Studenckie praktyki zawodowe

Studencka praktyka zawodowa zaliczana do programu studiów może być podejmowana przez studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz studentów, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.

Studenta studiów licencjackich obowiązuje praktyka zawodowa, za którą uzyskuje 3 punkty ECTS. Praktyka powinna trwać nie krócej niż 3 tygodnie.

W ramach puli punktów za przedmioty do wyboru student studiów magisterskich może zrealizować praktykę i uzyskać za nią 3 punkty ECTS. Na kierunkach Zarządzanie projektami, International Business oraz Finance and Accounting (practical profile) praktyka jest obowiązkowa.

Przebieg praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia w SGH. Student może ją odbyć na terenie kraju lub zagranicą.

Praktyka realizowana jest na podstawie trójstronnej umowy zawieranej między SGH, studentem oraz przedsiębiorstwem lub instytucją przyjmującą studenta. Zrealizowanie praktyki może nastąpić w ramach pracy zawodowej studenta o ile możliwa jest realizacja procesu kształcenia i osiągniecie zakładanych efektów uczenia się, a proces ten zostanie poprzedzony zawarciem umowy o realizację praktyk.

Student odbywający praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ koordynowanego przez Centrum Współpracy Międzynarodowej zobowiązany jest spełnić dodatkowe warunki wynikające z tego programu.

Student zawierający umowę praktyki z SGH jest ubezpieczany na okres 3 tygodni i otrzymuje na ten czas certyfikat NNW. Prosimy o wpisanie okresu ubezpieczenia obejmującego 21 dni w wypełnianej umowie. Okres ten może różnić się od okresu trwania samej praktyki.

Decyzję w sprawie zaliczenia praktyki podejmuje wyznaczony przez rektora opiekun praktyk na danym kierunku studiów. 


Dział Organizacji Dydaktyki
pok. 37, bud. G
al. Niepodległości 162
e-mail: praktyki.dod@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 92 11, 22 564 94 55

Wyjazdy na praktykę