Współpraca naukowa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, nieprzerwanie od 1906 r. kształcącą kadry dla gospodarki o wysokich kompetencjach zawodowych i społecznych. SGH jest innowacyjną uczelnią ekonomiczną, łączącą cechy elitarnego uniwersytetu i szkoły biznesu. SGH współpracuje z kilkuset uczelniami i instytucjami międzynarodowymi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, stwarzając studentom, doktorantom i pracownikom szerokie możliwości m.in. udziału w programach wymiany, staży naukowych i prowadzonych badań naukowych.

Działalność badawcza SGH koncentruje się w instytutach, katedrach i zakładach składających się na pięć kolegiów: Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów.

Prowadzone w SGH badania mają wymiar teoretyczny, przyczyniający się do rozwoju naukowego, jak i wymiar empiryczny – ważny z punktu widzenia działalności podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania gospodarki i społeczeństw. Profil prowadzonych badań koncentruje się przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne. Część realizowanych badań ma także wymiar interdyscyplinarny. SGH współpracuje z instytucjami naukowymi, branżowymi oraz z firmami, a zakres i obszar tej współpracy różnią się w zależności od partnera.

Potencjał kadry naukowej

Duży potencjał kadry akademickiej SGH (748 osób, w tym 67 profesorów, 199 doktorów habilitowanych i 341 doktorów) bardzo korzystnie wpływa, nie tylko na wysoki poziom merytoryczny zajęć, ale także na powiązanie ich treści z wynikami prowadzonych badań, aktualność tych treści oraz ich praktyczną przydatność.

Kadra SGH ma bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne, w tym międzynarodowe. Doświadczenie badawcze i zawodowe kadry w roli: ekspertów (m.in.: Research, Innovation and Science Policy Expert /RISE/ High Level Group /HLG/; Grupy Roboczej Programu Horizon 2020 Advisory Group for Societal Challenge 6 «Europe in a changing world -Inclusive, Innovative and Reflective Societies»), doradców, na stanowiskach kierowniczych (np. Prezes GPW), w radach nadzorczych banków, administracji publicznej, instytucjach naukowych, stowarzyszeniach krajowych i międzynarodowych (np. International Law Association - Grupa Polska, European Chapter of Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network) jest przekazywane studentom na wykładach, seminariach i konsultacjach.

Kadra SGH jest aktywnie zaangażowana w różne formy działalności naukowej, do których należy zaliczyć przede wszystkim międzynarodowe i krajowe projekty badawcze, czy badania naukowe realizowane w ramach subwencji MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, jak również międzykolegialne i międzyuczelniane granty naukowe

Jednostki SGH zaangażowane we współpracę naukową

Współpraca z partnerami biznesowymi, społecznymi i administracją jest realizowana na szczeblu uczelni, kolegiów oraz wchodzących w ich skład jednostek. Efektem realizowanej współpracy są m.in. nowe przedsięwzięcia badawcze i eksperckie, nowe oferty kształcenia podyplomowego, nowe oferty przedmiotów autorskich, w tym z udziałem praktyków lub gości zagranicznych czy warsztaty szkoleniowe.

Jednostkami SGH usprawniającymi współpracę z otoczeniem są: Centrum Współpracy z Biznesem, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Centrum Kariery i Relacji Absolwentami (w tym Serwis Kariera), a także Centrum Otwartej Edukacji i Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Współpraca z otoczeniem

Systematycznie rozwijana współpraca z otoczeniem

Współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi w sferze biznesu, administracji centralnej i samorządowej, jak i z innymi instytucjami z otoczenia społecznego i kulturalnego, realizowana w wymiarze instytucjonalnym – uczelnia, kolegia, instytuty, katedry i zakłady – jest bardzo ważna i systematycznie rozwijana.

Współpraca z biznesem

Członkowie Klubu Partnerów SGH współpracują z uczelniąna płaszczyznach: nauka, edukacja, employer branding, rekrutacja, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne. Widocznymi efektami współpracy z otoczeniem są wspólne projekty naukowe i edukacyjne, jak np. przedmioty prowadzone przez praktyków lub z ich udziałem, okresowe warsztaty szkoleniowe i treningi, studia podyplomowe współorganizowane z firmami, jednorazowe wykłady menedżerów i prezesów renomowanych firm czy wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.

