Senat

Senat jest najwyższym organem kolegialnym SGH. W skład Senatu wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, samorządu studentów i doktorantów, a także pracownicy administracyjni. Przewodniczącym Senatu jest Rektor SGH. Szczegółowy skład Senatu, w tym liczbę członków określa statut SGH.

Wyciąg ze statutu SGH przyjętego uchwałą nr 499 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r. z późn. zm.
 

                                                                              § 47

 • Do kompetencji Senatu należy:
 1. uchwalanie statutu i jego zmian;
 2. uchwalanie:
  a)  regulaminu kolegium,
  b)  regulaminu studiów,
  c)   regulaminu szkoły doktorskiej,
  d)  regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 3. uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. uchwalanie kodeksów etyki;
 5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni, w tym powoływanie przewodniczącego Rady;
 6. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni;
 7. opiniowanie kandydatów na Rektora;
 8. wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących rad naukowych;
 9. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;
 10. formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 11. nadawanie stopni naukowych, z zastrzeżeniem innych postanowień statutu;
 12. określanie spos​obu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego, w zakresie określonym ustawą;
 13. nadawanie tytułu doktora honoris causa;
 14. wskazywanie studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej;
 15. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz do szkół doktorskich, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów albo samorządu doktorantów;
 16. ustalanie:
  a) na wniosek Senackiej Komisji Programowej i po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studentów, programów studiów wyższych na poszczegól​nych kierunkach studiów oraz formach, poziomach i profilach kształcenia oraz warunków uzyskiwania dyplomów,
  b) po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu doktorantów, programów kształcenia w szkołach doktorskich,
  c) programów studiów podyplomowych;
 17. określanie wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego;
 18. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 19. określanie zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat;
 20. opiniowanie kryteriów i trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich;
 21. zatwierdzanie regulaminu:
  a)  akademickiego inkubatora przedsiębiorczości,
  b)  centrum transferu technologii
  – działających w formie jednostki ogólnouczelnianej
 22. opiniowanie kandydatów na:  
  a)  dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości,
  b)  dyrektora centrum transferu technologii
  – działających w formie jednostki ogólnouczelnianej;
 23. wyrażanie zgody na:
  a)  utworzenie spółki celowej, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy,
  b)  utworzenie lub przystąpienie do spółki kapitałowej tworzonej w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi;
 24. określanie zasad, kryteriów i trybu przyznawania pracownikom, studentom i doktorantom stypendiów z własnego funduszu stypendialnego SGH;
 25. ustalanie ogólnych zasad współpracy SGH z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi i społecznymi, a także organizacjami i podmiotami gospodarczymi;
 26. uchwalanie:
  a)  regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji,
  b)  regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni;
 27. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 28. wykonywanie zadań związanych z:
  a)  przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  b)  włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia
  – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 29. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach o istotnym znaczeniu dla wspólnoty Uczelni przedłożonych przez Rektora, dziekana kolegium, dziekana studium, dziekana szkoły doktorskiej albo co najmniej jedną piątą członków Senatu;
 30. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub statucie.
 • Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 11, podejmowane są przez członków Senatu zatrudnionych na stanowiskach profesora albo profesora uczelni w obecności co najmniej połowy statutowej liczby tych członków.
 • Samorząd studentów i samorząd doktorantów przedstawiają opinie, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
   
Senackie komisje 2020 - 2024

  Senacka Komisja Programowa

 1. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH - przewodnicząca
 2. dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH
 3. dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH
 4. prof. dr hab. Wojciech Pacho
 5. prof. dr hab. Krystyna Poznańska
 6. prof. dr hab. Sławomir Winch
 7. prof. dr hab. Bartosz Witkowski
 8. prof. dr hab. Agnieszka Alińska
 9. dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH
 10. dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH
 11. dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
 12. dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
 13. dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH
 14. dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH
 15. dr hab. Monika Łada, prof. SGH
 16. dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH​
 17. dr hab. Paweł Dec, prof. SGH
 18. dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH
 19. dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH
 20. dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH
 21. dr Jacek Lewicki
 22. dr Stanisław Macioł
 23. dr Renata Nowicka
 24. Marta Ekner
 25. Wojciech Godlewski
 26. Łukasz Krzempek
 27. Adrian Zontek

dr Magdalena Suska – sekretarz SKP
e-mail: skp@sgh.waw.pl

Senacka Komisja Nauki

 1. dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH - przewodnicząca​
 2. prof. dr hab. Małgorzata Bombol
 3. prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 4. dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, prof. SGH
 5. dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH;
 6. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH;
 7. dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH;
 8. dr Justyna Cholewa
 9. dr Adam Czerniak
 10. dr Adam Hoszman
 11. dr Piotr Zaborek
 12. mgr Łukasz Below
 13. Łukasz Krzempek

Senacka Komisja Statutowa

 1. dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
 3. dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH
 4. dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH
 5. dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH
 6. dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH
 7. dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
 8. dr Joanna Popławska
 9. dr Andrzej Stryjek
 10. dr Bartosz Targański
 11. dr Jarosław Wierzbicki
 12. mgr Radosław Sadowski
 13. Marta Ekner

Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem

 1. dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH​ - przewodniczący
 2. dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
 3. dr hab. Maria Johann, prof. SGH
 4. dr hab. Iga Magda, prof. SGH
 5. dr hab. Paweł Smaga, prof. SGH
 6. dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH​
 7. dr Anita Abramowska-Kmon
 8. dr Katarzyna Klimczak
 9. dr Łukasz Skrok
 10. dr Joanna Stryjek
 11. mgr Żaneta Czyżniewska
 12. mgr Aleksandra Tomczyk
 13. Rafał Klimiuk

Biuro Rektora
Zespół Legislacji

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G: pok. 148
tel.: 22 564 9243
tel.: 22 564 9989
e-mail: zl@​sgh.waw.pl​