Międzyuczelniane granty badawcze SGH-UEW

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizują konkurs na dofinansowanie badań w ramach międzyuczelnianych grantów dla swoich pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.

Cel projektu

Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.

Zespół badawczy

Zespół badawczy powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.

Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto.

Uwaga: Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.

V edycja

Wyniki

W V edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW finansowanie otrzymały 3 międzyuczelniane zespoły badawcze uzyskując największe poparcie Międzyuczelnianej Komisji Naukowej. Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

Pomiar jakości usług hotelarskich w warunkach gospodarki cyfrowej

Zespół  w składzie:

 • dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, SGH – kierownik zespołu
 • dr Daria Elżbieta Jaremen, UEW
 • dr hab. Izabela Michalska-Dudek, prof. UEW
 • dr hab. Adrian Lubowiecki-Vikuk, prof. SGH

Azja Wschodnia na drodze do zrównoważonego rozwoju

Zespół  w składzie:

 • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH -– kierownik zespołu
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, UEW
 • dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW
 • prof. dr hab. Jerzy Menkes, SGH
 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH

Destandaryzacja ścieżek emerytalnych w Polsce: stan obecny i perspektywy zmian

Zespół  w składzie:

 • dr Łukasz Jurek, UEW - kierownik zespołu
 • dr Stanisław Kamiński, UEW
 • dr Izabela Grabowska, SGH
 • dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH 

Biogramy

Biogramy naukowców SGH

Dyscyplina ekonomia i finanse

Dyscyplina nauki o polityce i administracji

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Dyscyplina nauki prawne

Dokument

Biogramy naukowców UEW


Harmonogram projektu

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2024 r. do 30 listopada 2025 r. (w tym rozliczenie)


Etap rekrutacyjny

Złożenie biogramu (mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach SGH lub UEW – od 10 lipca do 6 października 2023

 1. Należy przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na dedykowanych stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:
  • mailowo: dna@sgh.waw.pl,
  • ​osobiście: Dział Nauki SGH, budynek G, pok. 61A.
 2. ​​W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie  wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.
 3. Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wspólnie z zespołem opracować  wniosek   o przyznanie grantu (wzór Wniosek o przyznanie grantu.pdf).

Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH​ – 10 października 2023


Etap aplikacyjny – od 10 października do 7 listopada 2023​

Dobór zespołu i złożenie wniosku o przyznanie grantu

Wniosek o grant należy złożyć w formie pisemnej według wzoru.


Ocena wniosków

Ocena formalna (w tym poprawa wniosków po ocenie formalnej) – od 8 do 17 listopada 2023

Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.

W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.

Ocena merytoryczna – od 17 listopada do 17 grudnia 2023

Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.

W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:

 • dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
 • interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
 • opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
 • mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
 • wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
 • planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),
 • zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt);

Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

Decyzja i publikacja wyników – 17 stycznia 2024

Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.   

Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych SGH i UEW


Dokumenty

Wniosek o grant należy złożyć w formie pisemnej według wzoru.

Dokumenty przyjmowane są:

 • w przypadku SGH – do Działu Nauki, budynek Główny, pok. 61 A,
 • w przypadku UEW – do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D pok. 101
Dokument
IV edycja

Wyniki

W IV edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW finansowanie otrzymały 3 międzyuczelniane zespoły badawcze uzyskując największe poparcie Międzyuczelnianej Komisji Naukowej. Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:


Wpływ czynników ESG na procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zespół  w składzie:

 • dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH – kierownik zespołu
 • dr Tomasz Napiórkowski, SGH
 • dr Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska, UEW
 • dr hab. Justyna Zabawa, prof. UEW

 

Analiza relacji pomiędzy otoczeniem technologicznym, dobrostanem cyfrowym a dobrostanem w pracy, zaangażowaniem w pracę i produktywnością menedżerów w hybrydowym środowisku pracy

Zespół  w składzie:

 • dr Katarzyna Mikołajczyk, SGH – kierownik zespołu
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
 • dr Łukasz Haromszeki, UEW
 • dr hab. Dorota Molek-Winiarska, UEW


Rezylientność cyrkularnych łańcuchów dostaw w dobie cyfryzacji – poziomy i uwarunkowania relacyjne    

Zespół  w składzie:

 • dr inż. Łukasz Marzantowicz, SGH – kierownik zespołu
 • dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH
 • dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH
 • dr Tomasz Kołakowski, UEW
 • dr Jakub Marcinkowski, UEW

Biogramy

Biogramy naukowców SGH

Dyscyplina ekonomia i finanse

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości


Biogramy naukowców UEW


Harmonogram projektu

Okres realizacji projektu: od  1 lutego 2023 r. do 30 listopada 2024 r. (w tym rozliczenie)


Etap rekrutacyjny

Złożenie biogramu (mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach SGH lub UEW – od 4 lipca do 14 października 2022

 1. Należy przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na dedykowanych stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:
  • mailowo: dna@sgh.waw.pl,
  • ​osobiście: Dział Nauki SGH, budynek G, pok. 61A.
 2. ​​W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie  wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.
 3. Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wspólnie z zespołem opracować  wniosek   o przyznanie grantu (wzór Wniosek o przyznanie grantu.pdf).

Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH​ – 19 października 2022


Etap aplikacyjny – od 20 października do 21 listopada 2022​

Dobór zespołu i złożenie wniosku o przyznanie grantu

Wniosek o grant należy złożyć w formie pisemnej według wzoru.


Ocena wniosków

Ocena formalna – od 22 listopada do 6 grudnia 2022

Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.

Poprawa wniosków po ocenie formalnej – od 7 do 21 grudnia 2022

W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.

Ocena merytoryczna – od 22 grudnia 2022 do 18 stycznia 2023

Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.

W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:

 • dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
 • interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
 • opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
 • mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
 • wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
 • planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),
 • zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt);

Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

Decyzja i publikacja wyników – 24 stycznia 2023

Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.   

Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych SGH i UEW


Dokumenty

Wniosek o grant należy złożyć w formie pisemnej według wzoru.

Dokumenty przyjmowane są:

 • w przypadku SGH – do Działu Nauki, budynek Główny, pok. 61 A,
 • w przypadku UEW – do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D pok. 101
Dokument
III Edycja

Wyniki

W III edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW finansowanie otrzymały 3 międzyuczelniane zespoły badawcze uzyskując największe poparcie Międzyuczelnianej Komisji Naukowej. Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

Rola jakości zarządzania publicznego w ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych dzięki emisji green bonds (zielonych obligacji) na świecie

Zespół  w składzie:

 • dr Hanna Kociemska, UEW – kierownik zespołu
 • dr Sylwia Frydrych, SGH
 • dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH
 • dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH
 • dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH
 • dr hab. Paweł Rokita, prof. UEW
 • dr Radosław Pietrzyk, prof. UEW
 • dr Krzysztof Biegun, UEW
 • dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW

Quo vadis, Azjo? Wyzwania rozwojowe Azji Wschodniej w XXI wieku

Zespół  w składzie:

 • dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW – kierownik zespołu
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, UEW
 • prof. dr hab. Jerzy Menkes, SGH
 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH
 • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH

Macierzyństwo w okresie aktywności zawodowej a luka emerytalna kobiet (motherhood pension gap)

Zespół  w składzie:

 • dr hab. Ilona Kwiecień, prof. UEW – kierownik zespołu
 • dr Ewa Cichowicz, SGH
 • dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, SGH
 • dr Anna Jędrzychowska, UEW
 • dr Ewa Poprawska, UEW

Harmonogram

Etap rekrutacyjny

 • Złożenie biogramu (mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach SGH lub UEW) – od 23 czerwca do 29 października 2021
 • Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH​ – 3​ listopada 2021

Etap aplikacyjny

Dobór zespołu i złożenie wniosku o przyznanie grantu – od 4 do 30 listopada 2021

Ocena wniosków​​

Ocena formalna – od 1 do 17 grudnia 2021

​Ocena merytoryczna – od 17 grudnia 2021 do 14 stycznia 2022

​Decyzja i publikacja wyników – 17 stycznia 2022

​Realizacja projektów – od 2lutego 2022 do 30 listopada 2023​

II edycja

Wyniki

W II edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW, finansowanie otrzymały 3 międzyuczelniane zespoły uzyskując największe poparcie Międzyuczelnianej Komisji Naukowej. Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

Wpływ kapitału relacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw z sektorów wysokich technologii.

Zespół w składzie:

 • dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH – kierownik zespołu,
 • dr hab. inż. Maja Zofia Kiba - Janiak, prof. UEW,
 • dr Patryk Dziurski - SGH,
 • dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH,
 • dr Anna Baraniecka - UEW,
 • dr Bartłomiej Jefmański - UEW.

Rozpoznanie praktyk współtworzenia wartości z klientem na wczesnym etapie procesu tworzenia innowacji.

Zespół w składzie:

 • dr hab. Ewa Sońta-Drączkowska- SGH – kierownik zespołu,
 • dr Marzena Cichosz - SGH,
 • dr Tomasz Pilewicz - SGH,
 • dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW,
 • dr Rafał Trzaska - UEW.

Polityka polskich samorządów gminnych w zakresie opodatkowania nieruchomości.

Zespół w składzie:

 • dr hab. Paweł Felis, prof. SGH – kierownik zespołu,
 • dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH,
 • dr Elżbieta Malinowska-Misiąg - SGH,
 • prof. dr hab. Leszek Patrzałek - UEW,
 • dr hab. Agnieszka Bem - UEW,
 • dr Jarosław Olejniczak - UEW,
 • mgr Milena Kowalska - UEW.

Harmonogram

Etap rekrutacyjny

 • Złożenie biogramu (mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach) – od 23 czerwca do 30 września 2020
 • Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH​ – 1 października 2020

Etap aplikacyjny

Dobór zespołu i złożenie wniosku o przyznanie grantu – od 2 do 30 października 2020

Ocena wniosków​​

Ocena formalna – od 2 do 15 listopada 2020

​Ocena merytoryczna – od 16 do 30 listopada 2020

​Decyzja i publikacja wyników – 1 grudnia 2020

​Realizacja projektów – od 2 stycznia 2021 do 30 listopada 2022

I edycja

Wyniki

W I edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW, finansowanie otrzymały 3 międzyuczelniane zespoły badawcze, uzyskując najwyższą  liczbę punktów. Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

Współpraca UE z azjatyckimi uczestnikami „Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa” odpowiedzią na wyzwania dla handlu i bezpieczeństwa

Zespół w składzie:

 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH – kierownik zespołu,
 • prof. dr hab. Jerzy Menkes, SGH,
 • dr hab. Falkowski Krzysztof, prof. SGH,
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, UEW,
 • dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW.

Przejrzystość informacyjna emitentów a zmiany regulacyjne na rynku Catalyst

Zespół w składzie:

 • dr Marek Pauka, UEW – kierownik zespołu,
 • dr inż. Dominika Hadro, UEW,
 • dr Kamil Gemra, SGH,
 • dr Szymon Okoń, SGH.

Ekspozycja na ryzyko społeczne a zaufanie do instytucji publicznych i wiedza o zabezpieczeniu społecznym

Zespół w składzie:

 • dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH – kierownik zespołu,
 • dr Sonia Buchholtz, SGH,
 • dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, UEW,
 • dr Radosław Kurach, UEW​.

Harmonogram

Etap rekrutacyjny

 • Złożenie biogramu (mailowo lub osobiście we wskazanych lokalizacjach) – od 30 września do 31 października 2019
 • Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH​ – 4 listopada 2019
 • Dobór zespołu – od 4 do 25 listopada 2019

Etap aplikacyjny

Złożenie wniosku o przyznanie grantu – od 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020

Ocena wniosków​​

Ocena formalna – od 3 do 16 stycznia 2020

​Ocena merytoryczna – od 17 stycznia do 6 lutego 2020

​Decyzja i publikacja wyników – do 10 lutego 2020

​Realizacja projektów – od 10 lutego 2020 do 30 czerwca 2021


Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
        +48 22 564 9214
        +48 22 564 9218
        +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl