Uzyskanie stopnia naukowego doktora

Zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Procedura dotycząca nadania stopnia doktora podzielona jest na dwa etapy, które różnią się w zależności od formy kształcenia.

doktoranci Szkoły Doktorskiej SGH

Zgodnie z § 27 ust. 1 Regulaminu Kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH, podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz spełnienie warunków określonych w art. 189 ustawy oraz określonych na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy.

Rozpoczęciem procedury dotyczącej nadania stopnia doktora jest złożenie wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora do przewodniczącego właściwej rady naukowej dyscypliny za pośrednictwem dziekana Szkoły Doktorskiej.

Dziekan Szkoły Doktorskiej kieruje wniosek, wraz z załącznikami, o których mowa poniżej do przewodniczącego rady naukowej za pośrednictwem dziekana właściwego kolegium. Kandydat zobowiązany jest złożyć rozprawę doktorską w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym doktoranta, ustalonym zgodnie z regulaminem Szkoły Doktorskiej SGH.

Do wniosku dołącza się:

 1. rozprawę doktorską w wersji drukowanej (3 egzemplarze) oraz wersji elektronicznej w postaci pliku komputerowego wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów. Przed sformułowaniem opinii  promotor lub promotorzy, sprawdza ją z wykorzystaniem (Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Akceptacja wskaźników wygenerowanych w raporcie z systemu antyplagiatowego stanowi warunek  konieczny wydania pozytywnej opinii;
 2. oświadczenie kandydata o samodzielnym opracowaniu rozprawy doktorskiej oraz posiadaniu pełni osobistych i majątkowych praw autorskich do niej potwierdzone przez promotora lub promotorów,
 3. kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów (oryginały do wglądu), poświadczającego znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
 4. wykaz aktualnego dorobku naukowego, obejmujący co najmniej:
  1. jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w  wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy, lub
  2. jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w   ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi  na podstawie  art. 267 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii–wraz z kopiami artykułów i monografii;
 5. potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji spełniające warunki określone w § 10.3. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.  

Zasady i tryb nadawania stopni naukowych w SGH reguluje Uchwała nr 567 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego.

Osoba ubiegająca się o stopień doktora powinna:

 1. posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa wart. 326 ust. 2 pkt. 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. mieć potwierdzone efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia  się  w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. posiadać w dorobku co najmniej: 
  1. 1 artykuł  naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub materiałach z konferencji  międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt. 2lit. b,
   lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania  monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267ust.2pkt2lit.a, albo rozdział w takiej monografii,
   lub
  3. dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu

Sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających  się o nadanie stopnia doktora

Potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest:

 • potwierdzenie ukończenia pełnego programu kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, dokonane przez uczelnię, w której te studia były realizowane;
  lub
 • potwierdzenie ukończenia pełnego programu kształcenia w szkole doktorskiej, dokonane przez uczelnię, w której kształcenie w szkole doktorskiej było realizowane – przy czym za ukończenie pełnego cyklu kształcenia rozumie się także przerwanie kształcenia w szkole doktorskiej w związku ze złożeniem rozprawy doktorskiej;
  lub
 • zdanie egzaminu doktorskiego przed komisją powołaną przez dziekana właściwego kolegium SGH
doktoranci kształcący się na studiach doktoranckich

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w przypadku osób,które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 r.

Rozpoczęcie procedury dotyczącej nadania stopnia doktora jest podzielone na dwa etapy.

 • I etap

Osoba ubiegająca się o stopień doktora przed wszczęciem postępowania składa wniosek rozpoczynający procedurę (wraz z załącznikami) oraz wyznaczenie promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego do Dziekana Kolegium.

Osoba, ubiegająca się o stopień doktora powinna:

 1. posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa wart.3 26 ust. 2 pkt. 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia   doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. mieć potwierdzone efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem   ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art.1,  efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych
 4. posiadać w dorobku co najmniej:
  1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub materiałach z konferencji  międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt. 2lit. b,
   lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez  wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267ust.2pkt2lit.a, albo rozdział w takiej monografii,
   lub
  3. dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu

Sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora.

Potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest potwierdzenie ukończenia pełnego programu kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, dokonane przez uczelnię, w której te studia były realizowane.

 • II etap złożenie wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora

Kandydat zobowiązany jest złożyć rozprawę doktorską w terminie określonym przez dziekana kolegium

Do wniosku dołącza się:

