Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEKat) przystąpiły do współpracy partnerskiej w prowadzeniu wspólnych projektów badawczych.

Cel projektu

Celem podejmowanych przez zespoły badań naukowych jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych; rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat.

Efektem zrealizowanego przez zespół badania ma być wydanie co najmniej 1 publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym w Web of Science lub Scopus, któremu zgodnie z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przypisano liczbę punktów co najmniej 100 lub wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, tzn. wydanej w wydawnictwie określonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, któremu przyznano wartość co najmniej 200 punktów.


II edycja

Wyniki

Decyzją Międzyuczelnianej Komisji Naukowej finansowanie otrzymuje 5 międzyuczelnianych zespołów, spośród 23 złożonych wniosków. Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

Motyw wartości w komunikacji mobilnej a zrównoważone zachowania konsumentów żywności (1237 pkt.)

Zespół w składzie:

 • dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP – kierownik badania naukowego
 • dr hab. Ewa Jerzyk, prof. UEP 
 • dr Anna Rogala – UEP
 • dr hab. Adrian Lubowiecki-Vikuk, prof. SGH – SGH
 • dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, prof. UEK – UEK
 • dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE – UEKat
 • dr hab. Robert Wolny, prof. UE 
 • mgr Doris Antczak – Szkoła Doktorska UEP
 • mgr Maria Bajak – Szkoła Doktorska UEK
 • mgr Sylwia Majcher – Szkoła Doktorska UEP
 • mgr Piotr Antończyk – Szkoła Doktorska UEKat

Wartość komunikacyjna zrównoważonych produktów a zachowania konsumentów (1200 pkt.)

Zespół w składzie:

 • dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP – kierownik badania naukowego
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos – UEW
 • prof. dr hab. Stanisław Popek – UEK
 • dr hab. inż. Bogdan Pachołek – UEP
 • dr Bartłomiej Jefmański – UEW
 • dr hab. inż. Michał Halagarda, prof. UEK
 • dr inż. Sylwia Sady – UEP
 • dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP
 • dr Agnieszka Piekara – UEW
 • dr Paulina Żmijowska – UEKat

Wpływ polityki opodatkowania dochodów osobistych na stabilność finansów lokalnych w warunkach turbulencji otoczenia (1146 pkt.)

Zespół w składzie:

 • dr hab. Paweł Felis, prof. SGH – Kierownik badania naukowego
 • dr hab. Monika Banaszewska, prof. UEP
 • dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
 • dr hab. Marta Kluzek, prof. UEP
 • dr Elżbieta Malinowska-Misiąg – SGH
 • dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP
 • dr hab. Artur Walasik, prof. UE

Wyścig ku niepewnej przyszłości: znaczenie rywalizacji technologicznej dla oceny niepewności na rynkach kapitałowych (1144 pkt.)

Zespół w składzie:

 • dr Sylwia Frydrych – SGH – kierownik badania naukowego
 • dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP 
 • dr Michał Łukowski – UEP
 • dr Małgorzata Snarska – UEK
 • dr Maria Czech – UEKat

Luka percepcyjna inflacji – analiza rozbieżności pomiędzy inflacją postrzeganą a publikowaną (1141 pkt.)

Zespół w składzie:

 • dr Aleksandra Rutkowska – UEP – kierownik badania naukowego
 • dr Katarzyna Bech-Wysocka – SGH
 • dr hab. Łukasz Lenart, prof. UEK 
 • dr Monika Naskręcka – UEP
 • dr hab. Anna Pajor, prof. UEK

Zespół badawczy

Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej 5, ale nie więcej niż  10 nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia i którzy złożyli oświadczenie upoważniające ww. uczelnię do zaliczenia ich osiągnięć naukowych na potrzeby działalności naukowej. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zalecane jest  włączenie do zespołu uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. W skład jednego zespołu może wchodzić do pięciu uczestników Szkoły Doktorskiej, przy czy nie więcej niż dwóch z jednej uczelni partnerskiej.

Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W II. edycji konkursu przyznanych będzie maksymalnie 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych.


Harmonogram konkursu

II Edycja Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat będzie realizowana od 9 października 2023 r. do 1 lutego 2026 r.

I. Etap rekrutacyjny

Złożenie biogramów – od 9 do 27 października 2023 r.

Uzupełniony biogram należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej: osobiście do Działu Nauki SGH, budynek G, pok. 61A lub na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl 

Publikacja biogramów – 6 listopada 2023 r.

Publikacja wszystkich biogramów odbywa się na stronach internetowych SGH, UEW, UEK, UEP i UE​Kat


II. Etap aplikacyjny

Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o pr​zyznanie grantu – ​od 6 do 30 listopada 2023 r.

W oparciu o opublikowane biogramy nauczycieli akademickich i uczestników Szkół Doktorskich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, należy wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc zespół z zachowaniem zasad dotyczących składu osobowego. Każdy zespół spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego. Kierownikiem badania może zostać tylko nauczyciel akademicki.

 1. Zespół wspólnie opracowuje wniosek o przyznanie grantu zgodnie ze wzorem wniosku o przyznanie grantu na badania naukowe. Uwaga: Zespół badawczy w danej edycji konkursu może ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku gdy:
  • ​kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – osobiście w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A lub wysłać na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – osobiście w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111 C lub wysłać na adres e-mail: nauka@ue.wroc.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEP – osobiście do Działu Badań Naukowych, budynek A, pok. 127 lub wysłać na adres e-mail: dbn@ue.poznan.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEK – osobiście do Działu Wsparcia Projektów Badawczych UEK, pawilon D, pok. 5 lub wysłać na adres e-mail: nowakb@uek.krakow.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEKat – do Biura Doskonałości Naukowej, Budynek N, pok. 270, 270a lub wysłać na adres e-mail: bdn@ue.katowice.pl

III. Ocena wniosków

 1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:
  • Ocena formalna jest dokonywana przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
  • Ocena merytoryczna jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

Ocena formalna – do 14 grudnia 2023

Ocena formalna jest dokonywana przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.

Ocena formalna wniosku dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia etapu aplikacyjnego.

W razie stwierdzenia braków formalnych uczelnia, w której złożony został wniosek wzywa kierownika badania do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony we wskazanym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Ocena merytoryczna – od 2 do 31 stycznia 2024 r.

Ocena merytoryczna jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.

W ocenie wstępnej punkty przyznawane w następujących kategoriach:

 • dorobek zespołu (w skali od 0 do 20 pkt),
 • interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 20 pkt),
 • opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 50 pkt),
 • mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 30 pkt),
 • wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 do 20 pkt),
 • udział uczestników Szkół Doktorskich w zespole (w skali od 0 do 10 pkt), przy czym za każdego doktoranta przyznaje się 2 pkt.

Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu, przy czym każda z Uczelni musi być reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela uczelni partnerskiej. Głosowanie odbywa się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym, że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy
do jej przewodniczącego.

Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.


Publikacja wyników – do 2 lutego 2024 r.

Wyniki konkursu w formie publikacji listy rankingowej, która zostanie utworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów będą publikowane na stronach uczelni.

Realizacja projektów badawczych – od 2 lutego 2024 do 1 lutego 2026 r. (w tym rozliczenie)

Dokumenty

I edycja

Zespół badawczy

Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zaleca się włączenie do zespołu 1 lub 2 uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. Liczba członków zespołu, wraz z uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób, a bez udziału doktorantów do 10 osób.

Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W I edycji konkursu przyznanych zostało 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych.

W I edycji konkursu finansowanie otrzymało 5 międzyuczelnianych zespołów, spośród 30 złożonych wniosków.

Harmonogram konkursu

I. Edycja Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat była realizowana od 20 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r. (w tym rozliczenie projektu).

I. Etap rekrutacyjny

Złożenie biogramów – od 20 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022

Uzupełniony biogram należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej: osobiście do Działu Nauki SGH, budynek G, pok. 61A lub na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl 

Publikacja biogramów – 1 lutego 2022

Publikacja wszystkich biogramów odbywa się na stronach internetowych SGH, UEW, UEK, UEP i UE​Kat


II. Etap aplikacyjny

Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o pr​zyznanie grantu – ​od 2 lutego 2022 do 2​8 lutego 2022

 1. W oparciu o opublikowane biogramy nauczycieli akademickich i uczestników Szkół Doktorskich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, należy wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc zespół z zachowaniem zasad dotyczących składu osobowego. Każdy zespół spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego. Kierownikiem badania może zostać tylko nauczyciel akademicki.
 2. Zespół wspólnie opracowuje wniosek o przyznanie grantu zgodnie ze wzorem wniosku o przyznanie grantu na badania naukowe. Uwaga: Zespół badawczy w danej edycji konkursu może ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku gdy:
  • ​kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – osobiście w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A lub wysłać na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – osobiście w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111 C lub wysłać na adres e-mail: nauka@ue.wroc.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEP – osobiście do Działu Badań Naukowych, budynek A, pok. 127 lub wysłać na adres e-mail: dbn@ue.poznan.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEK – osobiście do Działu Wsparcia Projektów Badawczych UEK, pawilon D, pok. 5 lub wysłać na adres e-mail: nowakb@uek.krakow.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEKat – do Biura Doskonałości Naukowej, Budynek N, pok. 270, 270a lub wysłać na adres e-mail: katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl

III. Ocena wniosków

Ocena formalna – od 1 marca 2022 do 15 marca 2022

Poprawa wniosku po ocenie formalnej – ​od 16 marca 2022 do 31 marca 2022

 1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:
  • Ocena formalna jest dokonywana przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
  • Ocena merytoryczna jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.
 2. Ocena formalna wniosku dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia etapu aplikacyjnego. W razie stwierdzenia braków formalnych uczelnia, w której złożony został wniosek wzywa kierownika badania do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony we wskazanym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
 4. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.
 5. W ocenie wstępnej punkty przyznawane w następujących kategoriach:
  • dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
  • interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
  • opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
  • mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
  • wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 do 2 pkt),
  • racjonalność zakładanych wydatków (w skali od 0 do 2 pkt),
  • udział uczestników Szkół Doktorskich w zespole (w skali od 0 do 1 pkt). 
 6. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

Decyzja i publikacja wyników – od ​1 kwietnia 2022 do 15 kwietnia 2022

 1. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu, przy czym każda z uczelni musi być reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela uczelni partnerskiej. Głosowanie odbywa się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym, że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.
 2. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Wyniki konkursu w formie publikacji listy rankingowej, która zostanie utworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów będą publikowane na stronach uczelni partnerskich.

Realizacja projektów badawczych – 25 kwietnia 2022 do 30 listopada 2024


Dokumenty

Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku gdy:

 • ​kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – osobiście w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A lub wysłać na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – osobiście w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111 C lub wysłać na adres e-mail: nauka@ue.wroc.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEP – osobiście do Działu Badań Naukowych, budynek A, pok. 127 lub wysłać na adres e-mail: dbn@ue.poznan.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEK – osobiście do Działu Wsparcia Projektów Badawczych UEK, pawilon D, pok. 5 lub wysłać na adres e-mail: nowakb@uek.krakow.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEKat – do Biura Doskonałości Naukowej, Budynek N, pok. 270, 270a lub wysłać na adres e-mail: katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl

 • ​kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – osobiście w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A lub wysłać na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – osobiście w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111 C lub wysłać na adres e-mail: nauka@ue.wroc.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEP – osobiście do Działu Badań Naukowych, budynek A, pok. 127 lub wysłać na adres e-mail: dbn@ue.poznan.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEK – osobiście do Działu Wsparcia Projektów Badawczych UEK, pawilon D, pok. 5 lub wysłać na adres e-mail: nowakb@uek.krakow.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEKat – do Biura Doskonałości Naukowej, Budynek N, pok. 270, 270a lub wysłać na adres e-mail: katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl