Opłaty – Studium Licencjackie

Opłaty związane z tokiem studiów wnoszone są na indywidualny numer konta studenta wskazany w Wirtualnym Dziekanacie i w USOSweb.

Szczegółowe zasady pobierania opłat określa Uchwała nr 229 Senatu SGH z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad pobierania opłat, w tym za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz warunków i trybu zwalniania z opłaty 

Wniosek o wystawienie faktury należy składać w Dziekanacie Studium Licencjackiego.

Opłaty za usługi edukacyjne

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się z góry za semestr lub w 5 miesięcznych ratach.

Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2022/2023

Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2021/2022

Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2020/2021

Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020

Inne opłaty

Wysokość opłat za wydanie niektórych dokumentów określa Zarządzenie Rektora nr 18 z 8 maja 2019 r.

Opóźnienia we wnoszeniu opłat

Każdorazowe opóźnienie w dokonaniu opłaty lub jej części, albo wniesienie jej w niepełnej kwocie, skutkuje naliczeniem przez Uczelnię  odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległej kwoty. 

Na udokumentowany wniosek studenta, w sytuacjach uzasadnionych jego trudną sytuacją życiową, właściwy dziekan studiów może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności za usługi edukacyjne, jednak termin płatności nie może wykraczać poza okres studiów, którego opłata dotyczy. Wniosek powinien być złożony przez zainteresowanego we właściwym dziekanacie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu płatności. 

Zwolnienia z opłat

O zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne, w całości lub części, mogą się ubiegać studenci, którzy spełnią co najmniej jedną z poniższych przesłanek:

  • osiągnęli wybitne wyniki w nauce,
  • wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz uczelni,
  • znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  • uczestniczą w międzynarodowych programach stypendialnych.

Decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje Rektor, na uzasadniony i udokumentowany wniosek zainteresowanego, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację studenta oraz możliwości finansowe uczelni.

Dziekanat Studium Licencjackiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 55
e-mail: dsl@sgh.waw.pl

Obsługa studentów – Studium Licencjackie