Pozostańmy w kontakcie

Koniec pewnego etapu edukacji w SGH nie musi oznaczać końca relacji z uczelnią. Zapraszamy do udziału w organizowanych dla absolwentów spotkaniach, webinarach, korzystania z ofert specjalnych oraz poznawania innych ważnych informacji z życia uczelni.

Możecie Państwo dowiedzieć się o nich obserwując nas w mediach społecznościowych. Zachęcamy również do przesłania nam aktualnych danych kontaktowych, byśmy mogli przekazywać Państwu wszystkie ważne informacje poprzez Newsletter Absolwencki.

Jeżeli chcą Państwo aktywnie współtworzyć absolwencką wspólnotę, mogą Państwo dołączyć do Klubu Absolwentów SGH. Zapraszamy także do poznania organizacji absolwenckich Stowarzyszenie Absolwentów SGH oraz Korporacja HZ SGH.

Konto absolwenckie w domenie SGH

Zapraszamy absolwentów do korzystania z konta e-mail w domenie sgh. Prosimy o zapoznanie się z jednym ze sposobów postępowania w zależności od Państwa sytuacji.


Procedura zachowania konta w domenie sgh

 • Typ konta @student.sgh.waw.pl zmieniany jest na @absolwent.sgh.waw.pl po 6 miesiącach od daty obrony
 • Z adresu zwri@sgh.waw.pl otrzymujecie Państwo dwie wiadomości: pierwszą 30 dni przed zmianą typu konta, drugą 7 dni przed zmianą typu konta z instrukcjami i informacją, jakie uprawnienia zostaną odebrane
 • Absolwenci, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w ciągu 30 dni od otrzymania maila, mają prawo do zachowania skrzynki pocztowej SGH i otrzymują dodatkowy alias: @absolwent.sgh.waw.pl
 • Konto absolwentów, którzy nie wyrazili zgody, zostaje zablokowane
 • Aby przywrócić zablokowane konto, należy przesłać prośbę do Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (CKiRzA) na adres absolwenci@sgh.waw.pl Otrzymają  Państwo od nas odpowiedź wraz z formularzem do uzupełnienia stosownych danych, potrzebnych do założenia konta.

Procedura uzyskania konta dla absolwentów, którzy nie posiadali jako studenci konta w domenie @student.sgh.waw.pl  

 • Absolwenci zainteresowani uzyskaniem konta w domenie @absolwent.sgh.waw.pl zgłaszają prośbę do Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (CKiRzA) na adres absolwenci@sgh.waw.pl Otrzymają  Państwo od nas odpowiedź wraz z formularzem do uzupełnienia stosownych danych, potrzebnych do założenia konta
 • Po utworzeniu konta przez Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury, otrzymają Państwo e-mail ze stosownymi informacjami

Jeżeli podczas studiów mieli Państwo inne nazwisko i chcieliby przy powstającym koncie korzystać z obecnego, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi krokami.


Rozszerzona procedura w przypadku absolwentów i absolwentek, którzy od czasu studiów dokonali zmiany nazwiska i chcieliby na potrzeby konta absolwenckiego korzystać z nowego 

 • Absolwenci zainteresowani uzyskaniem konta w domenie @absolwent.sgh.waw.pl zgłaszają prośbę do Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (CKiRzA) na adres absolwenci@sgh.waw.pl Otrzymają  Państwo od nas odpowiedź wraz z formularzem do uzupełnienia stosownych danych, potrzebnych do założenia konta
 • Absolwent, który chce używać przy koncie absolwenckim nazwiska innego niż w czasie studiów, powinien zaznaczyć to odpowiednio w formularzu oraz wypełnić i przesłać dodatkowo Oświadczenie o zmianie nazwiska na adres absolwenci@sgh.waw.pl 
 • Po założeniu konta przez Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury, otrzymają Państwo e-mail ze stosownymi informacjami nt. utworzonego konta
 • Dodatkowo otrzymają Państwo potwierdzenie zmiany nazwiska zgodnie ze złożonym oświadczeniem

Procedura zmiany nazwiska przy już istniejącym koncie absolwenckim

 • Absolwent, który posiada już konto absolwenckie z nazwiskiem z okresu studiów, a chciałby na potrzeby konta korzystać z nazwiska obecnego, powinien zgłosić taką prośbę do CKiRzA oraz wypełnić i przesłać Oświadczenie o zmianie nazwiska na adres absolwenci@sgh.waw.pl
 • Po dokonaniu zmiany nazwiska w systemie, otrzymają Państwo e-mail potwierdzający dokonaną zmianę zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Oświadczenie o zmianie nazwiska

Oświadczenie o zmianie nazwiska musi zostać przesłane w osobnym mailu o tytule „Konto absolwenckie – oświadczenie o zmianie nazwiska” i powinno być potwierdzone w jeden z poniższych sposobów: 

 • opatrzone podpisem elektronicznym,
 • podpisane poprzez ePuap,
 • przesłane pocztą z własnoręcznym podpisem.
Potwierdzenie dokumentów

Potwierdzenie wykształcenia absolwenta SGH

Absolwenci chcący uzyskać potwierdzenie wykształcenia zdobytego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, proszeni są o kontakt z Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami absolwenci@sgh.waw.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. procedury.


Duplikat oraz suplement do dyplomu

W celu otrzymania duplikatu dyplomu, który jest wydawany w przypadku utraty oryginału, należy złożyć podanie adresowane do właściwego dziekana (studium licencjackiego, studium magisterskiego). Powinno być ono złożone w wersji papierowej, listownie lub osobiście, na adres właściwy dla danego dziekanatu.

Duplikat jest podpisywany przez Rektora SGH, nie jest potrzebne zdjęcie. Za wydanie duplikatu dyplomu należy wnieść opłatę w wysokości 20 zł na poniższy nr konta:

Bank PEKAO S.A. VII O w Warszawie

91 1240 1112 1111 0000 0165 0961

tytułem: wydanie duplikatu dyplomu + imię i nazwisko

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu dyplomu wynosi średnio ok. 2 tygodnie. Przy odbiorze duplikatu dyplomu należy okazać potwierdzenie wpłaty (wydruk), które zostaje w aktach.

Suplementy do dyplomu obowiązują od listopada 2005 r. Absolwenci, którzy ukończyli studia przed listopadem 2005 r., mogą prosić o wydanie wykazu zrealizowanych przedmiotów.


Wykaz ocen, uwierzytelnianie dokumentów

Wykaz ocen można otrzymać we właściwym dziekanacie.

Od 1 lutego 2018 r. uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie w celu posługiwania się nimi za granicą (polskie dyplomy ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomy o nadaniu stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki) zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.


Pozostałe dokumenty

​Wydawaniem zaświadczeń o przebiegu studiów i wykazów ocen z nieistniejących wydziałów i dziekanatów (np. SGPiS, dawne studia zaoczne – jeżeli obrona odbyła się przed 31 sierpnia 2009 r. włącznie. Jeżeli zaś obrona odbyła się po 1 września 2009 r., wówczas zaświadczenia wydaje Dziekanat Studium Magisterskiego lub Dziekanat Studium Licencjackiego), zaświadczeń do ZUS oraz poświadczaniem za zgodność z oryginałem kserokopii dyplomu – egzemplarza do akt. zajmuje się Archiwum SGH.

Za nostryfikację i uznanie dyplomu oraz poświadczenia sylabusów odpowiada Dział Organizacji i Dydaktyki SGH.

Nostryfikacja i uznanie dyplomu

Poświadczenia sylabusów


Studia jednolite

Wydawaniem zaświadczeń i dyplomów zajmuje się Dziekanat Studium Magisterskiego.

Zaświadczenia

Podanie o wydanie zaświadczenia o przebiegu studiów oraz przygotowanie wykazu zrealizowanych przedmiotów należy przesłać na adres dsm@sgh.waw.pl

Odbiór dyplomu

Dyplomy przechowywane są w Archiwum SGH. Dziekanat Studium Magisterskiego wydaje dokumenty w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia.


Chcą Państwo podzielić się z nami pomysłami lub uwagami dotyczącymi działań SGH kierowanych do absolwentów? Mają Państwo dodatkowe pytania bądź sprawy związane ze statusem absolwenta? Zapraszamy do kontaktu.

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
budynek G, pok. 132–135
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 72
e-mail: absolwenci@sgh.waw.pl