Procedury wyjazdowe – informacje dla studentów

Informacja o procedurach wyjazdowych dla studentów SGH wyjeżdżających w ramach programów wymiany i programów dydaktycznych

Studenci SGH (wszystkich poziomów studiów), realizujący wyjazdy zagraniczne na studia w ramach programów wymiany (Erasmus+, PIM, umowy bilateralne), programów dydaktycznych (CEMS, programy podwójnego dyplomu, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie) czy jako indywidualne wyjazdy (Freemover, szkoły letnie) zobowiązani są przestrzegać „Regulamin wyjazdów studenckich oraz doktoranckich” (Zarządzenie Rektora nr 51 [zał. 1] z dnia 11.10.2017 r.). Dokumenty zawarte w poniższych sekcjach są obowiązujące dla wszystkich studentów wyjeżdżających za granicę w celu odbycia okresu studiów i są określone zarządzeniem Rektora:

Poniższe zakładki zawierają informacje niezbędne do zrealizowania mobilności w podziale na:

 • Centrum Współpracy Międzynarodowej - organizacja wyjazdów, w tym Erasmus+
 • Studium Licencjackie - sprawy merytoryczne związane z realizacją wyjazdu za granicę
 • Studium Magisterskie - sprawy merytoryczne związane z realizacją wyjazdu za granicę

W odniesieniu do każdej z tych części studenci powinni kontaktować się ze wskazanymi w zakładkach osobami kontaktowymi zgodnie z podanymi informacjami:

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Rozliczenie wyjazdów realizowanych w r. a. 2023/2024

Dokumenty rozliczenia wyjazdu powinny zostać dostarczone do Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH najpóźniej do miesiąca po zakończeniu pobytu na wymianie (tj. 1 miesiąc od daty końcowej z Confirmation of Stay lub daty zakończenia pierwszej sesji egzaminacyjnej).

Dokumenty rozliczeniowe

 • Formularz rozliczenia wyjazdu (dla wszystkich studentów, także tych, którzy nie otrzymywali stypendium finansowego) – należy tu wpisać wszystkie przedmioty realizowane w uczelni partnerskiej (nawet niezaliczone) oraz punkty ECTS
  • ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) przed końcem pobytu student, który wypełnił pierwszy test językowy powinien otrzymać email z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 30 dni. 
 • Learning Agreement podpisany przez wszystkie strony
 • Changes to Learning Agreement [jeśli były dokonywane zmiany] podpisany przez wszystkie strony
 • Transkrypt ocen uzyskanych na wyjeździe (dokument zwykle przesłany przez uczelnię zagraniczną dopiero po pewnym czasie od zakończenia wymiany, w tej sytuacji do CWM dostarcza się wszystkie dokumenty poza ocenami).
 • Formularz zamienników [jeśli dotyczy] – zaakceptowany dokument należy złożyć w Dziekanacie
 • Confirmation of Stay (Erasmus+ KA131). UWAGA! dokument nie może być podpisany wcześniej niż na 5 dni przed datą końcową wymiany deklarowane w Confirmation of Stay
 • Raport opisowy – tylko wersja elektroniczna (plik Word na 3-5 stron A4) przesłana emailem do osoby kontaktowej programu
  UWAGA! W raporcie proszę nie umieszczać żadnych danych kontaktowych czy osobowych
Dokument

Wszystkie powyżej wymienione dokumenty (ewentualnie bez Transcript of records, który może być wystawiony kilka tygodni później) należy przesyłać w komplecie w wersji elektronicznej po zakończeniu wymiany do osoby kontaktowej w CWM.

Ankieta online na stronie Komisji Europejskiej – po zakończeniu wymiany system wysyła na adres email (adres w domenie sgh.waw.pl) beneficjenta link do ankiety. UWAGA: ankieta online jest OBOWIĄZKOWA dla każdego beneficjenta Erasmus+ KA131 i jest warunkiem uzyskania rozliczenia stypendium.

Procedury wyjazdowe w r. a. 2023/2024

Procedury przedwyjazdowe

 • Learning Agreement – obowiązuje procedura przygotowania LA w USOSwebie ​zgodnie z instrukcją​.
  W przypadku wyjazdu na rok (2 semestry) należy przygotować LA na każdy semestr oddzielnie.

