Bibliometria

Oceny bibliometrycznej opublikowanego dorobku naukowego dokonują pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki SGH dla Pracowników naukowych i Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Analiza jest sporządzana na wniosek osoby zainteresowanej dostarczony drogą elektroniczną na adres
infnauk@sgh.waw.pl

We wniosku należy wskazać cel sporządzenia analizy, określić lata, które ma obejmować, podać swój identyfikator ORCID, wybraną dyscyplinę naukową oraz załączyć listę publikacji naukowych, na podstawie której zostanie dokonana ocena.

Lista powinna zawierać podział publikacji na:

 • artykuły w czasopismach naukowych, 
 • monografie autorskie,
 • rozdziały w monografiach wieloautorskich,
 • redakcje naukowe monografii wieloautorskich,
 • wykaz publikacji niepunktowanych (opcjonalnie)

Przedmiot oceny bibliometrycznej

Przy ocenie bibliometrycznej opublikowanego dorobku naukowego uwzględnia się następujące kategorie publikacji i redakcji:

artykuły naukowe:

 • opub​likowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, zamieszczone w ministerialnym wykazie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 • op​ublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w ministerialnym wykazie;

monografie naukowe:

 • wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
 • wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;

rozdziały w monografiach naukowych:

 • w​​ydanych przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
 • wy​danych przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;

redakcja naukowa monografii naukowych:

 • wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
 • wyda​nych przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw.

DEFINICJE: ARTYKUŁ ORAZ MONOGRAFIA NAUKOWA

ARTYKUŁ NAUKOWY
Artykułem naukowym jest recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. 

Na aparat naukowy składają się: wykaz źródłowych materiałów, przypisy, bibliografia załącznikowa, odnośniki do innych tekstów.

Artykułem recenzyjnym jest w szczególności wypowiedź polemiczna, podejmująca tematy ważne z punktu widzenia dyskursu w nauce lub sztuce, która jednakże – w przeciwieństwie do typowego artykułu naukowego – nie została opatrzona aparatem naukowym, posiada natomiast walory opracowania o charakterze oryginalnym i twórczym. Artykułem recenzyjnym może też być recenzja monografii naukowej zamieszczona w czasopiśmie naukowym. W wyniku ewaluacji za artykuł recenzyjny będzie można uzyskać 25% liczby punktów przyznawanych za artykuł naukowy opublikowany w danym czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Ocenie bibliometrycznej podlegają również artykuły opublikowane w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które są uwzględnione w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE). 
Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, recenzja, errata ani nota redakcyjna.

Monografia naukowa
Monografią naukową jest: 

recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym;  recenzowany i opatrzony bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekład takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny;

 

Publikacja naukowa jest uwzględniana tylko raz bez względu na miejsce i formę wydania. 
W przypadku monografii wydanych w latach 1999-2016 obowiązuje dodatkowy wymóg minimalnej objętości 6 arkuszy wydawniczych dla całej monografii oraz połowy arkusza w przypadku rozdziału w monografii naukowej. W nowym modelu ewaluacji – obowiązującym od 2017 roku - odstąpiono od tych kryteriów.​

 • recenzowane i opatrzone właściwym aparatem naukowym edycje naukowe tekstów źródłowych.

ZASADY PUNKTOWANIA (W LATACH 1999-2016)

Artykuły w czasopismach
Ocenie podlegają artykuły o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (11 stron znormalizowanych, 20 tys. znaków), kryterium to nie dotyczy tekstów publikowanych w czasopismach ujętych na liście A oraz liście B.
Liczba punktów otrzymana za artykuł jest równa liczbie punktów jakie zostały przyznane czasopismu i zamieszczone na stosownej liście rankingowej.
Obowiązuje zasada przypisywania punktów zgodnie z rokiem publikacji.

Publikacją naukową jest artykuł, który ukazał się w czasopiśmie naukowym:

 • posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu MNiSW
 • nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu MNiSW
 • znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu MNiSW
 • publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (11 stron, 20 tys. znaków), w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej) – 4 pkt.

Punkty nie są przyznawane za:

 • artykuły opublikowane w suplementach lub zeszytach specjalnych (jeśli nie zostały ujęte w ciągłej numeracji)
 • materiały konferencyjne z konferencji nieuwzględnionych w Web of Science
 • opublikowane materiały konferencyjne nieposiadające numeru ISSN lub ISBN
 • nieopublikowane materiały konferencyjne
 • artykuły o charakterze nienaukowym lub popularnonaukowym
 • streszczenia publikowane w czasopismach naukowych, w tym indeksowanych w bazie Web of Science

​​Wykazy czasopism punktowanych

Redakcja czasopisma naukowego
Punkty przyznawane są za:

 • pełnienie funkcji  redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR), lub czasopisma naukowego nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 pkt, zgodnie z wykazem czasopism MNiSW (część B) – 2 pkt
 • członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) – 1 pkt

Monografie naukowe

Ocenie podlegają:

 • monografie naukowe opublikowane w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej,
 • monografie naukowe opublikowane w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
 • monografie naukowe opublikowane w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej),
 • monografie naukowe opublikowane w językach innych niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski,
 • tłumaczenie wraz z opracowaniem redakcyjnym publikacji zagranicznych.

Ponadto punktowane są:

 • rozdziały w monografiach naukowych opublikowane w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
 • rozdziały w monografiach naukowych opublikowane w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski.

Punkty przyznaje się również:

 • redakcjom naukowym monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
 • redakcjom naukowym  monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski. 

W przypadku nauk ekonomicznych językiem podstawowym jest język angielski.
Wszystkie publikacje o charakterze monografii naukowych, by uzyskać stosowną liczbę punktów, muszą liczyć przynajmniej 6 arkuszy wydawniczych (132 strony, 240 tys. znaków), zaś  rozdziały w redakcjach naukowych co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego tekstu (11 stron, 20 tys. znaków).

Wartość punktowa parametru bibliometrycznego

 • ​Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - liczba punktów 25
 • ​Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - liczba punktów 20
 • ​Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - liczba punktów 5
 • ​Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - liczba punktów 4
 • ​Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - liczba punktów 5
 • ​Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - liczba punktów 4

ZASADY PUNKTOWANIA (OD ROKU 2017)

Artykuły naukowe

Punktem wyjścia do podania punktacji jest znajomość całkowitej wartości punktowej publikacji naukowej - Pc, która została ogłoszona w komunikacie ministra. W zależności od tytułu czasopisma za autorstwo artykułu można uzyskać 200, 140, 100, 70, 40 lub 20 punktów. W przypadku artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie spoza wykazu ministerialnego można otrzymać 5 punktów.

Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych i matriałów konferencyjnych z przypisaną liczbą punktów​

W przypadku publikacji wieloautorskich należy zastosować przeliczeniową wartość punktacji – P. 

Kategoria artykułu naukowego

Całkowita wartość punktowa
publikacji naukowej - Pc
Przeliczeniowa wartość punktowa
publikacji wieloautorskiej - P
Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w wykazie czasopism 200

P = Pc

(bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby wszystkich autorów)

140
100
70

P = √(k/m)⋅Pc 

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

40
Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w wykazie czasopism 20

P = (k/m)⋅Pc

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism 5
Kategoria artykułu naukowego Całkowita wartość punktowa
publikacji naukowej - Pc
Przeliczeniowa wartość punktowa
publikacji wieloautorskiej - P
Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie z wykazu z 2017 r. 30 lub więcej

P = Pc

(bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby wszystkich autorów)

25, 20

P = √(k/m)⋅Pc 

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

mniej niż 20

P = (k/m)⋅Pc

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

Artykuł n​aukowy opublikowany w czasopiśmie spoza wykazu z 2017 r. 5

W powyższych tabelach:
k – oznacza liczbę autorów artykułu naukowego lub monografii będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w danym podmiocie, w okresie objętym ewaluacją, kształcenie w szkole doktorskiej;
m – oznacza liczbę wszystkich autorów artykułu lub monografii.

Monografie naukowe, rozdziały w monografiach, redakcja naukowa monografii

Podstawowym narzędziem ustalania punktacji dla monografii naukowych, rozdziałów w monografiach naukowych oraz redakcji naukowej monografii jest ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Składa się on z dwóch poziomów. 

 • Poziom I obejmuje wydawnictwa naukowe spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze. Całkowita wartość punktowa publikacji Pc została określona na 80 punktów, a w przypadku nauk humanistycznych społecznych i teologicznych na 120 punktów.

Do poziomu II zostały zaliczone wydawnictwa, które nie tylko spełniają standardy wydawnicze, ale są również wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym. Dla wydawnictw z poziomu II całkowita wartość punktowa Pc została określona na 200 punktów, a w przypadku nauk humanistycznych społecznych i teologicznych na 300 punktów. ​​​​​

W celu wyliczenia przeliczeniowej wartości punktowej dla publikacji wieloautorskiej P – podobnie jak w przypadku artykułów naukowych - należy posłużyć się odpowiednim wzorem

Typ publikacji Całkowita wartość punktowa - Pc

Całkowita wartość punktowa - Pc
(w naukach humanistycznych, społecznych i teologicznych)

Przeliczeniowa wartość punktowa publikacji wieloautorskiej - P
Monografia naukowa - poziom II 200 300

P = Pc

(bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby wszystkich autorów)

Redakcja naukowa monografii naukowej - poziom II 100 150
Rozdział w monografii naukowej - poziom II 50 75
Monografia naukowa - poziom I 100 120

P = √(k/m)⋅Pc

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

Redakcja naukowa monografii naukowej - poziom I 20 40
Rozdział w monografii naukowej - poziom I 20 20
Monografia naukowa wydana w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie wydawnictw 20 20

P = (k/m)⋅Pc

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

Redakcja naukowa monografii naukowej wydanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie wydawnictw 5 10
Rozdział w monografii naukowej wydanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie wydawnictw 5 5

W powyższych tabelach:
k – oznacza liczbę autorów artykułu naukowego lub monografii będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w danym podmiocie, w okresie objętym ewaluacją, kształcenie w szkole doktorskiej;
m – oznacza liczbę wszystkich autorów artykułu lub monografii.

WSKAŹNIKI CYTOWAŃ

Obok zestawienia prac naukowych, analiza bibliometryczna zawiera informację o:

 • liczbie cytowań publikacji,
 • wysokości indeksu Hirscha.

Informacje dotyczące liczby cytowań oraz wysokość indeksu H podawane są na podstawie danych zaczerpniętych z baz:

Pomocne materiały Web of Science

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Przewodnik