie o niepełnosprawności

Doktorant posiadający:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w art. 209 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce.

Zatrudnienie doktoranta

Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

 • w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
 • któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Wcześniejsze złożenie rozprawy

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że okres pobierania stypendium nie może przekroczyć 4 lat.

Zaprzestanie wypłacania stypendium

Wypłata stypendium ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony
z listy doktorantów lub w którym upłynął ustawowy termin pobierania stypendium.

Składki na ubezpieczenia / opodatkowanie

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, wszyscy doktoranci Szkół Doktorskich są objęci ubezpieczeniem społecznym, tj. odprowadzane są składki emerytalne, rentowe i wypadkowe. Chętni doktoranci mogą także opłacać składkę chorobową. Składki są odprowadzane obowiązkowo, bez względu na posiadanie innego tytułu do ich odprowadzenia.

Składkę zdrowotną opłaca się tylko w przypadku nieposiadania innego tytułu do ubezpieczenia – np. umowa o pracę lub zgłoszenie do ubezpieczenie przez członka rodziny.
Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane.


Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
budynek M, pokój 35
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
e-mail: bsd@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 71 15
tel.: 22 564 71 30
poniedziałek – piątek: 9.00–15.00