Program „Edukacja”

Program Edukacja​, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Cele programu

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Partnerzy Programu
 • ​Islandia: ​Islandzkie Centrum Badań | RANNIS (The Icelandic Centre for Research)
 • ​Liechtenstein: ​Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego | AIBA (The National Agency for International Education Affairs)
 • ​Norwegia: Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym | Diku (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education )
Działania programowe

Obszary priorytetowe (preferowane), wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

 • edukacja włączająca,
 • zarządzanie w sektorze edukacji,
 • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • rozwój poradnictwa zawodowego,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Jednocześnie preferowane będą działania komplementarne z wcześniej podjętymi inicjatywami – zarówno w ramach Programu, jak i tymi realizowanymi z innych źródeł.

Nabory

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

 • Profesjonalny rozwój kadry
 • Mobilność w szkolnictwie wyższym
 • Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe
 • Współpraca instytucjonalna

W celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu możliwe jest również odbycie wizyty przygotowawczej przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w instytucjach z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Informacje dotyczące aktualnie trwających, a także planowanych i zakończonych naborów znajdują się w zakładce Nabory

Budżet Programu

Całkowity budżet Programu Edukacja wynosi ponad 23 mln €, z czeg​o 20 mln € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, a pozostałe finansowanie to wkład krajowy.

Współpraca bilateralna

Ważnym elementem obecnej edycji MF EOG pozostaje wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami, m.in. poprzez budowanie partnerstw z podmiotami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W związku z tym Operator podejmuje działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców.

Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane w zakładce Aktualności i Wydarzenia.

Partnerów można również szukać przy użyciu narzędzia, którego opis znajduje się w zakładce Wyszukiwanie partnerów​.

Ponadto, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, będzie możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie wspomnianych powyżej wizyt przygotowawczych, które powinny przyczynić się do późniejszego złożenia wspólnego wniosku w ramach działań programowych.

Program Edukacja EOG w SGH

SGH realizuje projekt w ramach Komponentu II - Mobilność w Szkolnictwie Wyższym.

Program umożliwia mobilności studentów i pracowników na podobnych zasadach jak Erasmus+, ograniczone są one jednakże do 3 krajów obszaru EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

W realizowanym projekcie uczestniczą 3 uczelnie partnerskie SGH:

 •     University of Iceland (tylko wymiana pracowników),
 •     University of Liechtenstein (wymiana studentów i pracowników)
 •     BI Norwegian Business School (wymiana studentów i pracowników).

Kwota przyznanego dofinansowania to 33 715,00 EUR.

SGH dysponuje dofinansowaniem na realizację:

 • przyjazdów i wyjazdów studentów na studia
 • przyjazdów i wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych

Czas trwania projektu: 1 lipca 2020 – 30 września 2022.

Centrum Współpracy Międzynarodowej
Małgorzata Chromy
tel.: 22 564 98 41
email: mchromy@sgh.waw.pl

EEA grants