Sieci współpracy

SGH jest członkiem prestiżowych międzynarodowych sieci i organizacji, które wpływają na tworzenie światowego obszaru badań i szkolnictwa wyższego.

CEMS – GLOBAL ALLIANCE IN MANAGEMENT EDUCATION

CEMS – Global Alliance in Management Education – to światowy sojusz tworzony przez

  • 33 najlepszych szkół biznesu, 
  • około 70 partnerów korporacyjnych,
  • 8 partnerów społecznych.

Sieć została założona przez uczelnie europejskie w roku 1988, przez lata rozwinęła się i stała się aliansem globalnym, obecnie zrzeszającym także uczelnie pozaeuropejskie. W ramach sieci realizowany jest wspólny program dydaktyczny na poziomie magisterskim z zakresu zarządzania – CEMS Master’s In International Management. Zrzeszenie szkół obrało sobie za cel kształcenie przyszłych liderów, którzy będą sprawnie poruszać się po międzynarodowym, wielojęzykowym i wielokulturowym środowisku biznesowym. Przynależność do sieci daje SGH szanse na współpracę akademicką i wymianę studencką z wieloma najlepszymi uczelniami zagranicznymi na całym świecie.

Do sojuszu może przynależeć tylko jedna uczelnia z danego kraju - dlatego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jedynym w Polsce członkiem akademickim CEMS. Dzięki temu w SGH realizowany jest program CEMS Master’s in International Management.


SGH została „Szkołą Roku w CEMS w roku akademickim 2022/2023”


Kwalifikacja do programu CEMS MIM odbywa się zaraz po rozpoczęciu 1. semestru studiów magisterskich – już w październiku. Warto przygotowania zacząć zawczasu.

Kandydaci zwiększą swoje szanse w rekrutacji do programu CEMS MIM jeśli będą mieli:

  • certyfikat z jęz. angielskiego (brane pod uwagę są tylko wybrane certyfikaty)
  • certyfikat z drugiego języka obcego (minimum to poziom B2)
  • potwierdzoną działalność studencką.

 

MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała certyfikat sygnatariusza Magna Charta Universitatum – jednego z najważniejszych dokumentów środowiska naukowego. Powstał on w 1988 roku w Bolonii w trakcie obchodów 900-lecia najstarszego uniwersytetu w Europie i został wówczas podpisany przez 388 rektorów zgromadzonych na tej uroczystości.

Magna Charta Universitatum określa zarówno rolę uniwersytetu jako instytucji, wokół której koncentruje się życie społeczne jak i precyzuje podstawowe zasady, które muszą stanowić podstawę działalności uniwersytetu. Sygnatariusze „Karty bolońskiej” zobowiązali się strzec akademickich wartości tolerancji, szacunku i otwartości. Uczelnie w duchu bolońskich postanowień mają być centrum życia społecznego i miejscem spotkań ucznia z mistrzem. Szkoły zobowiązały się też stworzyć jednolity system oceniania i promowania, co ma ułatwić zatrudnienie absolwentów za granicą oraz ich pracę naukową w innych uczelniach. Mają też wypracować identyczny system kształcenia w oparciu o studia licencjackie i magisterskie. Efektem tych działań ma być wspólny obszar szkolnictwa wyższego, niezależny od podziałów politycznych, kulturowych i językowych.

PIM – PARTNERSHIP IN INTERNATIONAL MANAGEMENT

Elitarna sieć, w której uczestniczą tylko zaproszone i rekomendowane uczelnie biznesowe z całego świata, obecnie PIM ma 65 członków (2021). Są to uczelnie wiodące w regionie, reprezentujące najwyższy stopień doskonałości w obszarach edukacji związanej z biznesem i zarządzaniem, oferujące programy magisterskie oraz realizujące wymianę studencką w skali globalnej (głównie w ramach programów MBA).

U podstaw stworzenia PIM leżało przekonanie, że internacjonalizacja studiów  w wymiarze globalnym przynosi  olbrzymie, wielowymiarowe korzyści studentom i pracownikom naukowym. Korzyści te ujawniają się w sferze wymiany naukowej i doświadczeń dydaktycznych. Możliwość studiowania w obcym kraju ma istotne znaczenie dla rozwoju intelektualnego studentów i wyrabianiu ich wrażliwości międzykulturowej. PIM stawia sobie również za zadanie rozwijanie wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz tworzenie wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. Od roku 2001 SGH jest pełnoprawnym członkiem PIM i jedyną polską uczelnią należącą do sieci. Do tej pory z wymian w ramach PIM skorzystało kilkanaście tysięcy studentów.

PECSA – POLISH EUROPEAN COMMUNITY STUDIES ASSOCIATION

Podejmowane przez nią działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują wiedzę z obszarów kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i nauk humanistycznych, w tym m.in. ekonomii, polityki i stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, socjologii i antropologii.  PECSA należy do międzynarodowej sieci European Community Studies Association – ECSA, która została powołana przez Komisję Europejską w celu promowania integracji europejskiej jako kierunku nauczania. 

Sieć ECSA obejmuje swoim zasięgiem geograficznym (stan na koniec lipca 2013 r.) krajowe oddziały w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w 32 państwach trzecich, wśród których znajdują się organizacje m.in. z USA, Kanady, Japonii, Korei Południowej, Wenezueli, Brazylii, Szwajcarii i Maroka.

EDAMBA - European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration

Sieć współpracy uniwersytetów europejskich, której celem jest promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy europejskimi programami doktorskimi poprzez zarządzanie siecią wymiany informacji, wymiany studentów doktorantów oraz promowaniem badań. Udział w projektach realizowanych przez sieć EDAMBA pozwala zapoznać się z najlepszymi praktykami w tym obszarze, przyczyniając się do podnoszenia jakości oferowanych programów. Organizuje Letnią Akademię  EDAMBA jest zarządzana przez EIASM - European Institute for Advanced Studies in Management.  EDAMBA organizuje szkoły letnie i konkursy dla doktorantów (konkursy prac doktorskich w obszarze zarządzania i business administration) oraz seminaria tematyczne.

EUCEN - European Universities Continuing Education Network

Sieć uczelni europejskich, które mają prawo do przyznawania najwyższego stopnia naukowego w swoim kraju.  Należy do niej 185 członków z 34 krajów.  Celem sieci jest wspieranie życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego Europy poprzez promowanie i rozwój lifelong learning na uczelniach w Europie i poza nią oraz wspieranie wpływu uniwersytetów na rozwój wiedzy i zasad z zakresu lifelong learning.

Jednym z działań EUCEN jest koordynowanie projektów finansowanych przez UE oraz organizowanie międzynarodowych konferencji EUCEN, w 2014 taka konferencja miała miejsce na SGH.

BUP - Baltic University Programme

Sieć około 225 uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego w całym regionie Morza Bałtyckiego. Sieć jest koordynowana przez Sekretariat Programu Uniwersytetu Bałtyckiego będący częścią Uppsali Centrum Zrównoważonego Rozwoju (CSD) Uppsala University w Uppsali, Szwecja. SGH, która w latach 90-tych była członkiem sieci, reaktywowała swój udział podpisują umowę o przystąpienia do BUP w lipcu 2016 r.

Program koncentruje się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Celem jest wspieranie kluczowej roli, jaką uczelnie odgrywają w demokratycznym, pokojowym i trwałym rozwoju. Osiąga się to poprzez rozwijanie kursów/wykładów uniwersyteckich i poprzez udział w projektach we współpracy z władzami, gminami itp.

CESEENET - Central and South-East European PhD Network

CESEENET

Santander Universidades

 

SAR Network - Scholars at Risk Network

Sieć uniwersytetów, jednostek badawczych i edukacyjnych, która we współpracy z innymi instytucjami oraz osobami bądź ich grupami ma na celu ochronę fundamentalnego prawa człowieka dotyczącego wolności twórczej działalności członków globalnej społeczności akademickiej, a w jej obrębie także niezależnych naukowców, intelektualistów, pisarzy, artystów i innych osób zaangażowanych w odkrywanie, rozwój i wzmacnianie różnego rodzaju idei.

Do kluczowych działań należy: wspieranie pracowników naukowych stojących w obliczu ryzyka osobistych prześladowań i uniemożliwiania działalności badawczej oraz narażonych na szykanowanie w postaci przymusowej zmiany miejsc zamieszkania, dyskryminacji, cenzury, zastraszenia i przemocy; gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o działaniach i celach sieci, a także poprzez uczestnictwo w inicjatywach nakierowanych na promowanie świadomości społecznej dotyczącej istnienia ataków na członków społeczności akademickiej, a ponadto, poprzez zachęcanie jej przedstawicieli do przystępowania do sieci i wspieranie wysiłków, których celem jest wsparcie prześladowanych pracowników naukowych w znalezieniu tymczasowego zatrudnienia w placówkach akademickich i inne formy ich wsparcia.

Finance Research Consortium (FRC)

Finance Research Consortium (FRC) to forma współpracy badawczej rozpoczęta we wrześniu 2020 r. przez cztery instytucje: University of Aalborg Business School (Denmark), BAFFI CAREFIN Centre at Bocconi University (Italy), University of Rome - Sapienza (Italy) oraz the Centre for Governance, Regulation and Industrial Strategy, University of Bath (UK).

FRC stanowi konsorcjum uczelni organizujących oraz promujących seminaria naukowe, w tym z zakresu finansów i bankowości. Polskę, z inicjatywy Instytutu Bankowości, reprezentuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Ponadto do konsorcjum należą aktualnie:

· RMIT (Australia)

· University of Limassol (Cypr)

· University College Dublin (Irlandia)

· Università degli Studi di Palermo (Włochy)

· University of Twente (Holandia)

· Leicester University Business School (Wielka Brytania)

W ramach działalności konsorcjum organizowane są otwarte seminaria dla młodych naukowców (JARS) oraz cykliczne seminaria z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki (IReS).

Seminaria są dostępne online, a linki do rejestracji znajdują się na stronie internetowej konsorcjum.

SUERF - The European Money and Finance Forum

Niezależne, non-profit stowarzyszenie banków centralnych, organów nadzorczych, instytucji finansowych, instytucji akademickich i praktyków sektora finansowego, jedno z najważniejszych europejskich stowarzyszeń naukowych ekonomistów. Misją stowarzyszenia jest „stworzenie aktywnej sieci między zawodowymi ekonomistami, praktykami finansowymi i akademikami dla prowadzenia analiz i wzajemnego zrozumienia kwestii monetarnych i finansowych. Cel ten jest osiągany poprzez międzynarodową aktywność skoncentrowaną na kolokwiach, seminariach, wykładach, publikacjach i sponsorowaniu badań”.