Zasady i terminy składania prac licencjackich

Proces obiegu pracy dyplomowej odbywa się za pomocą elektronicznego systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Terminy

Termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym 2023/2024 upływa 23 lutego 2024 r. Za termin złożenia pracy uznaje się termin zatwierdzenia przez promotora sporządzonej recenzji w systemie APD.

UWAGA - termin wgrania przez studenta pracy dyplomowej (zaakceptowanej przez promotora) do systemu APD upływa na 3 dni robocze przed zakończeniem drugiego terminu sesji. W sesji zimowej 2023/2024, termin ten upływa 20 lutego 2024 r. 


Zasady składania prac licencjackich - obowiązuje Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie złożenia pracy dyplomowej

Obowiązuje od 23 października 2023 r. 

W nawiązaniu do § 38 ust. 3 Regulaminu Studiów obowiązującego od dnia 01.10.2023 r.  proces złożenia pracy dyplomowej przyjmuje następujący kształt:

 1. Złożenie pracy następuje poprzez jej wgranie przez studenta do systemu APD i skierowanie jej do weryfikacji antyplagiatowej przez promotora.
  UWAGA: skan podpisanego oświadczenia autora pracy należy wgrać w osobnym pliku (w formacie PDF).
 2. Wgranie pracy do APD przez studenta następuje najpóźniej na trzy dni robocze przed zakończeniem drugiego terminu sesji lub wskazanym przez dziekana terminem złożenia pracy dla studentów chcących przystąpić do obrony w lipcu.
 3. Po wgraniu pracy do APD wykładowca w okresie trzech dni roboczych podejmuje decyzję o zaakceptowaniu pracy (wyrażonym pozytywną recenzją w systemie) lub jej odrzuceniu (wyrażonym nieprzyjęciem pracy, niezaakceptowaniem raportu antyplagiatowego lub negatywną recenzją promotora).
 4. Po uzyskaniu raportu z badania antyplagiatowego, promotor wypełnia w systemie APD recenzję pracy. Po sporządzeniu recenzji, promotor wysyła z konta w domenie SGH mail na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl o treści: „Przyjmuję pracę jako licencjacką” oraz wskazując proponowanego recenzenta. W tytule maila należy wpisać „promotor XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta.
 5. W przypadku, gdy Regulamin Studiów lub Instrukcja Dziekana określają najpóźniejszy termin na złożenie pracy, uznaje się termin za dotrzymany w przypadku zatwierdzenia przez promotora sporządzonej recenzji w systemie APD przed jego upływem.
 6. Najpóźniej w terminie 7 dni od momentu wgrania pracy do systemu APD student wysyła ze swojego adresu w domenie SGH na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl mail o tytule „student XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta, podając aktualny numer telefonu, który zobowiązany jest odbierać w szczególności w terminie obrony, w przypadku problemów technicznych po stronie Uczelni.
  Załączniki do niniejszego maila stanowią:
  • ankieta wraz z oświadczeniem autora pracy, które można pobrać ze strony: Ankieta osobowa
  • dowód opłaty za wydanie dyplomu, wniesionej przelewem na konto indywidualne widoczne w systemie USOS lub WD,
  • w przypadku uzyskania osiągnięć, o których informacja zamieszczana jest w suplemencie do dyplomu – dodatkowo wypełniony załącznik dostępny na stronie Oświadczenie o dodatkowej działalności oraz potwierdzenia poszczególnych osiągnięć w formie maili przesłanych przez odpowiednie jednostki SGH lub skanów dokumentów.
   Łączna objętość załączników nie może przekroczyć 20Mb,
 7. Dziekanat powiadamia powołanego przez dziekana recenzenta o przekazaniu mu pracy licencjackiej do recenzji. Recenzent wypełnia formularz recenzji w systemie APD w ciągu 15 dni od daty otrzymania powiadomienia.
 8. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji oraz zweryfikowaniu uzyskania przez studenta absolutorium, dziekanat informuje promotora, recenzenta i studenta o planowanym terminie obrony najpóźniej na 7 dni przed jej terminem drogą mailową na adres w domenie SGH.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 23.10.2023 r. i obowiązuje do odwołania. Tym samym przestają obowiązywać dotychczasowe zasady składania prac licencjackich zawarte w Instrukcji Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021


OPŁATA ZA DYPLOM

Osoby, które rozpoczęły lub wznowiły studia od 1.10.2019​ zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 8 maja 2019 r., jeśli zaznaczyły w ankiecie „dyplom + dwa odpisy w języku polskim” (bez odpisu w języku angielskim) lub „dyplom + odpis w języku polskim i odpis w języku angielskim” nie ponoszą żadnych opłat.

Jeśli student wnosi o wydanie dodatkowego odpisu w języku angielskim uiszcza opłatę w wysokości 40 zł.

Osoby, które rozpoczęły lub wznowiły studia przed 1.10.2019 składają potwierdzenie opłaty za wybrany zestaw dyplomów zaznaczony w ankiecie: „dyplom + dwa odpisy w języku polskim” (bez odpisu w języku angielskim)  60 zł lub „dyplom + odpis w języku polskim i odpis w języku angielskim” 60 zł. Koszt dodatkowego odpisu w języku angielskim 40 zł

 


Dziekanat Studium Licencjackiego
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 99 20
e-mail: obrony.licencjat@sgh.waw.pl
Obsługa studentów – Studium Licencjackie