Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami – wymiar międzynarodowy i regionalny

Projekt koncentruje się na zagadnieniu luki innowacyjnej w gospodarce światowej, która będzie badana w kontekście konwergencji (bądź dywergencji) na  poziomie innowacyjności między Chinami a Polską oraz czynników determinujących ten proces, ze szczególnym uwzględnieniem polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej.

Rozmiary i dynamika luki innowacyjnej między Chinami a Polską zostaną określone zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, w odniesieniu do średnich wartości wskaźników innowacyjności Unii Europejskiej. Projekt obejmuje nie tylko analizę luki innowacyjnej i jej determinant na poziomie międzynarodowym, ale również uwzględnia perspektywę regionalną ze względu na znaczenie bliskości geograficznej w stymulowaniu procesów innowacyjnych. Rola czynników lokalizacyjnych znajduje praktyczne odzwierciedlenie w geograficznej polaryzacji działalności innowacyjnej i lokalizacji różnych branż wysokiej technologii w określonych regionach, co jest szczególnie widoczne w Chinach.

Główne cele projektu to:

  1. pomiar dynamiki luki innowacyjnej między Polską i Chinami, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, w odniesieniu do średniej Unii Europejskiej;
  2. identyfikacja determinant wyznaczających zmiany poziomu luki innowacyjnej między Polską a Chinami w latach 2007–2015;
  3. pomiar i porównanie procesów konwergencji lub dywergencji w poziomie innowacyjności w wymiarze przestrzennym w Polsce i Chinach, z uwzględnieniem czynników regionalnych, w tym rozwoju klastrów;
  4. ocena znaczenia polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej w zwiększaniu innowacyjności analizowanych gospodarek.
Kierownik projektu:
dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
Wartość projektu:
240 400 PLN
Instytujca finansująca:
NCN
Data realizacji:
luty 2017 - luty 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Economics
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Gospodarki Światowej
.