W SGH utworzono Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, które świadczy usługi komercyjne w zakresie sporządzania ekspertyz, opinii, analiz, prowadzenia badań rynkowych oraz szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego. Bazując na potencjale intelektualnym, SGH skutecznie realizuje najbardziej skomplikowane i unikalne projekty badawcze i doradcze. Eksperci z SGH posiadają wieloletnie doświadczenie biznesowe poparte rzetelną wiedzą naukową.

Współpraca z samorządem

SGH systematycznie rozwija swoją współpracę z samorządem terytorialnym, szczególnie w odniesieniu do finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego. Przykładem są badania naukowe nad atrakcyjnością inwestycyjną regionów i BIZ, prowadzone przez studentów (SKN Akceleracji) wraz z doktorantami i kadrą SGH.

Współpraca z absolwentami

SGH nie zapomina także o swoich absolwentach. W uczelni działa Klub Absolwentów prowadzony przez Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami. Klub jest inicjatywą, mającą na celu integrację środowiska absolwentów SGH.

W tym kontekście warto wymienić także projekt „Ambasador SGH”, skierowany do absolwentów, zajmujących eksponowane stanowiska na arenie międzynarodowej, zarówno w świecie nauki, jak i gospodarki.

Absolwenci SGH rozwijają karierę naukową m in. w nastepujących zagranicznych uczelniach: NYU Stern School of Business Fordham Gabelli School of Business, Rice University, University of California, California Polytechnic State University-San Luis Obispo, Stanford University Graduate School of Business, Valdosta State University, The University of Kansas, Duquesne University, State University of New York Empire State College, Northeastern Illinois University Chicago, Columbia University, University of Wisconsin-Madison, University of Minnesota, Ryerson University, Bournemouth University, University of Exeter, University of Warwick and The Alan Turing Institute, University of York, Imperial College London, Lancaster University, HWTK Berlin - University of Applied Sciences, PSB Paris School of Business, ESSEC Business School, HEC Paris, Telecom ParisTech, Main School of Fire Service (SGSP), TecnoCampus (Universitat Pompeu Fabra), Social Influence and Corporate Governance at TBS Barcelona, HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Ambasador powoływany jest przez rektora SGH.

Internacjonalizacja

W SGH proces umiędzynarodowienia jest realnym wypełnianiem jej misji i strategii rozwoju, zakładających uczynienie z SGH jeszcze bardziej rozpoznawalnego i liczącego się w Europie ośrodka akademickiego w obszarze nauk ekonomicznych.

Szkoła ma ok. 460 umów z ponad 300 uczelniami i innymi instytucjami z całego świata, obejmujących wymianę studentów i pracowników (Erasmus+, wymiany bilateralne), współpracę w ramach sieci i aliansów (CEMS, PIM), programy podwójnego i wspólnego dyplomu oraz współpracę badawczą. Z ok ¼ tych uczelni współpraca ma charakter ścisły. SGH charakteryzuje się też bardzo wysokim udziałem umów z uczelniami pozaeuropejskimi (ok. 40%).

Corocznie, wykłady w uczelniach zagranicznych prowadzi około 40 pracowników (w ramach Erasmus+ STA), ok. 40 w ramach innych form współpracy. Obecnie dzięki finansowaniu w ramach projektu Erasmus+ KA 107, pracownicy coraz częściej prowadzą wykłady w krajach pozaeuropejskich (Azja, Bliski Wschód, Australia, Kanada). Ponadto, niektórzy wykładowcy uczestniczyli w wyjazdach z racji udziału w międzynarodowych projektach badawczych, pełnienia roli ekspertów i konsultantów organizacji międzynarodowych (np. agend ONZ, UE) czy międzynarodowych towarzystw naukowych.

W przypadku studentów, SGH od wielu lat wyróżnia się na tle innych uczelni w Polsce, globalnym zasięgiem wymiany studenckiej, obejmującym obecnie wszystkie kontynenty. Corocznie SGH wysyła i przyjmuje ponad 500 studentów, z czego ok. 1/3 to wymiana z krajami pozaeuropejskimi.

W SGH od lat funkcjonuje Centrum Współpracy Międzynarodowej (wcześniej Centrum Programów Międzynarodowych), którego głównym zadaniem jest pomoc w internacjonalizacji uczelni. CWM zajmuje się koordynacją współpracy międzynarodowej SGH, w tym kwalifikacją studentów (a w przypadku niektórych programów także pracowników naukowych i administracyjnych) do udziału w programach wymiany i praktyk międzynarodowych (Erasmus+, Erasmus-Mundus, PIM, wymiany bilateralnej itp.), studiów podwójnego dyplomu oraz unikatowego programu wspólnego dyplomu CEMS MIM.

CWM działa aktywnie także na polu wspierania rozwoju internacjonalizacji uczelni polskich w ramach sieci uniwersyteckiej IRO’s Forum (22 uczelnie publiczne), których opinie brane są pod uwagę przy wprowadzaniu regulacji prawnych w szkolnictwie wyższym, dotyczących Umiędzynarodowienia. CWM wspiera rozwój internacjonalizacji w innych krajach (np. projekt HERE w Gruzji). Ponadto CWM uczestniczy w regionalnych targach edukacyjnych promujących SGH i uczelnie polskie na arenie międzynarodowej (EAIE, NAFSA, APAIE).

Współpraca naukowa międzynarodowa

SGH zaangażowana jest w międzynarodową współpracę badawczą. Poza tematami realizowanymi w małych zespołach badawczych, coraz więcej jest dużych projektów multinarodowych, finansowanych ze środków UE. Efektami prowadzonych badań są najczęściej wspólne raporty, książki lub monografie, nowe oferty programowo-dydaktyczne dla studentów SGH, referaty na seminariach i konferencjach międzynarodowych. Organizowane są także wspólne seminaria i konferencje międzynarodowe.

Nie można przecenić znaczenia międzynarodowej działalności badawczej, biorąc pod uwagę, że wspiera ona doskonalenie warsztatu dydaktycznego pracowników naukowych i pozwala na transfer najnowszych światowych rozwiązań do naszych badań naukowych i dydaktyki. Znaczący jest udział kadry akademickiej SGH w międzynarodowych konferencjach i seminariach, wyjazdach związanych z wykładami na uczelniach partnerskich oraz współpracą naukową.

SGH jest członkiem prestiżowych międzynarodowych sieci i organizacji, które wpływają na tworzenie światowego obszaru badań i szkolnictwa wyższego, Uczelnia współpracuje m in. z Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Polish European Community Studies Association (PECSA), EUROSTAT, Europejskie Stowarzyszenie Badań Ludnościowych (EAPS), European Doctoral School of Demography, partnerstwo Population Europe, European Doctoral Programmes Association in Management and Business (EDAMBA) Administration, European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Baltic University Programme (BUP), Central and South-East European PhD Network (CESEENET), Santander Universidades, SAR Network - Scholars at Risk Network, European University Association (EUA ), The Management Development Network (EFMD)International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN), European Association of Development Research and Training (EADI), Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET), Principles for Responsible Management Education (PRME).

Badacze z SGH publikują w najbardziej cenionych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych (także notowanych w bazach Scopus i Web of Science oraz o wysokim wskaźniku Impact Factor), wydają również liczne autorskie monografie. Wybrane publikacje naukowe za lata 2019-2021:

Mongrafie

 • Conducting Elite Interviews in an International Context: Lessons From the World of Public Diplomacy, Katarzyna Pisarska, wyd. SAGE Publications 2019
 • Economic Growth and Convergence Global Analysis through Econometric and Hidden Markov Models, Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski, wyd. Routledge 2021
 • Ignorance and Change Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis, Adriana Mica, Anna Horolets, Mikołaj Pawlak, Paweł Kubicki, wyd. Routledge 2021
 • Organizational Networks and Networking Competence Contemporary Challenges in Management and Employment, Marzena Fryczyńska, wyd. Routledge 2021
 • The emergency measures underpinning Poland’s Convergence Programme 2020 The Case of the trade credit reinsurance scheme, Alina Szypulewska-Porczyńska, wyd. Routledge 2021

Atykuły

 • Comment on “The limits of forward guidance” by Jeffrey R. Campbell, Filippo Ferroni, Jonas D. M. Fisher and Leonardo Melosi, Marcin Bieleckia, Michał Brzoza-Brzezina, Marcin Kolasa, Journal of Monetary Economics, Volume 108, December 2019, Pages 135-139
 • Wide-range estimation of various substitution elasticities for CES production functions at the sectoral level, Michał Antoszewski, Energy Economics Volume 83, September 2019, Pages 272-289
 • Home, sweet home? Understanding diasporic medical tourism behaviour. Exploratory research of Polish immigrants in Belgium, Aneta Mathijsen, Tourism Management Volume 72, June 2019, Pages 373-385
 • Genus for biomolecules, Paweł Rubach, Sebastian Zajac, Borys Jastrzebski, Joanna I Sulkowska, Piotr Sułkowski, Nucleic Acids Research, 2020, Vol. 48
 • Landscape Change and Trade in Ancient Greece: Evidence from Pollen Data, Adam Izdebski, Tymon Słoczyński, Anton Bonnier, Grzegorz Koloch, Katerina Kouli, The Economic Journal, Volume 130, Issue 632, November 2020, Pages 2596–2618
 • Semantically-based patent thicket identification, Mateusz Gątkowski, Marek Dietl, Łukasz Skrok, Ryan Whalen, Katharine Rocket, Research Policy Volume 49, Issue 2, March 2020, 103925
 • The role of underground storage in the dynamics of the US natural gas market: A threshold model analysis, Michał Rubaszek, Gazi Salah Uddin, Energy Economics Volume 87, March 2020,104713
 • What Happens After an Investment Spike - Investment Events and Firm Performance, Michał Gradzewicz, Journal of Business & Economic Statistics Volume 39, 2021 - Issue 3

Wybrane przykłady międzynarodowej współpracy naukowej w roku akademickim 2020/2021

Międzynarodowe konsorcja naukowe finansowane ze środków UE

SGH rozpoczęła także badania w ramach kilku dużych projektów realizowanych w międzynarodowych konsorcjach naukowych i finansowanych ze środków UE. Wśród nich można wymienić:

 • SHARE-COVID - badanie realizować będzie konsorcjum z 15 krajów pod auspicjami Towarzystwa Maxa Plancka (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften). W składzie konsorcjum jest polski zespół badania SHARE 50+ w Europie z Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Wyniki prowadzonych badań naukowych pomogą zrozumieć, jakie czynniki mają wpływ na problemy systemów ochrony zdrowia, na zachowania zdrowotne obywateli oraz jakie są konsekwencje epidemii dla rynku pracy. Zbadany zostanie wpływ pandemii i izolacji obywateli na dochody i nierówności finansowe.
 • The Future of European Social Citizenship (EUSOCIALCIT) – projekt realizowany w konsorcjum, w skład którego wchodzą europejskie uczelnie oraz think-tanki: University of Amsterdam, Copenhagen Business School, Universita Degli Studi di Milano, Centre for European Policy Studies, University of Antwerp, The Carlos III University of Madrid, Lithuanian Social Research Centre, University of Konstanz, celem jest wielowymiarowa, multidyscyplinarna analiza naukowa tematyki obywatelstwa socjalnego w UE oraz wypracowanie koncepcji polityk publicznych w tym zakresie. Projekt zaplanowany na lata 2020-2024
 • Welcoming Spaces – konsorcjum uczelni oraz organizacji pozarządowych: Utrecht University, University of Siegen, University of Bologna, University of A Coruna, LVKK, Forum of International and European Research on Immigration, Fundacja Ocalenie. Badania dotyczą inicjatyw i polityk zmierzających łączących integrację imigrantów i szeroko pojmowaną rewitalizację w państwach UE, projekt zaplanowany na lata 2020-2023
 • Expanding and Improving Workplace Democracy as a Prerequisite for Humanising Labour and the Work Environment - DIRECT II – w konsorcjum uczelni, organizacji związkowych i organizacji pracodawców oraz organizacji badawczo-analitycznych: Royal Holloway University of Lodon, Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria, Fondazione Guiseppe di Vittorio, Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria, Institute for the Development of Employee Advancement, Fundacion Cultural Primero De Mayo, Cyprus Workers’ Confederation, Bulgarian Industrial Association; przedmiotem badań jest zagadnienie roli partycypacji pracowniczej we wprowadzaniu nowych technologii w sektorze przemysłu i usług (komercyjnych, publicznych). Projekt zaplanowany na lata 2020-2022

Polish Chapter Principles for Responsible Management Education (PRME)

W listopadzie 2020 r. dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH została powołana przez zarząd nowo utworzonego Polish Chapter Principles for Responsible Management Education (PRME) na stanowisko jej prezesa. PRME jest organizacją zrzeszająca ponad 800 szkół biznesu i instytucji, związanych z edukacją z zakresu zarządzania, które w nauczaniu i badaniach akcentują wartości zrównoważonego rozwoju, SGH należy do  PRME od 2010 r.

Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG)

Również w listopadzie 2020 r.  SGH dołączyła do grona pełnoprawnych członków IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence – międzynarodowego stowarzyszenia o charakterze non-profit, zrzeszające uniwersytety i inne organizacje zainteresowane rankingami szkół wyższych oraz doskonałością akademicką. Celem IREG jest wzmocnienie świadomości społecznej i promowanie zagadnień związanych z rankingami uczelni i doskonałością akademicką.

Heads of University Management and Administration Network in Europe (HUMANE)

We wrześniu 2020 r. kanclerz SGH, dr Marcin Dąbrowski został powołany do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Heads of University Management and Administration Network in Europe (HUMANE), jako reprezentant z obszaru krajów Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy i Polski.

HUMANE zrzesza ponad 160 uczelni i instytucji sektora szkolnictwa wyższego w Europie; jego członkiem jest także SGH. Celem stowarzyszenia jest budowanie globalnych sieci służących wprowadzaniu innowacji do szkolnictwa wyższego, wymianie doświadczeń oraz profesjonalizowaniu działań kadry zarządzającej w usługach szkolnictwa wyższego.

European Master in Official Statistics

W sierpniu 2020 r. dr Adam Czerniak z Kolegium Gospodarki Światowej SGH został wybrany do rady European Master in Official Statistics, działającej przy Eurostat i Europejskim Systemie Statystycznym (ESS).

EMOS jest wspólnym projektem uniwersytetów oraz krajowych i europejskich służb statystycznych, który ma na celu zaspokojenie potrzeb szkoleniowych i rekrutacyjnych w ESS oraz kształcenie wykwalifikowanych kadr statystyków dla ESS i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

Realizacja tych celów opiera się na uzupełnieniu istniejących kierunków studiów magisterskich (głównie ekonomicznych) o dodatkową ścieżkę programową poświęconą zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą statystyką. Dr Czerniak będzie pełnił funkcję członka rady EMOS w kadencji 2021-2023 jako polski przedstawiciel szkół wyższych kształcących kadry instytucji publicznych, które zbierają i przetwarzają dane statystyczne.

Projekt badawczy Global Survey on Business Continuity in Times of COVID-19

Dzięki nawiązanym w poprzednich latach relacjom, w sytuacji kryzysu możliwe stało się wykreowanie nowej przestrzeni do rozwoju naukowego o wymiarze międzynarodowym. Przykładem może być projekt badawczy Global Survey on Business Continuity in Times of COVID-19, zrealizowany w kwietniu oraz maju 2020 i dotyczący wpływu pandemii na zarządzanie ciągłością działania organizacji.

Kluczowa była w tym przypadku zdolność do szybkiego uruchomienia globalnego (obejmującego 45 krajów) badania dotyczącego niezwykle aktualnego tematu, która potwierdziła efektywność współpracy SGH z partnerami.

Kaizen Institute Poland

SGH i Kaizen Institute Poland podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu raportu „Barometr Ekonomiczny Kaizen” na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz na świecie.

W liście intencyjnym zarówno SGH, jak i Kaizen Institute Poland zobowiązały się do współtworzenia raportu pt. „Barometr Ekonomiczny Kaizen”. Oprócz danych i analiz bieżącej sytuacji gospodarczej w odniesieniu do aktualnych, toczących się wydarzeń w Polsce i na świecie, dokument będzie wyróżniał się dzięki rekomendacjom działań usprawniających. Wszystko to osadzone będzie w obszarze szeroko rozumianego ciągłego doskonalenia kaizen.

Prace nad współtworzeniem raportu po stronie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie będzie koordynowała prof. dr hab. Halina Brdulak z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej.

Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE)

Polska po raz pierwszy ma szansę pojawić się w światowym badaniu GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness). Jest to najbardziej uznane badanie dotyczące przywództwa i kultury oraz ich wpływu na biznes na świecie. Prowadzone jest od 20 lat przez międzynarodowy zespół naukowców, do którego w tym roku dołączył prof. Rafał Mrówka z SGH wraz z 3 innymi badaczami z Polski. Jesteśmy jednym ze 110 krajów, które pojawią się w tej edycji badania.

Global Business School Network (GBSN)

Nasza Uczelnia dołączyła w kwietniu 2021 r. do prestiżowej międzynarodowej sieci współpracy szkół biznesu: Global Business School Network (GBSN).
GBSN skupia ponad 100 czołowych szkół biznesu działających na rzecz wzmocnienia kształcenia liderów i menedżerów i wsparcia w tym zakresie uczelni z krajów rozwijających się.

GBSN oferuje uczelniom członkowskim różnorodne platformy współpracy i wymiany doświadczeń. Zapewnia międzynarodową promocję inicjatyw i działań podejmowanych w ramach sieci oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów i inicjowanie nowych projektów. Organizuje liczne spotkania, konferencje, seminaria, webinaria, z których korzystać mogą pracownicy uczelni wchodzących w skład sieci, zatem obecnie również pracownicy SGH.   
Wszyscy pracownicy uczelni członkowskich sieci, w tym SGH, mają dostęp do internetowego portalu GBSN. Portal zawiera różne interesujące funkcje, zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić Państwu udział w programach oferowanych przez GBSN, wydarzeniach i możliwość kontaktowania się z innymi partnerami na całym świecie - członkami GBSN.

 

Współpraca naukowa w Polsce

Nauka powinna być użyteczna, dlatego SGH od dawna skutecznie łączy działalność badawczą i ekspercką. Dzięki temu SGH jest uczelnią, która potrafi nie tylko prowadzić badania, kształcić, ale również doradzać praktykom gospodarczym w różnych dziedzinach.

Misja uczelni wyższych jest spełniona wówczas, gdy badania naukowe można zamienić w racjonalną korzyść. W SGH pracują eksperci, zajmujący się różnymi dyscyplinami, w których obszarze prowadzone są badania, powstają analizy, ekspertyzy i raporty. SGH ma więc doskonałe warunki do tego, aby wspierać rozwój polskiej gospodarki i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy.

Badacze z SGH związani są m in. z Polską Akademią Nauk, jako członkowie wielu Komitetów Naukowych i Problemowych. Uczelnia współpracuje z wieloma renomowanymi instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi, instytucjami publicznymi czy redakcjami czasopism naukowych.

Uczelnia współpracuje ze wszystkimi Uniwersytetami Ekonomicznymi (w Poznaniu, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu), realizując między innymi międzyuczelniane granty badawcze, a także innymi uczelniami, w tym Uniwersytetem Warszawskim, w ramach wspólnych projektów badawczych.

Wśród ważnych partnerów należy wymienić Główny Urząd Statystyczny, Centrum im. Adama Smitha, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Stefana Batorego, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Komisję Nadzoru Finansowego, Polska Izbę Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Giełdę Papierów Wartościowych, NBP i wiele innych.

SGH systematycznie rozwija sieć współpracy naukowej, dlatego też każdego roku powstają kolejne inicjatywy i wspólne projekty naukowe – odpowiadające aktualnym potrzebom i wyzwaniom otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wybrane przykłady krajowej współpracy naukowej w roku akademickim 2020/2021

SGH jako merytoryczny partner Forum Ekonomicznego

Od kilku lat SGH jest corocznie jednym z głównych partnerów merytorycznych Forum Ekonomicznego - najważniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki oraz mediów, którzy dyskutują o kluczowych zagadnieniach związanych z regionem, takich jak demografia, ochrona środowiska czy koniunktura gospodarcza, a także wypracowują rekomendacje, które stają się podstawą podejmowania wielu decyzji w regionie.

Jednym z centralnych punktów wydarzenia jest prezentacja raportu autorstwa ekspertów z SGH, w którym przedstawiane są wybrane problemy i wyzwania stojące przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
W roku 2020 do udziału w Forum zaproszono ponad 2500 gości z Europy, Azji Centralnej i USA. Merytoryczny współudział SGH w tworzeniu Forum Ekonomicznego będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Czwartkowe Forum SGH

Czwartkowe Forum SGH to kolejny, poza Forum Ekonomicznym, wspólny projekt SGH oraz Instytutu Studiów Wschodnich. Jest to cykl debat online poświęconych najbardziej aktualnym wydarzeniom z kraju i ze świata. Do rozmowy zapraszani są eksperci, którzy analizują, komentują oraz szukają optymalnych rozwiązań, związanych z ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi skutkami przedstawianego zagadnienia. Zgodnie z przyjętą konwencją, wśród zaproszonych gości jest zawsze ekspert z SGH oraz z instytucji zewnętrznej – przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego.

Nagrania ze wszystkich spotkań można obejrzeć na kanale YouTube SGH.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W październiku 2020 r., podczas VIII Targów CSR, SGH sformalizowało współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Uczelnia wspólnie z FOB będzie realizować wspólne badania i projekty, a także inicjatywy edukacyjne związane z promocją idei zrównoważonego rozwoju.
Wdrażanie rozwiązań z zakresu zrównoważonej produkcji jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym biznesem. Są one korzystne dla producentów, gdyż umożliwiają zwiększenie zysku netto z prowadzonej działalności dzięki zmniejszeniu zużycia środków, jednocześnie ograniczając skalę degradacji i zanieczyszczenia środowiska.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie sformalizowały współpracę w zakresie badawczo-rozwojowym. Jej celem jest zwiększenie zaangażowania nauki w rozwój gospodarczy Polski.

Łukasiewicz i SGH będą współpracować przy ocenie nowoczesnych technologii i prognozowaniu kierunków rozwoju innowacji. Zakres wspólnych działań obejmuje również inicjatywy zmierzające do wzmocnienia kompetencji pracowników obydwu organizacji i promocji potencjału polskich naukowców.
Łącząc interdyscyplinarne kompetencje naukowców Łukasiewicza z wiedzą i doświadczeniem pracowników naukowych SGH, jesteśmy w stanie stworzyć nową jakość w nauce, opartą na rzetelnych prognozach i scenariuszach rozwoju technologicznego dla czterech kluczowych obszarów naszej działalności: transformacji cyfrowej, inteligentnej i czystej mobilności, zdrowia oraz zrównoważonej gospodarki i energii.
Współpraca pomiędzy Łukasiewiczem i SGH obejmuje również podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie doktoratów wdrożeniowych, które dają unikalną możliwość łączenia aktywności zawodowej i pracy naukowej.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to pierwsza uczelnia ekonomiczna, z którą Łukasiewicz formalizuje współpracę. W gronie partnerów akademickich największej organizacji badawczej w Polsce są już uczelnie techniczne, jak Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Medyczny z Łodzi. Wspólne działania realizowane są w ramach projektów badawczo-rozwojowych, udziału w Europejskich Hubach Technologii Cyfrowych (EDIH), wdrażania programów edukacyjnych, czy wymiany doświadczeń oraz know-how w zakresie akceleracji nowych spin-offów i start-upów.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne.

Urząd Patentowy RP

W lutym 2021 roku rektor SGH, profesor Piotr Wachowiak oraz prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek podpisali porozumienie o współpracy.

Celem porozumienia jest wsparcie rozwoju krajowych przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego.  Współpraca przewiduje badania dot. aktualnego poziomu wynalazczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wybranych sektorów gospodarki, identyfikację obszarów technologicznych, których dofinansowanie i rozwój przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm na świecie, a także ocenę wpływu własności przemysłowej na sytuację finansową przedsiębiorstw i problematyki wyceny własności przemysłowej.

Obie instytucje zobowiązały się do wzajemnego udziału w organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd lub Uczelnię seminariach, konferencjach, webinariach, wykładach, grupach roboczych oraz programach i projektach związanych z tematyką gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem własności intelektualnej.

Grupa LUX MED

Zdrowie i pandemia to dwa popularne tematy, które stały się inspiracją dla pierwszego wspólnego projektu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Grupy LUX MED – „Zdrowa Perspektywa”. W styczniu 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Grupa LUX MED zainicjowały pierwsze wspólne przedsięwzięcie. Celem projektu jest poznanie najlepszych na rynku praktyk, wypracowanych w odpowiedzi na pandemiczną rzeczywistość roku 2020.
W projekcie udział bierze ponad 50 uznanych w środowisku ekspertów: przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, ludzi nauki oraz reprezentanci mediów.

