Miejsca w Domach Studenta dla doktorantów

Miejsca w Domach Studenta dla doktorantów

Doktoranci mogą wnioskować o przyznanie miejsca w Domu Studenta nr 1 „Sabinki”. Dom Studenta nr 3 „Grosik” w roku akademickim 2022/2023 został wyłączony z użytku z uwagi na remont.

Liczba miejsc przeznaczonych dla doktorantów określana jest w danym roku akademickim przez kanclerza w porozumieniu z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów. Limit miejsc nie może być jednak mniejszy niż 3% liczby wszystkich miejsc w domach studenta znajdujących się w dyspozycji uczelni.  Miejsce w DS przyznawane jest w danym roku akademickim od października do czerwca.

Jak uzyskać miejsce w Domu Studenta?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 56 z dnia z 18 października 2019 r. miejsca w Domach Studenta (DS) dla doktorantów przydziela Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów (OKSD).

Wnioski o akademik doktoranci składają u sekretarzy swoich studiów doktoranckich lub u kierownika biura Szkoły Doktorskiej SGH. O terminie składania wniosków doktoranci są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez sekretarza swoich studiów doktoranckich lub kierownika biura Szkoły Doktorskiej SGH.

Orientacyjne terminy składania wniosków o akademik to: czerwiec – dla doktorantów kończących I rok studiów oraz doktorantów po I roku studiów oraz wrzesień - dla doktorantów przyjętych na I rok studiów. O decyzji przyznania miejsca w DS doktorant informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kto może otrzymać miejsce w Domu Studenta?

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS z puli miejsc OKSD przysługuje z zachowaniem kolejności określonej poniżej, aż do wyczerpania miejsc:

 1. doktorantom studiów stacjonarnych, których miejsca stałego zamieszkania są oddalone od SGH powyżej 40 km  (dotyczy to obywateli polskich oraz cudzoziemców określonych w art. 324 ust. 2 pkt 2-8 PSWiN)
 2. doktorantom studiów stacjonarnych, których miejsca stałego zamieszkania są oddalone od SGH 40 km i poniżej 40 km (dotyczy to obywateli polskich oraz cudzoziemców określonych w art. 324 ust. 2 pkt 2-8 PSWiN);
 3. doktorantom studiów niestacjonarnych, których miejsca stałego zamieszkania są oddalone od SGH powyżej 40 km (dotyczy to obywateli polskich oraz cudzoziemców określonych w art. 324 ust. 2 pkt 2-8 PSWiN);
 4. doktorantom studiów niestacjonarnych, których miejsca stałego zamieszkania są oddalone od SGH 40 km i poniżej 40 km (dotyczy to obywateli polskich oraz cudzoziemców określonych w art. 324 ust. 2 pkt 2-8 PSWiN);
 5. cudzoziemcom niewymienionym w art. 324 ust. 2 pkt 2-8 PSWiN oraz cudzoziemcom, którzy nie uzyskali zwolnienia z opłat za studia zgodnie z art. 324 ust. 1 PSWiN.

W odniesieniu do doktorantów, o których mowa w pkt. 2-5 miejsce w DS przyznawane jest z uwzględnieniem (rosnąco) dochodu netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym, aż do wyczerpania miejsc.

Do zamieszkania w DS uprawnieni są także małżonek i dzieci doktoranta, któremu przyznane zostało miejsce.

Miejsce w DS nie przysługuje jeśli doktorant:

 1.  podjął studia za granicą;
 2. przedłużył okres odbywania studiów doktoranckich albo zawiesił kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH.
   
Opłaty

Opłata za miejsce w akademiku zależy od wielkości pokoju. Miejsce w pokoju jednoosobowy to koszt 780 zł miesięcznie. Miejsce w pokoju dwuosobowym to koszt 630 zł miesięcznie.

W przeciągu 7 dni od podpisania umowy należy również wpłacić kaucję, która wynosi 700 zł. Kaucje i inne opłaty wpłacane są na indywidualny numer rachunku bankowego podany w systemie USOSweb. Kaucja zwracana jest na koniec okresu zakwaterowania.

Kwaterowanie

Kwaterowaniem mieszkańców zajmuje się administracja DS w porozumieniu z OKSD. Kwaterowanie na rok akademicki lub semestr zimowy rozpoczyna się na 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego i trwa 14 dni.

Przed zakwaterowaniem mieszkaniec zobowiązany jest:

 1. podpisać z Uczelnią umowę o korzystanie z miejsca;
 2. zapoznać się z zasadami postępowania na wypadek pożaru oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. wpłacić kaucję.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad przydzielania miejsc, kwaterunku oraz praw i obowiązków mieszkańców określone są w Regulaminie Domu Studenta SGH.

Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów

Skład KSD

 1. mgr Mateusz Panowicz – przewodniczący;
 2. Anna Bielecka – wiceprzewodnicząca;
 3. mgr Bartłomiej Biesalski;
 4. mgr Anita Krzymicka;
 5. mgr Zrinka Perčić;
 6. Ewa Krauze.

Skład OKSD

 1. mgr Andrzej Nowakowski – przewodniczący;
 2. mgr Katarzyna Faber – wiceprzewodnicząca;
 3. mgr Patrycja Szczepańska;
 4. mgr Anna Zdyb;
 5. mgr Renata Konopka.

Biuro Domów Studenta
tel.: 22 564 66 30, 22 564 66 40
e-mail: bds@sgh.waw.pl
Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00

Dom Studenta Nr 1 „Sabinki”
al. Niepodległości 147 pok. 1
tel. 22 564 66 00
e-mail: bds@sgh.waw.pl
Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00

Dom Studenta Nr 3 „Grosik”
ul. Madalińskiego 31/33 pok. 5
tel. 22 564 80 00
e-mail: bds@sgh.waw.pl
Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00