Senat

Senat jest najwyższym organem kolegialnym SGH. W skład Senatu wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, samorządu studentów i doktorantów, a także pracowników administracyjnych. Przewodniczącym Senatu jest Rektor SGH. Szczegółowy skład Senatu, w tym liczbę członków określa statut SGH.

Wyciąg ze statutu SGH przyjętego uchwałą nr 499 Senatu SGH z 29 maja 2019 r. z późn. zm. na temat kompetencji Senatu:

                                                                              § 47

 • Do kompetencji Senatu należy:
 1. uchwalanie statutu i jego zmian;
 2. uchwalanie:
  a)  regulaminu kolegium,
  b)  regulaminu studiów,
  c)   regulaminu szkoły doktorskiej,
  d)  regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 3. uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. uchwalanie kodeksów etyki;
 5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni, w tym powoływanie przewodniczącego Rady;
 6. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni;
 7. opiniowanie kandydatów na Rektora;
 8. wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących rad naukowych;
 9. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;
 10. formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 11. nadawanie stopni naukowych, z zastrzeżeniem innych postanowień statutu;
 12. określanie spos​obu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego, w zakresie określonym ustawą;
 13. nadawanie tytułu doktora honoris causa;
 14. wskazywanie studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej;
 15. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz do szkół doktorskich, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów albo samorządu doktorantów;
 16. ustalanie:
  a) na wniosek Senackiej Komisji Programowej i po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studentów, programów studiów wyższych na poszczegól​nych kierunkach studiów oraz formach, poziomach i profilach kształcenia oraz warunków uzyskiwania dyplomów,
  b) po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu doktorantów, programów kształcenia w szkołach doktorskich,
  c) programów studiów podyplomowych;
 17. określanie wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego;
 18. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 19. określanie zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat;
 20. opiniowanie kryteriów i trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich;
 21. zatwierdzanie regulaminu:
  a)  akademickiego inkubatora przedsiębiorczości,
  b)  centrum transferu technologii
  – działających w formie jednostki ogólnouczelnianej
 22. opiniowanie kandydatów na:  
  a)  dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości,
  b)  dyrektora centrum transferu technologii
  – działających w formie jednostki ogólnouczelnianej;
 23. wyrażanie zgody na:
  a)  utworzenie spółki celowej, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy,
  b)  utworzenie lub przystąpienie do spółki kapitałowej tworzonej w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi;
 24. określanie zasad, kryteriów i trybu przyznawania pracownikom, studentom i doktorantom stypendiów z własnego funduszu stypendialnego SGH;
 25. ustalanie ogólnych zasad współpracy SGH z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi i społecznymi, a także organizacjami i podmiotami gospodarczymi;
 26. uchwalanie:
  a)  regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji,
  b)  regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni;
 27. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 28. wykonywanie zadań związanych z:
  a)  przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  b)  włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia
  – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 29. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach o istotnym znaczeniu dla wspólnoty Uczelni przedłożonych przez Rektora, dziekana kolegium, dziekana studium, dziekana szkoły doktorskiej albo co najmniej jedną piątą członków Senatu;
 30. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub statucie.
 • Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 11, podejmowane są przez członków Senatu zatrudnionych na stanowiskach profesora albo profesora uczelni w obecności co najmniej połowy statutowej liczby tych członków.
 • Samorząd studentów i samorząd doktorantów przedstawiają opinie, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
Skład Senatu SGH 2020-2024

Skład Senatu SGH 2020-2024

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym:

 • Przewodniczący Senatu​ – dr hab. PIOTR WACHOWIAK, prof. SGH – rektor

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni:

 • dr hab. AGNIESZKA CHŁOŃ-DOMIŃCZAK, prof. SGH – prorektor
 • dr hab. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, prof. SGH – prorektor
 • dr hab. ROMAN SOBIECKI, prof. SGH – prorektor
 • dr hab. BARTOSZ WITKOWSKI, prof. SGH – dziekan Studium Licencjackiego
 • dr hab. DOROTA NIEDZIÓŁKA, prof. SGH – dziekan Studium Magisterskiego
 • dr hab. BEATA CZARNACKA-CHROBOT, prof. SGH – dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • prof. dr hab. PIOTR BŁĘDOWSKI – dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 • dr hab. MARIUSZ PRÓCHNIAK, prof. SGH – dziekan Kolegium Gospodarki Światowej
 • dr hab. GABRIEL GŁÓWKA, prof. SGH – dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • dr hab. JOANNA WIELGÓRSKA-LESZCZYŃSKA, prof. SGH – dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
 • prof. dr hab. MAŁGORZATA ZALESKA – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 • dr hab. KRZYSZTOF FALKOWSKI, prof. SGH – Kolegium Gospodarki Światowej
 • dr hab. ARKADIUSZ KOWALSKI, prof. SGH – Kolegium Gospodarki Światowej
 • dr hab. RYSZARD BARTKOWIAK, prof. SGH – Kolegium Zarządzania i Finansów
 • dr hab. SYLWESTER GREGORCZYK, prof. SGH – Kolegium Zarządzania i Finansów
 • dr hab. MARCIN LIBERADZKI, prof. SGH – Kolegium Zarządzania i Finansów

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni

 • dr ANITA ABRAMOWSKA-KMON – ​Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • ​dr PAULINA LEGUTKO-KOBUS – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 • dr HONORATA NYGA-ŁUKASZEWSKA – Kolegium Gospodarki Światowej
 • dr DOROTA PODEDWORNA-TARNOWSKA – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ​ 
 • dr MICHAŁ MATUSEWICZ – Kolegium Zarządzania i Finansów
 • dr JOANNA POPŁAWSKA – Centrum Nauki Języków Obcych

​Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr ANITA KRZYMICKA
 • mgr ANNA WIELĄDEK

​Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

 • mgr MARCIN KAWKO (2020), vacat (2021), mgr PIOTR WĄSOWSKI (2023)​, mgr ANDRZEJ NOWAKOWSKI (od 2024)

​Przedstawiciele Samorządu Studentów

 • I rok studiów licencjackich: ADAM DĄBROWSKI (2020/2021), ŁUKASZ KRZEMPEK (2021/2022), ALEKSANDRA KLICKA (2022/2023), LUKAS KASICA (2023/2024), Wiktor Siegmiller (2024/2025)
 • II rok studiów licencjackich: AGNIESZKA PECHCIŃSKA (2020/2021), JAKUB MALICKI (2021/2022), ŁUKASZ KRZEMPEK (2022/2023), ALEKSANDRA KLICKA (2023/2024), Daria Dąbrowska (2024/2025)
 • III rok studiów licencjackich: JUSTYNA WITKOWSKA (2020/2021), KRZYSZTOF OKUNIEWSKI (2021/2022), WOJCIECH GODLEWSKI (2022/2023), MARTA EKNER (2023/2024), Piotr Borczyński (2024/2025)
 • I rok studiów magisterskich: ALEKSANDRA PEPŁOWSKA (2020/2021), KAROL BUJANOWICZ (2021/2022), ADRIAN ZONTEK (2022/2023), WOJCIECH GODLEWSKI (2023/2024), Marta Ekner (2024/2025)
 • II rok studiów magisterskich: MATEUSZ KOCMAN (2020/2021), KLAUDIA WARUSZEWSKA (2021/2022), KAROL BUJANOWICZ (2022/2023), ADRIAN ZONTEK (2023/2024), Magdalena Nowacka (2024/2025)
 • ​studia niestacjonarne: JULIANNA GIGOL (2020/2021 i 2021/2022), SABINA SINKIEWICZ (2022/2023), MAGDALENA ZAPALSKA (2023/2024), Oskar Śliwka (2024/2025)
Terminy posiedzeń Senatu SGH

Terminy posiedzeń Senatu SGH

w roku akademickim 2023/2024:

 • 27 września 2023 r.
 • 11 października 2023 r. inauguracja roku akademickiego 2023/2024 (uroczyste posiedzenie Senatu)
 • 25 października 2023 r. 
 • 29 listopada 2023 r.
 • 20 grudnia 2023 r.
 • 17 stycznia 2024 r.
 • 28 lutego 2024 r.
 • 20 marca 2024 r.
 • 17 kwietnia 2024 r.
 • 22 maja 2024 r.
 • 26 czerwca 2024 r.
 • 13 czerwca 2024 r.  uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta SGH 2024
Uchwały Senatu SGH
Senackie komisje 2020-2024

Senackie komisje 2020-2024

Senacka Komisja Programowa

 1. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH - przewodnicząca
 2. dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH
 3. dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH
 4. prof. dr hab. Wojciech Pacho
 5. prof. dr hab. Krystyna Poznańska
 6. prof. dr hab. Sławomir Winch
 7. prof. dr hab. Bartosz Witkowski
 8. prof. dr hab. Agnieszka Alińska
 9. dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH
 10. dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH
 11. dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
 12. dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
 13. dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH
 14. dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH
 15. dr hab. Monika Łada, prof. SGH
 16. dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH​
 17. dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH
 18. dr hab. Paweł Dec, prof. SGH
 19. dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH
 20. dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH
 21. dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH
 22. dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH
 23. dr Jacek Lewicki
 24. dr Magdalena Suska
 25. Piotr Borczyński
 26. Marta Ekner
 27. Lukas Kasica
 28. Krzysztof Kiśluk
 29. Aleksandra Tomczyk

dr Magdalena Suska – sekretarz SKP
e-mail: skp@sgh.waw.pl

Senacka Komisja Nauki

 1. dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH - przewodnicząca​
 2. prof. dr hab. Małgorzata Bombol
 3. prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 4. dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, prof. SGH
 5. dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH;
 6. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH;
 7. dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH;
 8. dr Justyna Cholewa
 9. dr Adam Czerniak
 10. dr Adam Hoszman
 11. dr Piotr Zaborek
 12. mgr Łukasz Below
 13. Lukas Kasica

Senacka Komisja Statutowa

 1. dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
 3. dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH
 4. dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH
 5. dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH
 6. dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH
 7. dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
 8. dr Joanna Popławska
 9. dr Andrzej Stryjek
 10. dr Bartosz Targański
 11. dr Jarosław Wierzbicki
 12. mgr Marta Brzozowska-Katner
 13. Piotr Borczyński

Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem

 1. dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH​ - przewodniczący
 2. dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
 3. dr hab. Maria Johann, prof. SGH
 4. dr hab. Iga Magda, prof. SGH
 5. dr hab. Paweł Smaga, prof. SGH
 6. dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH​
 7. dr Anita Abramowska-Kmon
 8. dr Katarzyna Klimczak
 9. dr Łukasz Skrok
 10. dr Joanna Stryjek
 11. mgr Jolanta Bartoszewska
 12. mgr Aleksandra Tomczyk
 13. Elżbieta Gimzicka

Biuro Rektora
Zespół Organizacji i Legislacji
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G: pok. 148
tel.: 22 564 9992
e-mail: zl@​sgh.waw.pl​