Katedra Rachunkowości Menedżerskiej

Katedra Rachunkowości Menedżerskiej od ponad 25 lat prowadzi działalność w obszarze controllingu, rachunkowości zarządczej i finansowej. Nasza aktywność opiera się na trzech filarach:

  • dydaktyka
  • prace naukowo-badawcze
  • projekty doradcze

 

Dydaktyka

Pracownicy naszej Katedry prowadzą zajęcia i seminaria z wszystkich podstawowych przedmiotów z rachunkowości na większości kierunków na studiach licencjackich i magisterskich. Prowadzimy również wykłady na studiach podyplomowych i MBA. W trakcie zajęć korzystamy z licznych studiów przypadku i zadań problemowych, starając się przedstawiać wiedzę dotyczącą rachunkowości w sposób pozwalający na jej zastosowanie w przedsiębiorstwie. Zajęcia pracowników naszego zespołu są wysoko oceniane przez studentów.

 

Prowadzimy studia podyplomowe:

  • Podyplomowe Studia Rachunkowości Zarządczej i Controllingu.

Katedra oferuje możliwość realizacji specjalności międzykierunkowej Rachunkowość Zarządcza i Controlling.

Zainteresowanych studentów zapraszamy do kontaktu.

 

Działalność naukowo-badawcza

W Katedrze prowadzone są projekty badawcze dotyczące zastosowania narzędzi rachunkowości finansowej i zarządczej. Obecnie prowadzimy prace badawcze w następujących obszarach:

  • sprawozdawczość niefinansowa i koncepcja modelu biznesu
  • zarządzanie w ochronie zdrowia
  • rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych
  • wycena świadczeń opieki zdrowotnej

Wyniki prowadzonych prac prezentujemy na konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także publikujemy w czasopismach naukowych. Przy realizacji projektów badawczych współpracujemy z innymi ośrodkami naukowymi – zapraszamy do wymiany doświadczeń i współpracy.

 

Projekty doradcze

Pracownicy Katedry Rachunkowości Menedżerskiej są uznanymi specjalistami w swojej dziedzinie. Prowadzimy kursy i szkolenia, sporządzamy ekspertyzy na zlecenie instytucji publicznych, a także doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie i magisterskie
Seminaria dyplomowe
Specjalności międzykierunkowe
Studia podyplomowe

Kontakt

Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
ul. Rakowiecka 24
02-521 Warszawa
budynek A, pok. 329

telefon: 0-22 564 92 40, 564 92 41
faks: 0-22 564 86 23
e-mail: krm (w domenie sgh.waw.pl) 

The Department of Managerial Accounting has been operating in the areas of controlling, management and financial accounting for over 25 years. Our activity is based on three pillars:
• teaching
• scientific and research works
• consulting projects
 

 

Teaching

Employees of our Department conduct classes and seminars in all basic subjects in accounting in most fields at bachelor and master studies. We also hold lecture at postgraduate and MBA studies. During classes, we use numerous case studies and problem tasks,
 trying to present knowledge about accounting in a way that allows its application in the company. Our classes are highly rated by students.

 

Scientific and research works

Research projects on the use of financial and management accounting tools are conducted at the Department. We are currently conducting research in the following areas:
• non-financial reporting and the concept of a business model
• management in health care
• management accounting in health care organizations
• pricing of healthcare services
The results of our work are presented at national and international conferences, and we also publish in scientific journals. We cooperate with other research centers in implementing research projects - we invite you to exchange experiences and cooperation.

 

Consulting projects

The employees of the Department of Managerial Accounting are recognized specialists in their field. We run courses and trainings, draw up expert opinions on behalf of public institutions, and advise companies on conducting business activities.

Książka i hierarchia ikona
About of Department
Mówca i słuchacze ikona
Conferences
Consultation hours
Publication

Contact

Department of Management Accounting
ul. Rakowiecka 24
02-521 Warszawa
building A, room 329
 
phone: (0-22) 564 92 40, 564 92 41
fax: (0-22) 564 86 23
e-mail: krm (at sgh.waw.pl)