W LA należy ułożyć program za 30 ECTS na semestr. Przy posiadaniu nadwyżki za zrealizowane już przedmioty w SGH (min 6 ECTS) można wybrać przedmioty za minimum 24 ECTSy. Jednak finalnie należy dostosować się do wymogów danej uczelni partnerskiej (jeśli obowiązuje 30, to należy wybrać przedmioty za 30 ECTS). W przypadku wyjazdu na trymestr (3 miesiące) program w LA może być za 20 ECTS.

UWAGA – studenci jadący do uczelni, które nie stosują systemu ECTS powinni przeliczyć punkty kredytowe zgodnie z informacjami w pliku „Tabela i zasady przeliczania ocen”.

W sprawie wyboru przedmiotów w ramach LA prosimy o kontakt ze wskazanymi pracownikami dziekanatów:

 • DSL – p. Katarzyną Smolińską
 • DSM – p. Moniką Wąsowską

W sprawach technicznych prosimy o wysłanie zgłoszenia na helpdesk@sgh.waw.pl

Prosimy o monitorowanie procesu akceptacji dokumentu przez Dziekana. ​

 • Wniosek-skierowanie na wyjazd

Po wypełnieniu w USOSie LA należy równolegle dopełnić procedury złożenia Formularza wyjazdu z Zobowiązaniem i, jeśli dotyczy, Deklaracji językowej) jako załączników do podania.

Deklaracja językowa (tylko dla niektórych studentów SL) – jeśli żadna z dwóch odpowiedzi w Zobowiązaniu Formularza wyjazdu nie dotyczy Państwa sytuacji, należy załączyć deklarację językową, po jednej na każdy język

 • LETTER OF ACCEPTANCE I UBEZPIECZENIE

Letter of Acceptance wystawiony przez uczelnię przyjmującą: w przypadku programu Erasmus+ konieczny do obliczenia kwoty przysługującego dofinansowania - musi zawierać pełne daty pobytu (początek semestru wraz z Orientation Programme czy przedsemestralny kurs językowy do końca I sesji egzaminacyjnej).

Letter of Acceptance może być wystawiony przez uczelnię partnerską na jej wzorze lub wypełniony przez uczelnię partnerską na załączonym wzorze SGH (dot. tylko programu Erasmus+). ​

Ubezpieczenie na czas wymiany wraz z czasem podróży należy posiadać ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia za granicą (EKUZ obowiązujący w krajach UE lub komercyjne poza UE) i od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (np. ISIC, Euro 26 lub inne komercyjne). Sugerujemy ubezpieczenie od kradzieży; w przypadku wyjazdów do krajów „egzotycznych” prosimy o zorientowanie się w kwestii koniecznych bądź zalecanych szczepień ochronnych.

Dowód ubezpieczenia należy wysłać do osoby kontaktowej drogą mailową przed wyjazdem (lista osób kontaktowych w CWM znajduje się w ostatniej zakładce).

Zaświadczenie o zakwalifikowaniu się na wyjazd konieczne do uzyskania EKUZ lub wizy można otrzymać u osoby kontaktowej w CWM po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Procedury w trakcie pobytu

 • Informacja o danych kontaktowych podczas pobytu za granicą – formularz w pliku pdf należy przesłać mailowo do osoby kontaktowej programu w ciągu 2 tygodni od przyjazdu do uczelni partnerskiej.
 • Changes to Learning Agreement – zmiany w zadeklarowanym przed wyjazdem programie nauczania (LA) należy zgłosić przez USOSweb do 1 miesiąca od daty rozpoczęcia semestru w uczelni przyjmującej
  Prosimy o kontakt mailowy z DSM – p. Moniką Wąsowską, DSL – p. Katarzyną Smolińską z prośbą o uruchomienie edycji LA. Po uzyskaniu zgody Dziekana na wprowadzenie zgłoszonych zmian należy wygenerować plik Changes to LA z systemu USOSweb, podpisać i uzyskać podpis uczelni przyjmującej. 
  PRZYPOMINAMY – W przypadku, gdy konieczne jest dokonanie zmian do pierwotnej deklaracji umieszczonej w Learning Agreement, student ma obowiązek zgłosić zmiany do LA nie później niż do miesiąca od rozpoczęcia zajęć. Zmiany zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane, chyba, że opóźnienie nastąpiło z winy uczelni przyjmującej. 
Erasmus – informacje dla beneficjentów

Stawki stypendialne:

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ otrzymają dofinansowanie określone w umowie finansowej podpisywanej pomiędzy studentem a SGH. Umowy finansowe będą przesyłane do studentów emailem na konto w domenie SGH.

Stawki stypendialne na wyjazdy na studia w ramach realizowanego projektu Erasmus+ KA131 2022 do uczelni w krajach europejskich:

 • 550 EUR: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • 550 EUR: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • 450 EUR: Bułgaria, Chorwacja,  Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Mobilności osób z mniejszymi szansami w programie Erasmus+:

W programie Erasmus+ KA131 „wsparcie indywidualne” jak i dodatkowe środki przyznane w związku trudną sytuacją materialną i/lub z niepełnosprawnością studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę będą przyznawane ze środków programu Erasmus+.

Dofinansowanie w formie stawki ryczałtowej może być przyznane:

studentom wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni; studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę; absolwentom wyjeżdżającym na praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni; absolwentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na praktykę.

Więcej informacji:

Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ - umowa finansowa KA131 (Szkolnictwo wyższe) Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami. Mobilność studentów/pracowników w programie Erasmus+ (koszty rzeczywiste) Karta rozliczenia dofinansowania uczestnika mobilności o mniejszych szansach, w programie Erasmus+ - umowa finansowa KA131 (koszty rzeczywiste)

Dofinansowanie przyznawane jest przez uczelnię w ramach kwoty dofinansowania, którą dysponuje uczelnia na podstawie umowy finansowej na realizację działań, podpisanej z Narodową Agencją (NA).

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia z programu Erasmus+ proszone są o kontakt z pracownikami CWM odpowiedzialnymi za wyjazdy do konkretnych krajów zgodnie z poniższymi informacjami kontaktowymi (lista osób kontaktowych znajduje się w ostatniej zakładce).

Green Travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu:

Obraz
Finansowane przez Unię Europejską
OLS – Online Linguistic Support

Online Linguistic Support (OLS) jest obowiązkowy do stosowania dla mobilności studentów wyjeżdżających w ramach Erasmus+ do krajów programu (nie dotyczy studentów-beneficjentów Erasmus+ wyjeżdżających do krajów pozaeuropejskich). Katalog OLS obejmuje obecnie testy i kursy w 24 językach.

Przed rozpoczęciem mobilności każdy student, który wyjeżdża na studia lub praktyki jest zobowiązany do wypełnienia testu online z języka, w którym będzie studiował lub odbywał praktykę.

UWAGA! Link do testu zostanie wysłany na adres studenta w domenie SGH. Konto na platformie OLS musi być założone na adres emailowy SGH.

Na podstawie wyniku testu biegłości językowej uczelnia przyzna licencje na kurs on-line wybranym uczestnikom mobilności (osobom, które chcą wziąć udział w kursie, zgodnie z ich językowymi potrzebami). Kurs będzie dostępny podczas okresu mobilności studenta.

Student, który w teście przed wyjazdem uzyska wynik niższy niż B2 automatycznie otrzyma licencję na realizację kursu językowego online.

Przed końcem pobytu student, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu z kilkudniowym terminem ważności. Test należy wypełnić niezwłocznie [prosimy sprawdzać również folder spam].

​​Przedłużenie wyjazdu na studia w uczelni zagranicznej

Student ma możliwość przedłużenia swojego pobytu na studia w uczelni partnerskiej, jednakże pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów i nie w każdym przypadku:

 • W przypadku PIM i umów bilateralnych student ma maksymalnie 2 miesiące od momentu rozpoczęcia zajęć na zgłoszenie chęci przedłużenia pobytu na uczelni zagranicznej pod warunkiem, że uczelnia przyjmująca zgodzi się na takie przedłużenie bez konieczności utraty przez SGH miejsca w następnych latach (chodzi o bilans wymiany).
 • W przypadku programu ERASMUS+ KA131 przedłużenie mobilności uwarunkowane jest dostępnością środków finansowych – student nie może realizować danej mobilności częściowo ze stypendiu i częściowo z dofinansowaniem zerowym. Ważny jest również dostępny tzw. kapitał mobilności studenta – w ramach danego poziomu studiów student może otrzymać dofinansowanie na mobilności (studia i/lub praktyka) na maksymalnie 12 miesięcy. Student zainteresowany przedłużeniem swojej mobilności, proszony jest o kontakt ze swoją osobą kontaktową w CWM.
 • W przypadku programu Erasmus+ KA171 możliwe są jedynie mobilności na 1 semestr.
 • Studenci wyjeżdżający jako Freemover muszą uzyskać zgodę uczelni przyjmującej na przedłużenie pobytu; okres na zdecydowanie się o przedłużeniu oraz przeprowadzenie całego procesu przedłużania to maksymalnie 2 miesiące od momentu rozpoczęcia zajęć na uczelni zagranicznej.
 • Kolejnym warunkiem jest nie przedłużanie pobytu na następny rok akademicki, tzn. że student jadący na semestr letni danego roku akademickiego nie może przedłużyć pobytu na semestr zimowy następnego roku akademickiego.

Dodatkowo, student powinien przedstawić zgodę na takie przedłużenie ze strony uczelni przyjmującej z informacją, że nie będzie konieczna utrata miejsca z następnych rekrutacji. Konieczna jest również zgoda Dziekana na przedłużenie okresu studiów za granicą na kolejny semestr (najlepiej napisać podanie z taką prośbą). Po uzyskaniu zgody Dziekana na podaniu student będzie musiał przygotować wniosek-skierowanie na wyjazd oraz Learning Agreement na kolejny semestr. Zgoda na przedłużenie ze strony SGH będzie oczywiście warunkowa, a warunkiem jest zaliczenie pierwszego semestru na wymianie.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje:

Centrum Współpracy Międzynarodowej – osoby kontaktowe

Marta TYMIŃSKA
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki (Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Niemcy, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy)
pok. 17, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 78 23
e-mail: mtymin(at)sgh.waw.pl

Karolina KULCZYCKA
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki (Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja)
pok. 17, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 98 44
e-mail: kkulcz(at)sgh.waw.pl

Mikołaj STAWICKI
PIM i umowy bilateralne
pok. 17, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 97 60
e-mail: mstawick(at)sgh.waw.pl

Galina WANDEL
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie
pok. 16, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 93 86
e-mail: gwandel(at)sgh.waw.pl

Godziny obsługi interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 9.30 – 13.00
WTOREK: 9.30 – 13.00
ŚRODA: 12.30 - 14.30
CZWARTEK: 9.30 – 13.00
PIĄTEK: brak konsultacji

W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).

Dziekanat Studium Licencjackiego i Dziekanat Studium Magisterskiego (sprawy merytoryczne):

Procedury wyjazdowe - Studium Licencjackie

Wyjazdy studentów reguluje „REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENCKICH ORAZ DOKTORANCKICH”, będący Załącznikiem do zarządzenia Rektora nr 51 z dnia 11 października 2017 r. Każdy student ma obowiązek do zapoznania się przed wyjazdem z Regulaminem wyjazdów, gdyż zawarte tam przepisy są obowiązujące.

PRZED WYJAZDEM

Dokumenty

Student składa następujące dokumenty odpowiednio:

 • Wniosek wyjazdowy poprzez system USOSweb podania
 • Zobowiązanie studenta poprzez system USOSweb podania
 • Learning Agreement USOSweb wymiana studencka

Deklaracja językowa – dotyczy studentów, którzy nie zakończą nauki lektoratów przed wyjazdem:

 1. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Centrum Nauki Języków Obcych i Dziekanatem Studium Licencjackiego, wraz z dokumentami wyjazdowymi (poprzez system USOSweb podania) należy złożyć deklarację dotyczącą języków obcych (oddzielną deklarację dla każdego języka)
 2. Studenci, którzy zakończyli już naukę lektoratów (lub planują ją zakończyć w semestrze poprzedzającym wyjazd) powinni zaznaczyć we Wniosku wyjazdowym opcję: „Oświadczam, że zdałem egzaminy końcowe z lektoratów” lub „Oświadczam, że planuję zdać egzaminy końcowe z lektoratów do końca semestru poprzedzającego wyjazd” (w zależności od tego, co jest prawdziwe).
 3. Studenci, którzy jeden lektorat planują zaliczyć przed wyjazdem, a drugi po wyjeździe, muszą postępować zgodnie z pkt. 2 dla lektoratu zaliczanego przed wyjazdem oraz zgodnie z pkt. 1 dla lektoratu zaliczanego po wyjeździe.

Terminy

Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem. Dokumenty mogą zostać zatwierdzone przez Dziekana SL dopiero po dokładnej weryfikacji, co wymaga czasu na dopełnienie odpowiednich procedur.

Przedmioty

Dziekan nie wyraża zgody na realizację na wymianie przedmiotów już zrealizowanych w SGH – tzn. poruszających te same treści merytoryczne.

W przypadku wątpliwości, student może zostać poproszony o przekazanie sylabusa przedmiotu z uczelni zagranicznej.

W przypadku, gdy student ze względów merytorycznych chce zrealizować na wymianie przedmiot o takiej samej nazwie, jak przedmiot realizowany w SGH lecz poruszający szerszy materiał, należy dołączyć sylabus tego przedmiotu.

W przypadku trudności z wyborem na uczelni zagranicznej przedmiotów z oferty dla studiów licencjackich, dopuszcza się możliwość realizacji na uczelni zagranicznej przedmiotów ze studiów magisterskich. Wymaga to zgody zarówno Dziekana SL, jak i uczelni przyjmującej.

Deklaracja semestralna

Przed wyjazdem na stypendium student akceptuje w Wirtualnym Dziekanacie pustą deklarację przedmiotów na semestr wyjazdowy. W przypadku zaakceptowania deklaracji z przedmiotami, przedmioty zostaną usunięte z deklaracji w późniejszym terminie w trakcie semestru wyjazdowego. Powyższa zasada nie dotyczy:

 • języków obcych, jeśli student wnioskuje o przepisanie oceny lub podejście do egzaminu zgodnie z wypełnioną deklaracją językową;
 • seminarium licencjackiego, jeżeli student uzyskał zgodę Dziekana SL na jego realizację w SGH w trakcie semestru wyjazdowego.

Lektoraty

Student jest zobligowany do poinformowania lektora o udziale w wymianie zagranicznej.
Więcej informacji powyżej w punkcie DOKUMENTY - DEKLARACJA JĘZYKOWA

Rezygnacja z wyjazdu

Student rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany poinformować o tym zarówno Centrum Współpracy Międzynarodowej, uczelnię partnerską, jak i Dziekanat Studium Licencjackiego (odrębne podanie adresowane do DSL poprzez USOSweb).

Seminarium licencjackie

Zgodnie z Regulaminem wyjazdów, student może realizować seminarium licencjackie w SGH w trakcie semestru wyjazdowego. Wymaga to uzyskania pozytywnej opinii promotora i zgody Dziekana SL (należy złożyć podanie w tej sprawie za pośrednictwem systemu USOSweb).

Przypominamy, że seminarium licencjackie trwa jeden semestr i zgodnie z Regulaminem wyjazdów może być realizowane na V lub VI semestrze studiów.

Realizację seminarium na V semestrze studiów oznacza, że pracę należy złożyć do końca tego semestru, a obrona będzie możliwa dopiero po uzyskaniu absolutorium (co wymaga również rozliczenie wymiany).

W TRAKCIE POBYTU

Changes to Learning Agreement/During Learning Agreement

Changes to Learning Agreement – zmiany w zadeklarowanym przed wyjazdem programie nauczania (LA) należy zgłosić (wg obowiązującej procedury) w ciągu 1 miesiąca od daty rozpoczęcia semestru w uczelni przyjmującej.

Studenci Studium Licencjackiego wypełniają formularz Changes to LA w systemie USOSweb.

W przypadku zajęć w systemie blokowym i związanego z tym opóźnienia w zgłoszeniu zmian, należy poinformować o tym fakcie pracownika CWM oraz Dziekanat SL (panią Katarzynę Smolińską) mailowo.

Po uzyskaniu zgody Dziekana na wprowadzenie zgłoszonych zmian należy również  uzyskać akceptację Changes to LA przez uczelnię przyjmującą.

PO POWROCIE

Termin

Sugerujemy jak najszybsze rozliczenie wymiany (zwłaszcza w trakcie ostatniego semestru, gdyż co najmniej 10 dni przed obroną pracy licencjackiej musimy przekazać dokumentację z rozliczeniem wymiany oraz absolutorium do osoby zajmującej się obronami licencjackimi.

Rozliczenie wyjazdu musi nastąpić w DSL w terminie jednego miesiąca od końca semestru według organizacji roku akademickiego w SGH.

W przypadku gdy powyższy termin nie może zostać dotrzymany (np. z uwagi na późniejsze zakończenie semestru na uczelni zagranicznej), student ma obowiązek złożyć podanie do Dziekana SL z prośbą o przedłużenie terminu rozliczenia wymiany, podając proponowany termin rozliczenia wymiany (i uzasadniając na podaniu swoją prośbę).

Zamienniki

Student, który chce uzyskać zamiennik za przedmiot realizowany za granicą, wypełnia dokument, na którym proponuje zamienniki za przedmioty zaliczone za granicą.

Zamiennikami mogą być tylko przedmioty z oferty SGH dla studiów licencjackich z grupy przedmiotów podstawowych, kierunkowych i związanych z kierunkiem. Zamienniki proponuje student.

