ORCID

ORCID – The Open Researcher and Contribution ID, to to międzynarodowy system identyfikacji autorów, który jest standardem w światowej nauce. Jest cyfrowym identyfikatorem służącym do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych.

ORCID jest darmową i uniwersalną platformą współpracującą z największymi bazami indeksującymi na świecie. ORCID – The Open Researcher and Contribution ID – to również unikalny numer, służący do łatwiejszej identyfikacji badacza w globalnej przestrzeni naukowej, chroniący jego unikatową tożsamość naukową.Jego celem jest ujednolicenie informacji o naukowcach poprzez utworzenie rejestru unikalnych identyfikatorów dla poszczególnych badaczy. Z projektu założeń do tzw. ustawy 2.0 wynika, że będzie to podstawowa baza danych dla określania wskaźników parametrycznych działalności naukowej.

Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi:

 • przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców
 • przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe
 • jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora, za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny

Więcej informacji na temat inicjatywy oraz pełną listę 700 instytucji współpracujących z ORCID można znaleźć na poniższej stronie internetowej.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 61 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji przez osoby prowadzące działalność naukową w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obowiązku posiadania numeru elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID wszyscy nauczyciele  akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz doktoranci, zobowiązani są do uzyskania numeru elektronicznego identyfikatora ORCID oraz jego autoryzacji w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Jak wynika z Konstytucji dla Nauki wszystkie osoby prowadzące działalność naukową mają obowiązek posiadania identyfikatora ORCID. Zgodnie z jej przepisami, jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą też brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

Za zapewnienie wsparcia przy realizacji w/w obowiązków na poszczególnych etapach autoryzacji numeru ORCID w systemie POL-on, odpowiada Dział Nauki. Po uzyskaniu numeru ORCID oraz powiązaniu go z systemem PBN i POL-on należy wypełnić Oświadczenie o posiadanym numerze elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID, którego wzór został określony w załączniku do zarządzenia, a następnie złożyć je w Dziale Nauki w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia, a w  przypadku doktorantów, którzy  rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej w SGH – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Kto może założyć ORCiD?
 • pracownicy naukowi i dydaktyczni
 • doktoranci
 • studenci
 • wszyscy zainteresowani nauką
Korzyści ze stosowania ORCID

Jednoznaczna identyfikacja autora, bez względu na:

 • powtarzalność imion i nazwisk dla różnych osób;
 • zmianę nazwiska;
 • zmienioną kolejność imienia i nazwiska w wyniku błędu lub różnic kulturowych;
 • niekonsekwentne stosowanie skrótów imion;
 • różnice w zapisie znaków diakrytycznych;
 • błędy typograficzne;
 • zmiany miejsca pracy i afiliacji;
 • możliwość zastosowania w liczących się bazach bibliograficznych, repozytoriach i serwisach takich jak Web of Science, Scopus, PBN;
 • większa widoczność i łatwość upowszechniania publikacji w sieci;
 • możliwość zgromadzenia wszystkich publikacji w jednym miejscu.
Dodatkowe informacje

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl