Formy prowadzenia zajęć w SGH

Zajęcia stacjonarne/Zajęcia w MS Teams

Nauczyciele akademiccy SGH prowadzą regularne zajęcia stacjonarnie w budynkach SGH. W czasie pandemii realizują je w aplikacji MS Teams.

Są one uzupełniane zajęciami na platformie e-learningowej e-SGH oraz będącej jej częścią platformie Niezbędnik e-SGH, o których więcej informacji znajduje się poniżej.

Niezbędnik e-sgh

Nauczyciele akademiccy SGH mają możliwość przygotowania dla swoich studentów autorskiej strony e-edukacyjnej za pomocą aplikacji Niezbędnik e-sgh. Mogą też prowadzić autorskie strony do wybranych tradycyjnych przedmiotów.

W Niezbędniku niektórzy wykładowcy wspierają indywidualnie prowadzone zajęcia np. poprzez publikację materiałów dydaktycznych i ogłoszeń, organizację forum dyskusyjnego czy testów weryfikujących wiedzę.

Aby uzyskać dostęp do materiałów konkretnego nauczyciela, należy wypełnić kartę zgłoszeniową, do której link przekazywany jest przez wykładowców na zajęciach. 

Obowiązkowe szkolenia e-learningowe w e-sgh

Studenci rozpoczynający studia licencjackie oraz magisterskie w SGH w I semestrze zobowiązani są do realizacji e-learningowych szkoleń instruktażowych. Są to szkolenia:

  • biblioteczne,
  • BHP,
  • ochrona własności intelektualnej – podstawy,
  • społeczna odpowiedzialność organizacji (tylko studia licencjackie; studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2022/2023 to szkolenie muszą zrealizować na I semestrze studiów (dotyczy studentów studiów stacjonarnych) lub w dowolnym semestrze I-III (dotyczy studentów studiów niestacjonarnych) - zapisy w trakcie deklaracji na zajęcia. Natomiast studenci rozpoczynający studia przed rokiem akademickim 2022/2023 muszą je zrealizować w dowolnym semestrze I-VI).

Doktoranci zobowiązani są do realizacji jedynie szkolenia z zakresu podstaw ochrony własności intelektualnej.

Szkolenia instruktażowe udostępniane są studentom I semestru na początku roku akademickiego, wraz z przyznaniem loginu i hasła do sieci SGH. Aby zrealizować szkolenia należy zalogować się na platformę e-sgh, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać testy.

Szkolenia należy zrealizować w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów. W przypadku niezrealizowania obowiązujących studenta szkoleń nie otrzyma on zaliczenia semestru.

Ze szkoleń zwolnieni są studenci kontynuujący naukę w SGH na studiach magisterskich, którzy zrealizowali szkolenia podczas studiów licencjackich. Także doktoranci, którzy odbyli szkolenie OWI na studiach niższego poziomu w SGH, nie muszą go realizować ponownie.

Studenci studiów anglojęzycznych mają możliwość realizacji szkoleń w języku angielskim.

Oferta e-sgh jest skierowana wyłącznie do studentów SGH i grup dedykowanych.

Przedmioty typu e-learning i blended learning w e-sgh

W ofercie dydaktycznej dla studentów SGH znajdują się przedmioty e-learningowe realizowane zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych. Obejmują one swoim zakresem większość obszarów edukacji ekonomicznej. Zajęcia są prowadzone na platformie e-learningowej e-sgh, dostępnej w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Część z nich realizowana jest w ramach współpracy międzynarodowej, co umożliwia pracę w grupach studentów z różnych ośrodków akademickich.

Moduły lekcyjne, z których składają się e-wykłady, udostępniane są według określonego harmonogramu. Treści wykładów wzbogacane są m.in. o interaktywne zadania i testy, studia przypadków i pytania problemowe. Materiały te są podstawą realizacji (m.in. poprzez forum dyskusyjne) wirtualnych zajęć, a aktywność online studentów stanowi, obok tradycyjnego egzaminu, ważny element oceny końcowej z przedmiotu.

W ofercie dydaktycznej dla studentów SGH znajdują się również wykłady w formie blended learning. Są to zajęcia mieszane, stanowiące połączenie zajęć tradycyjnych (w auli) i zajęć online na platformie e-sgh.

Dostęp do przedmiotów e-learnigowych i blended learning studenci otrzymują automatycznie na podstawie deklaracji semestralnej. Wystarczy zalogować się na e-sgh loginem i hasłem do sieci SGH. 

Więcej informacji o e-sgh znajduje się na platformie. Na stronie głównej są filmy instruktażowe, a po zalogowaniu się, dostępny jest „Przewodnik po platformie e-sgh”.

Oferta e-sgh jest skierowana wyłącznie do studentów SGH i grup dedykowanych.

Materiały uzupełniające przedmioty podstawowe w e-sgh

Część przedmiotów podstawowych realizowanych na studiach w SGH posiada dodatkowe treści opracowane w postaci modułów online na platformie e-sgh. Moduły e-learningowe, uzupełniające przedmioty podstawowe, mają za zadanie pomóc w jak najlepszym przygotowaniu się do zaliczeń i egzaminów z przedmiotów realizowanych w tradycyjnym toku kształcenia. Treści te poszerzają program tradycyjnie realizowanych zajęć na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych i wchodzą w zakres wymagań egzaminacyjnych. W przypadku studentów studiów stacjonarnych i popołudniowych moduły online stanowią fakultatywne poszerzenie treści przedmiotów.

Materiały uzupełniające przedmioty podstawowe udostępniane są automatycznie studentom I semestru na początku roku akademickiego, wraz z przyznaniem loginu i hasła do sieci SGH. 

Oferta e-sgh jest skierowana wyłącznie do studentów SGH i grup dedykowanych.

Centrum Otwartej Edukacji
pokój 150 i 226, bud. G
al. Niepodległości 162
tel. 22 564 97 22
e-mail: e-sgh@sgh.waw.pl