Polska Grupa Emerytalna SGH

Polska Grupa Emerytalna SGH (Polish Pension Group SGH, PPG-SGH) jest inicjatywą osób zajmujących się problematyką emerytalną, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misją jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekście celów społecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególności tych związanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem społecznym, w perspektywie dłuższej niż kadencja polityczna.

Metody działania:

 • ​badania naukowe własne oraz realizowane we współpracy z ośrodkami naukowymi z całego świata,
 • publikowanie w renomowanych czasopismach naukowych polskich oraz międzynarodowych,
 • udział w dyskusji publicznej dotyczącej systemów emerytalnych, rynku pracy oraz polityki społecznej,
 • uczestniczenie w różnych formach edukacji publicznej w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego.

Członkowie

PPG-SGH została powołana przez grono sześciorga założycieli: Agnieszkę Chłoń-Domińczak, Marka Górę, Igę Magdę, Joannę Rutecką, Annę Ruzik-Sierdzińską, Dariusza Stańko – osoby, które od długiego czasu zajmują się problematyką emerytalną, rynku pracy i zabezpieczenia społecznego, są autorami lub współautorami książek (publikowanych w Polsce i na świecie) oraz licznych artykułów w znaczących międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych, a także są od lat zaangażowane w debatę publiczną w Polsce i za granicą. PPG-SGH jest otwarta na współpracę wewnątrz SGH i poza nią.

Aktualny skład grupy

​prof. dr hab. Marek Góra
Obraz
prof. dr hab. Marek Góra

​​Marek Góra jest profesorem zwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownikiem Katedry Ekonomii I. Związany jest nią od samego początku kariery zawodowej. Tu w 1984 r. ukończył studia, tutaj obronił doktorat (1988), habilitację (1996) i uzyskał tytuł profesora (2004). Od 1984 do 1993 pracował w Instytucie Ekonometrii, a od 1993 do dziś w katedrze Ekonomii I. Prowadzi wykłady m.in. z makroekonomii, ekonomii pracy, ekonomii emerytalnej, polityki gospodarczej, a dawniej również z ekonometrii i prognozowania.

Wieloletni okres pracy Marka Góry w SGH zawiera też dłuższe i krótsze okresy pracy naukowej w szeregu zagranicznych uczelni i instytutów (między innymi Erasmus University Rotterdam, London School of Economics, IFO Economic Research Institute w Monachium). Przez prawie rok Marek Góra pracował również w OECD.

Marek Góra jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji, głównie z zakresu ekonomii pracy oraz ekonomii emerytalnej. Uczestniczył w szeregu międzynarodowych projektów badawczych. W latach 1990-1997 był członkiem zarządu European Economic Association. Jest Research Fellow w IZA Institute for the Study on Labor (Bonn) oraz członkiem Population Europe Council of Advisors.

Marek Góra jest również współautorem projektu nowego polskiego systemu emerytalnego, który w 1999 zastąpił poprzedni system. Wprowadzenie tego systemu spowodowało, że Polska uważana jest za jeden z niewielu krajów, które podjęły udaną próbę przeciwdziałania ekonomicznym skutkom starzenia się ludności.


Wybrane publikacje i cytowania

2019

 1. Góra M., 2019, Redesigning pension systems​, „IZA World of Labor”, 2019: 51v2, doi:10.15185/izawol.51.v2

2018

 1. Góra M., 2018, Thinking about pension systems for the 21st century: A few remarks based on the Polish example​​, mBank – CASE Seminar Proceedings No. 154/2018, CASE Warszawa
 2. Chłoń-Domińczak A., Góra M., Kotowska I.E., Abramowska-Kmon A., Marszałek M., Strzelecki P., Łątkowski W., 2018, Międzypokoleniowe relacje z perspektywy ekonomicznej. Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu w Polsce, raport opracowany w ramach projektu Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla Polski finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/10/M/HS4/00466)

2017

2016

 1. Góra M., Prekaryzacja rynku pracy, w: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, red. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 266-274.
 2. Czapiński J., Góra M., Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego, Europejski Kongres Finansoowy, Warszawa 2016

2015

2014

 1. Góra, M., recenzja ksiązki: N. Barr, P. Diamond, Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnik, „Ekonomista”, nr 4/2014, s. 639-642. 
 2. Góra M., Rapacki R., recenzja ksiązki: L. Oręziak, OFE-Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce,​ „Ekonomista”, nr 4/2014, s. 629-633.

2013

 1. Góra M., Rutecka J., 2013, Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników​, „Ekonomista”, nr 6/2013
 2. Góra M., 2013, Wypłata świadczeń z powszechnego systemu emerytalnego, Polityka Społeczna, nr 9, wrzesień 2013.
 3. Góra M., Rutecka J., 2013, System emerytalny, [w:] Kiełkowska M. (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, „Zeszyty Demograficzne”, nr 1, Instytut Obywatelski.
 4. Góra M., 2013, Redesigning pension systems, IZA World of Labor

2012

 1. Góra M., 2012, Three Pension Issues: A Framework for Rethinking the Basics, Economic Reinterpretation of the Concept of Public Debt, and Pension Systems’ Impact on Labour Mobility in the EU, ECFIN (mimeo)
 2. Góra M., 2012, Discussion: Seemingly parallel lines [in:] Holzmann R., Palmer E., Robalino D. (Eds.), NDC Pension Schemes in a Changing Pension World, Volume 1: Progress, Issues, and Implementation, Chapter 1-3 Panel Discussion. The World Bank & Swedish Social Insurance Agency, Washington D.C.
 3. Góra M., 2012, Preserving social models while regaining competitiveness: can Europe do both?, European View: Volume 11, Issue 1 (2012), Page 55-62

2010 

 1. Góra M., 2010, Gospodarcze i społeczne skutki funkcjonowania powszechnego systemu emerytalnego, [w:] Gospodarka i czynniki demograficzne a system emerytalny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 2. Góra M., Świeboda P., How can Mario Monti square the circle?, demos Europa
 3. Góra M., 2010, Financial Control of Social Security, EU-China Social Security Reform Co-operation Project, Beijing (po angielsku i po chińsku)

2009

 1. Góra M. 2009, Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej. Problemy i kierunki zmian, [w:] Rosati D. (red.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Warszawa: PWE 2009 [s. 251-274]
 2. Bukowski M., Chłoń-Domińczak A., Góra M., 2009, Zmiany w nowym systemie emerytalnym a dług i deficyt publiczny – identyfikacja problemu i droga wyjścia, IBS Policy Paper No.1

2008

 1. Góra M., 2008, Creating a good pension system: A challenge for Europe, [in:] Dykstra P.A. (ed.), Ageing, Intergenerational Solidarity and Age-Specific Vulnerabilities, The Hague: KNAW Press [pp.1-16].
 2. Góra M., Otto W., Wiśniewski M., 2008, Koncepcja wypłat emerytur z II filara systemu emerytalnego, Biblioteka Ubezpieczeniowa (wydanie specjalne Wiadomości Ubezpieczeniowych), marzec 2008, ss. 28-51.
 3. Góra M., 2008, Fundusze i instytucje wspólnego inwestowania, [w:] Pietrzak, B., Polański, Z. i Woźniak, B., System finansowy w Polsce, PWN.
 4. Góra M., 2008, Pension Reform: A Challenge for Ukraine, UNDP/European Commission, Kijów

Oferta dydaktyczna

Studia I stopnia:

 • 110470-0154 Makroekonomia II (Ma2) - zajęcia w semestrze zimowym
 • 121090-0154 Ekonomia zdrowia (EZ) - zajęcia w semestrze letnim
 • 110550-0154 Polityka gospodarcza i społeczna (PGiS) - zajęcia w semestrze zimowym

Studia II stopnia:

 • 222110-0154 Ekonomia pracy (EP) - zajęcia w semestrach zimowym i letnim
 • 222070-0154 Ekonomia emerytalna (EE) - zajęcia w semestrze letnim

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium):

 • 290621   MGR ST

Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

Makroekonomia. Systemy emerytalne. Fundusze emerytalne. Reformy emerytalne w Polsce i na świecie. Bezrobocie i jego przyczyny. Przeciwdziałanie bezrobociu. Badanie rynku pracy. Ekonomia zdrowia. Ekonomia emerytalna


Kontakt

Katedra Ekonomii I​
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 233
02-513 Warszawa
tel. (22) 564 93 22, (22) 564 86 88

e-mail: marek.gora@sgh.waw.pl

prof. dr hab. Irena E. Kotowska​
Obraz
prof. dr hab. Irena E. Kotowska​

Profesor zwyczajny w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kieruje Zakładem Demografii. Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Należy do zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta RP pracujących nad  programem polityki rodzinnej.

Autorka licznych prac publikowanych w Polsce i za granicą, które dotyczą współzależności procesów demograficznych i ekonomicznych, a zwłaszcza przeobrażeń rodziny i struktur ludności w powiązaniu ze zmianami na rynku pracy oraz zagadnień polityki ludnościowej i społecznej.

Współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie badań demograficznych, rynku pracy i warunków życia gospodarstw domowych, a także z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz UNDP. Jest ekspertem krajowym w zakresie procesów ludnościowych, rynku pracy i statystyki społecznej, a także badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Członek Naukowej Rady Statystycznej, Rządowej Rady Ludnościowej, oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz członek Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą w MNiSW. Jest przedstawicielem Polski w European Statistical Advisory Committee, ciała doradczego dla Eurostatu. Została powołana do Expert Group on Social Investment for Growth and Cohesion Komisji Europejskiej.


Publikacje

Książki

 1. Latoszek E., Kotowska I.E., Nowak A.Z., Stępniak A., 2012, European Integration Process in the New reginal and Global Settings, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.
 2. Kotowska I.E. (red.), 2009, Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 3. Höhn Ch., Avramov D., Kotowska, I.E. (eds.), People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Springer.
 4. Höhn Ch., Avramov D., Kotowska I.,  (eds.), People, Population Change and Policies: Demographic, Knowledge, Gender, Ageing, vol.2, European Studies of Population, Springer
 5. Kotowska I.E., U.Sztanderska, I. Wóycicka (red.), 2007, Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 6. Kotowska I.E. (red.), 2005, A.Matysiak, A.Domaradzka, Scenariusze polityki ludnościowej dla Polski. Badanie eksperckie Delphi, Wydawnictwa SGH, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Kotowska I.E., 2012, Population Change as a Main Driver of Pensions Reforms in the EU, w: Latoszek E., Kotowska I.E., Nowak A.Z., Stępniak A. (red.), European Integration Process in the New reginal and Global Settings, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw, 339-350.
 2. Kotowska I.E., 2010, Prognozowanie stanu i struktury ludności oraz zasobów pracy, w: J.Kurkiewicz, Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie, 270-297.
 3. Kotowska I.E., 2010, Prognozowanie gospodarstw domowych, w: J.Kurkiewicz, Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie, 298-325.
 4. Kotowska I.E., A.Giza-Poleszczuk, 2010, Zmiany demograficzno-społeczne i ich wpływ na rekonceptualizację polityki rodzinnej w kierunku równowagi w zakresie ochrony praw rodziny i poszczególnych jej członków. Polska na tle Europy, w: E.Leś, S.Bernini (red.), Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 31-68.
 5. Kotowska I.E., 2010, Uwagi o polityce łączenia pracy zawodowej  i rodziny w kontekście nowej demografii Europy i zmian na rynku pracy, w: J.Szambelańczyk, M.Żukowski (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 59-78
 6. Kotowska I.E., 2010, Przemiany demograficzne w Polsce po 1989: Polska –Europa, w: H.Jastrzębska-Smolaga, Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009, Seria Monografie, Studia, Rozprawy M12, Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce, 21-43.
 7. Kotowska I.E., 2009, Zmiany aktywności zawodowej kobiet a modele rodziny w Europie, w: M.Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 146-178.
 8. Kotowska I.E., 2009, Wprowadzenie, w: Kotowska I.E. (red.), 2009, Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 9-14.
 9. Kotowska I.E., 2009, Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie, w: Kotowska I.E. (red.), 2009, Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 15-56.
 10. Kotowska I.E., U.Sztanderska, I.Wóycicka, 2009, Diagnoza kulturowych i strukturalnych uwarunkowań łączenia pracy zawodowej i aktywności rodzinnej przez kobiety w Polsce, w:
 11. Kotowska I.E. (red.), 2009, Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 233-260.
 12. Kotowska I.E., U.Sztanderska, I.Wóycicka, 2009, Scenariusz modernizacji polityki społecznej. Stymulowanie wzrostu aktywności ekonomicznej i dzietności kobiet, Kotowska I.E. (red.), 2009, Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 261-280.
 13. Jóźwiak J., Kotowska I.E, Abramowska A., 2008, Activating the older workers and the elderly: Policies vs opinions and expectations,  w:  Höhn Ch., Avramov D., Kotowska I.,  (eds.), People, Population Change and Policies: Demographic Knowledge, Gender, Ageing, vol.2, European Studies of Population, Springer, 221-243.
 14. Kotowska I.E., Matysiak A., 2008, Reconciliation of work and family under different institutional settings, [w:] Höhn Ch., Avramov D., Kotowska, I.E. (eds.), People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study, vol.1, European Studies of Population, Springer,  347-370.
 15. Kotowska I.E., P.Michoń, 2008, Poland, in: P.Moss, M.Korintus, International Review of Leave Policies and Related Research 2008, Employment Relations Research Series no.100, Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR), London, 278-290.
 16. Kotowska I.E., 2008, Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności, w: J.T.Kowaleski, P.Szukalski, Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź 2008, 13 -33.
 17. Kotowska I.E., 2008, Poland, w: P.Moss, M.Korintus, International Review of Leave Policies and Related Research 2008, Employment Relations Research Series no.100, Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR), London, 278-290.
 18. Kotowska I.E., U.Sztanderska,  2007, Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce, w: I.E.Kotowska, U.Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,  2007, 13 - 46.
 19. Kotowska I.E.,U.Sztanderska, I. Wóycicka, 2007, Podsumowanie i rekomendacje, w: I.E.Kotowska, U.Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa, 430 - 478.
 20. Kotowska I.E., Wróblewska W., 2007, Zmiany demograficzne – pomiar procesów i ocena skutków społeczno-ekonomicznych, w: T.Panek (red.), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 63 - 98.
 21. Kotowska I.E., 2007, Oczekiwania pracowników wobec rozwiązań w zakresie łączenia obowiazków zawodowych z rodzinnymi a praktyka pracodawców, w: E.Lisowska (red.), Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EQUAL, UNDP, Warszawa, 121-141.
 22. Kotowska I.E., 2007, Kobiety a wykształcenie: praca–macierzyństwo-praca, w: U.Sztanderska (red.), Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, UNDP, Warszawa, 137-139.
 23. Kotowska I.E., 2007, Jaka polityka rodzinna, w: J.Szomburg (red.), W poszukiwaniu kompasu dla Polski. Po II Kongresie Obywatelskim, Instytut Badań nad Gospodarką rynkową, Gdańsk,.136-151.
 24. Kotowska I.E., 2006, Poland, w: Social Situation Observatory, Demography Monitor 2005, N. van Nimwegen, G.Beets (eds.), Demographic Trends, Socio-Economic Impacts and Policy Implications in the European Union, report 72, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, The Hague, 276-283.
 25. Kotowska I.E., 2005, Europejskie modele rodziny w dobie transformacji, w:  D.Kalwa, A.Walaszek, A.Żarnowska (red.): Rodzina, prywatność, intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 59-77.
 26. Kotowska I.E., 2005, Europa wobec przeobrażeń rodziny. Czy potrzebna jest europejska strategia prorodzinna? [w:] Radło M.J. (red.), Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej, Zielona Księga Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk, 223-241.
 27. Kotowska I.E., 2005, Przemiany rodziny: Polska a Europa, [w:] I.Wóycicka (red.), Szanse na wzrost dzietności – jaka polityka rodzinna, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej - Niebieskie Księgi 2005, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk, 2005,.20-42.

Artykuły

 1. Kotowska I.E., J.Jóźwiak, 2012, Nowa demografia Europy a rodzina, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 28/2012, 9-33.
 2. Kotowska I.E, Chłoń-Domińczak A., 2012, Zarządzanie finansami publicznymi w kontekście zmiany demograficznej, Studia Ekonomiczne 1 (LXXII), 7-26.
 3. Baranowska A., Gebel M., Kotowska I.E., 2011, The role of fixed-term contracts at labour market entry in Poland: stepping stones, screening devices, traps or search subsidies? Work, Employment & Society December  25 (4): 777-793.
 4. Kotowska I.E , 2009, Spisy powszechne ludności jako źródło informacji o przemianach demograficznych i społecznych, Wiadomości Statystyczne nr 9, 1-15.
 5. Kotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., 2008, Poland: Fertility decline – a response to profound societal change and transformations in the labour market? Demographic Research 19, Article 22, 795-854.
 6. Jóźwiak J., Kotowska I.E,  2008, Decreasing birth rates in Europe: reasons and remedies, European View, 225-236.
 7. Kotowska I.E., 2007, Remarks on family policy in Poland in the context of increases in fertility and women’s employment, Special  Issue of the Polish Monthly Journal on Social Policy: Family Policy in Poland,  21-26.
 8. Kotowska I.E, 2007, Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet, Polityka Społeczna nr 8, 13-19.
 9. Kotowska I.E., 2005, Older workers in the labour market and social policies, w: R.Schoenmaeckers, I.E.Kotowska (red.), Population ageing and its challenges to social policy, Population studies no.50, Council of Europe Publishing, 2005, 117- 169.
 10. Kotowska I.E., 2005,  Work and parenthood: main findings of comparative data analysis and some policy implications, Studia Demograficzne 2/148, 54 -82.
 11. Marciniak G., Kotowska I.E., 2008, Rozwój badań demograficzno-spolecznych w GUS, Wiadomości Statystyczne nr 1, 1-14.

Raporty z badań, Working papers, publikacje konferencyjne i inne opracowania

 1. Białowolski P., Czapiński J., Grabowska I., Kotowska I.E., Panek T., Węziak-Białowolska D., Warunki Życia Gospodarstw Domowych, „Contemporary Economics, nr 3/2011, s. 45-159.
 2. Kotowska I.E., I.Grabowska, K.Pogorzelski, T.Słoczyński, P.Strzelecki, 2010, Młodość i doświadczenie – rywale czy sojusznicy, w: M.Bukowski, Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 61-104.
 3. Jóźwiak J., Kotowska I.E., 2010, Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035r. i ich skutki ekonomiczne, w: Problemy demograficzne Polski i ich skutki ekonomiczne. Raport z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Reczpospolitej Polskiej, Warszawa, 40-55.
 4. Kotowska I.E., Matysiak A., Pailhé A., Solaz A., Styrc M., Vignoli D., 2010, Second European Quality of Life Survey:  Family Life and Work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 5. Kotowska I.E.(red.), 2010, Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2009, raport tematyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa, stron 145.
 6. Strzelecki P., I.E.Kotowska, A.Abramowska, 2010, Rynek pracy, w: I.E.Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2009, raport tematyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa, 7-32.
 7. Grabowska I., I.E.Kotowska,  2010, Aktywność edukacyjna dorosłych członków gospodarstw domowych, w:  I.E.Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2009, raport tematyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa, 33-48.
 8. Węziak-Białowolska D. I.E.Kotowska, 2010, Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych, w: I.E.Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2009, raport tematyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa, 49-70.
 9. Abramowska A., I.E.Kotowska, 2010, Usługi opiekuńcze dla osób starszych, w: I.E.Kotowska (red.), Rynek racy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2009, raport tematyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa, 73-87.
 10. Białowolski P., I.E.Kotowska, 2010, Obecność gospodarstw domowych na rynku finansowym i jej determinanty, w: I.E.Kotowska (red.), Rynek racy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2009, raport tematyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa, 88-103.
 11. Panek T., J.Czapiński, I.E.Kotowska, 2009, Metoda badania, w: J.Czapinski, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, 26-37.
 12. Białowolski P., I.E.Kotowska, 2009, Czynniki determinujące aktywność gospodarstw domowych na rynku finansowym,  w: J.Czapinski, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, 66-77.
 13. Grabowska I., Irena E. Kotowska, 2009,  Status edukacyjny członków gospodarstw domowych ,  w: J.Czapinski, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, 84-87.
 14. Węziak-Białowolska D., I.E. Kotowska, 2009, Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych,  w: J.Czapinski, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, 88-95.
 15. Strzelecki P., I. E. Kotowska, 2009, Rynek pracy,  w: J.Czapinski, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, 111-121.
 16. Grabowska I., I.E. Kotowska, 2009, Doskonalenie zawodowe a status na rynku pracy, w: J.Czapinski, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, 122-133.
 17. Kotowska I.E, 2009, Badania naukowe podstawą prac Rządowej Rady Ludnościowej w obszarze rynku i zasobów pracy, Biuletyn nr 54, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2009, 95-106.
 18. Kotowska I.E., J.Stachura, P.Strzelecki, 2008, Equality of retirement benefits received by men and women in selected European countries. Childbearing and future benefits, ENEPRI Research Report No. 56, AIM WP6, Task 6.4.1, June 2008
 19. Kotowska I.E., I.Wóycicka, 2008, Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym,  Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 20. Kotowska I.E., 2007,  Poland, w: Job instability and family trends, Fondazione G.Brodolini, Roma, 2007, 51 – 57.
 21. Jóźwiak J., Kotowska I.E., A.Abramowska, K.Kocot-Górecka, K.Tymicki, 2007, Reconciling work and family, w: Job instability and family trends, Fondazione G.Brodolini, Roma, 295-335.
 22. Kotowska I.E., I.Grabowska, 2007, Wykształcenie i status edukacyjny członków gospodarstw domowych, w:  J.Czapiński, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Vizja PRESS&IT, 68 -76.
 23. Kotowska I.E., D.Węziak, 2007, Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie, w:  J.Czapiński, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Vizja PRESS&IT, 76 - 83.
 24. Kotowska I.E., P.Strzelecki, 2007, Aktualne tendencje zmian aktywności zawodowej, w:  J.Czapiński, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Vizja PRESS&IT, 113 -118.
 25. Kotowska I.E., I.Grabowska, 2007, Doskonalenie zawodowe i jego wpływ na sytuację na rynku pracy i sytuacje dochodowa gospodarstw domowych, w:  J.Czapiński, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Vizja PRESS&IT, 118 -129.
 26. Kotowska I.E., M.Bober, 2007, Zamierzenia i doświadczenia związane z migracją zarobkową,  w: J.Czapiński, T.Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Vizja PRESS&IT,129-139.
 27. Kotowska I.E., Matysiak A., Muszynska M., Abramowska A., 2006, Work and Parenthood, DIALOG paper series no. 6, Wiesbaden.
 28. GUS 2006, Praca a obowiązki rodzinne w 2005r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa (część analityczna opracowana i napisana przez I.E.Kotowska oraz A. Baranowska, 12-42).
 29. Kotowska I.E., I.Grabowska, 2007, Ogólna charakterystyka ludności w wieku 45 lat i więcej na rynku pracy, w:  Przejscia z pracy na emeryturę, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa, 20-31.

Projekty badawcze

Krajowe

 1. Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsze „Akademickie Mazowsze 2030, maj 2009-maj 2012. Charakter udziału: kierowanie pracami zespołu ‘Prognoza demograficzna ludności Warszawy i Mazowsza 2030’
 2. Diagnoza Społeczna 2009, Diagnoza Społeczna 2011, Diagnoza Społeczna 2013, kolejne rundy panelowych badań warunków życia i jakości życia, realizowanych od 2000r. przez Radę Monitoringu Społecznego oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Charakter udziału: członek założyciel Rady Monitoringu Społecznego, współkierowanie pracami badawczymi.
 3. Projekt badawczy promotorski „Zmiany modelu rodziny a zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych”, nr N N114 122637, finansowany ze środków na naukę na lata 2009-2010, projekt realizowany w Instytucie Statystyki i Demografii SGH. Charakter udziału: kierownik projektu
 4. Zatrudnienie w Polsce 2008 – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w Instytucie Badań Strukturalnych. Charakter udziału: kierowanie zespołem zajmującym się analizami na temat sytuacji osób młodszych i starszych na rynku pracy; sierpień 2009-marzec 2010.
 5. Projekt badawczy promotorski „On the interdependencies between fertility and female employment”, nr projektu N N114 209934 , finansowany ze środków na naukę na lata 2008-2009, projekt realizowany w Instytucie Statystyki i Demografii SGH. Charakter udziału: kierownik projektu

Międzynarodowe

 1. Projekt badawczy międzynarodowy niewspółfinansowany: Generations and Gender Programme (GGP) Panelowe badanie przemian relacji miedzy pokoleniami, w rodzinie oraz miedzy kobietami i mężczyznami: Generacje, rodziny i płeć kulturowa GGS-PL2 (druga runda), 2013-2016; projekt NCN. Charakter udziału: kierownik projektu
 2. FamiliesAndSocieties – changing families and sustainable societies: Policy context and diversity over the life course and cross generations, 2013-2017, projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego, koordynator prac zespołu polskiego, kierowanie pracami grupy tematycznej WP3.
 3. Projekt badawczy międzynarodowy niewspółfinansowany „Nowe wzorce formowania i rozwiązywania rodzin w Polsce i we Włoszech – w poszukiwaniu przyczyn zachodzących zmian”, nr projektu DPN/N156/Włochy/2010, realizowany w Instytucie Statystyki i Demografii SGH we współpracy z University of Florence, 2011-2013. Charakter udziału:  kierownik projektu
 4. Projekt badawczy międzynarodowy niewspółfinansowany „Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami:  Generacje,  rodziny i płeć kulturowa – GGS-PL (pierwsza runda badania)”, nr projektu554/N-UNECE/2009/0, realizowany w Instytucie Statystyki i Demografii SGH, 2009-2012. Charakter udziału: koordynator prac badawczych
 5. European Integration Process under New regional and Global Settings (EUintegRATIO) – project w ramach VII Programu Ramowego UE; http://www.euintegratio.eu/ 2010-2011, coordination and support actions. Charakter udziału: zastępca koordynatora i wykonawca
 6. Monitoring Quality of Life in Europe – Analytical Report on Family Life and Work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions; 2009. Charakter udziału: kierownik projektu
 7. Reconciling Work and Welfare in Europe  (RECWOWE) – sieć doskonałości w ramach VII Programu Ramowego UE. Charakter udziału: kierowanie pracami w jednym z zadań badawczych
 8. Childbearing trends and policies in Europe – projekt badawczy realizowany przez Max Planck Institute for Demographic Research; 2007-2008. Charakter udziału kierowanie pracami
 9. The Insecure Perspectives of the Low Skilled in the Knowledge Society, Acronym LOWER3 – sieć doskonałości w ramach VI Programu Ramowego UE. Charakter udziału: członek grupy zarządzającej projektem, kierowanie pracami polskiego zespołu.

Ekspertyzy:

 1. Polityka wspierająca rodziny – jaka polityka okazała się skuteczna w zahamowaniu spadku dzietności w krajach UE? (wraz z Anną Matysiak i Anną Baranowską), 2011, ekspertyza dla Senatu RP
 2. Family friendly policy – which policy counteracts a fertility decline in the EU member states? (wraz z Anną Matysiak i Anną Baranowską), 2011, ekspertyza dla Senatu RP
 3. Jak wzmocnić europejską politykę przeciwdziałania dyskryminacji, by lepiej odpowiadała na zmiany demograficzne i sprzyjała podnoszeniu spójności i rozwojowi (wraz z Agnieszką Chłoń-Domińczak), 2011, ekspertyza dla Senatu RP
 4. How to strenghten European anti-discrimination policy, so that it better addresses the demographic change and supports cohesion and development? (wraz z Agnieszką Chłoń-Domińczak), 2011, ekspertyza dla Senatu RP
 5. Podnoszenie wieku emerytalnego w kontekście zmian demograficznych w Polsce i Niemczech: diagnoza i rekomendacje, (wraz z Anitą  Abramowską-Kmon), ekspertyza dla Instytutu Spraw Publicznych, 2010.
 6. Analiza zmian liczby osób pracujących  w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1993-2008 oraz projekcja na lata 2009-2035 (wraz z Pawłem Strzeleckim), ekspertyza dla Urzędu Integracji Instytutu Spraw Publicznych, 2009
 7. Integracja polityki rodzinnej i polityki rynku pracy, ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wraz z Anną Matysiak), 2008
 8. Ekspertyza na temat wydłużenia urlopów macierzyńskich, ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wraz z Anną Matysiak)  2008

Oferta dydaktyczna

Studia I stopnia

 • 120910-0262 Demografia

Studia II stopnia

 • 237840-0213 Ludność i gospodarka
 • 230720-0262 Modele i prognozy demograficzne

Kontakt

Zakład Demografii
Instytut Statystyki i Demografii

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
tel.: (22) 564 86 43

Konsultacje: wtorki 18.00-19.00, Bud. M, pok. 205

e-mail: irena.kotowska@sgh.waw.pl

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Obraz
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH jest adiunktem w Instytucie Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2008-2009 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wcześniej była dyrektorem Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych w tym samym resorcie. Jej obowiązki obejmowały między innymi obszar systemu ubezpieczeń społecznych, politykę rodzinną, działania na rzecz wydłużania aktywności zawodowej. W latach 2007-2009 była wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej, do połowy 2009 r. byłą również członkiem Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD, była również przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Polityki Społecznej tego Komitetu.

W latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego, w którym opracowywane były założenia dotyczące nowego systemu emerytalnego. Od 1999 do 2002 była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego, Międzynarodowej Organizacji Pracy i OECD. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z obszaru systemu emerytalnego i rynku pracy.

W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego „za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego”. Jej zainteresowania naukowe obejmują kwestie dotyczące demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji. Na SGH prowadzi wykłady z obszarów ekonomii emerytalnej, statystki społecznej, polityki gospodarczej i społecznej.


Publikacje

2019

 1. Chłoń-Domińczak A., 2019,  Impact of retirement age changes on the old-age pension take up in Poland after 1990​, „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”, nr 3/2019, DOI: 10.32088/0000_10

2016

2015

2013

 1. ​Chłoń-Domińczak A., Strzelecki P.,  The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system – an example of Poland (2013), Journal of Pension Economics and Finance.

2012

 1. Kotowska, I.E, A.Chłoń-Domińczak (2012) Zarządzanie finansami publicznymi w kontekście zmiany demograficznej, Studia Ekonomiczne nr 1 (2012), p. 7-26.
 2. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Daniele Franco, Edward Palmer (2012), The First Wave of NDC Reforms: The Experiences of Italy, Latvia, Poland, and Sweden in: R.Holzmann, E.Palmer, D.Robalino (ed). Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World, Bank Światowy
 3. A.Chłoń-Domińczak, (2012) Macro-level social determinants of inequalities in health in: M.Marek (ed.), Social Inequalities in health in Poland, World Health Organisation
 4. A.Chłoń-Domińczak (2012) Ubezpieczenia społeczne jako podstawowy instrument bezpieczeństwa socjalnego obywateli in: K.Raczkowski (ed.) Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla rządzenia państwem, Wolters Kluwer business, (s. 401-428)
 5. A. Chłoń-Domińczak, M. Marek, D. Rabczenko, J. Stokwiszewski, B. Wojtyniak (2012), Analysis of health and socio economic characteristics of district level populations in Poland  World Health Organisation, 2012

2010

 1. Chłoń-Domińczak, A, (2010)  Zmiany w systemie emerytalnym - zmiany w OFE. Projekty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głos w dyskusji , Polityka Społeczna nr. 5-6
 2. Chłon-Domińczak, A. (red.), Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim, WUP Kielce, 2010
 3. Chłoń-Domińczak, A., Dyrektywy równościowe jako instrument przeciwdziałania dyskryminacji w rodzinie ze względu na wiek, płeć i status ekonomiczny, in: E.Leś, St. Bernini (ed.), Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich komplikacje, Wydawnictwo UW, Warszawa, 2010
 4. Chłoń-Domińczak, A. Pension system in Poland in the Gender Context, in.: B.Marin, E.Zolyomi (eds.),  Women’s Work and Pensions: What is Good, What is Best? Designing Gender-Sensitive Arrangements, pp. 111-124, European Centre Vienna, Ashgate, London, 2010

2009

 1. Chłoń-Domińczak, A. Kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej, in: Dariusz. K. Rosati (ed.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i Przyszłość, pp. 275-326, PWE, Warsaw, 2009
 2. Chłoń-Domińczak, A., J.Hausner, D.Kwiecińska, A.Pacut, Polityka społeczna w Unii Europejskiej, in: Dariusz. K. Rosati (ed.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i Przyszłość, pp. 67-116, PWE, Warsaw, 2009
 3. Chłoń-Domińczak, A.,  Retirement Behaviour in Poland and the Potential Impact of Pension System Changes. ENEPRI Research Report No. 63, 16 January 2009.
 4. Chłoń-Domińczak, A. The Pension System and Employment of Older Workers: How to Change the Incentive Structure – The Polish Experience, in: R.Holzmann, L.MacKellar, J.Repansek (ed.), Pension Reform in Southeastern Europe, World Bank, pp. 163-176, Washington, 2009

2007

 1. Chlon-Dominczak, A., D.Poznańska, Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Proponowane działa nia w Polsce, ILO Budapest, 2007
 2. Chlon-Dominczak, A., „Sustainable Old-Age Security Core Indicators – Possible Use and Interpretations”, in: B.Marin and A.Zaidi (eds.), Mainstreaming Ageing. Indicators to Monitor Sustainable Policies, European Centre Vienna, p. 535-556, 2007

2006

 1. Chlon-Dominczak, A. “Nowy system emerytalny. Co dotychczas i co dalej?” in: S.Golinowska and M.Boni (ed.), Nowe dylematy polityki społecznej, p. 144-154, Raport CASE no. 65/2006, Warsaw
 2. Chlon-Dominczak, A., M. Mora „The NDC Reform in the Czech Republic” in: R.Holzmann and E.Palmer (ed.), Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes Pension Reform, p. 551-573, World Bank, 2006, Washington DC
 3. Chlon-Dominczak, A., M. Góra „The NDC System in Poland: Assessment after Five Years” in: R.Holzman and E.Palmer (ed.), Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes Pension Reform, p. 425-449, World Bank, 2006, Washington DC

2004

 1. Chlon-Dominczak, A. “The Collection of Pension Contributions in Poland” in: E.Fultz and T.Stanovnik (ed.), The Collection of Pension Contributions: Trends, Issues and Problems in Central and Eastern Europe, p. 155-196, ILO, 2004, Budapest
 2. Chlon-Dominczak, A. „Evaluation of Reform Experiences in Eastern Europe” in: Pension Reforms: Results and Challenges, FIAP, 2004
 3. Chlon-Dominczak, A. „Public and private mix in the Polish pension system”, in: M.Rein and Winfried Schmaehl (ed.), Rethinking the Welfare State. The Political Economy of Pension Reform, Edward Elgar, 2004
 4. Chlon-Dominczak, A. „Pension reform in Poland” in: Reforming Public Pensions. Sharing the experiences of transition and OECD countries, OECD, 2004

2003

 1. Chlon-Dominczak, A., M. Mora, “Commitment and Consensus on Pension Reforms”, in: R.Holzmann, M.Orenstein and M.Rutkowski (ed.) Pension Reform in Europe: Process and Progress, World Bank, 2003

2002

 1. Chlon-Dominczak, A., „The Polish Pension Reform of 1999” in E.Fultz (ed.) Pension Reform in Central and Eastern Europe (Vol. 1: Restructuring with Privatisation: Case Studies of Hungary and Poland). Budapest, ILO, Central and Eastern European Team, 2002.
 2. Chlon-Dominczak, A., Administrative Costs of Pension Funds in Poland in International Perspective, paper presented at INPRS conference, Tallin, February, 2002

2001

 1. Perek-Bialas, Jolanta. A.Chlon-Dominczak, A.Ruzik, Country Report for Poland, Public Participation and the Pension Policy Process: The Citizen and Pension Reform project, 2001
 2. Chlon, A, M.Góra, M.Lubyova, L.H.Thompson, Pension reform in Slovakia – background and options: Can lessons be drawn from other transition countries?, OECD working paper, 2001

2000

 1. Chlon, A., Does unemployment affect migrations in Poland?, in. Chlon, A., M. Grabowski, Analiza regionalnych rynków pracy w Polsce, IBnGR, 2000 [in Polish]
 2. Chlon, A, Pension reform and public information in Poland, WB Pension Primer Series, August 2000.
 3. Chlon A, Revenues and expenditures of Social Insurance Fund in 1999-2020, based on Social Budget Model”, report for the Polish MOLSP, Gdansk Institute for Market Economics, April 2000
 4. Chlon, A., Farmers pension system in Poland, WB report prepared under Social Impact project, March 2000
 5. Chlon, A., Gunnar Tidner, Polish pension system simulation model, mimeo, 2000

1999

 1. Chlon, A. “Analysis of the contribution revenue for Social Insurance Fund” in: I.Wóycicka (ed.) Social budget strategy for 1999-2020 Gdansk Institute for Market Economics research paper. Editor: I. Wóycicka,.  1999.[in Polish]
 2. Chlon, A., M. Góra, M. Rutkowski, “Shaping the Pension Reform in Poland – Security through Diversity,” WB Pension Primer Series No. 9923.  1999.

1996

 1. Chlon, A., W. Lyszkiewicz „Mismatch Unemployment in Poland in the course of transition” paper presented at annual EALE conference, 1996.

Kontakt

Zakład Demografii
Instytut Statystyki i Demografii

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 203
02-513 Warszawa
tel.: 22 564 92 70

Konsultacje: 15.00-16.00, p. 218 M, po wcześniejszym kontakcie e-mailowym

e-mail: agnieszka.chlon-dominczak@sgh.waw.pl

dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak​, prof. SGH
Obraz
wykładowca studiów podyplomowych

Prof. ucz. w Katedrze Ekonomii I – doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (2021), Research Affiliate w Life Course Centre (Australia), GLO Fellow. członkini Prison Working Group. Kierowniczka projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, NAWA i CERGE-EI Foundation. Otrzymała m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców, stypendium Dekaban-Liddle Senior Fellowship. Odbyła wyjazdy naukowe i pobyty badawcze na Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, Universidad de Huelva, Humboldt-Universität zu Berlin, RWI Berlin. Kierownik Studiów Podyplomowych Ewaluacja Polityk Publicznych, Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe Oparte na Danych 

Profil w bazach:


Kontakt

Katedra Ekonomii I
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
tel.: 22 564 86 88

e-mail: ​ewa.galecka-burdziak@sgh.waw.pl

dr hab. Iga Magda, prof. SGH
Obraz
dr hab. Iga Magda

Doktor hab. nauk ekonomicznych (2018), profesor SGH w Katedrze Ekonomii I. Studiowała także na Université de Poitiers.  

W latach 2005 - 2009 pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zajmowała się problematyką analiz rynku pracy. Z ramienia MPiPS była członkiem Komitetu ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej oraz Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia OECD.  Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Essex (2007/2008) i University College London (2009). Od 2009 współpracuje z Instytutem Badań Strukturalnych, gdzie prowadzi i nadzoruje projekty badawcze z obszaru rynku pracy i polityki społecznej.

Jej zainteresowania badawcze obejmują obszar rynku pracy, polityki społecznej, systemów emerytalnych oraz ekonomii zdrowia. W SGH prowadzi wykłady z ekonomii pracy, ekonomii zdrowia, makroekonomii oraz polityki społeczno - gospodarczej.


Wybrane publikacje

 1. Chłoń- Domińczak A., Magda I. and Ł. Sienkiewicz, 2016, Skills mismatch in the New and Old Member States – are generations affected differently? Philosophy.Sociology, Issue 4, pp. 331-341
 2. Magda I., Marsden D., Moriconi S., 2012, Collective Agreements, Wages and Firms» Cohorts: Evidence from Central Europe, Industrial and Labour Relations Review, vol. 65, No 3
 3. Lis M., Magda I., 2014, Dynamika płac w cyklu życia a indywidualny stan zdrowia (Life cycle wage dynamics and individual health), Gospodarka Narodowa, 4(272)

Projekty badawcze

 • „Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości a luka w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn” (NCN OPUS, kierowniczka projektu, 2018-2021)
 • „System prognozowania polskiego rynku pracy” (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; kierowniczka projektu, 2018-2021)
 • „Youth Employment PartnerSHIP - badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech” (grant EEA, kierowniczka projektu, 2018-2021)
 • „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”
 • „Luka płacowa kobiet i mężczyzn w ujęciu kohortowym” (NCN Sonata Bis, kierowniczka projektu, 2014-2018)
 • NEUJOBS - labour market in 2025; (7. Program Ramowy/MNiSW, kierowniczka zadania badawczego, 2011 – 2015)
 • Uwarunkowania decyzji edukacyjnych (SGH, 2012-2015)
 • „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” (2017)

Dydaktyka

Oferta dydaktyczna

 • 121090-0154 Ekonomia zdrowia
 • 110551-1186 Economic and Social Policy
 • 222110-1186 Ekonomia pracy​
 • 222111-1186 Labour economics
 • 110461-1186 Macroeconomics I
 • 110460-1186 Makroekonomia I
 • 236050-1186 Analiza danych o rynku pracy z wykorzystaniem pakietu Stata

Oferta seminariów

 • seminarium licencjackie (191251-1186)
 • seminarium magisterskie (291251-1186)

Tematyka prac dyplomowych

 • instytucje rynku pracy
 • polityka rynku pracy
 • polityka społeczno, polityka rodzinna
 • nierówności społeczne  
 • luka płacowa kobiet i mężczyzn

Kontakt

Katedra Ekonomii I
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 233
02-513 Warszawa
tel.: 22 564 93 22, 22 564 86 88

e-mail: iga.magda@sgh.waw.pl

dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH
Obraz
dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH

Profesor w Zakładzie Demografii Instytutu Statystyki i Demografii​ w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (2020), doktor nauk ekonomicznych (2010), absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (2002).

Zajmuje się ubezpieczeniami, zarówno społecznymi, jak i gospodarczymi, zagadnieniami oszczędzania i edukacją finansową oraz problematyką funkcjonowania systemów zabezpieczenia emerytalnego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu ubezpieczeń, zabezpieczenia społecznego i systemów emerytalnych, które wyróżnia konsumenckie spojrzenie na funkcjonowanie rynków ubezpieczeniowych i finansowych.
Redaktor naczelny (2016-2020) czasopisma naukowego „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych”. Współpracowała z Rzecznikiem Ubezpieczonych, Rzecznikiem Finansowym oraz Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych (IGTE) w zakresie funkcjonowania  zabezpieczenia emerytalnego. Współpracuje także z Better Finance (dawniej EuroFinUse) w obszarze badania efektywności planów emerytalnych.

W 2011 r. otrzymała wyróżnienie Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w kategorii Debiut Ubezpieczeniowy Roku a Jej rozprawa doktorska pt. Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na najlepsze prace doktorskie organizowanym przez Rzecznika Ubezpieczonych, „Gazetę Ubezpieczeniową” i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (PTPS) i Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowym Zabezpieczeniem Emerytalnym (European Network for Research on Supplementary Pensions, ENRSP). Członek-założyciel Polskiej Grupy Emerytalnej SGH (PPG-SGH) i Oddziału Północno-Wschodniego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego (PSUS).


Publikacje i cytowania

2022

2021

2020

 1. Rutecka-Góra J. (2020), Rola edukacji finansowej w ograniczaniu nadużyć i oszustw na rynku finansowym, w: Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Monkiewicz J., Wiktorow A. (red.), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym - perspektywa konsumenta. Wykrywanie, przeciwdziałanie, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 447-464.​
 2. Chłoń-Domińczak A., Cichowicz E., Góra M., Rutecka-Góra J. (2020), Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej i Południowej, w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, doi: 10.33119/978-83-8030-386-7.2020​

2019

 1. Rutecka-Góra J., Łukasz Dopierała, „Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania” (Individual retirement accounts offered by the life insurance companies. Efficiency and terms of operation), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, 188 s.,review article, „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” nr 31 (1/2019):  118-124, DOI: 10.32078/JOIN.31.08

2018

2017

2016

 1. Rutecka J., Rozdział 15. Czy porządki emerytalne różnią się pod względem redystrybucji?, w: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne,​ red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 201-213.
 2. Rutecka J., Rozdział 10. Redystrybucja: pomiar i ocena, w: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 120-135.
 3. Rutecka J., Rozdział 4. Redystrybucja, w: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 43-53.

2015

2014

 1. Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka J., Problematyka decyzji i kompetencji finansowych osób starszych w ujęciu ekonomicznym​, w: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red. M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014, p. 141-151
 2. Rutecka J., Nicholas Barr, Peter Diamond, Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnik, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, 364 s. (recenzja książki), „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 16 (1/2014)​, p. 144-145

2013

 1. Rutecka J., Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 3 (15)/2013, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, p. 101-123
 2. Góra M., Madej M., Polityka K., Roter M., Rutecka J., Rutkowski A., Sadło R., Zakrzewska A., PUE nie tylko dla ZUS, raport PPG, SKN Ekonomii oraz SKN Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013​.
 3. ​Góra M., Rutecka J., System emerytalny, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, „Zeszyty Demograficzne”, nr 1, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, p. 160-175.
 4. Kawiński M., Stańko D., Rutecka J., Central & Eastern Europe: Are CEE pension systems safe?, „Investment and Pensions Europe”, January 2013

2012

2011

 1. Więckowska B., Owczarek J., Ryzyko dopłaty do emerytury minimalnej w nowym systemie emerytalnym w Polsce, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, nr 181, Poznań 2011.  
 2. ​Owczarek J., Plak J., Usługi w obszarze ubezpieczeń społecznych, w: Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, red. M. Grewiński, B. Więckowska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.   

2010

 1. Owczarek J., Problemy redystrybucji dochodowej w systemach zabezpieczenia emerytalnego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.   
 2. Owczarek J., Reprezentacja konsumenta na rynku ubezpieczeń w Polsce, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.    
 3. Owczarek J., Wpływ redystrybucji na wysokość świadczeń z polskiego bazowego systemu emerytalnego o zdefiniowanej składce, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 1/2010, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.   

2009

 1. Owczarek J., Redystrybucyjność bazowego systemu emerytalnego w Polsce, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 7 (2/2009)​.   
 2. ​Owczarek J., Redystrybucja dochodów w polskim systemie emerytalnym, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 18, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2009.   

2008

 1. Owczarek J., Przyczyny i rodzaje redystrybucji w systemach emerytalnych, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 15, 2008.
 2. Owczarek J., Funkcjonowanie kapitałowej części obowiązkowego systemu emerytalnego w świetle doświadczeń Rzecznika Ubezpieczonych, w: Przyszłość rynku otwartych funduszy emerytalnych – wnioski wynikające z doświadczeń i oczekiwane kierunki rozwoju. Analizy, diagnozy, inicjatywy, red. Józef Hozer, PTE Polsat S.A., Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Warszawa-Szczecin 2008.
 3. Owczarek J., Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w: Ubezpieczenia osobowe, red. Ewa Wierzbicka, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

2007

 1. Owczarek J., Oczekiwanie na ważne rozwiązania emerytalne, „Monitor Ubezpieczeniowy”, nr 32, grudzień 2007, s. 24-26.
 2. Owczarek J., Rola i miejsce urzędu Rzecznika Ubezpieczonych w systemie ochrony uczestników systemu emerytalnego, „e-Finanse”, numer 3/2007
 3. Owczarek J., Emerytury kapitałowe z otwartych funduszy emerytalnych, „Monitor Ubezpieczeniowy”, nr 30, lipiec 2007, s. 23-25.
 4. ​Owczarek J., Wcześniejsi emerytci moga spać spokojnie, „Monitor Ubezpieczeniowy”, nr 29, marzec 2007, s. 16-17.
 5. ​Owczarek J., Problem redystrybucji dochodowej w systemie zabezpieczenia emerytalnego, w: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, red. A. Rączaszek i W. Koczur, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.

2006

 1. Owczarek J., Problemy rynku ubezpieczeń w świetle skarg konsumentów skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995-2005, „Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych” Nr 6/2006.

2005

 1. Owczarek J., Społeczne aspekty ubezpieczenia (relacja z konferencji), „Polityka Społeczna”, nr 10, październik 2005, s. 39-40.
 2. ​Owczarek J., Rzecznik Ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń emerytalnych 2002-2005, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 25, listopad 2005 r., s. 36-41.
 3. ​Owczarek J., Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/96-2005 dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego – w ujęciu statystycznym,  „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 25, listopad 2005 r., s. 22-26.
 4. ​Owczarek J., Instytucja reprezentacji interesów słabszej strony w ubezpieczeniach społecznych, w: Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.   
 5. ​Owczarek J., Wypuszczenie ptaszka z klatki, czyli o możliwości anulowania umowy o członkostwo w przypadku uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 24, czerwiec 2005 r., s. 33-34.
 6. ​Daszewski A., Dąbrowska A., Kawiński M., Owczarek J., Wróblewski T., Praktyczny poradnik ubezpieczeniowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2005.

2004

 1. Owczarek J., IKE szansą na godziwe emerytury?, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 22, grudzień 2004 r. s. 21-23.
 2. ​Owczarek, J., Indywidualne konta emerytalne, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 19, luty 2004 r., s. 29-31.
 3. Czy warto założyć indywidualne konto emerytalne?, „Ubezpieczenia społeczne w praktyce”, aktualizacja Październik 2004, s. 1-5.
 4. Owczarek J., System emerytalny w Grecji, w: Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Twigger, Warszawa 2004.   

2003

 1. Owczarek J., Jak zmieniały się zasady w trakcie gry, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne w 2003 r., „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 18, grudzień 2003 r., s. 28.
 2. Owczarek J., Jakie świadczenie z II filara?, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 16, czerwiec 2003 r., s. 30.
 3. Owczarek J., Kto wypłaci emeryturę z II filara?, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 15, kwiecień 2003 r., s. 13.​
 4. Owczarek J., Co dwie instytucje to nie jedna, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 14, marzec 2003 r., s. 9.
 5. ​Owczarek J., Rozwój ubezpieczeń życiowych w świetle reformowania systemu emerytalnego, w: Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce, red. K. Ortyński, materiały z konferencji naukowej z 20-21 listopada 2003 r., Instytut Ubezpieczeń i Prewencji Politechniki Radomskiej, 2003.   

​2002

 1. Rutecka J., Spadające koszty Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 13, grudzień 2002 r., s. 13.
 2. Rutecka J., Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz do projektu nowelizacji ustawy, „Fundusze Emerytalne” nr 10 z 2002 r.
 3. Rutecka J., Poprawianie nowej emerytury, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych” nr 8 (65), sierpień 2002​.​​

Zrezalizowane projekty

 • Pension and Long-Term Savings: The Real Return. 2022 Edition (2022), co-investigator, funding: Better Finance and European Commission. 
 • A Network Game for Life-cycle Education (ANGLE) (2020-2023), kierownik polskiego zespołu (lider projektu CeRP-Collegio Carlo Alberto, prof. Elsa Fornero), źródło finansowania: KE, Erasmus+.
 • Ekspozycja na ryzyko społeczne a zaufanie do instytucji publicznych i wiedza o zabezpieczeniu społecznym (2020-2021), kierownik projektu, źródło finansowania: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (I edycja konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW),
 • Klauzule abuzywne w indywidualnych produktach emerytalnych oferowanych przez banki (2020)​, główny wykonawca, w ramach badania Społeczne, ekonomiczne i zdrowotne uwarunkowania w przebiegu życia, nierówności a jakość życia ludności – perspektywa makro i mikro (kierownik badania dr Anita Abramowska-Kmon), źródło finansowania: środki MNiSW (nr badania KAE/S20: 1.28)
 • Bodźce do opóźniania momentu przejścia na emeryturę w powszechnym systemie emerytalnym w Polsce (2020), wykonawca badania (kierownik: dr Sonia Buchholtz), źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S20:1.14)
 • ​Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów CEE (2020), wykonawca badania, źródło finansowania: międzykolegialny grant rektorski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  
 • Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych (2017-2020), kierownik projektu, źródło finansowania: NCN, grant nr 2016/21/D/HS5/03905)  
 • Ułomności rynku dodatkowych planów emerytalnych w Polsce z punktu widzenia polityki regulacyjnej (2019), wykonawca badania, w ramach badania: Społeczne, ekonomiczne i zdrowotne uwarunkowania w przebiegu życia, nierówności a jakość życia ludności – perspektywa makro i mikro (kierownik badania: dr Anita Abramowska-Kmon), źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S19/19/19)
 • Pension Savings: The Real Return. 2019 Edition (2019), wykonawca, źródło finansowania: Better Finance i Komisja Europejska
 • Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym (2018-2019), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S18/32/18)
 • Pension Savings: The Real Return. 2018 Edition (2018), wykonawca, źródło finansowania: Better Finance i Komisja Europejska
 • Świadomość emerytalna i asymetria informacyjna na rynku dodatkowych produktów emerytalnych w Polsce (2017-2018), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S17/01/17)
 • Pension Savings: The Real Return. 2017 Edition (2017), wykonawca, źródło finansowania: Better Finance i Komisja Europejska
 • Potrzeby, możliwości i problemy ewaluacji dodatkowych planów emerytalnych z punktu widzenia indywidualnego odbiorcy (2016-2017), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S16/15/16)
 • Pension Savings: The Real Return. 2016 Edition (2016), wykonawca, źródło finansowania: Better Finance i Komisja Europejska
 • Income adequacy, redistribution and efficiency in pension systems. Comparative analysis with the application of quantitative methods (2014-2016), główny wykonawca, źródło finansowania: NCN, grant nr DEC-2013/09/B/HS4/01516
 • Podział ryzyka i zakres gwarancji w dodatkowych planach emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (2015-2016), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S15/27/15)
 • Pension Savings: The Real Return. 2015 Edition (2015), wykonawca, źródło finansowania: Better Finance i Komisja Europejska
 • Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej – analiza adekwatności stosowanych rozwiązań​  (2014-2015), kierownik projektu, źrodło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S14/12/15)
 • Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition (2014), wykonawna, źródło finansowania: Better Finance i Komisja Europejska
 • Ewolucja pracowniczego zabezpieczenia emerytalnego w świetle przemian demograficznych oraz załamania na rynkach finansowych – tendencje zmian i główne wyzwania (2013), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania młodych naukowców (nr badania 02/BMN/0001/13)
 • Konstrukcja systemów emerytalnych a powszechność uczestnictwa w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym (2012), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania młodych naukowców (nr badania 02/BMN/0007/12)
 • Kryzys emerytalny: przyczyny i możliwości przeciwdziałania. (2012), wykonawca projektu, żródło finansowania: grant Rektora SGH w ramach środków MNiSW na finansowanie badań naukowych (nr grantu: 89/E/02/12)
 • Państwowe fundusze majątkowe w finansowaniu systemu zabezpieczenia emerytalnego (2011-2012), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania młodych naukowców (nr badania 02/BMN/0006/11)
 • Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia (2009-2011), wykonawca (grupa robocza „Polityka Społeczna”), Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, źródło finansowania: POKL, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym
 • Druga fala reform emerytalnych w świetle zmodyfikowanej wielofilarowej koncepcji Banku Światowego (2010), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0013/10)
 • Wpływ redystrybucji na wysokość świadczeń z polskiego bazowego systemu emerytalnego o zdefiniowanej składce (2009), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0014/09)
 • Redystrybucja dochodów w polskim systemie emerytalnym (2008), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0027/08)
 • Znaczenie i zakres redystrybucji dochodowej w systemie emerytalnym (2007), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0024/07)    
 • Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków, cykl badań naukowych pod kier. prof. dra hab. Tadeusza Szumlicza realizowanych przez pracowników Katedry Ubezpieczenia Społecznego w latach 2002-2007, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe.

Dydaktyka

Oferta dydaktyczna

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

 • 193031  LIC ST LIC S-N LIC POP
 • 293031  MGR ST MGR S-N MGR POP

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 • Systemy i fundusze emerytalne
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 • Indywidualne i grupowe plany emerytalne
 • Edukacja i kompetencje finansowe
 • Ochrona konsumenta usług finansowych
 • Kanały dystrybucji usług finansowych
 • Instytucje rynku ubezpieczeniowego
 • Usługi finansowe dla gospodarstw domowych  
 • Oszczędzanie   
 • Finanse osobiste           
 • Ekonomia behawioralna

Kontakt

Zakład Demografii
Instytut Statystyki i Demografii

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 221
02-513 Warszawa
tel.: 22 564 92 70

Konsultacje: termin ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie mailowym

e-mail: joanna.rutecka@sgh.waw.pl

dr hab. Anna Ruzik-Sierdzińska, prof. SGH
Obraz
dr hab. Anna Ruzik-Sierdzińska

Anna Ruzik-Sierdzińska ukończyła Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2020 r. uzyskała także tytuł dr hab. w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Obecnie pracuje w Katedrze Ekonomii I SGH. W pracy naukowej zajmuje się systemami zabezpieczenia społecznego oraz rynkiem pracy. Współpra​cowała m.in. z CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, OECD, Bankiem Światowym, UNDP, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.
 


Wybrane publikacje

2020

 1. Góra M., A. Ruzik-Sierdzińska (2020), Migration with Pension Reform Expectations, „Public Sector Economics”, vol. 44, issue 1.
 2. Chłoń-Domińczak A., Góra M., Kotowska I., Magda I., Ruzik-Sierdzińska A., Strzelecki P. (2020), The Impact of Lifetime Events on Pensions: Nonfinancial Defined Contribution Schemes in Poland, Italy, and Sweden, and the Point Scheme in Germany, [w:] Holzmann, R., E. Palmer, R. Palacios, S. Sacchi (2020) Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes, Vol. 2: Addressing Gender, Administration, and Communication, Washington, DC: World Bank, s. 55-85.

2019

 1. Sierdziński J., Ruzik-Sierdzińska A. (2019), Rozwiązania telemedyczne w usługach społecznych, „Polityka Społeczna”, 8 (545), s. 17–24

2018

 1. Ruzik-Sierdzińska A. (2018), Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+, „Studia z Polityki Publicznej” 1(17), s. 63-76.
 2. Ruzik-Sierdzińska A., Sierdziński J. (2018), Koszty i korzyści rozwiązań telemedycznych, „Zeszyty Naukowe KZiF”, nr 165, s. 49-61.
 3. Ruzik-Sierdzińska A. (2018), An Attempt to Identify Factors Influencing Retirement Decisions in Poland, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 4(336), s. 43-59.

2015

 1. Radvanský M., A. Ruzik-Sierdzińska (2015), Two faces of ageing: Older workers and older consumers, [w:] Beblavy M., I. Maselli, M. Veselkova (red.), Green, pink & silver? The future of labour in Europe, vol. 2, Centre for European Policy Studies, s. 102-127​

2013

 1. Perek-Białas J., Ruzik-Sierdzińska A., Turek K. (2013), Did the Transition to a Market Economy and EU Membership have an Impact on Active Ageing Policy in Poland?, [w:] Ervik R., T.S. Linden (red.), The Making Of Ageing Policy. Theory and Practice in Europe, Edward Elgar 2013.

2012

 1. Magda I., A. Ruzik-Sierdzińska (2012), Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce w latach 2008-2010, „Ekonomista” nr 5/2012, s. 629-644

2011

 1. Kula G., A. Ruzik-Sierdzińska (2011) The Effects of Multiple Institutional Changes – The Case of Retirement Decisions in Poland, [w:] Polish Law&Economics Yearbook, Vol. 2 (2011) red. J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, L. Visscher, C.H.Beck Warszawa, s. 49-58.

2010

 1. Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, współautorzy A. Karwacki, P. Kubicki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 2. The Gender Pay Gap in Informal Employment in Poland, współautorka M. Rokicka, CASE Network Studies and Analyses No 406, Warszawa 2010.

2008

 1. Retirement Decisions as a Function of Socio-Economic Factors in Central and Eastern European Countries, ENEPRI Research Report No. 52/ marzec 2008.

2007

 1. Dezaktywizacja w wieku przedemerytalnym a kwalifikacje, [w:] Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym, UNDP, Warszawa, 2007 – współautorka części.
 2. Minimalne wynagrodzenie – analiza wpływu na zatrudnienie w Polsce, Polityka Społeczna nr 1/2007, str. 5-9.

2006

 1. Active ageing policies in the Czech Republic and Poland, współautorki J. Perek-Białas, L. Vidovićová, International Social Science Journal 58 (190), 2006, str. 559–570.

2005

 1. Social protection and the life course, co-author of the chapter, in: Nimwegen, N. i G. Beets (ed.) (2006), Social situation observatory; demography monitor 2005; demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union. NIDI report nr. 72. Den Haag: NIDI, 2005.

Zrealizowane projekty

 • Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej  w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), 2018-2022 (POWR.02.04.00-00-0059/16)
 • Mobilizing The Potential of Active Ageing in Europe, MoPAct, 2013-2017 (SSH.2012.3.1-1/ 320333)
 • Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych - opracowanie metodologii zintegrowanych badań panelowych gospodarstw domowych oraz analiza wyników empirycznych, 2012-2015 (PO KL, Priorytet III, 3.1.1)
 • NEUJOBS - Employment 2025: How will multiple transitions affect the European labour market, 2011-2015 (grant 266833, 7. PR UE)
 • Kalkulator Kosztów Zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających, 2012-2014, (PO KL.07.0300–14-340/11–00)
 • The Policy Ideas and Practice of Active Ageing, 2009-2013 (Grant Research Council of Norway)
 • Orzekanie o niepełnosprawności i niez­dol­ności do pracy, 2010-2012, (finansowanie PFRON)
 • Ryzyko ekonomiczne, decyzje o oszczędnościach i emeryturze w starzejących się społeczeństwach – empiryczna analiza porównawcza Polski i Niemiec, 2009-2011 (MNiSW nr 320/N-DFG/2008/0)
 • Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, 2011 (EFS UE PO KL, Dz. 2.1)
 • ESCIRRU, Economic and Social Consequences of Industrial Restructuring in Russia and Ukraine, 2006-2010 (grant 13433, FP6-INCO)
 • Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, 2010, (PO KL, dz. 6.1.1)
 • Gender pay gap in unregistered employment in Poland, 2009 (grant Global Development Network 9th Regional Research Competition)
 • Adequacy of Old-Age Income Maintenance in the EU - AIM, 2005-2008 (SP21-CT- 2005-513748)
 • Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, 2007 (finansowanie MPiPS)
 • Badanie zmian struktury i rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 1996-2006, ich przyczyn oraz ich możliwych implikacji dla rynku pracy oraz polityki ekonomicznej i społecznej, 2007 (finansowanie MPiPS)
 • Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe, 2002-2005 (5. PR, HPSE-CT-2002-00102)
 • European Observatory on the Social Situation, LOT 1 Demography, 2005 (VC/2004/0334).
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania, 2003-2005, (PBZ-MIN-006/H02/2003)

Oferta dydaktyczna

Studia II stopnia:​​

 • Ekonomia emerytalna (222070-1140)
 • Pension Economics (222071-1140)
 • Ekonomia pracy (222110-1140)
 • Labour Economics (222111-1140)

Oferta seminariów:

 • Seminarium licencjackie (194841-1140)
 • Seminarium magisterskie (294841-1140)
 • ​B.A. and M.Sc. seminars (194841-1140, 294841-1140)

Kontakt

Katedra Ekonomii I
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 233
02-513 Warszawa
tel.: 22 564 93 22, 22 564 86 88

e-mail: anna.ruzik@sgh.waw.pl

dr hab. Paweł Strzelecki, prof. SGH
Obraz
dr Paweł Strzelecki

Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii  SGH. Doktor nauk ekonomicznych (2013), absolwent SGH (Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne).

Ekspert ekonomiczny w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego (NBP) gdzie prowadzi i nadzoruje analizy związane z rynkiem pracy. Z ramienia NBP jest członkiem Working Group on Ageing Populations (grupy roboczej ds. wpływu starzenia się ludności na wydatki publiczne krajów UE działającej przy Komisji Europejskiej).

Jego zainteresowania badawcze obejmują analizy rynku pracy, metody prognozowania ludności ( w szczególności modeli wielostanowych i mikrosymulacyjnych) oraz zastosowanie wyników prognoz ludności w analizowaniu długoterminowego wpływu na gospodarkę oraz politykę społeczną.

W SGH prowadzi zajęcia ze statystyki, modeli i prognoz demograficznych oraz zastosowania metod statystycznych w analizowaniu danych ankietowych.


Publikacje i cytowania

2013

 1. Tyrowicz, J., Cichocki, S., Strzelecki, P., Wyszyński, R., (2013). „Rynek pracy w Polsce - Raport z badań ankietowych rynku pracy 2013”. Narodowy Bank Polski, Warszawa

2012

2011

 1. Gradzewicz M., Strzelecki P. (2011) Kreacja i destrukcja miejsc pracy w polskiej gospodarce w świetle publikowanych danych miesięcznych, „Bank i Kredyt”, Vol. 42, nr 5, ss. 61–86.

2010

 1. Strzelecki, P., Słonczyński, T. (2010). „Młodość i doświadczenie - rywale, czy sojusznicy. Zróżnicowanie wynagrodzeń w cyklu życia” w: Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, Reytech, Warszawa

2009

2008

 1. Kotowska, I.E., Stachura, J., Strzelecki, P. (2008). Equality of retirement benefits received by men and women in selected European countries. Childbearing and future benefits, “ENEPRI Research Reports”, nr 56, AIM WP6, Task 6.4.1

2007

 1. Kolasa, M., Strzelecki, P. (2007). Jakość wykorzystywanych zasobów pracy w Polsce.  Gospodarka Narodowa, 11-12/2007, ss. 35-53.
 2. Kotowska, I.E., Strzelecki, P. (2007). Rynek Pracy. Aktualne tendencje zmian aktywności zawodowej. w publikacji: (red.) Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakoś życia Polaków. Raport. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ss. 115-120.
 3. Fligenschnee, K., Goujon, A., Skirebekk, V., Strzelecki, P. (2007).  New times, old beliefs: Projecting the future size of religions in Austria. “Vienna Yearbook of Population Research 2007”, ss. 237-270

Oferta dydaktyczna

Studia I stopnia

 • 110581 Statistics
 • 121271 Survey Methods and Statistical Analysis I
 • 120910 Demografia

Studia II stopnia

 • 23072 Modele i prognozy demograficzne

Kontakt

Zakład Demografii​
Instytut Statystyki i Demografii

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 202
02-513 Warszawa
tel.: 22 564 92 70

e-mail: pstrzel1@sgh.waw.pl

dr Sonia Buchholtz
Obraz
dr Sonia Buchholtz

Absolwentka kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej (2012), doktor nauk ekonomicznych (2019). Adiunkt w Katedrze Ekonomii I SGH.

Finalistka Prezydenckiego Programu Eksperckiego „Laboratorium Idei” w zakresie polityki rodzinnej (2013).

W pracy naukowej zajmuje się rynkiem pracy i systemami zabezpieczenia społecznego oraz ich związkami z polityką rodzinną.


Publikacje

2016

2014

 1. Buchholtz S., Gąska J., Ranking efektywności działania powiatowych urzędów pracy w oparciu o dane z systemu SyriuszSTD, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
 2. Buchholtz S., Wpływ oskładkowania umów zlecenia na rynek pracy, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych dla Konfederacji Lewiatan, Warszawa 2014.
 3. Buchholtz S., Pankowiec A., Szczerba P., Praca w zielonej gospodarce, [w:] Lewandowski P., Magda I. (red.) Zatrudnienie w Polsce 2013 – Praca w dobie przemian strukturalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
 4. Bitner M., Buchholtz S., Kamińska M., Czas technologii - praca i instytucje rynku pracy w XXI wieku, [w:] Lewandowski P., Magda I. (red.) Zatrudnienie w Polsce 2013 – Praca w dobie przemian strukturalnych; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

2013

 1. Buchholtz S., Bukowski M., Ubóstwo a nierówności, [w:] Bukowski M., Magda I. (red.) Zatrudnienie w Polsce 2011 – Ubóstwo a praca; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Kontakt

Katedra Ekonomii I
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 233
02-513 Warszawa
tel. 22 654 93 22, 22 654 86 88

e-mail: sbuchh@sgh.waw.pl

dr Michał Rutkowski
Obraz
dr Michał Rutkowski
dr Dariusz Stańko
Obraz
dr Dariusz Stańko

Adiunkt w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego SGH. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (1996 finanse i bankowość; 2006 doktor nauk ekonomicznych) oraz Uniwersytetu Osaka (2004 PhD in Economics).

W latach 2011-2013 członek grupy doradczej d/s pracowniczych planów emerytalnych (The Occupational Pensions Stakeholder Group) przy Europejskim Organie Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Planami Emerytalnymi (EIOPA). W latach 2004-2008 oraz 2009-2013 doradca prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. W latach 2008-2009 nadzorował Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Publikacje

2021

 1. Han T., Park K.G., Stańko D. (forthcoming), Are DC pension funds a stabilising factor in equity markets? Evidence from Chile, Italy, Mexico and Poland (forthcoming), co-authors: Taejin Han, Kyoung Gook Park, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka (Social Insurance. Theory and practice), Social Insurance Institution (ZUS), Warsaw.
 2. Taejin H., Stańko D. (forthcoming), Supervision of solvency of occupational DB pension funds in the current financial environment, IOPS Working Paper on Effective Pension Supervision No. 35, International Organisation of Pension Supervisors, Paris.

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 1. Ellis S.L.L.,Kivisaari E., Stańko D., Synthesis Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision (2015), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 24, International Organisation of Pension Supervisors: Paris

2014

​​2013​

 1. Stańko D., Metody ograniczania ryzyka inwestycyjnego w procesie oszczędzania na emeryturę, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, „System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju” (red. M. Kalinowski), tom 28, ss. 331-344.

2012

2011

2010

 1. Stańko D., Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem utraty mienia (2010), współautor: M. Kawiński, rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz), ss. 233–245; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r.
 2. Stańko D., Rynek wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego (2010), rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz), ss. 179–196; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r.
 3. Stańko D., Ubezpieczenia w kapitałowych systemach emerytalnych (2010), rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz), ss. 173–179; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r.    
 4. Stańko D., Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Poprawa efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Propozycje zmian (2010), raport pod kierownictwem Marka Góry, współautorzy Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marek Góra, Wojciech Otto, Michał Szymański, ekspertyza dla Kancelarii Premiera RP, Warszawa, sierpień 2010.
 5. Stańko D., Cases of information campaigns implemented by the industry (2010), rozdział w książce „Developing the Potential of the Individually Funded Pension Systems”, ss. 195-204, International Federation for Pension Fund Administrators (FIAP), Santiago, Chile,
 6. Stańko D., Protection mechanisms in the pension systems of the CEE countries (2010), współautorzy: Marcin Kawiński, Joanna Owczarek, artykuł na konferencję ISSA International Policy and Research Conference on Social Security, „Emerging trends in times of instability: New challenges and opportunities for social security”, Luxemburg 29 September-1 October 2010.
 7. Stańko D., Analiza wybranych propozycji reform kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce (2010), ekspertyza dla Forum Obywatelskiego Rozwoju, materiał niepublikowany, Warszawa, marzec 2010.
 8. Stańko D., Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na świecie i w Polsce. Analiza racjonalności decyzji członków OFE (2010), Rozprawy Ubezpieczeniowe, Nr 8 (1/2010), ss. 7-36

2009

 1. Pension funds returns. The case of Central and Eastern Europe (2009), ss. 26-45 w: Investments and Payouts in Funded Pension Systems, International Federation for Pension Fund Administrators (FIAP), Santiago, Chile, link do książki.  
 2. Projekt zastosowania mikroubezpieczeń w społeczności lokalnej w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (2009), współautor: Marcin Kawiński, badania własne wykonane w ramach środków „Rezerwa Rektora 2009”, październik 2009 r.  
 3. Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na przykładzie polskiego rynku OFE (2009), badania własne nr 02/E/0017/09, Szkoła Główna Handlowa.

2008

 1. Costs and charges of pension funds. International comparison and methods of approximation (2008), współautorzy: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Piotr Denderski, Mariusz Kubzdyl, opracowanie dla Banku Światowego i OECD.
 2. Rynek rent dożywotnich (2008), Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Zeszyt 15, ss. 819-862, Szkoła Główna Handlowa: Warszawa.

2007

 1. Polonia: La Reforma Previsional requiere una actualización (2007), Boletin FIAP No. 9, Septiembre, FIAP
 2. Polish pension reform in need of an update (2007), Global Pensions, Vol. September, s. 48.    
 3. Publiczne fundusze emerytalne – podstawowe zagadnienia (2007), współpraca: Kamil Sobolewski, ekspertyza dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, styczeń 2007.
 4. Efektywność i koszty otwartych funduszy emerytalnych (2007), w: Rączaszek A. i Koczur W. (red. nauk.), „Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, ss. 429-439.   

2006

 1. Efektywność inwestycyjna OFE w latach 1999-2005 (2006), w: Jajuga K. i Ronka-Chmielowiec W. (red. nauk.), „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1133, ss. 500-508.    

2005

 1. Waste Management in Poland. Current state and outlook (2005), współautorzy Zbigniew Heidrich (50%), Grzegorz Stańko (25%), Warszawa, listopad, ekspertyza dla Ambasady Irlandii, Enterprise Ireland, Commercial Section.   
 2. Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym(2005), ss. 185-194, rozdział w książce: „Społeczne aspekty ubezpieczenia” pod red. Tadeusza Szumlicza, Wydawnictwo SGH: Warszawa.

2004

 1. Studia w Japonii (2004),ss. 160-167, relacja w: Skrzypczak Joanna (2004), „Studia na świecie. Poradnik 2004/2005”, wyd. 1., Wydawnictwo TELBIT: Warszawa.    
 2. Podstawowe narzędzia w ocenie efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych (2004), Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pod redakcją T. Sangowskiego i T. Szumlicza, FD 3/2004, ss. 41-52, grudzień, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych: Warszawa
 3. Performance Measurement Regulation Issues in New Polish Pension System (2004), Osaka Economic Papers, Vol. 53(4), ss. 78-88, (marzec), Osaka University: Osaka.   

2003

 1. Social Security in Theory and Practice: An Essay (2003), Graduate School of Economics, mimeo (grudzień), ss. 40, Osaka University: Osaka.    
 2. Polish Pension Funds - Does The System Work? Cost, Efficiency and Performance Measurement Issues (2003), The Pensions Institute, Cass Business School, London, Discussion Paper PI-0302, ss. 51, (styczeń)

2000

 1. Uczelnie na Wyspach (2000), Forum Akademickie, nr 77(1), ss. 41-43, (styczeń), Warszawa  
 2. Siewy i zbiory. Reforma systemu emerytalnego w Chile (1998), Fundusze Emerytalne, kwartalnik, nr 1(1), ss. 25-33, (wrzesień), Warszawa.   

1997


Dydaktyka

Oferta dydaktyczna

Studia I stopnia:

 • 137020-0531 Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • 137021-0531 Pension and Investment Funds
 • 121350-0531 Systemy emerytalne
 • 110551-0288 Economic and Social Policy

Studia II stopnia:

 • 222070-0531 Ekonomia emerytalna
 • 220430-0531 Portfel inwestycyjny
 • 237430-0531 Zarządzanie ryzykiem    
 • 237310-0567 Zarządzanie zmianą

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

 • 195611-0531  [LIC ST] [LIC POP]
 • 295611-0531  [MGR ST]

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Fundusze emerytalne. Reformy/systemy emerytalne. Ocena efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych. Ocena efektywności inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Oszczędzanie na emeryturę. Teoria finansów a oszczędzanie długoterminowe. Fundusze domyślne (default) w pracowniczych planach emerytalnych. Multifundusze.  Alokacja aktywów inwestorów instytucjonalnych. Ubezpieczenia emerytalne. Rynek wypłat (renty dożywotnie, wypłaty programowane, inne produkty). Finanse behawioralne w kontekście oszczędzania na emeryturę. Zarządzanie ryzykiem.


Kontakt

Katedra Ubezpieczenia Społecznego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Wiśniowa 41 pok. 35
02-520 Warszawa
tel.: 22 564 91 28

e-mail: dariusz.stanko@sgh.waw.pl    


Badania naukowe

Netspar Comparative Grant na badanie planów emerytalnych

Joanna Rutecka-Góra z PPG-SGH należy do międzynarodowego zespołu, który uzyskał finansowanie z Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) na porównawczy projekt badawczy (Comparative Research) pt. „Pension Fees in the Netherlands, US, Poland and Canada”.

Skład zespołu badawczego: Sally Shen (Global Risk Institute, Canada), John A. Turner (Pension Policy Center, US), Emily Andrews (US), Joanna Rutecka-Góra (SGH, PL), Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka (UWM w Olsztynie, PL).

Projekt koncentruje się na analizie opłat pobieranych w indywidualnych i grupowych dodatkowych planach emerytalnych funkcjonujących w Holandii, Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Opłaty te mają istotny wpływ na saldo rachunków emerytalnych indywidualnych uczestników. Zbadana zostanie stuktura i poziom kosztów oraz determinanty niskich opłat w planach emerytalnych. Analiza obejmie także politykę informacyjną będącą kluczowym elementem efektywnego zarządzania dodatkowymi planami emerytalnymi.

ANGLE – A Network Game for Life-cycle Education

Obraz
logotyp ANGLE

Naukowcy z Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG-SGH) należą do międzynarodowego zespołu, który uzyskał finansowanie z programu Erasmus+ na 3-letni projekt „A Network Game for Life-cycle Education” (ANGLE).

Liderem projektu jest CeRP-Collegio Carlo Alberto a Elsa Fornero jest jego głównym kierownikiem. Projekt realizowany będzie w oparciu o strategiczną współpracę partnerską instytucji z 5 różnych krajów: ST Skills Together Srls (Włochy), Research Institute of the Finnish Economy – ETLA (Finlandia), Université Paris Dauphine (Francja), Tilburg University (Holandia), Warsaw School of  Economics (Polska), Push-Palermo Urban Solutions Hub (Włochy), Nibud-Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Holandia). Kierowikiem polskiego zespołu jest dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH z Instytutu Statystyki i Demografii oraz PPG-​SGH.

Głównym celem projektu jest edukacja finansowa osób młodych z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak gry i narzędzia on-line. Projekt ANGLE uwzględnia konieczność podejmowania różnych decyzji w cyklu życia, a tworzone narzędzia mają pomagać osobom młodym, w szczególności studentom, w uwzględnianiu długoterminowych konsekwencji tych decyzji.

Członkowie zespołu SGH

 • ​​dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH
 • dr hab. Agnieszka-Chłoń-Domińczak, prof. SGH​
 • dr Sonia Buchholtz
 • dr Izabela Grabowska
 • dr Łukasz Kurowski​

Tutorzy:

 • Karolina Bolesta
 • Bartosz Sobik
 • Michał Taracha
Archiwum badań

Międzypokoleniowe relacje z perspektywy ekonomicznej

W styczniu zakończone zostały prace nad projektem Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla Polski finansowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki  (UMO-2013/10/M/HS4/00466), w którym brali udział członkowie PPG: Agnieszka Chłoń-Domińczak (kierownik), prof. Marek Góra, prof. Irena E.Kotowska i Paweł Strzelecki, a także Anita Abramowska-Kmon, Marta Marszałek i Wojciech Łątkowski z Instytutu Statystki i Demografii. Wyniki projektu stanowią pierwsze tego typu w Polsce oszacowanie w ramach ekonomii pokoleniowej, pozwalające na ocenę konsumpcji, dochodów oraz transferów otrzymywanych i przekazywanych przez pokolenia młodzieży, pracujących oraz osób starszych w Polsce. Są one podsumowane w raporcie powstałym w ramach projektu.


Seminarium naukowe nt. fundamentów systemu emerytalnego

13 lutego 2018 r. Marek Góra wygłosił wykład na 154. seminarium mBank-CASE pt. System emerytalny w Polsce – gdzie jesteśmy i co dalej.


System emerytalny w Polsce – kilka istotnych uwag

Dyskusja na temat systemu emerytalnego w wielu przypadkach odrywa się od rzeczywistości. Proponowane są nielogiczne i potencjalnie nieefektywne zmiany w istniejącym systemie emerytalnym. Wynikają one po części z niezgodnych z rzeczywistością wyobrażeń o systemie emerytalnym. Dlatego w załączonym tekście dzielę się zwięzłym opisem tego, co powinno być brane pod uwagę w dyskusji na temat systemu emerytalnego i jego kondycji.


dr Rutecka-Góra otrzymała grant NCN

Dr Joanna Rutecka-Góra otrzymała grant NCN na badanie przejrzystości zrozumiałości i efektywności produktów emerytalnych. Projekt reazlizowany będzie przez interdyscyplinarny zespół naukowców.

Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych
Grant NCN nr 2016/21/D/HS5/03905 (konkurs SONATA 11)
Kierownik projektu: dr Joanna Rutecka-Góra
Data rozpoczęcia projektu: 12.01.2017
Czas trwania projektu: 24 miesiące

Język umów finansowych jest często niezrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. W konsekwencji, większość konsumentów ma problem z wyborem odpowiedniej oferty a następnie weryfikacją, czy nabyty produkt okazał się faktycznie zyskowny. Celem projektu jest kompleksowa ocena umów indywidualnych produktów emerytalnych (Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego) oferowanych na polskim rynku finansowym z punktu widzenia ich zrozumiałości, przejrzystości, efektywności kosztowej i inwestycyjnej. W rezultacie zbadane zostaną zależności pomiędzy zrozumiałością i przejrzystością umów produktów emerytalnych a ich atrakcyjnością z punktu widzenia klienta.

Analiza obejmie zarówno produkty emerytalne oferowane przez banki, towarzystwa ubezpieczeń na życie i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jak również ofertę domów maklerskich oraz powszechnych towarzystw emerytalnych.

Dzięki ocenie stopnia skomplikowania umów produktów emerytalnych i trudności użytego w nich języka oraz oszacowaniu ich kosztów i zyskowności, możliwe będzie wskazanie produktów najbardziej zawiłych i nieefektywnych. Taki kształt produktów może być bowiem jednym z powodów słabego rozwoju rynku dodatkowego indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego i może sprzyjać występowaniu na tym rynku niekorzystnych zjawisk, m.in. niskiej stopy uczestnictwa w dodatkowym oszczędzaniu czy nabywania produktów dla danej osoby nieodpowiednich (mis-selling).

Badanie, dzięki szerokiej dystrybucji jego wyników, wpłynie na zwiększenie przejrzystości rynku indywidualnych produktów emerytalnych oraz pogłębienie wiedzy o zasadach ich funkcjonowania. Powinno także spowodować wzrost zainteresowania wykorzystaniem narzędzi lingwistycznych w kompleksowej ocenie funkcjonowania rynku indywidualnych usług finansowych. Mamy nadzieję, że przyczyni się także do sformułowania nowych teorii dotyczących funkcjonowania rynków finansowych.


System emerytalny w kontekście finansów publicznych

Zespół złożony z członków Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG) przygotował na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) raport „System emerytalny w kontekście finansów publicznych”.


Zmiany regulacyjne a wysokość świadczeń emerytalnych

​Zespół złożony z członków Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG) przygotował na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) raport „Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych?”.


Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym dla ubezpieczonych

Zespół złożony z członków Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG) przygotował na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) raport „Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych”.


Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego

Zespół złożony z członków Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG) przygotował na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) raport „Efektywność i przejrzystośc systemu emerytalnego z uwzględnieniem otwartych funduszy emerytalnych”.


Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych

Grupa naukowców pod kierownictwem dr Dariusza Stańko (PPG-SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH) wydała  raport podsumowujący wyniki projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. „Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy i fiskalny. Przyczyny, skutki, rekomendacje w zakresie reguł fiskalnych”. Współautorami raportu są dr Agnieszka Chłoń-Domińczak i dr Kamila Bielawska.   ​

Raport przedstawia wyniki projektu badawczego dotyczącego oceny zmian wielofilarowych systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zawiera on ocenę zmian dotyczących funkcjonowania systemów emerytalnych, wyników osiąganych przez fundusze emerytalne, wpływu reform systemów emerytalnych na sytuację finansów publicznych oraz ocenę długu ukrytego. Raport przedstawia również ocenę wpływu zmian na indywidualne emerytury. Wpływ ten zależy od przyjętych rozwiązań krajowych, wieku i poziomu zarobków osób pracujących.  Przedstawiamy również rekomendacje dla sposobu ujmowania kosztów reform emerytalnych z perspektywy oceny stabilności finansów publicznych. Wnioski wskazują na to, że odejście od reform systemów emerytalnych wynikało przede wszystkim ze skutków globalnego kryzysu dla finansów publicznych. W krajach, w których koszty przejściowe reform finansowane były głównie z długu publicznego odejście od pierwotnych rozwiązań było permanentne.


Pierwsze międzynarodowe seminarium naukowe PPG

W dniach 25-26 września 2014 r. w SGH odbyło się międzynarodowe seminarium „Pensions for the 21st century” organizowane przez Polską Grupę Emerytalną SGH (PPG-SGH) przy organizacyjnym wsparciu Instytutu Badań Strukturalnych i finansowej pomocy ze strony Konfederacji „Lewiatan”.
 

Wydarzenie to miało eksperymentalny charakter. Zamiast standardowego programu, prezentacji, zaproszonych specjalnych gości, pokonferencyjnej publikacji, etc. zaryzykowano „gołą” dyskusję na temat fundamentalnych problemów ekonomii emerytalnej. Żadnych założeń, żadnych intelektualnych ograniczeń, po prostu spór o to, na ile wiedza i doświadczenia wyniesione z XX w. mogą być stosowane w tak odmiennej od dwudziestowiecznej sytuacji wieku XXI. Dyskusja dotyczyła nawet najbardziej wydawałoby się oczywistych pojęć, definicji, klasyfikacji. Taka inicjatywa była potrzebna ponieważ w dyskursie na tematy emerytalne ich uczestnicy – dotyczy to nie tylko publicystów, ale także ekonomistów – formułują sądy w taki sposób, jak gdyby kwestie te były oczywiste i nie wymagały głębszego zastanowienia. Taka dyskusja okazała się możliwa dzięki temu, że w seminarium PPG wzięły udział osoby o wybitnym dorobku naukowym, stroniące od ideologizowania problematyki, szanujące różnorodność poglądów, mające zdolność wyjścia poza wygodny schemat myślowy.

O elitarnym charakterze tego wydarzenia świadczyło grono uczestników, które tworzyły osoby o światowym dorobku naukowym w zakresie szeroko rozumianych emerytur. Wśród uczestników znaleźli się bowiem m.in.: Nicholas Barr, Axel Börsch-Supan, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Elsa Fornero, Vincenzo Galasso, Marek Góra, Robert Holzmann, Irena E. Kotowska, Berndt Marin, John Martin, Heikki Oksanen, Wojciech Otto, Robert Palacios, Edward Palmer, Ryszard Rapacki.,Michał Rutkowski, Istvan Szekely, Salvador Valdes-Prieto. Bez wątpienia każda z tych osób samodzielnie mogłaby sama stanowić „naukową atrakcję” na dobrej międzynarodowej konferencji. Warto dodać, że w trakcie seminarium wszyscy odrzuciliśmy instytucjonalne afiliacje, tytuły, etc. – ważna pozostała jedynie merytoryczna dyskusja.

Dyskusja ta została ustrukturyzowana według zestawu fundamentalnych problemów-pytań, podzielonych na cztery grupy. Zamiast prezentacji poświęcone nim sesje rozpoczynały się od trzech krótkich wystąpień porządkujących zagadnienia i wprowadzających do wielogodzinnej dyskusji na tematy w ramach każdej z grup. Obszary tematyczne dotyczyły takich kwestii jak:

 • na czym polega istota systemu emerytalnego i co na jej temat rzeczywiście wiemy,
 • na ile stosowane typologie (choćby system repartycyjny vs system kapitałowy) pomagają w jego zrozumieniu, a na ile wprowadzają nas samych w błąd,
 • jak połączyć ze sobą w cyklu życia okres aktywności i okres starości, by uzyskać pozytywne efekty w obu okresach,
 • jak radzić sobie z faktem, że zagadnienia ekonomii emerytalnej są skrajnie nieintuicyjne (gubią się w nich nawet ekonomiści), a jednocześnie są one przedmiotem szerokiej popularnej dyskusji i rzadko opartych na wiedzy decyzji politycznych.

Przed seminarium nie było pewne, czy eksperyment się uda. Takie obawy miało wiele spośród zaproszonych osób. Nie było bowiem wcześniej takiego seminarium. Grupa ludzi dysponujących rozległą wiedzą zamknęła się na wiele godzin, aby ­ odrzucając wszelkie ograniczenia ­ tę wiedzę podważać, nicować, szukać nowych naukowych inspiracji. Ważne na koniec, że spotkanie nie miało żadnego utylitarnego celu typu publikacja pokonferencyjna za x punktów, o której ostatnia wzmianka pojawi się w sprawozdaniu. Po seminarium dla uczestników stało się jasne, że eksperyment się powiódł.

W czasach licznie organizowanych konferencji „na punkty” (wynik administracyjnego podejścia do nauki) seminarium było powiewem świeżości dzięki wprowadzeniu zupełnie nowej formuły spotkania naukowego oraz wymiany doświadczeń. Ograniczenie grona uczestników pozwoliło osiągnąć efekt bezpośredniej i niezwykle interesującej dyskusji, która na pewno zainspirowała uczestników do dalszych poszukiwań badawczych. Poziom podjętej wymiany poglądów i reakcje uczestników spotkania potwierdziły, że warto organizować seminaria naukowe w takiej formule.


O obszarach działalności naukowej PPG

Zajmowanie się systemami emerytalnymi, których działanie jest z perspektywy uczestników rozciągnięte na wiele dziesięcioleci, uczy pokory oraz krytycyzmu wobec różnych doraźnych metod rozwiązywania problemów pojawiających się w gospodarce. Ani rządy, ani rynki nie działają w perspektywie chociażby porównywalnej z perspektywą emerytalną, jednak społeczeństwa nie mają innych struktur instytucjonalnych, które mogłyby wykorzystać. Niestety, bardzo często zarówno dyskusje publiczne, jak  i eksperckie zdominowane są przez uzasadnianie, że jedna z tych metod („rządowa” albo rynkowa) jest lepsza od drugiej. W naszym rozumieniu obie są niedoskonałe, co stanowi istotną dodatkową przeszkodę w próbach zmierzenia się ze skutkami zjawiska starzenia się ludności.

Zachodzące zmiany demograficzne są wyzwaniem o fundamentalnym cywilizacyjnie charakterze. Sposoby radzenia sobie z nim będą decydowały o przyszłości społeczeństw. Nie ma jednak uniwersalnego sposobu, który gwarantowałby sukces w tym zakresie, ani w poszczególnych krajach, ani tym bardziej w perspektywie europejskiej czy globalnej. Naszym zdaniem, w tej sytuacji należy większą uwagę poświęcić zagadnieniom wychodzącym ponad „tu i teraz” tak, aby podejście do debaty na temat bieżących problemów i długookresowych wyzwań stojących przed systemami emerytalnymi, rynkami pracy, zabezpieczeniem społecznym czy równowagą międzypokoleniową było wyważone i oparte na faktach.


Publikacje

2022

2021

2020

 1. Rutecka-Góra J. (2020), Rola edukacji finansowej w ograniczaniu nadużyć i oszustw na rynku finansowym, w: Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Monkiewicz J., Wiktorow A. (red.), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym - perspektywa konsumenta. Wykrywanie, przeciwdziałanie, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 447-464.​
 2. Chłoń-Domińczak A., Cichowicz E., Góra M., Rutecka-Góra J. (2020), Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej i Południowej, w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

2019

 1. Ruzik-Sierdzińska A., 2019, Retirement decisions, „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”, nr 3/2019, DOI: 10.32088/0000_11
 2. Chłoń-Domińczak A., 2019,  Impact of retirement age changeson the old-age pension take upin Poland after 1990​, „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”, nr 3/2019, DOI: 10.32088/0000_10
 3. Rutecka-Góra J., 2019, Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce​, w: Ubezpieczenia. Wyzwania rynku, red. I. Kwiecień, P. Kowalczyk-Rólczyńska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa: 49-62.
 4. Šebo J., Voicu S.D., Andersen C., Carlucci E., Christoff L., Deinema M., Gabaut L., Galvaire T., Hagen J., Herce J.A., Houdmont A., Mączyńska A., Manis A., Mešťan M., Naacke G., Strandvåg Nagell L., Prache G., Rutecka-Góra J., Url T., Vysniauskaite A., 2019, Pension Savings: The Real Return. 2019 Edition​, Better Finance, Brussels.

2018

 1. Góra M., 2018, Thinking about pension systems for the 21st century: A few remarks based on the Polish example​​, mBank – CASE Seminar Proceedings No. 154/2018, CASE Warszawa.​
 2. Chłoń-Domińczak A., Góra M., Kotowska I.E., Abramowska-Kmon A., Marszałek M., Strzelecki P., Łątkowski W., 2018, Międzypokoleniowe relacje z perspektywy ekonomicznej. Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu w Polsce, raport opracowany w ramach projektu Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla Polski finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/10/M/HS4/00466)
 3. Andersen C., Christoff L., Davydoff D., Diaz M., Gabaut L., Hagen J., Herrero F., Houdmont A., Mączyńska A., ​Marchionni L., Mešťan M., Mujagić E., Naacke G., Prache G., Rutecka-Góra J., Šebo J., Voicu Ș.D., Strandvåg Nagell L., Pension Savings: The Real Return. 2018 Edition, Better Finance, Brussels 2018, 498 pp.

2017

 1. Allgayer S., Christoff L., Davydoff D., Gabaut L., Hagen J., Houdmont A., Klages M., Mączyńska A., Mujagić E., Nielsen M., Prache G., Toscano A.R., Rutecka-Góra J., Šebo J.,
 2. Vial M., Voicu Ș., Pension Savings: The Real Return. 2017 Edition, Better Finance, Brussels 2017, 518 pp.
 3. Cichowicz E., Rutecka-Góra J., Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość - próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr 38(3), s. 89–103.
 4. Rutecka-Góra J., Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych a przemiany demograficzne, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 309, 2017, s. 143-153.

2016

 1. Chłoń- Domińczak A., Magda I. and Ł. Sienkiewicz, 2016, Skills mismatch in the New and Old Member States – are generations affected differently?, Philosophy.Sociology, Issue 4, pp. 331-341.
 2. Rutecka-Góra J., Evolution of supplementary old-age pension systems in selected CEE countries, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4, Grudzień 2016, s. 149-162.
 3. Rutecka-Góra J. (red.), Długoterminowe Oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 354 s.
 4. Chłoń-Domińczak A., Impact of changes in multi-pillar pension systems in CEE countries on individual pension wealth, „Journal of Pension Economics and Finance”, 5 December 2016, p.1-12
 5. Biernat E., Buchholtz S., Góra M., Physical activity for longer working lives: an analysis of physical activity profiles of selected occupational groups in Poland (Attività fisica per vite lavorative più lunghe: un’analisi dei profili di attività fisica di alcune categorie professionali in Polonia), „La Medicina del Lavoro”, V. 107, N. 6 (2016), p. 444-461
 6. Berthon J., Christoff L., Davydoff D., Fulea F., Gabaut L.,  Gunnarsdottir J., Houdmont A., Kavanagh A., Mujagić E., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Šebo J., Struwe K., Virdzek T., ADICAE, Pension Savings. The Real Return. 2016 Edition, Better Finance, ed. S. Allgayer, M. Klages & A.R. Toscano, Brussels 2016, pp. 420.
 7. Rutecka J., Wypłata dodatkowych oszczędności emerytalnych – możliwe formy, doświadczenia i proponowane założenia, analiza przygotowana dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach projektu „Dodatkowy System Emerytalny (DSE)”, Warszawa, czerwiec 2016.
 8. Rutecka J., Analiza źródeł finansowania dodatkowych oszczędności emerytalnych, analiza przygotowana dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach projektu „Dodatkowy System Emerytalny (DSE)”, Warszawa, czerwiec 2016.
 9. Rutecka J., 2016, Czy porządki emerytalne różnią się pod względem redystrybucji?, w: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 201-213.
 10. Rutecka J., 2016, Redystrybucja: pomiar i ocena, w: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 120-135.
 11. Rutecka J., 2016, Redystrybucja, w: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 43-53.
 12. Góra M., 2016, Prekaryzacja rynku pracy, w: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, red. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 266-274.
 13. Czapiński J., Góra M., Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego, Europejski Kongres Finansoowy, Warszawa 2016

2015

 1. Berthon J., Christoff L., Davydoff D., Fulea F., Gabaut L.,  Gunnarsdottir J., Houdmont A., Klages M., Kortesluoma N., Mujagić E., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Šebo J., Silva F., Struwe K., Virdzek T., Viver J.M., Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition, Better Finance, Brussels 2015, 388 s.
 2. Rutecka J., Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 8/2015 (artykuł w wersji CD-ROM), s. 181-199.
 3. Bielawska K., Chłoń-Domińczak A., Stańko D., Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules, raport z realizacji grantu badawczego NCN nr UMO-2012/05/B/HS4/04206, czerwiec 2016, DOI: 10.13140/RG.2.1.3704.1688
 4. Rutecka J., Realokacja czy nowe oszczędności? - O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 18 (1/2015), s. 66-79.
 5. Rutecka J., Więckowska B., Rynkowa polityka społeczna, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Innowacyjna polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015, s. 132-146.
 6. Rutecka J., Oszczędności emerytalne moga być istotną częścią dochodów w okresie starości, „Biuletyn Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych”, nr 1 (Kwiecień) 2015​, s. 14-17.
 7. Stańko D., Koncepcja systemu emerytalnego z wyznaczonym celem emerytalnym (2015), w: Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 71-85.

2014

 1. Lis M., Magda I., 2014, Dynamika płac w cyklu życia a indywidualny stan zdrowia (Life cycle wage dynamics and individual health), „Gospodarka Narodowa”, 4(272)
 2. Rutecka J., Program emerytalny Kiwisaver z Nowej Zelandii,”Biuletyn Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych”, Nr 3 (3) 2014, s. 10-13
 3. Rutecka J., Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym na przykładzie doświadczeń Norwegii, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego STUDIA i PRACE”, nr 4(20)/2014, s. 127-141
 4. Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian, raport przygotowany zespół pod kierunkiem J. Ruteckiej, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa, grudzień 2014, 104 s.
 5. Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka J., Problematyka decyzji i kompetencji finansowych osób starszych w ujęciu ekonomicznym, w: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red. M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014, s. 141-151
 6. Góra M., recenzja ksiązki: N. Barr, P. Diamond, Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnik, „Ekonomista”, nr 4/2014, s. 639-642.
 7. Góra M., Rapacki R., recenzja ksiązki: L. Oręziak, OFE-Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce,​ „Ekonomista”, nr 4/2014, s. 629-633.
 8. Lis M., Magda I., Health, producitivity and ageing, IBS Working Paper No 2/2014, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, (2014)
 9. Rutecka J., Doubezpieczenie emerytalne w racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 16 (1/2014), s. 43-53.
 10. Rutecka J., System emerytalny po zmianach od 2014 r., „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”, nr 1 (118) 2014, s. 2-7

2013

 1. Góra M., Rutecka J., Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników​​, „Ekonomista”, nr 6/2103​
 2. Stańko D., Seniorzy w Polsce - perspektywa ekonomiczna (2013),  rozdział w książce:”Osoby starsze na rynku usług finansowych”, Biuletyn ROP. Źródła, 2013, Nr 4, ss. 8-17, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 3. Góra M., Wypłata świadczeń z powszechnego systemu emerytalnego, „Polityka Społeczna”, nr 9, s. 6-10.
 4. Rutecka J., Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych w reakcji na kryzys finansowy - tendencje zmian, w: Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, red. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Politechnika Łódzka, Łódź 2013, s. 114-125.
 5. Stańko D., Metody ograniczania ryzyka inwestycyjnego w procesie oszczędzania na emeryturę, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, „System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju” (red. M. Kalinowski), tom 28, ss. 331-344.
 6. Góra M., Madej M., Polityka K., Roter M., Rutecka J., Rutkowski A., Sadło R., Zakrzewska A., PUE nie tylko dla ZUS, raport PPG, SKN Ekonomii oraz SKN Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013
 7. Rutecka J., Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów​, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 15 (3/2013), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 101-123.
 8. Góra M., Rutecka J., System emerytalny, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, „Zeszyty Demograficzne”, nr 1, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, s. 160-175.
 9. Chłoń-Domińczak A.,  Kawiński M., Stańko D., System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych, współautorzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, link.
 10. Rutecka J., Pomysły na wypłatę emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych,  „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”, nr 6 (111) 2013, s. 9-17.
 11. Rutecka J., Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym – analiza doświadczeń Irlandii i Nowej Zelandii, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 14 (1/2013), s. 95-107.
 12. Stańko D., participation as a national expert report in the report The Gender Gap in Pensions in the EU (2013) for the European Commission – Directorate-General for Justice.
 13. Stańko D., Rutecka J., Kawiński M., Central & Eastern Europe: Are CEE Pension Systems Safe? (2013), „Investment and Pensions Europe” (IPE), January 2013, link do artykułu.
 14. Góra M., Political economy of pension reforms: selected general issues and the Polish pension reform case, IZA Journal of Labor & Development 2013, 2:2

2012

 1. Rutecka J., Wypłata świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 4/2012, s. 81-100
 2. Magda I., Ruzik -Sierdzińska A.,  Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, Ekonomista, no 5, 2012
 3. Rutecka J., Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym – charakterystyka i zasady funkcjonowania, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 13 (2/2012)
 4. Rutecka J., Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym​, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 254
Wypowiedzi w mediach

2020

2019

2018

2017

 1. Elżbieta Bojanowska, Ryszard Szarfenberg, Iga Magda, Joanna Krupska, Bilans programu 500+. Dyskusja, WIĘŹ 3 (669) 2017

2016

2015

 1. Marek Góra, Emerytalna cisza wyborcza, „Gazeta Wyborcza”, 24.09.2015
 2. Mateusz Pawlak, Trzeci filar do zmiany​, „Rzeczpospolita”, 19.01.2015, (artykuł nt raportu przygotowanego pod kierunkiem dr Joanny Ruteckiej)
 3. Mateusz Pawlak, Jak zachęcić do oszczędzania na emeryturę?​, „Rzeczpospolita”, 11.01.2015, artykuł nt raportu przygotowanego pod kierunkiem dr Joanny Ruteckiej)

2014

 1. Marek Góra, Święty Mikołaj umarł. Polemika z Jackiem Żakowskim​​, „Gazeta Wyborcza”, 20.11.2014
 2. Marek Góra, Obietnice polityków nic niewarte​, „Rzeczpospolita”, 03.02.2014
 3. M. Góra,  I.E. Kotowska, A. Chłoń-Domińczak, I. Magda, J. Rutecka, A. Ruzik-Sierdzińska, D. Stańko, P. Strzelecki, S. Buchholtz, Politycy zdewastowali system, „Rzeczpospolita”

2013

 1. Marek Góra, Czarna propaganda zamiast reformy, 08.07.2013
 2. Joanna Rutecka, Obowiązkowość a „dobrowolność plus” otwartych funduszy emerytalnych, 01.07.2013
 3. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marek Góra, Joanna Rutecka, Dariusz Stanko, System emerytalny na pokolenia, 14.06.2013
 4. Michał Rutkowski, Polski System Emerytalny 101, 19.05.2013
 5. Marek Góra, Polscy pracownicy uniknęli katastrofy, 19.05.2013
 6. Joanna Rutecka, Dług emerytalny a jawny dług publiczny, 02.05.2013
 7. Marek Góra, Bardzo niebezpieczny spór o OFE, 30.04.2013
 8. Michał Rutkowski, Finansowy alfabetyzm w Polsce, 15.04.2013
 9. Marek Góra, OFE chcą wpuścić emerytów w kanał, 27.03.2013
 10. Joanna Rutecka, Konflikt interesów pokoleń, 21.03.2013
 11. Joanna Rutecka, Ogromna luka w edukacji emerytalnej, 18.02.2013

2012

 1. Marek Góra, Młodsi juniorzy vs. starsi juniorzy, 25.10.2012
 2. 20 pytań do… prof. Marka Góry, 23.04.2012
 3. Marek Góra, wypowiedź w „Innym punkcie widzenia” nt. reformy emerytalnej, 29.03.2012
Inne inicjatywy

PPG-SGH merytorycznym współorganizatorem konferencji w Rzymie

W dniach 5-6 października 2017 r. odbyła się w Rzymie konferencja „Non-financial Defined Contribution Schemes (NDC): Facing the Challenges of Marginalization and Polarization in Economy and Society”. Była to trzecia w cokilkuletnim cyklu konferencja na temat NDC. Polska Grupa Emerytalna SGH (Polish Pension Group SGH, PPG-SGH) była jej uczestnikiem i merytorycznym współorganizatorem.

Członkowie PPG byli autorami/współautorami trzech artykułów oraz prowadzili sesje. Konferencja miała charakter zamknięty – uczestniczyli w niej jedynie zaproszeni ekonomiści z całego świata zajmujący się tematyką NDC.

Artykuły przygotowane i prezentowane przez członków Polish Pension Group SGH (PPG-SGH):

 1. Marek Góra, Edward Palmer, NDC – the Generic Old-Age Pension System: Basics and why NDC is the generic universal public pension scheme,
 2. Sonia Buchholtz, Agnieszka Chłoń‐Domińczak, Marek Góra, Implementing non‐financial defined contribution pensions in Poland,
 3. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marek Góra, Irena E. Kotowska, Iga Magda, Anna Ruzik-Sierdzińska, Paweł Strzelecki, The impact of life-course developments on pensions in the NDC systems in Poland, Italy and Sweden and point system in Germany

Konferencja Edukacja Finansowa 2017

We wrześniu 2017 PPG zorganizowała konferencję naukowej „Edukacja Finansowa”.


Dr Joanna Rutecka-Góra redaktorem naczelnym JoIN

Dr Joanna Rutecka-Góra została redaktorem naczelnym kwartalnika Rozprawy ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych (Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection, JoIN).

Czasopismo jest kontynuacją wydawanego od 2006 r. półrocznika “Rozprawy Ubezpieczeniowe” (7 pkt MNiSW), którego zakres tematyczny został teraz znacznie poszerzony i obejmuje następujące obszary badawcze:

 • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze (aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne),
 • rynek finansowy – funkcjonowanie i nadzór nad poszczególnymi segmentami (rynek bankowy, ubezpieczeniowy, kapitałowy i emerytalny),
 • rozwój rynku usług finansowych z naciskiem na produkty kierowane do podmiotów indywidualnych (analizy w skali mikro i makro),
 • ochrona konsumenta na rynku usług finansowych,
 • świadomość i edukacja finansowa.

Przy okazji poszerzania tematyki, nadano czasopismu międzynarodowy charakter, czego wyrazem jest nowy skład Rady Naukowej.

Zapraszamy do współpracy w zakresie publikowania wyników badań naukowych. Przyjmujemy teksty w jęz. angielskim i polskim, z rosnącą preferencją dla języka angielskiego. Szczegółowe informacje nt. zasad zgłaszania i recenzowania artykułów znajdują się na stronie czasopisma. Tam też można zapoznać się z bieżącym numerem czasopisma (w zupełnie nowej formule).


Konferencja naukowa „Długoterminowe oszczędzanie”

Konferencja naukowa „Długoterminowe oszczędzanie” odbyła się w Warszawie w dniach 20-21 czerwca 2016 r. Celem konferencji była integracja polskiego środowiska naukowego zajmującego się tematyką długoterminowego oszczędzania z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania wyników własnych badań, wymiany doświadczeń i nawiązania licznych kontaktów naukowych.


PPG-SGH zabiera głos na temat zmian w systemie emerytalnym

Zmiany w systemie emerytalnym, istotne dla milionów Polaków, będą przeprowadzone w Parlamencie przez cztery dni. Jest oczywiste, że chodzi o pieniądze do wydania dzisiaj, a pospiesznie toczona dyskusja w niewielkim stopniu dotyczyła istoty proponowanych zmian. Politycy przyjmując określone decyzje budżetowe, a szczególnie przygotowując budżet na 2014 rok, postawili się pod ścianą. Mamy świadomość, że decydentów, którym brakuje pieniędzy do wydawania, trudno jest zatrzymać merytorycznymi argumentami. System emerytalny jest jednak ważną częścią systemu finansów publicznych – nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Obie te perspektywy muszą być uwzględniane przy wprowadzaniu zmian, szczególnie w obecnej sytuacji demograficznej. Krótkoterminowa stabilność nie może wygrywać z długofalowym bezpieczeństwem obywateli.


Studenci i PPG oceniają portal ZUS

Obecnie toczy się gorąca debata publiczna nt. systemu emerytalnego. Wypowiedzi jej uczestników nie zawsze odnoszą się do faktów, a co gorsza – wprowadzają ogromny zamęt w społecznym odbiorze systemu. Debata ta pokazuje, jak ważne i potrzebne jest przekazywanie rzetelnych i zrozumiałych informacji. Te najważniejsze dla nas dane znajdują się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który niedawno uruchomił Platformę Usług Elektronicznych (PUE) dedykowaną każdemu uczestnikowi systemu. Przyjrzeliśmy się najnowszemu wirtualnemu dziecku ZUS-u, dokonując jego oceny i proponując konkretne udoskonalenia.

Nasz projekt powstał spontanicznie i był rezultatem indywidualnego zainteresowania działaniem Portalu Usług Elektronicznych (PUE) kilku osób. W jednym gronie spotkali się studenci, w tym reprezentujący SKN Ekonomii (Marcin Roter, Artur Rutkowski), SKN Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem (Angelika Zakrzewska) oraz Robert Sadło, pracownicy administracyjni (Małgorzata Madej, Kazimiera Polityka) oraz nauczyciele akademiccy należący do nieformalnej Polskiej Grupy Emerytalnej SGH (Marek Góra, Joanna Rutecka). Pracami zespołu kierowała Joanna Rutecka. Ten nietypowy skład zespołu okazał się wyjątkowo dobrze dobrany, biorąc pod uwagę cel i rodzaj podjętych działań. Co jeszcze wyróżniało naszą inicjatywę, to fakt, iż od początku do końca miała ona charakter akcji oddolnej i społecznej. Innymi słowy - pracowaliśmy „za friko”. Jedyną naszą satysfakcją jest produkt, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni.
 
Przeprowadziliśmy analizę i ocenę portalu pod kątem jego przyjazności dla przeciętnego użytkownika. Sprawdziliśmy, co zostało zrobione i jak działa. Sformułowaliśmy także propozycje zmian, przedstawiając koncepcję nowego kształtu portalu. Efekty naszej pracy ujęliśmy w raporcie „PUE nie tylko dla ZUS”, który zaprezentowaliśmy w Centrali ZUS, a następnie opublikowaliśmy na stronie Polskiej Grupy Emerytalnej SGH.
 
Raport koncentruje się na konceptualnej, a nie technicznej analizie PUE. Uważamy, że postulowana przez nas właściwa struktura i język informacji przekazywanej uczestnikom systemu przyczyni się do jej lepszego zrozumienia. Raport jest dość krytyczny w stosunku do przedmiotu naszej analizy. Proponujemy daleko posunięte przebudowanie struktury portalu tak, by stał się on nie tylko bytem istniejącym, ale także pożytecznym dla użytkowników. Chcemy również, aby PUE pełnił szeroką rolę edukacyjną. Jedną z najważniejszych propozycji jest postulat, aby portal dostarczał informacji o zagregowanym stanie kont emerytalnych każdego uczestnika, tj. zobowiązań całego systemu emerytalnego wobec danej osoby. Ważne, że ta informacja może być niewrażliwa na zmiany instytucjonalne, obecnie tak gorąco dyskutowane.
 
Mamy nadzieję, że raport przyda się ZUS, a co za tym idzie - nam wszystkim. Wierzymy także, że nasz projekt zapoczątkuje podejmowanie kolejnych działań przez instytucje publiczne we współpracy ze społecznością akademicką, przyczyniając się do tworzenia rozwiązań coraz lepiej dostosowanych do potrzeb Polaków.


Stanowisko PPG SGH w sprawie zmian w systemie emerytalnym

Włączając się do publicznej debaty nad funkcjonowaniem systemu emerytalnego, PPG SGH przygotowała opinię nt. niezbędnych zmian w systemie emerytalnym.


Udoskonalaj z nami Platformę Usług Elektronicznych ZUS!

PPG rozpoczyna współpracę z ZUS w zakresie testowania i udoskonalania Platformy Usług Elektronicznych (PUE), aby uczynić tę platformę prostą i przejrzystą dla każdego uczestnika powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego. Zapraszamy do współpracy doktorantów i aktywnych studentów interesujących się problematyką zabezpieczenia społecznego.


PPG-SGH nie posiada siedziby w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie możemy zatem wskazać konkretnego pokoju bądź katedry w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W przypadku zainteresowania działalnością grupy, prosimy o wysłanie wiadomości na ogólny adres PPG lub kontakt z jednym z jej członków.

e-mail: ppg@sgh.waw.pl