Warunki przystąpienia do egzaminu licencjackiego

Obrony licencjackie odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dla osób, które złożą pracę licencjacką do 31 maja 2022 (włącznie) oraz spełnią regulaminowe wymagania dotyczące dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej, odbędą się one w terminie od 7 do 22 lipca 2022 r.

Aby został wyznaczony termin obrony pracy licencjackiej:

  • student wgrywa pracę licencjacką do APD zaś ankietę osobową przesyła na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl,
  • asystent roku rozlicza studenta i weryfikuje, czy uzyskał absolutorium,
  • praca jest kierowana do recenzenta (przez system APD) zgodnie z wytycznymi promotora,
  • recenzent przesyła do dziekanatu recenzję,
  • termin obrony zostaje ustalony w ciągu trzech miesięcy od daty wypełnienia wymagań warunkujących złożenie egzaminu dyplomowego.

Zgodnie z par. 39 regulaminu studiów, warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie przez studenta wymagań określonych w obowiązującym studenta programie, w tym planie studiów, wystawienie przez recenzenta i promotora ocen pracy dyplomowej, nie niższych niż 3,0 oraz uregulowanie wymaganych zobowiązań finansowych wobec SGH. 

Terminy obron

Ostateczny termin obrony pracy licencjackiej podawany jest na 7 dni przed obroną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w domenie SGH.

Osoby oczekujące na obronę zobowiązane są do sprawdzania jej daty. Dziekanat nie powiadamia o obronach telefonicznie.

Szczegółowe harmonogramy obron prac licencjackich z wykazem studentów składających egzamin licencjacki, obowiązujące ich godziny egzaminu oraz numery sal obron będą zamieszczone w systemie na tydzień przed planowym terminem obrony.

Osobą odpowiedzialną za ustalanie terminów obron w Dziekanacie Studium Licencjackiego jest p. Alina Kurzep.

Dziekanat Studium Licencjackiego 
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 99 20 
e-mail: obrony.licencjat@sgh.waw.pl
Obsługa studentów – Studium Licencjackie