Profil ogólnoakademicki Szkoła Doktorska SGH

Adresatami profilu ogólnoakademickiego Szkoły Doktorskiej SGH są osoby - z tytułem magistra lub równorzędnym oraz, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, absolwenci studiów pierwszego stopnia lub studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich - zainteresowane karierą akademicką lub karierą w innych instytucjach naukowo-badawczych, firmach doradczych, instytucjach rządowych lub samorządowych i w organizacjach międzynarodowych, w szczególności kierownicy i beneficjenci projektów badawczych finansowanych w drodze konkursu przez instytucje zewnętrzne (np. NCN, NCBiR, MNiSW) lub projektu badawczego realizowanego w SGH w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Program kształcenia na profilu ogólnoakademickim

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH realizowany jest w trzech dyscyplinach, w czterech programach:

 • ekonomia i finanse w zakresie ekonomia,
 • ekonomia i finanse w zakresie finanse,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
Ramowy program kształcenia

O kształceniu na profilu ogólnoakademickim

Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH trwa 8 semestrów. Zajęcia w profilu ogolnoakademickim mogą się odbywać w języku polskim lub angielskim. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH na profilu ogólnoakademickim obejmuje przedmioty:

A. Wspólne dla wszystkich programów kształcenia w łącznym wymiarze  62 godz.:

 1. Pisanie i publikowanie artykułów naukowych,
 2. Warsztat badacza,
 3. Warsztat z metodyki badawczej (w wersjach dostosowanych do specyfiki programu kształcenia w danej dyscyplinie naukowej),
 4. Filozofia nauki,
 5. Etyka w nauce,
 6. Warsztat z metod dydaktycznych (częścią zaliczenia warsztatu jest zrealizowanie 4 godzin praktyk dydaktycznych – w formie opisanej w sylabusie przedmiotu).

B. Kierunkowe w wymiarze 120 godz.;
C. Wspierające w wymiarze 90 godz.;
D. Seminarium naukowe (organizowane dla każdego programu kształcenia oddzielnie) w wymiarze 60 godzin;
E. Seminarium doktorskie w wymiarze 120 godz.

Profil ogólnoakademicki obejmuje łącznie  452 godz.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH obejmuje program kształcenia i realizację Indywidualnego Planu Badawczego. Indywidualny Plan Badawczy (obligatoryjny) (IPB) - przygotowywany jest przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (promotorami) oraz z promotorem pomocniczym, o ile został powołany.

Przykładowe obszary i zagadnienia badawcze

Program w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Tematy przyszłych prac doktorskich powinny wpisywać się w szeroko zdefiniowany obszar badawczy dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji (NoPiA). W szczególności zatem tematyka przyszłych prac doktorskich może odnosić się do następujących obszarów badawczych oraz skorelowanych z nimi, przykładowych, zagadnień badawczych.

Obszary badawcze

 • Nauki o polityce
 • Nauki o administracji
 • Polityki publiczne
 • Przemiany społeczno-ustrojowe
 • Stosunki międzynarodowe i geopolityka
 • Zagadnienia badawcze, obejmujące problemy badawcze w ujęciu makro, mezo, mikro
 • Media, przywództwo i komunikowanie polityczne
 • Lobbing i reprezentacja interesów w Polsce i UE, wpływ grup interesu w wybranych politykach
 • Polityka, m.in. społeczna, rynku pracy, zdrowotna, senioralna, finanse publiczne, mieszkalnictwo
 • Polityki sektorowe UE, w tym fundusze UE, programy pomocowe UE, polityka energetyczna, klimatyczna, WPZiB i inne
 • Samorząd terytorialny i demokracja lokalna we współczesnych państwach – uwarunkowania, koncepcje, praktyka, rozwój
 • Smart cities: aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne
 • Specyfika kapitalizmu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej oraz z koordynatorkami Dnia Otwartego SD Programu NoPiA


Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
budynek M, pokój 35
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
e-mail: bsd@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 71 15
tel.: 22 564 71 30
poniedziałek – piątek: 9.00–15.00