Zamienniki muszą być zaakceptowane przez koordynatora przedmiotu (w przypadku przedmiotów podstawowych) lub Przewodniczącego rady programowej kierunku studiów (w przypadku przedmiotów kierunkowych i związanych z kierunkiem). Student sam zgłasza się do koordynatora przedmiotu lub PRPK (opiekuna kierunku) w celu uzyskania opinii dotyczącej zamienników.
Wnioskując o uznanie zamiennika, należy przekazać koordynatorowi przedmiotu lub Przewodniczącemu RPK sylabus przedmiotu zrealizowanego za granicą.
Przedmiot realizowany za granicą powinien mieć liczbę ECTS równą lub większą niż jego zamiennik w SGH.

Propozycję zamienników zaopiniowaną przez koordynatora przedmiotu / opiekuna kierunku wraz z sylabusem przedmiotu za granicą, student składa do Dziekanatu Studium Licencjackiego poprzez system USOSweb najpóźniej w dniu składania pozostałych dokumentów rozliczających wyjazd za granicę do CWM (propozycje zamienników składane po tym terminie nie będą przyjmowane).

Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji zamienników należy do Dziekana SL.

W przypadku gdy student uzyskał zgodę na uznanie zamiennika za przedmiot realizowany za granicą, do systemu elektronicznego SGH wpisywany jest oryginalny przedmiot z liczbą ECTS przyznawaną w uczelni zagranicznej. W systemie USOS student zostaje następnie zwolniony z realizacji zamiennika za przedmiot zrealizowany za granicą w ramach wymiany zagranicznej.

Przedłużenie wymiany

Student powinien przedstawić zgodę na takie przedłużenie ze strony uczelni przyjmującej. Konieczna jest również zgoda Dziekana na przedłużenie okresu studiów za granicą na kolejny semestr (podanie z taką prośbą należy złożyć poprzez USOSweb).

Po uzyskaniu zgody Dziekana na przedłużenie wymiany, student przygotowuje wniosek-skierowanie na wyjazd oraz Learning Agreement na kolejny semestr poprzez system USOSweb. Uzyskanie ostatecznej zgody na przedłużenie wymiany jest warunkowane zaliczeniem poprzedniego semestru na wymianie.

Więcej informacji na stronie CWM

Niezaliczony przedmiot

W przypadku niezaliczenia przedmiotu/przedmiotów podczas pobytu na wymianie, należy złożyć w DSL podanie: „PODANIE O WPIS WARUNKOWY / POWTARZANIE SEMESTRU, UZNANIE ZAMIENNIKÓW ZA PRZEDMIOTY NIEZALICZONE NA WYMIANIE ORAZ DOPISANIE DO PRZEDMIOTÓW BĘDĄCYCH ZAMIENNIKAMI”.

Podanie powinno być złożone w DSL w momencie przekazania dokumentów rozliczeniowych przez pracownika CWM.

Zamienniki za przedmioty niezaliczone na wymianie powinny mieć łączną liczbę ECTS równą łącznej liczbie ECTS dla przedmiotów niezaliczonych na wymianie. Gdy taki wybór jest niemożliwy lub trudny, dopuszcza się wybór zamienników o większej łącznej liczbie ECTS (opłata za przedmioty powtarzane jest w takiej sytuacji naliczana tylko do wysokości odpowiadającej liczbie punktów ECTS za przedmioty faktycznie niezaliczone na wymianie).

Dodatkowe informacje

Zgodnie z Regulaminem wyjazdów, dokumenty rozliczeniowe są weryfikowane, akceptowane przez Dziekana SL i wprowadzane do wirtualnego systemu (USOS) w okresie 2 tygodni od przekazania oryginałów Learning Agreement wraz z Changes to LA, Transcript of records oraz Formularza rozliczeniowego przez pracownika CWM.

W przypadku wątpliwości dotyczących przekazania dokumentów, prosimy kontaktować się z pracownikami CWM.

Przypominamy o konieczności sprawdzenia wprowadzonych do systemu USOS rozliczeń. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać do DSL w trybie pilnym (adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za rozliczanie wymiany międzynarodowej zostały podane poniżej).

Kontakt (sprawy merytoryczne związane z realizacją wyjazdu za granicę)

KATARZYNA SMOLIŃSKA
ksmolin@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 98 56

Procedury wyjazdowe – studium magisterskie

Przed Wyjazdem

Terminy

Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem. Dokumenty mogą zostać zatwierdzone przez Dziekana Studium Magisterskiego, dopiero po dokładnej weryfikacji, co wymaga czasu na dopełnienie odpowiednich procedur.

Dokumenty

Student składa następujące dokumenty odpowiednio:

 • Wniosek wyjazdowy - poprzez system USOSweb jako załącznik do podania,
 • Zobowiązanie studenta - poprzez system USOSweb jako załącznik do podania,
 • Learning Agreement - poprzez system USOSweb wymiana studencka.

Seminarium Magisterskie

Studenci trzeciego i czwartego semestru są zobowiązani realizować seminarium magisterskie w SGH w trakcie semestru wyjazdowego. Student musi uzyskać zgodę promotora na tą formę współpracy w ramach seminarium.

Deklaracja semestralna

W przypadku zaakceptowania deklaracji z zadeklarowanymi przedmiotami lub zapisu automatycznego na przedmioty obowiązkowe w danym semestrze, należy zawnioskować o usunięcie przedmiotów w semestrze wymiany i przeniesienie realizacji przedmiotów obowiązkowych na semestr po wymianie. Na tej podstawie przedmioty zostaną usunięte z deklaracji w trakcie semestru wyjazdowego. 
Powyższa zasada nie dotyczy seminarium magisterskiego.

UWAGA: Przedmioty obowiązkowe w semestrze wyjazdowym student powinien zrealizować najpóźniej w semestrze poprzedzającym wymianę.

Porozumienie o Programie Studiów - Learning Agreement (LA)

Student podczas pobytu w uczelni zagranicznej obowiązany jest zrealizować co najmniej 30 ECTS na semestr. Realizacja mniejszej liczby punktów, co najmniej 24 ECTS na semestr, możliwa jest pod warunkiem posiadania przez studenta odpowiedniej nadwyżki punktów ECTS w semestrze poprzedzającym wyjazd. Nadwyżka ta musi być równa lub większa od różnicy pomiędzy wymaganym minimum (30 ECTS) a zadeklarowaną liczbą punktów ECTS.

W przypadku studentów wyjeżdżających do uczelni zagranicznej na jeden trymestr, student jest zobowiązany zadeklarować nie mniej niż 20 punktów ECTS, pod warunkiem posiadania nadwyżki punktów równej różnicy pomiędzy 30 ECTS a zadeklarowaną liczbą punktów.

Dziekan nie wyraża zgody na realizację na wymianie przedmiotów już zrealizowanych w SGH – tzn. poruszających te same treści merytoryczne. W przypadku wątpliwości, student może zostać poproszony o przekazanie sylabusa przedmiotu z uczelni zagranicznej.

W przypadku, gdy student ze względów merytorycznych chce zrealizować na wymianie przedmiot o takiej samej nazwie, jak przedmiot realizowany w SGH lecz poruszający szerszy materiał, należy dołączyć sylabus tego przedmiotu.

Minimalna liczba punktów za przedmioty związane z kierunkiem lub profilem studiów w SGH nie może być mniejsza niż 18 ECTS. 

Rezygnacja z wymiany

Student rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany poinformować o tym zarówno Centrum Współpracy Międzynarodowej, uczelnię partnerską, jak i Dziekanat Studium Magisterskiego(DSM) - odrębne podanie poprzez USOSweb.


W TRAKCIE POBYTU

Terminy

Termin na złożenie zmian do Learning Agreement to maksymalnie 30 dni od rozpoczęcia wymiany.

W przypadku zajęć w systemie blokowym i związanego z tym opóźnienia w zgłoszeniu zmian, należy poinformować mailowo o tym fakcie pracownika CWM oraz Dziekanat SM.

Zmiany do Learning Agreement/Learning Agreement During Exchange

Changes to Learning Agreement – zmiany w zadeklarowanym przed wyjazdem programie nauczania (LA).  W przypadku konieczności dokonania zmian prosimy o kontakt mailowy z pracownikami DSM. Po odblokowaniu możliwości dokonywania zmian Studenci Studium Magisterskiego wypełniają formularz Changes to LA w systemie USOSweb.

Po uzyskaniu zgody Dziekana na wprowadzenie zgłoszonych zmian należy również uzyskać akceptację Changes to LA przez uczelnię przyjmującą.

Przedłużenie wymiany

Student powinien przedstawić zgodę na przedłużenie wymiany ze strony uczelni przyjmującej. Konieczna jest również zgoda Dziekana SM na przedłużenie okresu studiów za granicą na kolejny semestr (podanie z taką prośbą należy złożyć poprzez USOSweb).

