Profil ogólnoakademicki Szkoła Doktorska SGH

Adresatami profilu ogólnoakademickiego Szkoły Doktorskiej SGH są osoby z tytułem magistra lub równorzędnym oraz, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, absolwenci studiów pierwszego stopnia lub studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, zainteresowani karierą akademicką lub karierą w innych instytucjach naukowo-badawczych, firmach doradczych, instytucjach rządowych lub samorządowych i w organizacjach międzynarodowych, w szczególności kierownicy i beneficjenci projektów badawczych finansowanych w drodze konkursu przez instytucje zewnętrzne (np. NCN, NCBiR, MNiSW) lub projektu badawczego realizowanego w SGH w ramach programu „Diamentowy Grant”

Program kształcenia na profilu ogólnoakademickim

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH realizowany jest w trzech dyscyplinach, w czterech programach:

 • ekonomia i finanse w zakresie ekonomia,
 • ekonomia i finanse w zakresie finanse,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
Ramowy program kształcenia

 

O kształceniu na profilu ogólnoakademickim

Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH trwa 8 semestrów. Zajęcia w profilu ogolnoakademickim mogą się odbywać w języku polskim lub angielskim. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH na profilu ogólnoakademickim obejmuje przedmioty:

  A. wspólne dla wszystkich programów kształcenia: w wymiarze 78 godz.:

  1. Pisanie i publikowanie artykułów naukowych
  2. Warsztat badacza
  3. Warsztat z metodyki badawczej (w wersjach dostosowanych do specyfiki programu kształcenia w danej dyscyplinie naukowej  
  4. Filozofia nauki
  5. Etyka w nauce
  6. Seminarium naukowe

  B. Kierunkowe (zalecane 2 – 4 przedmioty) w wymiarze 120 godz.
  C. Wspierające w wymiarze 90 godz.
  D. Przedmioty uzupełniające do wyboru (minimum 2) w wymiarze 60 godz.;
  E. Seminarium doktorskie obligatoryjne w wymiarze 60 godz.

  Profil ogólnoakademicki obejmuje łącznie 408 godz.

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH obejmuje program kształcenia i realizację Indywidualnego Planu Badawczego. Indywidualny Plan Badawczy (obligatoryjny) (IPB) - przygotowywany jest przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (promotorami) oraz z promotorem pomocniczym, o ile został powołany.

  Przykładowe obszary i zagadnienia badawcze

  Program w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

  Tematy przyszłych prac doktorskich powinny wpisywać się w szeroko zdefiniowany obszar badawczy dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji (NoPiA). W szczególności zatem tematyka przyszłych prac doktorskich może odnosić się do następujących obszarów badawczych oraz skorelowanych z nimi, przykładowych, zagadnień badawczych.

  Obszary badawcze

  • Nauki o polityce
  • Nauki o administracji
  • Polityki publiczne
  • Przemiany spoleczno-ustrojowe
  • Stosunki międzynarodowe i geopolityka
  • Zagadnienia badawcze, obejmujące problemy badawcze w ujęciu makro, mezo, mikro:
  • Media, przywództwo i komunikowanie polityczne
  • Lobbing i reprezentacja interesów w Polsce i UE, wpływ grup interesu w wybranych politykach
  • Polityki, m.in. społeczna, rynku pracy, zdrowotna, senioralna, finanse publiczne, mieszkalnictwo
  • Polityki sektorowe UE, w tym fundusze UE, programy pomocowe UE, polityka energetyczna, klimatyczna, WPZiB i inne
  • Samorząd terytorialny i demokracja lokalna we współczesnych państwach – uwarunkowania, koncepcje, praktyka, rozwój
  • Smart cities: aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne
  • Specyfika kapitalizmu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

  W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem SD oraz z koordynatorkami Dnia Otwartnego SD Programu NoPiA


  Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
  ul. Madalińskiego 6/8, pokój 35
  e-mail: bsd@sgh.waw.pl
  ul. Madalińskiego 6/8
  02-513 Warszawa,
  tel.: 22 564 73 15
  tel.: 22 564 71 15