Informacje dla I roku – Studium Licencjackie

Witamy serdecznie w gronie studentów Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wkrótce na adres mailowy, podany przez Państwa w systemie rekrutacyjnym, zostaną wysłane informacje o numerze albumu, loginie i haśle do sieci SGH.

W przypadku gdyby Państwo nie otrzymali maila do 22 sierpnia 2022 r. z ww. danymi, prosimy o pilne skontaktowanie się z Działem Rekrutacji.

Zajęcia na studiach licencjackich rozpoczynają się 3 października 2022 r. na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w trybie popołudniowym oraz 1 października 2022 r. na studiach niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym.

Deklaracje semestralne

Podjęcie studiów w SGH uwarunkowane jest wyborem odpowiednich przedmiotów, zgodnych z planem studiów.

Deklaracje składane są za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.

Terminy składania deklaracji wyboru przedmiotów przez studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023:

23 sierpnia (wtorek) od godz. 10.00 do 30 sierpnia (wtorek) do godz. 10.00

Składanie przez system WD podań o uznanie ocen przez studentów I semestru ponownie zrekrutowanych na studia (osoby, które chcą przepisać oceny uzyskane w trakcie wcześniejszych studiów w SGH)

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w SGH

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 1. Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie osób, które przeszły pomyślnie proces rekrutacji na studia licencjackie na rok akademicki 2022/2023 oraz w latach ubiegłych były studentami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (zwanej dalej SGH) lub nadal studiują w SGH na innym kierunku studiów, i wnoszą o uznanie w roku akademickim 2022/2023 efektów uczenia się z przedmiotów zrealizowanych w SGH w toku wcześniejszych studiów.
 2. Decyzję o uznaniu efektów uczenia się (potocznie określanym mianem przepisania lub uznania ocen) z poszczególnych przedmiotów podejmuje Dziekan Studium Licencjackiego na podstawie wniosku osoby wymienionej w pkt 1, złożonego za pośrednictwem elektronicznego systemu składania podań w Wirtualnym Dziekanacie SGH, biorąc pod uwagę w szczególności spełnienie wymogów, o których mowa w punktach 3-10.
 3. Osoba wymieniona w pkt 1 może wnioskować o przepisanie ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w SGH. Wniosek powinien spełniać następujące kryteria formalne:
  • zostać złożony w terminie od 23 sierpnia 2022 (od godz. 10.00) do 30 sierpnia 2022 (do godz. 10.00),
  • zawierać wykaz przedmiotów, w odniesieniu do których osoba o której mowa pkt. 1 wnosi o uznanie efektów uczenia się, uwzględniający:
   • sygnaturę,
   • tytuł przedmiotu, 
   • liczbę ECTS.
 4. Dostęp do systemu Wirtualnego Dziekanatu zostanie umożliwiony osobom, o których mowa w pkt. 1, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem okresu składania wniosków o przepisanie ocen, o którym mowa w punkcie 3a.
 5. Osoba wymieniona w pkt 1 ma prawo dokonać wyboru przedmiotów objętych wnioskiem o uznanie efektów kształcenia spośród wszystkich przedmiotów zrealizowanych w toku wcześniejszych studiów I stopnia w SGH.
 6. Oceny z przedmiotów zrealizowanych w toku wcześniejszych studiów mogą zostać uznane, o ile łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  • od daty skreślenia z listy studentów (o ile nastąpiło) nie minęło więcej niż 5 lat,
  • sygnatury i nazwy przedmiotów oraz przyporządkowana im liczba ECTS odpowiadają zapisom Informatora dla osób rozpoczynających studia w SGH w roku akademickim 2022/2023,
  • nie nastąpiła znacząca zmiana sylabusów, w szczególności w zakresie zakładanych efektów uczenia się lub formy zaliczenia.
 7. W przypadku, gdy osoba wymieniona w pkt 1 nie złoży podania w terminie określonym w pkt 3a lub też otrzyma decyzję odmowną w odniesieniu do konkretnego przedmiotu, ma ona obowiązek zapisania się na objęte planem studiów zajęcia zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w art. 12 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz instrukcją dziekana dotyczącą składania deklaracji semestralnych. Obowiązek ten nie dotyczy przedmiotów, z których efekty uczenia się zostały uznane na podstawie decyzji Dziekana Studium, o której mowa w punkcie 2.
 8. W przypadku określonym w pkt 6, student może wnioskować o uznanie efektów uczenia się z pozostałych przedmiotów (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3b), które zrealizował wcześniej, oprócz przedmiotów, które realizuje w danym semestrze. Stosowne podanie należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przez zakończeniem I etapu deklaracji semestralnych na semestr kolejny.
 9. Niezłożenie podania o którym mowa pkt. 8 w określonym tam terminie lub otrzymanie decyzji negatywnej w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów skutkuje koniecznością uwzględnienia przedmiotów objętych obowiązkowym planem studiów w deklaracji na drugi semestr studiów.
 10. Zasady określone w punktach 7-9 stosuje się odpowiednio do kolejnych semestrów studiów, począwszy od drugiego.
 11. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2022 r

1 września (czwartek) od godz. 10.00 do 5 września (poniedziałek) do godz. 10.00

I etap - wybór przedmiotów obowiązkowych na I semestrze studiów (studenci wszystkich trybów studiów)

14 września (środa) od godz. 10.00 do 15 września (czwartek) do godz. 10.00

II etap (I tura) - usuwanie kolizji przez studentów, którzy brali udział w I etapie deklaracji (preferencjach) (studenci wszystkich trybów studiów) 

16 września (piątek)

Przerwa techniczna - system usuwa wszystkie kolidujące przedmioty na kontach studenckich 

17 września (sobota) od godz. 10.00 do 20 września (wtorek) do godz. 10.00

II etap (II tura) - dopisywanie się wszystkich studentów do uruchomionych przedmiotów obowiązkowych dla I semestru studiów w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów (studenci wszystkich trybów studiów)

23 września (piątek) od godz. 10.00 do 26 września (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap – dopisywanie się do uruchomionych zajęć, w tym przedmiotów z wyższych semestrów studiów (termin dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym).

24 września (sobota) od godz. 10.00 do 26 września (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap – dopisywanie się do uruchomionych zajęć, w tym z przedmiotów z wyższych semestrów studiów (termin dla studentów studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym).

28 września (środa) od godz. 10.00 do 3 października (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć „za zgodą wykładowców”  – akceptacja przez wykładowców do 8 listopada 2022

Przedmioty obowiązkowe w I semestrze studiów

Prosimy o zapoznanie się z listą przedmiotów, które należy obowiązkowo zadeklarować w pierwszym semestrze studiów licencjackich. 

Studia stacjonarne

 • geografia ekonomiczna (110430) lub historia gospodarcza (11044),
 • matematyka (11049),
 • mikroekonomia I (11050),
 • podstawy prawa (11054),
 • wstęp do informatyki gospodarczej (11053),
 • proseminarium z metodyki studiowania (11001),
 • język obcy I, język obcy II (do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych),
 • wychowanie fizyczne (oddzielne zapisy w USOS),
 • społeczna odpowiedzialność organizacji e-learning (11002),
 • szkolenie: Wstęp do kultury akademickiej – zapisy w II etapie deklaracji,
 • szkolenia e-learningowe realizowane na platformie e-sgh.waw.pl: biblioteczne (14998), BHP (14999), ochrona własności intelektualnej – podstawy (14996).

Studia niestacjonarne w trybie popołudniowym

 • geografia ekonomiczna (110430) lub historia gospodarcza (11044),
 • matematyka (11049),
 • mikroekonomia I (11050),
 • podstawy prawa (11054),
 • wstęp do informatyki gospodarczej (11053),
 • filozofia (11062) lub socjologia (11057),
 • język obcy I (do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych),
 • szkolenie: Wstęp do kultury akademickiej – zapisy w II etapie deklaracji,
 • proseminarium z metodyki studiowania (11001) – może być realizowane w semestrach 1-3,
 • społeczna odpowiedzialność organizacji e-learning (11002) – może być realizowane w semestrach 1-3,
 • szkolenia e-learningowe realizowane na platformie e-sgh.waw.pl: biblioteczne (14998), BHP (14999), ochrona własności intelektualnej – podstawy (14996).

Studenci mogą też od pierwszego semestru studiów wybrać naukę języka obcego II (wymagana jest wówczas wstępna znajomość języka niemieckiego na poziomie A2) i kontynuować ją aż do semestru czwartego lub po zaliczeniu danego semestru – zrezygnować z kontynuacji nauki tego języka. Uzyskane punkty ECTS za poszczególne semestry nauki języka niemieckiego (I semestr – 2 ECTS, II semestr – 3 ECTS, III semestr – 2,5 ECTS, IV semestr – 3 ECTS) są wliczane do puli punktów za przedmioty do wyboru (w semestrach IV–V).

Studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym

 • geografia ekonomiczna (110430) lub historia gospodarcza (11044),
 • matematyka (11049),
 • mikroekonomia I (11050),
 • podstawy prawa (11054),
 • wstęp do informatyki gospodarczej (11053),
 • filozofia (11062) lub socjologia (11057),
 • język obcy I (do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych),
 • szkolenie: Wstęp do kultury akademickiej – zapisy w II etapie deklaracji, 
 • proseminarium z metodyki studiowania (11001) – może być realizowane w semestrach 1-3,
 • społeczna odpowiedzialność organizacji e-learning (11002) – może być realizowane w semestrach 1-3,
 • szkolenia e-learningowe realizowane na platformie e-sgh.waw.pl: biblioteczne (14998), BHP (14999), ochrona własności intelektualnej – podstawy (14996).
Przepisywanie ocen

Studenci, którzy byli w przeszłości studentami SGH lub są nadal na innym kierunku oraz wnoszą o uznanie ocen ze zrealizowanych w SGH przedmiotów (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023) obowiązuje wspomniana wyżej Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023 i chcą uzyskać uznanie ocen z przedmiotów zrealizowanych w przeszłości na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie składają wniosek za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu. Stosowne podanie należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed zakończeniem I etapu deklaracji semestralnych na semestr kolejny. Niezłożenie podania w podanym powyżej terminie skutkuje brakiem możliwości uznania ocen z przedmiotów obowiązkowych dla danego semestru i koniecznością ich realizacji wraz z pozostałymi studentami. Uwaga: dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której wnioskujący był w przeszłości studentem SGH, po czym utracił status studenta, a następnie ponownie został zrekrutowany na studia lub sytuacji, w której wnioskujący jest studentem SGH na innym kierunku. Osoby, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów nie muszą występować o przepisanie uzyskanych wcześniej ocen, ponieważ dorobek sprzed przerwania studiów ulega automatycznemu uznaniu na mocy postanowień Regulaminu studiów.

Studenci, którzy chcą uzyskać uznanie ocen z przedmiotów zrealizowanych poza SGH

Student składa wniosek do Dziekana Studium Licencjackiego o uznanie ocen uzyskanych poza SGH.

Warunkiem ubiegania się o przepisanie przedmiotu, zdanego nie później niż w okresie pięciu lat akademickich poprzedzających rozpoczęcie procedury, jest: 

 • załączenie do wniosku sylabusa zrealizowanego przedmiotu wraz z informacją o jego wymiarze czasowym,
 • potwierdzenie uzyskanej oceny na egzaminie (zaświadczenie wystawione przez odnośny dziekanat),
 • dostarczenie innych dokumentów, o które może poprosić koordynator przedmiotu lub dziekan studium.

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów student powinien uzyskać u koordynatora przedmiotu opinię odnośnie możliwości przepisania przedmiotu. W obecnej sytuacji, honorowane będą opinię przesyłane mailowo przez koordynatorów.

Komplet dokumentów student składa w Dziekanacie osobiście, pocztą lub za pośrednictwem systemu USOS. Dziekanat informuje również studenta o podjętej przez dziekana decyzji.

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej procedurze, decyzję ostateczną co do trybu i rozstrzygnięcia w sprawie podejmuje Dziekan.

Termin złożenia kompletnego wniosku do dziekanatu o przepisanie ocen w semestrze zimowym upływa 21 października, natomiast w semestrze letnim 15 marca.

Ocena może zostać przepisana wyłącznie w przypadku, gdy student w bieżącym semestrze nie jest zapisany na dany przedmiot.

Opłaty

W przypadku studiów niestacjonarnych oraz studiów w języku angielskim, opłatę za pierwszy semestr (lub jej pierwszą ratę, jeśli taki wariant opłat został wybrany) należy wnieść do 30 września 2022 r. na indywidualny numer konta dostępny w USOSweb i Wirtualnym Dziekanacie, w zakładce „Opłaty”. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie opłat za studia licencjackie.

Legitymacja studencka

Szczegółowe informacje dotyczące terminów odbioru legitymacji dla studentów z rekrutacji 2022/2023 zostaną podane po 12.09.2022.

Wszyscy studenci pierwszego semestru w roku akademickim 2022/2023 (posiadający nr PESEL) mają możliwość aktywowania mLegitymacji bez potrzeby odbierania elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 zł.​ Opłatę należy przesłać na indywidualny nr konta (nie na konto rekrutacyjne), tytułem: imię, nazwisko, numer albumu, tryb studiów, opłata za legitymację. Legitymacja zostanie wydana po odnotowaniu opłaty na indywidualnym koncie studenta.

W przypadku studentów płacących za studia, odbiór legitymacji jest możliwy dopiero po wniesieniu wpłaty za pierwszy semestr studiów. 

Weryfikacji wpłat można dokonać na indywidualnym koncie w USOSweb.

Obowiązkowe szkolenia

Student rozpoczynający studia licencjackie w SGH ma obowiązek odbyć następujące szkolenia:

 • wstęp do kultury akademickiej – zapisy w II etapie deklaracji studenckich,
 • społeczna odpowiedzialność organizacji – na platformie e-learningowej – zapisy w trakcie deklaracji studenckich, 
 • BHP – na platformie e-learningowej,
 • biblioteczne – na platformie e-learningowej​,
 • ochrona własności intelektualnej – podstawy –  na platformie e-learningowej.
Inne przydatne informacje

Regulamin studiów

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW 

Organizacja roku

Stypendia i zapomogi

Akademiki

Ubezpieczenie zdrowotne

Lokalizacja budynków SGH

Dziekanat Studium Licencjackiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 55
e-mail: dsl@sgh.waw.pl

Obsługa studentów – Studium Licencjackie