Po uzyskaniu zgody Dziekana na przedłużenie wymiany, student przygotowuje wniosek-skierowanie na wyjazd oraz Learning Agreement na kolejny semestr poprzez system USOSweb.

Uzyskanie ostatecznej zgody na przedłużenie wymiany jest warunkowane zaliczeniem poprzedniego semestru na wymianie.

PO POWROCIE

Terminy

Sugerujemy jak najszybsze rozliczenie zwłaszcza w trakcie ostatniego semestru, gdyż bez rozliczenia semestru wyjazdowego, student nie może być dopuszczony do magisterskiego egzaminu dyplomowego.

Rozliczenie wyjazdu musi nastąpić w DSM w terminie jednego miesiąca od końca semestru według organizacji roku akademickiego w SGH.
W przypadku gdy powyższy termin nie może zostać dotrzymany (np. z uwagi na późniejsze zakończenie semestru na uczelni zagranicznej), student ma obowiązek złożyć podanie do Dziekana SM z prośbą o przedłużenie terminu rozliczenia wymiany, podając proponowany termin rozliczenia wymiany i uzasadniając swoją prośbę.

Zamienniki

Student, który chce uznania zamiennika za przedmiot realizowany na wymianie, wypełnia dokument, na którym proponuje zamienniki za przedmioty zaliczone w uczelni partnerskiej. Zamiennikami mogą być tylko przedmioty z oferty SGH dla studiów magisterskich z grupy przedmiotów kierunkowych i związanych z kierunkiem. Zamienniki proponuje student.

Zamienniki muszą być zaakceptowane przez Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku Studiów (PRPK). Student sam zgłasza się do PRPK w celu uzyskania opinii dotyczącej zamienników. Wnioskując o uznanie zamiennika, należy przekazać Przewodniczącemu RPK sylabus przedmiotu zrealizowanego za granicą. Przedmiot realizowany za granicą powinien mieć liczbę ECTS równą lub większą niż jego zamiennik w SGH.

Wniosek o uznanie zamienników zaopiniowany przez PRPK wraz z sylabusem przedmiotu zrealizowanego za granicą, student składa za pośrednictwem podania USOSweb najpóźniej w dniu składania pozostałych dokumentów rozliczających wyjazd za granicę do CWM.
Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji zamienników należy do Dziekana SM.

W przypadku gdy student uzyskał zgodę na uznanie zamiennika za przedmiot realizowany za granicą, do systemu elektronicznego SGH wpisywany jest oryginalny przedmiot z liczbą ECTS przyznawaną w uczelni zagranicznej. W systemie USOS student zostaje następnie zwolniony z realizacji zamiennika za przedmiot zrealizowany za granicą w ramach wymiany zagranicznej.

Niezaliczony przedmiot

W przypadku niezaliczenia przedmiotu/przedmiotów podczas pobytu na wymianie, należy złożyć w DSM następujące podania: 

 • o warunkowe kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze i powtarzanie przedmiotu/przedmiotów (przy niezaliczeniu co najwyżej dwóch przedmiotów),
 • o powtarzanie semestru (przy niezaliczeniu więcej niż dwóch przedmiotów),
 • uznanie zamienników za przedmioty niezaliczone na wymianie oraz dopisanie do przedmiotów będących zamiennikami. 

Zamienniki za przedmioty niezaliczone na wymianie powinny mieć łączną liczbę ECTS równą łącznej liczbie ECTS dla przedmiotów niezaliczonych na wymianie. Gdy taki wybór jest niemożliwy lub trudny, dopuszcza się wybór zamienników o większej łącznej liczbie ECTS (opłata za przedmioty powtarzane jest w takiej sytuacji naliczana tylko do wysokości odpowiadającej liczbie punktów ECTS za przedmioty faktycznie niezaliczone na wymianie).

Dodatkowe informacje

Zgodnie z Regulaminem wyjazdów, dokumenty rozliczeniowe są weryfikowane, akceptowane przez Dziekana SM i wprowadzane do systemu (USOS) w okresie 2 tygodni od przekazania przez pracownika CWM oryginałów Learning Agreement wraz z Changes to LA, Transcript of records oraz Formularza rozliczeniowego.

W przypadku wątpliwości dotyczących przekazania dokumentów, prosimy kontaktować się z pracownikami CWM.

Przypominamy o konieczności sprawdzenia wprowadzonych do systemu USOS rozliczeń. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać do DSM w trybie pilnym.

Kontakt DSM

Sprawy merytoryczne związane z realizacją wyjazdu za granicę

DIANA KRYSIŃSKA
dkrysi@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 98 84