Projekt zakłada zebranie wiedzy i doświadczeń z różnych środowisk i obszarów życia społecznego i gospodarczego, dlatego zadbano też o odpowiednie zróżnicowanie grup. Dlatego w każdej z nich znalazł się przedstawiciel kadry naukowej, biznesu, specjalista w danej dziedzinie, jej pasjonat i praktyk.

Ministerstwo Finansów

W lutym 2021 r. prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH oraz Renata Oszast, dyrektor generalna Ministerstwa Finansów podpisali umowę o współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Celem umowy pomiędzy SGH i MF jest zacieśnienie współpracy pracowników naukowych uczelni z ekspertami ministerstwa. Jej efektem będzie wspólna oferta badawcza i edukacyjna, kierowana do studentów i absolwentów SGH.

Dla obu stron ważne jest dalsze, intensywne współdziałanie w zakresie informowania o realizowanych zmianach w prawie oraz realizacja kolejnych wspólnych projektów, angażujących studentów i pracowników uczelni. MF i SGH pracują nad wspólną ofertą, której efektem będzie jeszcze większy udział młodych naukowców w badaniach wykorzystywanych później do tworzenia polityk publicznych.

Umowa ramowa otworzy drogę do realizacji nowych projektów badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych. Proponowane obszary współpracy to: finanse publiczne, budżet i instytucje finansowe, a więc sfery kluczowe dla pracy Ministerstwa Finansów.

Współpraca instytucjonalna między MF i SGH przewiduje organizację wspólnych projektów badawczych, konferencji i seminariów. Równie ważne będzie promowanie wśród studentów i pracowników naukowych SGH tematyki podatkowej i tworzenie w jej w ramach prac dyplomowych i naukowych o tematyce związanej z kierunkami realizowanych polityk publicznych.

Ministerstwo Finansów będzie wzmacniać ofertę edukacyjną SGH poprzez nowoczesny program praktyk i staży w MF oraz jeszcze bliższą współpracę z kołami naukowymi i organizacjami SGH realizującymi projekty znajdujące się w obszarze zadań MF.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości

W styczniu 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest wspieranie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Na mocy porozumienia SGH będzie prowadziła, między innymi, analizy sytuacji firm z branż, w których występuje bariera wejścia w postaci konieczności posiadania wysokiego kapitału, analizy polskiego prawa o nadużywaniu pozycji dominującej oraz prawa konkurencji względem rozwiązań stosowanych w zamożnych europejskich krajach.

SGH i Fundacja Pomyśl o Przyszłości będą realizowały cele określone w dokumencie, współorganizując warsztaty, seminaria oraz konferencje. Wspólnie będą przygotowywały rekomendacje oraz opinie do zmian projektów ustaw dotyczących konkurencji przedsiębiorstw. Wypracują również narzędzia, które pozwolą polskim firmom konkurować z podmiotami dominującymi na rynku i nadużywającymi swojej pozycji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

W 2020 r. Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie i Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie dorobku naukowego uczelni oraz doświadczeń rynkowych agencji.
Zgodnie z zapisami dokumentu SGH będzie prowadziła badania i analizy dotyczące, między innymi koniunktury i analizy rynków zagranicznych, planowania i oceny działań marketingowych na rynkach zagranicznych oraz analizy atrakcyjności inwestycyjnej polskich jednostek samorządu terytorialnego.

Współpraca będzie obejmowała również współorganizację konferencji i webinariów. Z kolei do zadań PAIH będzie należała promocja współpracy nauki i biznesu oraz wspomaganie transferu wiedzy, przede wszystkim poprzez organizowanie wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych dla przedsiębiorców, łączenie działalności biznesowej i naukowej, wspieranie transferu wiedzy do biznesu.

 

 

Współpraca międzynarodowa

Udział w międzynarodowych organizacjach

Współpraca z biznesem

Sponsorzy, Klub partnerów SGH, Klub przedsiębiorców

Kobieta i mężczyzna z uśmiechem przypatrują się informacjom na tablecie
Klub partnerów

Platforma skupiająca firmy współpracujące z uczelnią