Zasady i terminy składania prac licencjackich

Proces obiegu pracy dyplomowej odbywa się za pomocą elektronicznego systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Terminy

Termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym 2022/2023 upływa 17 lutego 2023 r. (za termin złożenia pracy uznaje się termin zatwierdzenia przez promotora sporządzonej recenzji w systemie APD).

Dla pozostałych studentów realizujących seminarium licencjackie w semestrze letnim 2022/2023 termin złożenia pracy to 24 września 2023 r. (za termin złożenia pracy uznaje się termin zatwierdzenia przez promotora sporządzonej recenzji w systemie APD).

Zasady składania prac licencjackich - obowiązuje Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie złożenia pracy dyplomowej

W nawiązaniu do § 38 ust. 3 Regulaminu Studiów obowiązującego od dnia 01.10.2021 r.  proces złożenia pracy dyplomowej przyjmuje następujący kształt:

 1. Złożenie pracy następuje poprzez jej wgranie przez studenta do systemu APD i skierowanie jej do weryfikacji antyplagiatowej przez promotora.
  UWAGA: skan podpisanego oświadczenia autora pracy należy wgrać w osobnym pliku (w formacie PDF).
 2. Po uzyskaniu raportu z badania antyplagiatowego, promotor wypełnia w systemie APD recenzję pracy. Po sporządzeniu recenzji, promotor wysyła z konta w domenie SGH mail na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl o treści: „Przyjmuję pracę jako licencjacką” oraz wskazując proponowanego recenzenta. W tytule maila należy wpisać „promotor XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta.
 3. W przypadku, gdy Regulamin Studiów lub Instrukcja Dziekana określają najpóźniejszy termin na złożenie pracy, uznaje się termin za dotrzymany w przypadku zatwierdzenia przez promotora sporządzonej recenzji w systemie APD przed jego upływem.
 4. Najpóźniej w terminie 7 dni od momentu wgrania pracy do systemu APD student wysyła ze swojego adresu w domenie SGH na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl mail o tytule „student XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta, podając aktualny numer telefonu, który zobowiązany jest odbierać w szczególności w terminie obrony, w przypadku problemów technicznych po stronie Uczelni.
  Załączniki do niniejszego maila stanowią:
  • ankieta wraz z oświadczeniem autora pracy, które można pobrać ze strony: Ankieta osobowa
  • dowód opłaty za wydanie dyplomu, wniesionej przelewem na konto indywidualne widoczne w systemie USOS lub WD,
  • w przypadku uzyskania osiągnięć, o których informacja zamieszczana jest w suplemencie do dyplomu – dodatkowo wypełniony załącznik dostępny na stronie Oświadczenie o dodatkowej działalności oraz potwierdzenia poszczególnych osiągnięć w formie maili przesłanych przez odpowiednie jednostki SGH lub skanów dokumentów.
   Łączna objętość załączników nie może przekroczyć 20Mb,
 5. Dziekanat powiadamia powołanego przez dziekana recenzenta o przekazaniu mu pracy licencjackiej do recenzji. Recenzent wypełnia formularz recenzji w systemie APD w ciągu 15 dni od daty otrzymania powiadomienia.
 6. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji oraz zweryfikowaniu uzyskania przez studenta absolutorium, dziekanat informuje promotora, recenzenta i studenta o planowanym terminie obrony najpóźniej na 7 dni przed jej terminem drogą mailową na adres w domenie SGH.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1.10.2021 r. i obowiązuje do odwołania.
Tym samym przestają obowiązywać dotychczasowe zasady składania prac licencjackich zawarte w Instrukcji Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 25.06.2021

OPŁATA ZA DYPLOM

Osoby, które rozpoczęły lub wznowiły studia od 1.10.2019​ zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 8 maja 2019 r., jeśli zaznaczyły w ankiecie „dyplom + dwa odpisy w języku polskim” (bez odpisu w języku angielskim) lub „dyplom + odpis w języku polskim i odpis w języku angielskim” nie ponoszą żadnych opłat.

Jeśli student wnosi o wydanie dodatkowego odpisu w języku angielskim uiszcza opłatę w wysokości 40 zł.

Osoby, które rozpoczęły lub wznowiły studia przed 1.10.2019 składają potwierdzenie opłaty za wybrany zestaw dyplomów zaznaczony w ankiecie: „dyplom + dwa odpisy w języku polskim” (bez odpisu w języku angielskim)  60 zł lub „dyplom + odpis w języku polskim i odpis w języku angielskim” 60 zł. Koszt dodatkowego odpisu w języku angielskim 40 zł

Dziekanat Studium Licencjackiego
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 99 20
e-mail: obrony.licencjat@sgh.waw.pl
Obsługa studentów – Studium Licencjackie