Programy NAWA

Informacja o projektach realizowanych przez SGH w ramach programów oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie aktywnie uczestniczy w projektach oferowanych w ramach programów mających na celu umiędzynarodowienie uczelni, którymi zarządza Narodowa Agencja Współpracy Akademickiej – NAWA.

Wśród (z)realizowanych projektów znajdują się projekty zarówno organizacyjne jak i badawcze:

CIVICA FOR UKRAINE

Nazwa projektu:

​​CIVICA support for European Future of Ukraine (CIVICAforUkraine)​ 

Okres trwania: 1.01.2023 – 31.12.2023

Pozyskane finansowanie: 997 964,95 zł.

​Głównym celem Projektu jest rozwój, wzmocnienie współpracy i komunikacji między Europejskim Uniwersytetem Nauk Społecznych CIVICA (CIVICA: The European University of Social Sciences), którego SGH jest członkiem, z akademickimi społecznościami wybranych uczelni ukraińskich, w szczególności w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, zarządzania i polityki publicznej, w kontekście przyszłej integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy.   

​Cele szczegółowe Projektu obejmują między innymi: 

 • ​umożliwienie nawiązania kontaktów instytucjonalnych i indywidulanych między uczelniami CIVICA i uczelniami z Ukrainy: stworzenie możliwości dla studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz kadry akademickiej z Ukrainy do udziału w działaniach realizowanych w ramach CIVICA dot. europeizacji i integracji europejskiej;  
 • ​nawiązanie i zacieśnienie relacji na poziomie Steering Committee oraz liderów uczelni Sojuszu CIVICA i uczelni ukraińskich; 
 • ​zidentyfikowanie potrzeb partnerów z Ukrainy w celu wypracowania optymalnych mechanizmów wsparcia Sojuszu CIVICA dla uczelni ukraińskich w ramach szerszego zaangażowania (CIVICA for Ukraine);  
 • ​wzmocnienie i rozwój umiejętności i kompetencji studentów i kadry uniwersytetów ukraińskich w zakresie poprawy standardów funkcjonowania uniwersytetów i przybliżania do standardów unijnych; 
 • ​promocja wiedzy i informacji o Unii Europejskiej, w kontekście członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej;  
 • ​wzmacnianie wrażliwości na sytuację w Ukrainie, w tym problemy związane z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego, wśród zachodnich partnerów europejskich – uniwersytetów partnerskich CIVICA;  
 • ​promocja wsparcia, którego Polski Rząd udziela partnerom z Ukrainy a w szczególności promocja programów NAWA. 

​Cele wytyczone w Projekcie są komplementarne do celów zidentyfikowanych przez Konsorcjum CIVICA do realizacji poprzez konkretne działania w latach 2022-2026. Jednocześnie, cele te wpisują się zarówno w misję CIVICA do 2030 roku, jak i w misję SGH oraz uczelni partnerskich w Projekcie (zob. np. misja NaUKMA, strategie UKU, DonNU), a także potwierdzają wyrazy solidarności i deklarację wsparcia środowiska akademickiego Ukrainy.  

​Projekt realizowany będzie w ścisłej koordynacji z partnerami CIVICA i bazuje na zadaniach i działaniach zaplanowanych przez Konsorcjum na rok 2023 r. Cele Projektu, zakres działań i konkretne inicjatywy zostały przygotowane przez CIVICA Managing Team oraz omówione i zaakceptowane na poziomie CIVICA Steering Committee (prorektorzy w uczelniach CIVICA).

Partnerzy projektu:

SPINAKER – BUSINESS LEAD

Nazwa projektu:

New Business Leaders for a New World - Business Lead

Okres trwania: 1.06.2021 – 31.08.2023

Pozyskane finansowanie: 787 806,50 zł.

BUSINESS LEAD to innowacyjny, autorski projekt, który łączy komponent dydaktyczny (krótkie, intensywne formy kształcenia) z promocją polskiej kultury, tradycji, historii i dziedzictwa narodowego oraz wpisuje się w szerszy kontekst umiędzynarodowienia i społecznej odpowiedzialności naszej Uczelni.

Projekt zakłada opracowanie i realizację Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia (IMPK) ukierunkowanego na rozwój kompetencji w obszarze przedsiębiorczości i zarządzania biznesem. Głównym elementem Projektu jest kształcenie kobiet-studentek z rozwijających się krajów Afryki oraz budowanie ich osobistych i zawodowych kompetencji w zakresie prowadzenia biznesu, co wpisuje się nie tylko w strategię umiędzynarodowienia SGH, ale również w Milenijne Cele Rozwojowe (SDG’s1;4;5;10) i strategię Unii Europejskiej walki z globalnym wykluczeniem i ubóstwem. Przez najbliższe 2 lata, w ramach 3 edycji IMPK BUSINESS LEAD będziemy kształcić w SGH łącznie 60 studentek z takich krajów, jak Senegal, Etiopia, Tanzania, Kenia i Mauritius. W SGH gościć będziemy również pracowników naukowych z uczelni partnerskich w tych krajach.

Główne cele projektu obejmują:

 • Upowszechnienie w SGH krótkich, intensywnych programów kształcenia prowadzonych w języku angielskim.
 • Budowanie kompetencji instytucjonalnych i indywidualnych kompetencji dydaktycznych, w zakresie realizacji krótkich programów kształcenia w formule zdalnej i blended.
 • Wdrożenie w SGH rozwiązań technologicznych i technologiczno-dydaktycznych umożliwiających elastyczne podejście do kształcenia studentów.
 • Wzmocnienie współpracy z uczelniami z państw rozwijających się, zgodnie ze strategią umiędzynarodowienia SGH.
 • Wzmacnianie pozycji i prestiżu SGH na globalnym rynku edukacyjnym, jako uczelni o wysokim poziomie kształcenia i jako uczelni odpowiedzialnej społecznie (podejmującej działania CSR).
 • Promocja polskiej kultury i polskiego dziedzictwa oraz możliwości edukacyjnych, oferowanych w Polsce.

W proponowanym programie, oprócz niezbędnej wiedzy merytorycznej, która zostanie przekazana uczestniczkom, duży nacisk zostanie położony na kształcenie praktyczne w formie warsztatowej, seminaryjnej i projektowej. Nabyta w toku kształcenia wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia biznesu, zostaną uzupełnione komponentem praktycznym spotkaniami z przedstawicielami i przedstawicielkami biznesu i wizytami studyjnymi w polskich firmach. W realizację projektu zaangażowani zostaną również studenci, którzy będą mieli okazję nawiązać nowe interesujące kontakty i skorzystać z oferty dydaktycznej i wydarzeń towarzyszących.

Projekt realizowany będzie w formule blended, obejmującej kształcenie zdalne i stacjonarne. Każdy z zaproponowanych modułów realizowany będzie w sposób, który w razie potrzeby umożliwi jego szybkie przekształcenie z formuły stacjonarnej na formę zdalną, bez szkody dla jakości realizowanego modułu.

W celu zapewnienia profesjonalnej realizacji programu, duży nacisk położony zostanie na wzmocnienie kompetencji kadry z SGH realizującej program IMPK. Cykl planowanych szkoleń obejmuje zarówno szkolenia dot. technik dydaktycznych (w tym kształcenia zdalnego i w formie mieszanej/blended), jak i kompetencji miękkich (wzmocnienie kompetencji komunikacji wielokulturowych ze szczególnym naciskiem na specyfikę kultury afrykańskiej). 

BUSINESS LEAD to kolejny już projekt, po projekcie #SGH4U (Welcome to Poland), który realizowany będzie wspólnie przez pracowników akademickich SGH i pracowników SGH niebędących nauczycielami akademickimi. W realizację BUSINESS LEAD zaangażują się wspólnie Kolegium Finansów i Zarządzania oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH, przy wsparciu Działu Obsługi Projektów oraz Działu Księgowości Projektowej. Ponadto, projekt realizowany będzie również we współpracy z ambasadami RP w Dakarze, Addis-Abebie, Nairobi i Dar-es-Salam. 

Zespół Projektowy BUSINESS LEAD:

 • dr Anna Masłoń-Oracz (KZIF) – kierownik projektu
 • dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH (KZIF)
 • dr Marta Ziółkowska (KZIF)
 • mgr Katarzyna Kacperczyk (CWM)
 • mgr Małgorzata Chromy (CWM)

Program jest finansowany z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej PO WER), III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. W myśl umowy o dofinansowanie ww. projektu podpisanej między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, a Instytucją Pośredniczącą dla ww. działania (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), NAWA jest beneficjentem w ww. projekcie pozakonkursowym, zaś instytucja składająca wniosek w naborze do programu NAWA finansowanego z ww. projektu pozakonkursowego – jest odbiorcą ostatecznym i uczestnikiem projektu.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - projekty EFS - logo
Welcome to Poland: #SGH4U

Nazwa projektu:

Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Okres trwania: 1.12.2018 – 31.03.2021

Pozyskane finansowanie: 451 909 zł.

W ramach złożonego projektu zrealizowano cztery główne zadania:

Zadanie 1. Cykl szkoleń obejmujący m.in.:

Zadanie 2. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Wielokulturowości będącego centralną jednostką integrującą ekspertyzę badawczo-dydaktyczną i praktyczne doświadczenia administracji SGH (dziekanaty, Centrum Współpracy Międzynarodowej).

Zadanie 3. Utworzenie interaktywnej międzyuczelnianej platformy administrowanej przez SGH, służącej stałej wymianie doświadczeń dotyczących obsługi studentów i kadry zagranicznej oraz wielokulturowości.

Zadanie 4. Wsparcie jednostek SGH w obsługiwaniu studentów z zagranicy poprzez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych i technicznych poprawiających zaawansowane procesy internacjonalizacji w SGH.

Projekt realizowany był przez Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH we współpracy z Katedrą Studiów Politycznych (działającą w ramach Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego) i Forum Dziekanatów oraz innymi jednostkami SGH.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - projekty EFS - logo
Pozostałe projekty

Projekty organizacyjne

 • program International Alumni: „SGH Alumni Leaders – distinguished stories, award-worthy people”. Projekt realizowany był przez Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH. W ramach projektu zrealizowano następujące inicjatywy:

 

Projekty badawczo-dydaktyczne:

 • Projekt pt. „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (nr PPI/PRO/2019/1/00029) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Okres realizacji projektu od 01.10.2019 r.  do 30.09.2021 r.
 • Projekt pt. „New Economy Lab - Utrwalenie i rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej z zagranicznymi partnerami SGH” (nr PPI/APM/2018/1/00037) w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (APM).”
  Okres realizacji projektu od 01.12.2018 do 31.12.2021 r.

 

logotyp NAWA