Opłaty – Studium Licencjackie

Opłaty związane z tokiem studiów wnoszone są na indywidualny numer konta studenta wskazany w Wirtualnym Dziekanacie i w USOSweb.

Szczegółowe zasady pobierania opłat określa Uchwała nr 229 Senatu SGH z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad pobierania opłat, w tym za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz warunków i trybu zwalniania z opłaty (zmieniona Uchwałą nr 317 Senatu SGH z dnia 28 czerwca 2023 r.)

Wniosek o wystawienie faktury należy składać w Dziekanacie Studium Licencjackiego.

Opłaty za usługi edukacyjne

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat, terminy oraz wysokość opłat regulują odpowiednie zarządzenia Rektora SGH (w zależności od roku rozpoczęcia lub wznowienia studiów).

Opłaty za kształcenie na studiach (czesne) wnosi się z góry za semestr lub w 5 miesięcznych ratach.


Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2023/2024 reguluje zarządzenie nr 33 Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli albo wznowili studia w roku akademickim 2023/2024 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2022/2023


Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2021/2022


Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2020/2021


Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020

Inne opłaty

Wysokość opłat za wydanie niektórych dokumentów określa Zarządzenie Rektora nr 18 z 8 maja 2019 r.

Opóźnienia we wnoszeniu opłat

Każdorazowe opóźnienie w dokonaniu opłaty lub jej części, albo wniesienie jej w niepełnej kwocie, skutkuje naliczeniem przez Uczelnię  odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległej kwoty. 

Na udokumentowany wniosek studenta, w sytuacjach uzasadnionych jego trudną sytuacją życiową, właściwy dziekan studiów może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności za usługi edukacyjne, jednak termin płatności nie może wykraczać poza okres studiów, którego opłata dotyczy. Wniosek powinien być złożony przez zainteresowanego we właściwym dziekanacie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu płatności. 

Zwolnienia z opłat

O zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne, w całości lub części, mogą się ubiegać studenci, którzy spełnią co najmniej jedną z poniższych przesłanek:

  • osiągnęli wybitne wyniki w nauce,
  • wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz uczelni,
  • znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  • uczestniczą w międzynarodowych programach stypendialnych.

Decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje Rektor, na uzasadniony i udokumentowany wniosek zainteresowanego, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację studenta oraz możliwości finansowe uczelni.

„ECTS dla Najlepszych”

Dziekanat Studium Licencjackiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 55
e-mail: dsl@sgh.waw.pl

Obsługa studentów – Studium Licencjackie