 1. rozprawę doktorską w wersji drukowanej (5 egzemplarze)oraz wersji elektronicznej w postaci pliku komputerowego wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów. Przed sformułowaniem opinii  promotor lub promotorzy, sprawdza ją z wykorzystaniem (Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Akceptacja wskaźników wygenerowanych w raporcie z systemu antyplagiatowego stanowi warunek  konieczny wydania pozytywnej opinii;
 2.  oświadczenie kandydata o samodzielnym opracowaniu rozprawy doktorskiej oraz posiadaniu pełni osobistych i majątkowych praw autorskich do niej potwierdzone przez promotora lub promotorów;
 3. kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów (oryginały do wglądu), poświadczającego znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
  W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art.1,  efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych
 4. wykaz aktualnego dorobku naukowego, obejmujący co najmniej:
  • jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w  wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
  • jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w   ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi  na podstawie  art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii – wraz z kopiami artykułów i monografii;
 5. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w przypadku publikacji wieloautorskich uznaje się udział kandydata w autorstwie:
  • artykułu – nie mniejszy niż 50%, przy czym liczba punktów przypisanych do udziału nie może być mniejsza niż 15, lub
  • monografii – nie mniejszy niż 30%, przy czym liczba punktów przypisanych do udziału nie może być mniejsza niż 30.
 6. Udział, o którym mowa w ust. 5, ustala się na podstawie zgodnego oświadczenia wszystkich autorów, a liczbę punktów – na podstawie wykazu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio art. 267 ust. 2 pkt 2 ds.. b albo art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy.
 7. potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji spełniające warunki określone w § 10.3.

Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim. 

Szczegółowe zasady i tryb nadawania stopni naukowych w SGH reguluje Uchwała nr 567 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r.

tryb eksternistyczny

Przygotowanie rozprawy doktorskiej jest możliwe zarówno w trybie kształcenia doktorantów (szkoły doktorskie), jak i w trybie eksternistycznym. W przypadku doktoratu eksternistycznego osoba ubiegająca się o stopień doktora przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora (lub promotorów).

Na podstawie art.182. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.
Uczelnia zawiera umowę o pokrycie kosztów postępowania z kandydatem bądź zatrudniającą go uczelnią. Opłatę może przejąć za osobę fizyczną także inna osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym pracodawca kandydata.

Rozpoczęcie procedury dotyczącej nadania stopnia doktora jest podzielone na dwa etapy.

 • I etap (pierwszy etap nie dotyczy osób kształcących się w Szkole Doktorskiej SGH )

Osoba ubiegająca się o stopień doktora przed wszczęciem postępowania składa wniosek rozpoczynający procedurę (wraz z załącznikami) oraz wyznaczenie promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego do Dziekana Kolegium.
 

Osoba ubiegająca się o stopień doktora powinna:

 1. posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa wart. 326 ust. 2 pkt. 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. mieć potwierdzone efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia  się  w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. posiadać w dorobku co najmniej:
  1. 1 artykuł  naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub materiałach z konferencji  międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt. 2lit. b,
   lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania  monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267ust.2pkt2lit.a, albo rozdział w takiej monografii,
   lub
  3. dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu

Sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających  się o nadanie stopnia doktora.

Potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest:

 1. potwierdzenie ukończenia pełnego programu kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, dokonane przez uczelnię, w której te studia były realizowane;
  lub
 2. potwierdzenie ukończenia pełnego programu kształcenia w szkole doktorskiej, dokonane przez uczelnię, w której kształcenie w szkole doktorskiej było realizowane – przy czym za ukończenie pełnego cyklu kształcenia rozumie się także przerwanie kształcenia w szkole doktorskiej w związku ze złożeniem rozprawy doktorskiej;
  lub
 3. zdanie egzaminu doktorskiego przed komisją powołaną przez dziekana właściwego kolegium SGH
   
 • II etap złożenie wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora.

Kandydat zobowiązany jest złożyć rozprawę doktorską w terminie określonym przez dziekana kolegium

Do wniosku dołącza się:

 1. rozprawę doktorską w wersji drukowanej (5 egzemplarze)oraz wersji elektronicznej w postaci pliku komputerowego wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów. Przed sformułowaniem opinii  promotor lub promotorzy, sprawdza ją z wykorzystaniem (Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Akceptacja wskaźników wygenerowanych w raporcie z systemu antyplagiatowego stanowi warunek  konieczny wydania pozytywnej opinii;
 2. oświadczenie kandydata o samodzielnym opracowaniu rozprawy doktorskiej oraz posiadaniu pełni osobistych i majątkowych praw autorskich do niej potwierdzone przez promotora lub promotorów;
 3. kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów (oryginały do wglądu), poświadczającego znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
  W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art.1,  efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych
 4. wykaz aktualnego dorobku naukowego, obejmujący co najmniej:
  • jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w  wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
  • jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w   ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi  na podstawie  art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii – wraz z kopiami artykułów i monografii;
 5. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w przypadku publikacji wieloautorskich uznaje się udział kandydata w autorstwie:
  • artykułu – nie mniejszy niż 50%, przy czym liczba punktów przypisanych do udziału nie może być mniejsza niż 15, lub
  • monografii – nie mniejszy niż 30%, przy czym liczba punktów przypisanych do udziału nie może być mniejsza niż 30.
 6. Udział, o którym mowa w ust. 5, ustala się na podstawie zgodnego oświadczenia wszystkich autorów, a liczbę punktów – na podstawie wykazu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio art. 267 ust. 2 pkt 2 ds.. b albo art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy.
 7. potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji spełniające warunki określone w § 10.3.

Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim. 

​Biuro Rad Naukowych
al. Niepodległości 162, pok.136,137,138
02-554 Warszawa
e-mail: brn@sgh.waw.pl

Postępowania awansowe

Postępowania awansowe w SGH

Rady dyscyplin naukowych

Rady naukowe powołane są w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego