Kolegia SGH

Działalność naukowa pełni obok dydaktyki główną rolę w uczelni. Treść i wyniki badań naukowych zasilają skutecznie proces dydaktyczny oraz decydują o poziomie kształcenia kadr naukowych.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prowadzone są badania w dziedzinie nauk społecznych, przede wszystkim w dyscyplinie ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, jak również nauk o polityce i administracji i nauk prawnych.

Nasi badacze należą do najlepiej rozpoznawanych na świecie ekonomistów z Polski, przodują w międzynarodowych rankingach, są nagradzani za publikacje i wyniki badań. Otrzymują prestiżowe nagrody przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki, fundacje, czasopisma i renomowane instytucje. Pracownicy nauki z SGH wyróżniają się aktywnością publiczną, czynnie współpracują z instytucjami Unii Europejskiej, są także ekspertami i recenzentami Komisji Europejskiej oraz europejskich instytucji badawczych.

SGH jest uznawana za najlepszą uczelnię badawczą w zakresie ekonomii i finansów, co potwierdza najwyższa kategoria dla jednostek uczelni przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność badawcza koncentruje się w instytutach, katedrach i zakładach składających się na pięć kolegiów.

Kolegium Analiz Ekonomicznych

Kolegium Analiz Ekonomicznych to jedna z dwóch wiodących jednostek w dziedzinie nauk ekonomicznych w Polsce – w wyniku kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. po raz drugi otrzymała prestiżową kategorię A+.

Kolegium prowadzi badania zarówno podstawowe, jak i aplikacyjne, w dziedzinie makro- i mikroekonomii, polityki gospodarczej, ekonomii matematycznej, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, ekonometrii i teorii podejmowania decyzji, statystyki i demografii, badań operacyjnych, informatyki gospodarczej i dziedzin pokrewnych. W tych obszarach kształci studentów i słuchaczy studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.

Badania naukowe

Badania naukowe kolegium mają charakter interdyscyplinarny, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dotyczą między innymi przekształceń systemowych, polityki i koniunktury gospodarczej, metod pomiaru i analizy procesów gospodarczych, demograficznych i społecznych oraz szeroko pojętej informatyki i jej zastosowań w sferze społeczno-gospodarczej. Instytuty i katedry współpracują w sferze projektów badawczych i programów dydaktycznych. Liczni pracownicy Kolegium działają jako doradcy i eksperci instytucji państwowych i gospodarczych.

ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszaw
pokoje 230 - 236, budynek M
tel. (22) 564 93 95, 564 93 96, 564 93 98
tel./fax (22) 564 86 72
e-mail: kae@sgh.waw.pl

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Analiz Ekonomicznych
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH powstało na bazie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Jego historia liczy sobie ponad 50 lat. Kolegium pozostawało jednak w całym tym okresie najbardziej interdyscyplinarną i multidyscyplinarną jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bardzo duży potencjał naukowy katedr reprezentujących nauki podstawowe, m.in. ekonomię, socjologię, filozofię, politologię, politykę społeczną, prawo i historię pozwala na udział zespołów Kolegium w licznych badaniach ogólnopolskich i międzynarodowych, dotyczących poszczególnych sektorowych polityk publicznych.

Kolegium jest liczącym się ośrodkiem opiniotwórczym i eksperckim w skali krajowej i europejskiej. Jego pracownicy i absolwenci zajmują ważne stanowiska w życiu politycznym i gospodarczym Polski, a także w instytucjach europejskich, służą wiedzą i eksperckim doświadczeniem podmiotom gospodarczym i finansowym w kraju i za granicą, organizacjom pozarządowym oraz organizacjom międzynarodowym.

Badania naukowe

Badania naukowe są prowadzone w ramach otrzymanych grantów (m.in. NCN czy UE) oraz środków przyznanych przez resort szkolnictwa wyższego zarówno na utrzymanie potencjału badawczego pracowników, jak i na badania młodych naukowców (najczęściej doktorantów KES).

Działalność naukowo-badawcza zawiera się w wielu obszarach badawczych. Są one związane z problematyką dotyczącą szeroko rozumianej teorii ekonomii, tj. problemów wzrostu, rozwoju gospodarczego, innowacyjności, globalizacji, polityki oraz historii gospodarczej; problematyką finansów i bankowości, a przede wszystkim kwestiami związanymi z rynkami finansowymi, ich rozwojem, stabilnością, oddziaływaniem na gospodarkę realną oraz rolą sektora publicznego; problematyką społeczno-ekonomiczną, prawno-polityczną rozważaną przez liczną grupę naukowców, wśród których są politycy społeczni, socjologowie, politolodzy, prawnicy, filozofowie.

ul. Wiśniowa 41, pok. 53
02-520 Warszawa
p.53, budynek W
tel.: (22) 849 2786
fax: (22) 564 8712
e-mail: kes@sgh.waw.pl

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kolegium Gospodarki Światowej

Kolegium Gospodarki Światowej jest kontynuatorem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna pracowników koncentruje się nie tylko na przemianach zachodzących we współczesnej gospodarce światowej i w dziedzinie międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, lecz także na przekazywaniu wiedzy z tego zakresu studentom i słuchaczom studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Badania naukowe

Badania prowadzone w Kolegium Gospodarki Światowej dotyczą przede wszystkim: międzynarodowych aspektów funkcjonowania gospodarek narodowych, regionów, branż i przedsiębiorstw oraz integracji gospodarczej, w tym w szczególności problematyki Unii Europejskiej.

Program badawczy Kolegium Gospodarki Światowej na lata 2017–2025 nosi tytuł: „Zmiany w gospodarce światowej a konkurencyjność gospodarek, regionów i przedsiębiorstw”.

Główne kierunki tego programu badawczego do roku 2020 to:

 • Nowe zjawiska w gospodarce światowej i ich skutki dla Polski (m.in. nowe centra gospodarcze świata, globalizacja/glokalizacja; globalne łańcuchy wartości; migracje międzynarodowe; porozumienia handlowe; ekonomia współdzielenia; rozwój technologii informacyjnych; ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw; zastosowanie internetu).
 • Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej (m.in. zmiany strukturalne w UE, Polska w Unii Europejskiej, integracja azjatycka).
 • Inteligentny, zrównoważony i inkluzywny rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach globalizujących się rynków (m.in. digitalizacja, ICT, inkluzywność, energia, środowisko, czwarta rewolucja przemysłowa).
 • Determinanty międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, regionów, gałęzi, branż i przedsiębiorstw (m.in. instytucje; kapitał ludzki, kapitał finansowy, innowacje, handel zagraniczny, inwestycje bezpośrednie, transfer technologii, przedsiębiorczość międzynarodowa, internacjonalizacja i dezinternacjonalizacja przedsiębiorstw, konkurencyjność lokalizacji, urbanizacja, modele biznesowe, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, kulturowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, nowe zjawiska w marketingu, konsument na globalnym rynku).
 • Nauki ekonomiczne dla polityki społeczno-gospodarczej (m.in. nowa polityka przemysłowa, polityka innowacyjna, polityka finansowa, międzynarodowa polityka ekonomiczna, polityka gospodarcza Unii Europejskiej i krajów strefy euro).
   

ul. Madalińskiego 6/8 bud. M,
02-513 Warszawa
pok. 17, 29, 31, 33, 130,132
tel: 22 564 93 50
e-mail: kgs@sgh.waw.pl

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie jest czołową, a zarazem unikatową jednostką naukowo-badawczą, zajmującą się różnorodnymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem i strategiami jego rozwoju we współczesnej gospodarce rynkowej. Kolegium, zespalając jednostki naukowe uczelni o zbliżonym profilu i zajmujące się praktycznymi i teoretycznymi zagadnieniami szeroko rozumianego otoczenia rynkowego przedsiębiorstw, stwarza kadrze naukowej badającej różne aspekty przedsiębiorstwa doskonałe miejsce do pracy. Prace naukowo-badawcze mają na celu identyfikację czynników i mechanizmów rozwoju przedsiębiorstw, które mają ułatwiać polskim przedsiębiorstwom dołączenie do grupy firm innowacyjnych, nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się i wykorzystujących strategie biznesu oparte na wiedzy

Badania naukowe

Kolegium jest liczącym się ośrodkiem opiniotwórczym i eksperckim w skali krajowej i europejskiej. Ponadto nasi pracownicy zajmują ważne stanowiska w życiu politycznym i gospodarczym Polski, współpracują z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, są także niezależnymi ekspertami wielu instytucji badawczych, gospodarczych i finansowych oraz ośrodków naukowych zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Profil naukowo-badawczy i dydaktyczny Kolegium uwzględnia zarówno dotychczasowy dorobek nauki, jak i jej zmieniające się wyzwania oraz potrzeby praktyki. Realizowane w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie prace naukowo-badawcze obejmują:

 • Identyfikację dziedzin, czynników i mechanizmów, które mogą w perspektywie najbliższych lat umożliwić polskim przedsiębiorstwom dołączenie do grupy nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się i konkurencyjnych firm, wykorzystujących strategie biznesu oparte na wiedzy.
 • Identyfikację możliwych źródeł sukcesu przedsiębiorstw i potencjalnych przyczyn porażek, w tym uwarunkowań kryzysowych.

Wyniki wielu badań mają charakter prognoz ostrzegawczych. Większość stanowi podstawę do rekomendacji dla praktyki, posiada zatem wartość aplikacyjną. Nasza współpraca ze środowiskiem biznesowym, przedsiębiorstwami w zakresie implementacji i weryfikacji prowadzonych badań naukowych umożliwia polskim przedsiębiorstwom dołączenie do grupy nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się firm, wykorzystujących strategie biznesu oparte na wiedzy

ul. Madalińskiego 6/8,
Warszawa 02-513,
budynek M, piętro I, pokoje 101-105 oraz 111
tel. 22 564 71 01; 22 564 92 22; 22 564 92 20
e-mail: knop@sgh.waw.pl

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kolegium Zarządzania i Finansów

Kolegium Zarządzania i Finansów składa się z sześciu instytutów i czterech katedr. Instytuty i katedry Kolegium Zarządzania i Finansów prowadzą badania z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu, a także nauk prawnych i gospodarki przestrzennej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Kolegium na lata 2017–2020 kategorię naukową A.

Badania naukowe

Instytuty i katedry Kolegium Zarządzania i Finansów prowadzą badania z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu, a także nauk prawnych i gospodarki przestrzennej.

Tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wzrost gospodarczy i rola państwa w kształtowaniu procesów gospodarczych w gospodarce rynkowej (polityka rozwoju, fiskalna i pieniężna).
 • System pośrednictwa finansowego (bankowość, ubezpieczenia, rynki finansowe).
 • Zarządzanie organizacjami (nowoczesne instrumenty zarządzania, analiza różnych form organizacyjnych przedsiębiorstw – od rodzinnych i start-upów do grup kapitałowych).
 • Konsument (gospodarstwo domowe) i struktura konsumpcji.
 • Reforma finansów publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne na szczeblach regionalnym i lokalnym.
 • Reforma systemu opieki zdrowotnej.
   

ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M)
pok. 317, 328, 337, 339, 340
02-513 Warszawa
tel. 22 564 9867, 22 564 7324
e-mail: kzif@sgh.waw.pl

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa