Akredytacje

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada akredytację Polskiej Komisja Akredytacyjnej (PKA), a także uzyskała prestiżowe międzynarodowe akredytacje: EQUIS (European Quality Improvement System) przyznawaną przez EFMD (Europejska Fundacja na Rzecz Rozwoju Kształcenia), CEEMAN (Central and East European Management Development Association), ACCA (The Association of Chartery Certified Accountants), AMBA (Association of Masters in Business Administration). Ponadto SGH jest partnerem instytucjonalnym IPMA (International Project Management) Polska oraz posiada certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT).

EQUIS

Akredytacja instytucjonalna EQUIS jest wiodącym międzynarodowym systemem oceny jakości kształcenia i warunków studiowania w szkołach biznesu. Przyznawana jest najlepszym uczelniom biznesowym przez Europejską Fundację na Rzecz Rozwoju Kształcenia (European Foundation for Management Development, EFMD).

Tę prestiżową akredytację posiada około 200 uczelni biznesowych na świecie, w tym 105 w Europie, m.in. London Business School, francuska INSEAD czy Frankfurt School of Finance and Management.

EQUIS  to najbardziej kompleksowy system akredytacji instytucjonalnej dla szkół biznesu i zarządzania. Jest uznawany na całym świecie przez studentów, wykładowców, pracodawców, klientów korporacyjnych i media. EQUIS jest wzorcem jakości w dziesięciu obszarach działalności uczelni – zapewnia rygorystyczną kontrolę, jeśli chodzi o porównanie danej uczelni z międzynarodowymi standardami w zakresie zarządzania, programów, studentów, kadry uniwersyteckiej, badań, internacjonalizacji, etyki, odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, a także zaangażowania w działania praktyczne.

AMBA

Akredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Akredytację przyznaje Association of MBAs. Aby uzyskać akredytację AMBA, trzeba poddać się wnikliwej ocenie specjalnej komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni już akredytowanych. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów.

Do tej pory AMBA przyznała swoje akredytacje 240 szkołom z 70 krajów. W Polsce certyfikat AMBA posiada jedynie 6 uczelni. Tylko 2 proc. wszystkich studiów MBA na świecie posiada tę prestiżową akredytację.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała akredytację AMBA w marcu 2017 roku. 

BSIS IMPACT

BSIS IMPACT to certyfikat wydawany przez EFMD – założoną w 1972 roku, globalną organizację non-profit,  zajmującą się rozwojem edukacji menedżerskiej. European Foundation for Management Development (EMFD) jest rozpoznawana na całym świecie jako jednostka akredytująca szkoły biznesu i ich programy.

Poprzez certyfikację BSIS IMPACT fundacja EFMD dokonuje oceny wpływu instytucji na otoczenie, który definiuje jako oddziaływanie finansowe, edukacyjne, dla rozwoju biznesu, intelektualne, dla rozwoju ekosystemu, społeczne i wizerunkowe.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT) w lipcu 2022 r.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

Polska Komisja Akredytacyjna została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna 1 stycznia 2002 r. Komisja obejmuje swoją działalnością wszystkie uczelnie działające na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oceny kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej według zasad i skali (oceny: pozytywna na 6 lat, pozytywna na 2 lata, negatywna) obowiązujących od 1.10.2018 uzyskały kierunki:

 • ekonomiczna analiza prawa – uchwała nr 923/2022 z 3.11.2022 – ocena pozytywna (ważna do 2028/2029)
 • zarządzanie – uchwała nr 922/2022 z 3.11.2022 – ocena pozytywna (ważna do 2028/2029)
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – uchwała nr 172/2022 z 24.03.2022 – ocena pozytywna (ważna do roku 2027/2028)
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu (Uchwała nr 118/2023 z 23 lutego 2023 r.)​
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze – uchwała z 9.11.2020 – ocena pozytywna (ważna do roku 2026/2027)
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze – Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Otwarty na świat doskonałość we współpracy międzynarodowej (Uchwała nr 834/2020 z 3.12.2020 r.)​

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oceny kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej według zasad i skali (oceny: wyróżniająca, pozytywna, warunkowa, negatywna) obowiązujących przed 1.10.2018 uzyskały kierunki:

ocenę wyróżniającą:

 • ekonomia – uchwała z 8 lutego 2018 r.
 • ekonomiczna analiza prawa (Erasmus Mundus) – uchwała z 17.10.2013 r.
 • finanse i rachunkowość – uchwała z 24.06.2010 r. i uchwała z 20.09.2018 r.
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – uchwała z 13.12.2007 r. i uchwała z 4.09.2014 r.

ocenę pozytywną:

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze – uchwała z 4.09.2014 r.
 • ekonomia – uchwała z 8.09.2005 r. i 7.04.2011 r.
 • zarządzanie – uchwała z 17.06.2004 r.,13.05.2010 r. i 8.12.2016 r.
ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) jest największą, najbardziej prestiżową i najszybciej rozwijającą się, międzynarodową organizacją zawodową dla specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, zrzeszającą ponad 170 tysiące członków ze 180 krajów świata.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała akredytacje studiów I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość przyznane przez ACCA. Wcześniej akredytacją ACCA objęty był program magisterski Finance and Accounting, który w SGH realizowany jest wspólnie z firmą EY.

CEEMAN

CEEMAN to założone w 1993 r. międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz rozwoju zarządzania, którego celem jest rozwój jakości także w zakresie nauki zarządzania. Obecnie organizacja obejmuje swoim zasięgiem cały świat.

W 1998 r. ówcześni członkowie CEEMAN powzięli decyzję o stworzeniu programu poprawy jakości dla członków organizacji. Efektem było ustanowienie Międzynarodowej Akredytacji Jakości (International Quality Accreditation – IQA), o którą starać się mogą szkoły biznesu i inne instytucje zajmujące się rozwojem zarządzania, funkcjonujące w dynamicznie rozwijających się środowiskach Europy Środkowej i Wschodniej.

SGH akredytację IQA po raz pierwszy otrzymała 7 lat temu, w 2011 roku, na okres trzech lat. Została ona później przedłużona do 2017 roku. Obecna akredytacja obowiązuje do 1 lutego 2024.

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE)

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

IPMA-Student​​

IPMA-Student jest kompleksowym systemem certyfikacji wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, nabytymi w trakcie studiów wyższych, skierowanym do studentów i absolwentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

Program ten jest prowadzony we współpracy pomiędzy wybranymi uczelniami wyższymi a polskim oddziałem International Project Management Association (IPMA​) – międzynarodowej organizacji skupiającej ekspertów, praktyków i naukowców zajmujących się zawodowo tematyką zarządzania projektami.

Jest to pierwszy tego typu program certyfikacji w Polsce skierowany do studentów i słuchaczy niewymagający posiadania doświadczeń w prowadzeniu projektów. Jego celem jest poświadczenie nabycia wiedzy i umiejętności wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu projektowego. SGH jest partnerem instytucjonalnym IPMA od 2014 r.

Obecnie dzięki udziałowi naszej uczelni w tym programie z certyfikacji IPMA-Student mogą skorzystać wszyscy:

 • studenci realizujący specjalność „Zarządzanie projektami” i absolwenci (do 1 roku po obronie) - Specjalność ZP - akredytacja IPMA-Student.pngakredytacja SZP,
 • studenci kierunku studiów „zarządzanie projektami” i absolwenci (do 1 roku po obronie) - KnZP - akredytacja IPMA-Student.pngakredytacja KnZP,
 • słuchacze i absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management)
HRS4R

Wyróżnienie HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R), przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w:

 • Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz
 • Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Jednostki naukowe, które wdrażają HRS4R, zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

W 2018 r. SGH uzyskała wyróżnienie HRS4R. Wdrożenie Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R jest jednym z priorytetowych działań w ramach dążenia do stworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej, podniesienia jakości tej pracy i prowadzonych w jej ramach badań, a także zagwarantowania transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych.


Biuro Rektora
Zespół Promocji
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G: pok. 147
e-mail: promocja@​sgh.waw.pl​