Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEKat) przystąpiły do współpracy partnerskiej w prowadzeniu wspólnych projektów badawczych.

Cel projektu

Celem podejmowanych przez zespoły badań naukowych jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych; rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat.

Efektem zrealizowanego przez zespół badania ma być wydanie co najmniej 1 publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym w Web of Science lub Scopus, któremu zgodnie z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przypisano liczbę punktów co najmniej 100 lub wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, tzn. wydanej w wydawnictwie określonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, któremu przyznano wartość punktów 200.

Zespół badawczy

Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zaleca się włączenie do zespołu 1 lub 2 uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. Liczba członków zespołu, wraz z uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób, a bez udziału doktorantów do 10 osób.

Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W I edycji konkursu przyznanych zostało 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych.

I edycja

W I edycji konkursu finansowanie otrzymało 5 międzyuczelnianych zespołów, spośród 30 złożonych wniosków.

Harmonogram konkursu

I. Edycja Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat będzie realizowana od 20 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r. (w tym rozliczenie projektu).


I. Etap rekrutacyjny

Złożenie biogramów – od 20 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022

Uzupełniony biogram należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej: osobiście do Działu Nauki SGH, budynek G, pok. 61A lub na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl 

Publikacja biogramów – 1 lutego 2022

Publikacja wszystkich biogramów odbywa się na stronach internetowych SGH, UEW, UEK, UEP i UE​Kat


II. Etap aplikacyjny

Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o pr​zyznanie grantu – ​od 2 lutego 2022 do 2​8 lutego 2022

 1. W oparciu o opublikowane biogramy nauczycieli akademickich i uczestników Szkół Doktorskich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, należy wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc zespół z zachowaniem zasad dotyczących składu osobowego. Każdy zespół spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego. Kierownikiem badania może zostać tylko nauczyciel akademicki.
 2. Zespół wspólnie opracowuje wniosek o przyznanie grantu zgodnie ze wzorem wniosku o przyznanie grantu na badania naukowe. Uwaga: Zespół badawczy w danej edycji konkursu może ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku gdy:
  • ​kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – osobiście w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A lub wysłać na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – osobiście w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111 C lub wysłać na adres e-mail: nauka@ue.wroc.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEP – osobiście do Działu Badań Naukowych, budynek A, pok. 127 lub wysłać na adres e-mail: dbn@ue.poznan.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEK – osobiście do Działu Wsparcia Projektów Badawczych UEK, pawilon D, pok. 5 lub wysłać na adres e-mail: nowakb@uek.krakow.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEKat – do Biura Doskonałości Naukowej, Budynek N, pok. 270, 270a lub wysłać na adres e-mail: katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl

III. Ocena wniosków

Ocena formalna – od 1 marca 2022 do 15 marca 2022

Poprawa wniosku po ocenie formalnej – ​od 16 marca 2022 do 31 marca 2022

 1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:
  • Ocena formalna jest dokonywana przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
  • Ocena merytoryczna jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.
 2. Ocena formalna wniosku dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia etapu aplikacyjnego. W razie stwierdzenia braków formalnych uczelnia, w której złożony został wniosek wzywa kierownika badania do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony we wskazanym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
 4. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.
 5. W ocenie wstępnej punkty przyznawane w następujących kategoriach:
  • dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
  • interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
  • opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
  • mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
  • wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 do 2 pkt),
  • racjonalność zakładanych wydatków (w skali od 0 do 2 pkt),
  • udział uczestników Szkół Doktorskich w zespole (w skali od 0 do 1 pkt). 
 6. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

Decyzja i publikacja wyników – od ​1 kwietnia 2022 do 15 kwietnia 2022

 1. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu, przy czym każda z uczelni musi być reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela uczelni partnerskiej. Głosowanie odbywa się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym, że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.
 2. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Wyniki konkursu w formie publikacji listy rankingowej, która zostanie utworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów będą publikowane na stronach uczelni partnerskich.

Realizacja projektów badawczych – 25 kwietnia 2022 do 30 listopada 2024


Dokumenty

Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku gdy:

 • ​kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – osobiście w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A lub wysłać na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – osobiście w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111 C lub wysłać na adres e-mail: nauka@ue.wroc.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEP – osobiście do Działu Badań Naukowych, budynek A, pok. 127 lub wysłać na adres e-mail: dbn@ue.poznan.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEK – osobiście do Działu Wsparcia Projektów Badawczych UEK, pawilon D, pok. 5 lub wysłać na adres e-mail: nowakb@uek.krakow.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEKat – do Biura Doskonałości Naukowej, Budynek N, pok. 270, 270a lub wysłać na adres e-mail: katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl