Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Szkoła Doktorska SGH

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGH

CZY W SYTUACJI UKOŃCZENIA STUDIÓW NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ (WG. STRONY I KWALIFIKATORA NAWA TE DYPLOMY POWINNY BYĆ POWSZECHNIE UZNAWANE W POLSCE) UZYSKANY DYPLOM JEST WYSTARCZAJĄCY PRZY APLIKACJI, CZY JEST KONIECZNOŚĆ JEGO TŁUMACZENIA?

Zgodnie z Uchwałą nr 356 Senatu SGH z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2024/2025, § 11 ust. 1 pkt 6) w przypadku dyplomu uczelni zagranicznej należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w kraju wydania. 

Zaświadczenie nie jest konieczne, jeśli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie. 

W przypadku braku zaświadczenia oraz informacji na dyplomie lub w suplemencie kandydat jest zobowiązany przedstawić dokument uznania dyplomu zagranicznego wystawiony przez NAWA w odpowiedzi na wniosek o wydanie informacji o zagranicznym dyplomie.

Czy kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH odbywa się w trybie niestacjonarnym?

Nie. Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH odbywa się od poniedziałku do piątku.

Czy doktorantom Szkoły Doktorskiej SGH przysługują miejsca w akademikach?

Tak. Zgodnie z art. 211. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 roku doktorant może ubiegać się o:

  • zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni,
  • zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni – na zasadach i w trybie określonych w regulaminie świadczeń dla studentów

Czy doktorant musi prowadzić zajęcia dydaktyczne?

Na IV semestrze kształcenia doktoranci realizują „Warsztat z metod dydaktycznych”. Częścią zaliczenia warsztatu jest zrealizowanie 4 godzin praktyk dydaktycznych – w formie opisanej w sylabusie przedmiotu.

Czy kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH jest odpłatne?

Nie, kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH jest bezpłatne


Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
budynek M, pokój 35
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
e-mail: bsd@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 71 15
tel.: 22 564 71 30
poniedziałek – piątek: 9.00–15.00