Ochrona danych osobowych

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

W związku z realizacją przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych, a także o prawach, jakie Pani/Panu przysługują. Szczegółowe informacje, uwzględniające specyfikę danego działania związanego z przetwarzaniem danych osobowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przekazuje osobom, których dane dotyczą, podczas pozyskiwania ich danych, zgodnie z art. 13 RODO.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

II. Inspektor Ochrony Danych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wyznaczyła Inspektor Ochrony Danych – mgr Katarzynę Janczewską – z którą można skontaktować się poprzez adres iod@sgh.waw.pl.

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania

Realizacja zadań Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zadania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczelni publicznej o ponad 110-letniej tradycji, mają swoje źródło w misji, jaką jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich obowiązków, wynikających z przepisów – a zatem w większości przypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO – zaś w przypadku danych należących do szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) – art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie realizuje obowiązki wynikające przede wszystkim z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także przepisów z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych.

Kontakt ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie

Dane osobowe, które poda Pani/Pan podczas kontaktu ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane pytanie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda, którą wyraża Pani/Pan poprzez swoje działanie – np. napisanie do nas i podanie swojego adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by komunikować się z Panią/Panem. Może się zdarzyć, że odpowiedź na Pani/Pana pytanie – w szczególności jeśli będzie dotyczyć niektórych praw wynikających z RODO, np. prawa dostępu do danych – będzie wymagała sprawdzenia Pani/Pana tożsamości, by nie dopuścić do ujawnienia danych osobowych osobie nieuprawnionej. 

Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

IV. Informacje o udostępnianiu danych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie co do zasady nie udostępnia danych podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Jeśli jednak w konkretnym przypadku tak się dzieje, informujemy o tym w klauzuli. W przypadku korzystania z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

V. Czas przetwarzania danych osobowych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań, a następnie w celu archiwalnym – na zasadach i przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach. Bardziej szczegółowe informacje, a także inne kryteria czasu przetwarzania danych, jeśli występują, podajemy w klauzulach dotyczącym konkretnych działań. 
Dane osobowe, które przetwarzamy w związku ze skierowanym do nas pytaniem w sprawie RODO, przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń.

VI. Prawa osoby, które dane są przetwarzane

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie szanuje prywatność i prawo do ochrony danych osobowych wszystkich osób, których dane przetwarza.

Informujemy, że zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Nie każde z tych praw może być jednak przez nas zrealizowane w każdym przypadku. Dla przykładu, jeśli podstawą przetwarzania danych jest konieczność spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – nie możemy zrealizować prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ponieważ musimy przestrzegać przepisów zobowiązujących nas do przechowywania danych przez określony czas. O tym, jakie prawa przysługują Pani/Panu w konkretnym przypadku, informujemy w klauzulach dotyczących konkretnych działań. Słyniemy z dbania o najwyższe standardy, również w obszarze ochrony danych osobowych, ale jeśli uważa Pani/Pan, że nasze działania naruszają RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z praw przysługujących na podstawie RODO, prosimy o wypełnienie formularza.


Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i RODO zachęcamy do kontaktu z: