Studenckie praktyki zawodowe

Studencka praktyka zawodowa zaliczana do programu studiów może być podejmowana przez studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz studentów, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.

Studenta studiów licencjackich obowiązuje praktyka zawodowa, za którą uzyskuje 3 punkty ECTS. Praktyka powinna trwać nie krócej niż 3 tygodnie.

W ramach puli punktów za przedmioty do wyboru student studiów magisterskich może zrealizować praktykę i uzyskać za nią 3 punkty ECTS. Na kierunkach Zarządzanie projektami, International Business oraz Finance and Accounting (practical profile) praktyka jest obowiązkowa.

Przebieg praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia w SGH. Student może ją odbyć na terenie kraju lub zagranicą.

Praktyka realizowana jest na podstawie trójstronnej umowy zawieranej między SGH, studentem oraz przedsiębiorstwem lub instytucją przyjmującą studenta. Zrealizowanie praktyki może nastąpić w ramach pracy zawodowej studenta o ile możliwa jest realizacja procesu kształcenia i osiągniecie zakładanych efektów uczenia się, a proces ten zostanie poprzedzony zawarciem umowy o realizację praktyk.

Student odbywający praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ koordynowanego przez Centrum Współpracy Międzynarodowej zobowiązany jest spełnić dodatkowe warunki wynikające z tego programu.

Student zawierający umowę z SGH na okres odbywania praktyki jest ubezpieczony i otrzymuje certyfikat NW.

Decyzję w sprawie zaliczenia praktyki podejmuje wyznaczony przez Rektora opiekun praktyk na danym kierunku studiów. 

Przed odbyciem praktyki

Instrukcja postępowania

Zapoznaj się z regulaminem studenckich praktyk zawodowych, w którym  zawarte są szczegółowe zasady zaliczania praktyk zawodowych w SGH.

 1. Wybierz miejsce praktyki korzystając z ofert znajdujących się w serwisie Kariera SGH lub innych źródłach. Zaplanuj i pamiętaj o odpowiednio wcześniejszej organizacji praktyki w okresie wakacyjnym, opiekunowie grup mają urlopy w lipcu i sierpniu, zatem powinieneś złożyć umowę o studencką praktykę zawodową do podpisu odpowiednio wcześniej.
 2. Podpisz potrzebne dokumenty.
  Kompletną dokumentację stanowią trzy poniższe dokumenty:
  • umowa o studencką praktykę zawodową (tzw. umowa trójstronna),
  • załącznik 1 do umowy (efekty kształcenia właściwe dla kierunku),
  • załącznik 2 do umowy (informacja o zasadach przetwarzania przez uczelnię danych osobowych.
 3. Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującym regulaminem SGH, zrealizowanie praktyki może nastąpić w ramach pracy zawodowej studenta o ile możliwa jest realizacja procesu kształcenia i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, a proces ten zostanie poprzedzony zawarciem umowy o realizację praktyk.
 4. Wyślij do Działu Organizacji Dydaktyki wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną umowę o praktykę wraz z załącznikiem 1 i załącznikiem 2 do umowy. Możesz to zrobić elektronicznie wysyłając dokumenty na adres: praktyki.dod@sgh.waw.pl Prosimy aby każdy z dokumentów był odpowiednio przygotowany tj. osobno zeskanowany i nazwany. Przyspieszy to ich procedowanie.

Akty prawne regulujące praktyki zawodowe

Umowa

Załącznik 1 do umowy

Wybierz odpowiedni dokument w zależności od stopnia studiów i kierunku, na którym studiujesz.

Załącznik 2 do umowy

Po odbyciu praktyki

W celu zaliczenia praktyki i uzyskania punktów ECTS, złóż w Dziale Organizacji Dydaktyki sprawozdanie z realizacji praktyki podpisane przez organizatora praktyki.

Opiekunowie praktyk

Analiza danych – big data oraz Advanced Analytics – Big Data

dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH

data nadania pełnomocnictwa – 14 września 2022 r.

E-biznes

dr Sylwia Sobolewska

data nadania pełnomocnictwa – 18 września 2022 r.

Ekonomia

dr Jarosław Janecki

data nadania pełnomocnictwa – 19 września 2022 r.

Ekonomiczna analiza prawa

dr Jarosław Bełdowski

data nadania pełnomocnictwa – 19 września 2022 r.

Finanse i rachunkowość

prof. dr hab. Agnieszka Alińska

data nadania pełnomocnictwa – 30 sierpnia 2022 r.

Finance and Acounting

dr Małgorzata Mierzejewska

data nadania pełnomocnictwa – 1 września 2022 r.

Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) oraz Global Business, Finance and Governance

dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH

data nadania pełnomocnictwa – 14 września 2022 r.

HR biznes partner (HR BP)

dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

data nadania pełnomocnictwa – 18 września 2022 r.

International Business

dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH

data nadania pełnomocnictwa – 19 września 2022 r.

International Master Program in Management Accounting

dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH

data nadania pełnomocnictwa – 18 września 2022 r.

Menedżerski

dr Dariusz Danilewicz

data nadania pełnomocnictwa – 14 września 2022 r.

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH

data nadania pełnomocnictwa – 13 września 2022 r.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz International economics

dr hab. Paweł Folfas, prof. SGH

data nadania pełnomocnictwa – 18 września 2022 r.

Zarządzanie

dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH

data nadania pełnomocnictwa – 1 września 2022 r.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

dr hab. Paweł Dec, prof. SGH

data nadania pełnomocnictwa – 18 września 2022 r.

Zarządzanie projektami

dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

data nadania pełnomocnictwa – 18 września 2022 r.

Ubezpieczenie NWW

W ramach umowy o studencką praktykę zawodową uczelnia zgłasza praktykanta do ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Informacją Administratora danych osobowych i podpisać oświadczenie w Dziale Organizacji Dydaktyki. Umowa jest sporządzana w  trzech egzemplarzach.

Dział Organizacji Dydaktyki
pok. 37, bud. G
al. Niepodległości 162
e-mail: praktyki.dod@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 92 11, 22 564 94 55