Postępowania awansowe

Jednostką odpowiedzialną za realizację czynności związanych z postępowaniami o nadanie stopni naukowych jest Biuro Rad Naukowych.

Postępowania o nadanie stopnia doktora

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie postępowania o nadanie stopnia doktora prowadzone są w dziedzinie nauk społecznych dyscyplinach ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji.

Akty prawne

Postępowania habilitacyjne

Od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), stopień doktora habilitowanego jest nadawany w drodze postępowania habilitacyjnego, wszczętego na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego reguluje Uchwała nr 567 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego.

Wniosek o wszczęcie postępowania sporządza się zgodnie z wymaganiami art. 220 ust. 2 ww. Ustawy i przedkłada wraz z załącznikami w Radzie Doskonałości Naukowej. Rada Doskonałości Naukowej określa wymagania dokumentacyjne wniosków oraz udostępnia wzory poszczególnych dokumentów.

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne

​Zgodnie z art. 179. pkt. 1. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, osoba, której nadano stopień doktora albo stopień doktora habilitowanego, otrzymuje odpowiednio dyplom doktorski albo dyplom habilitacyjny oraz odpis tego dyplomu.

Jak uzyskać odpis w języku angielskim?

Odpisy dyplomu w języku angielskim wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek należy złożyć w Biurze Rad Naukowych.

Opłaty

Opłaty za wydanie odpisu należy dokonać na rachunek bankowy: Pekao S.A. 93 1240 5918 1111 0010 2722 0297 z dopiskiem: opłata za dyplom w języku … (imię i nazwisko).

  • za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego w języku polskim pobiera się opłatę wysokości 60 zł.
  • za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego w tłumaczeniu na język angielski pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.

Postępowania profesorskie

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora należy złożyć do Rady Doskonałości Naukowej. Rada Doskonałości Naukowej publikuje wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, wzory dokumentów oraz informacje, dotyczące opłat za przeprowadzenie postępowania.

Biuro Rad Naukowych
al. Niepodległości 162, pok. 136, 137, 138
02-554 Warszawa
tel. 22 564 7838, 22 564 9216
e-mail: brn@sgh.waw.pl

Rady dyscyplin naukowych

Rady naukowe powołane są w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego