Studia Podyplomowe Ewaluacja Polityk Publicznych


Studia Podyplomowe Ewaluacja Polityk Publicznych rozwijają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ewaluacji polityk publicznych: jak się dokonuje ewaluacji, jakimi metodami, jak zlecać wykonywanie badań, czego oczekiwać, jak formułować wnioski dla różnych grup interesariuszy.

Atuty kierunku
Ikona dziewczynka czytająca książkę zielona

Praktyczne umiejętności – ewaluacji polityk publicznych

Rozwijanie zdolności ikona

Renomowana kadra – eksperci i praktycy

Praca zdalna SGH ikona zielona

Praca zespołowa – formuła online

Dlaczego warto?

 • Absolwenci studiów podyplomowych nabywają aktualną i praktyczną wiedzę w zakresie ewaluacji polityk publicznych w odniesieniu do konkretnych programów, instrumentów czy interwencji.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy, w jaki sposób planować, prowadzić i zamawiać ewaluację (zarówno małych projektów, jak i dużych programów) pozwoli na bardziej efektywną kontrolę skuteczności podejmowanych działań finansowanych ze środków publicznych.
 • Połączenie teorii i praktyki prowadzenia badań ewaluacyjnych pozwoli na wypracowanie dobrych praktyk, które będą gwarantem rzetelności prowadzonych analiz.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Ewaluacja Polityk Publicznych skierowane są do:

 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli,
 • pracowników agencji badawczych,
 • pracowników organizacji pozarządowych,
 • osób zainteresowanych tematyką (ewaluacji) polityk publicznych.

Rekomendacje

Rzetelna ewaluacja powinna być nieodłącznym elementem interwencji publicznych. W ramach studiów podyplomowych przekazujemy Słuchaczom wiedzę i umiejętności dlaczego tak powinno być i jak robić to w sposób możliwie kompetentny i optymalny. W ramach zajęć, prowadzonych w znacznym stopniu w formule prac zespołowych, adresujemy najprostsze a zarazem najtrudniejsze pytania:

 • co jest sprawdzane?
 • dlaczego to jest ważne?
 • jak należy badać?
 • jakie są wyniki?
 • jakie wnioski wypływają z przeprowadzonych badań?
   

A wszystko po to, by prowadzić skuteczne interwencje w ramach polityki publicznej.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH
Katedra Ekonomii I

Program

Polityki publiczne – zakres pojęciowy

Zajęcia służą przekazaniu słuchaczom kompendium wiedzy i praktycznych doświadczeń dotyczących polityki publicznej rozumianej jako działania/interwencje publiczne podejmowane z myślą o rozwiązywaniu problemów publicznych „niecierpiących zwłoki”. Podejmują je – w różnym zakresie, z różnymi zasobami – zarówno instytucje państwa, samorządy, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywatele. Kluczowe będzie omówienie procesów, w których różni interesariusze działań/polityk publicznych zaczynają je programować oraz szukać metod aby je efektywnie wdrożyć/implementować. Istotne będzie także omówienie metod ich analizy gdy zostały zrealizowane i gdy poszukujemy sposobu na ocenę uzyskanych rezultatów (np. value for money). Dla słuchaczy pożyteczne może okazać się także zapoznanie się z problematyką instrumentów czy narzędzi, za pomocą których interesariusze postanawiają rozwiązywać problemy publiczne. Jest ich dużo (np. prawne, ekonomiczne, behawioralne, informacyjne, motywujące), a właściwy ich wybór warunkuje skuteczność w działaniu (uzyskanie zaplanowanych celów).

Polityka senioralna

Celem zajęć jest prezentacja idei i najważniejszych zadań polityki senioralnej w okresie znacznego wzrostu odsetka osób starszych w społeczeństwie w warunkach szybko zachodzących zmian społecznych i ekonomicznych. Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z rolą samorządu terytorialnego w realizacji tej polityki oraz z dobrymi praktykami z zagranicy i z kraju.

Polityka oświatowa

Ideą przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z celami i funkcjami polityki oświatowej oraz różnymi aspektami jej funkcjonowania. Przedstawiona zostanie rola polityki oświatowej dla rozwoju gospodarki. Uczestnicy studiów poznają ciekawe aspekty zarządzania oświatą. Zaprezentowany zostanie wpływ oświaty na dalsze wybory i możliwości edukacyjne, szanse zatrudnienia oraz możliwości rozpoczęcia aktywności zawodowej.

Polityka społeczna

Zajęcia będą dotyczyły organizacji i finansowania świadczeń pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w formie usług. Omówione zostaną zadania samorządu terytorialnego w udzielaniu wsparcia w różnych formach i rola świadczeń udzielanych w miejscu zamieszkania. Prezentacja dobrych praktyk ułatwi skonfrontowanie oczekiwań i możliwości samorządu i jednostek pomocy społecznej.

Polityka wobec osób z niepełnosprawnościami

Celem przedmiotu jest omówienie zachodzącej w ostatnich latach zmiany paradygmatu podejścia do polityki wobec niepełnosprawności z medycznego na społeczny/oparty na prawach człowieka i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz praktycznych wyzwań z tym związanych, np. w ramach procesu deinstytucjonalizacji wsparcia czy rozwoju usług społecznych skierowanych do tej grupy. Słuchacze zapoznają się też z procesem kreowania polityki publicznej wobec osób z niepełnosprawnościami i uwarunkowaniami ewentualnych sukcesów/porażek jej wdrażania na poziomie lokalnym.

Polityka rynku pracy

Przedmiot ma zapoznać słuchaczy z interwencjonizmem państwa na rynku pracy w postaci programów aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy. Omówione zostaną narzędzia (instrumenty, usługi) stosowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia wraz z przykładami ewaluacji ich skuteczności. W trakcie zajęć Słuchacze poznają też przepisy prawne kształtujące rynek pracy w Polsce.

Organizacja procesu (projektowanie badania, uwarunkowania prawne, raportowanie wyników do różnych interesariuszy)

W trakcie przedmiotu słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób projektować badania ewaluacyjne – jak określać cele i kryteria ewaluacji, jak formułować pytania, na które ewaluacja ma przynieść odpowiedź, a także jak wybrać metody i techniki badawcze. Na zajęciach omówione zostanie także opracowywanie raportów z ewaluacji dla różnych interesariuszy, ze szczególnym naciskiem na formułowanie rekomendacji. Zajęcia będą także okazją do analizy przykładowych raportów z ewaluacji, omówieniem ich słabych i mocnych stron. Dodatkowo, słuchacze dowiedzą się, jak zlecić prowadzenie badania, jakie postanowienia powinna zawierać umowa w przedmiocie realizacji badania na oczekiwanym poziomie oraz w jaki sposób należy rozliczyć się z wykonawcą realizującym badanie.

Narzędzia jakościowe stosowane w ewaluacji

W trakcie przedmiotu Słuchacze dowiedzą się, kiedy stosowanie jakościowych metod badawczych przynosi największe korzyści, zapoznają się z podstawowymi technikami jakościowymi oraz ich zaletami i wadami. Na zajęciach omówiony zostanie także proces budowy i pilotażu scenariuszy indywidualnych wywiadów pogłębionych i prowadzenia wywiadów grupowych wraz z popularnymi błędami oraz pokazane przykłady jakościowych badań polityk publicznych. Przedstawione zostaną także podstawowe metody analizy materiału z badań jakościowych.

Narzędzia ilościowe stosowane w ewaluacji

W trakcie przedmiotu Słuchacze dowiedzą się, kiedy stosowanie ilościowych metod badawczych przynosi największe korzyści, zapoznają się z podstawowymi technikami ilościowymi oraz ich zaletami i wadami oraz warunkami ich stosowania Na zajęciach omówiony zostanie także proces budowy i pilotażu kwestionariusza/ankiety wraz z popularnymi błędami oraz pokazane zostaną przykłady ilościowych metod analiz danych wykorzystywanych do ewaluacji polityk publicznych.

Seminarium projektowe

„Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz.” Albert Einstein.

Celem seminarium jest przekazanie i utrwalenie umiejętności praktycznych związanych z pisaniem tekstów, nie tylko akademickich. Zostaną omówione kwestie jak prawidłowo posługiwać się słowem, jak dobierać rzetelne źródła naukowe, jak umiejętnie korzystać z danych i literatury przedmiotu, jak pisać zwięzłe i zrozumiałe teksty.

Kierownik studiów

dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH
Katedra Ekonomii I

Profesor uczelni w Katedrze Ekonomii I – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (2021), członek Polish Pension Group (PPG), Life Course Centre Research Affiliate w Australii. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (studia magisterskie) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia doktoranckie i doktorat w 2013).

Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, NAWA i CERGE–EI Foundation. Koordynator wybranych zadań w projekcie „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Otrzymała m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Odbyła staże lub wizyty studyjne na Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, Universidad de Huelva, Humboldt–Universität zu Berlin, RWI Berlin. Zainteresowania badawcze: ekonomia pracy, ekonomia przestępczości i polityka społeczna.

Wykładowcy

wykładowca studiów podyplomowych
prof. dr hab. Piotr Błędowski

Ekonomista, polityk społeczny i gerontolog społeczny. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Rady Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Kierownik i uczestnik wielu badań empirycznych, w tym dotyczących sytuacji życiowej osób starszych – PolSenior1 oraz PolSenior2. Autor ponad 200 prac naukowych, m.in. dotyczących polityki senioralnej, pomocy społecznej i lokalnej polityki społecznej.

wykładowca studiów podyplomowych
dr Izabela Buchowicz

Ma wieloletnie doświadczenie badawcze i naukowe. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce edukacji, polityce oświatowej i oświacie w polityce publicznej a także kształtowaniu kapitału ludzkiego. Uczestniczyła w wielu badaniach międzynarodowych i krajowych.

wykładowca studiów podyplomowych
dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH

Prowadzi badania z zakresu ekonomii pracy i polityk publicznych, w szczególności dotyczących aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy w oparciu o różnorodne zbiory danych, w tym jednostkowe dane administracyjne. Z przekonania i wyboru prowadzi zajęcia oraz szkoli z pisania tekstów naukowych, tak by było mądrze, ale czytelnie i zrozumiale, bo liczy się odbiorca.

wykładowca studiów podyplomowych
dr Izabela Grabowska

Demografka, statystyczka, polityczka społeczna zajmująca się problematyką dotyczącą aktywności różnych grup ludności, łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych kobiet, jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Ekspertka w wielu projektach dotyczących ewaluacji programów społecznych, ekspertka wiodąca w projektach dotyczących ekonomii społecznej, współautorka dokumentów strategicznych z obszaru polityki społecznej, w tym, m.in. Planu Przeciwdziałania Depopulacji w województwie łódzkim do 2020 r., Strategii w zakresie polityki społecznej w województwie łódzkim do 2020 r. i do 2030 r., kierowniczka projektów dotyczących systemu pomocy społecznej, m.in. w województwie pomorskim, podkarpackim i w Warszawie.

Ekspertka krajowa w projekcie Komisji Europejskiej Study on the expected results of Cohesion Policy in Poland within the programming period 2014–2020 w obszarze promocji zatrudnienia i włączenia społecznego. Autorka publikacji naukowych z tego zakresu. Ekspertka w projektach dotyczących niepełnosprawności.
wykładowca studiów podyplomowych
dr Magdalena Kocejko

Badaczka i ewaluatorka z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizuje się w ewaluacji projektów/programów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją, w tym przede wszystkim do osób z rożnymi niepełnosprawnościami. Jako ekspertka i badaczka współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym w tym m.in. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, PwC Polska Sp. z.o.o i Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu raportów z ewaluacji projektów systemowych, innowacyjnych, wypracowujących nowe modele i instrumenty wsparcia w obszarze polityki społecznej, rynku pracy i edukacji. Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
wykładowca studiów podyplomowych
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH

Socjolog i ekonomista, specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań społecznych, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Autor publikacji poświęconych między innymi problematyce niepełnosprawności, wykluczenia społecznego czy rynku pracy. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

wykładowca na studiach podyplomowych
mgr Izabela Wyżgowska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze stosowania Prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywała jako pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz radca ministra Administracji i Cyfryzacji ds. zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i ekspertyz z zakresu zamówień publicznych.

Od roku 2016 pełni funkcje kierownicze w jednostkach sektora finansów publicznych: współorganizator i naczelnik wydziału zamówień publicznych w COAR – centralnym zamawiającym dla jednostek administracji rządowej, zastępca dyrektora biura zamówień publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obecnie kierownik działu zamówień i logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert zewnętrzny uczelni wyższych oraz kancelarii prawniczych obsługujących procesy zakupowe. Wykładowca, trener i szkoleniowiec, pełnomocnik stron w kilkudziesięciu postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
wykładowca studiów podyplomowych
dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH

Zajmuje się polityką publiczną jako dyscypliną wiedzy akademickiej, a także praktycznymi działaniami prowadzonymi przez podmioty państwa, samorządów czy społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi zajęcia dotyczące m.in. programowania i implementowania polityk/działań/interwencji publicznych, analizy struktury różnych kategorii problemów publicznych, wyzwań, identyfikowania strategicznych wyzwań, czy ram teoretycznych użytecznych w analizie praktycznych wymiarów działań publicznych. Zajmuje się również problematyką zarządzania publicznego, partnerstwa społecznego.

W 2021 r. wydał książkę „Polityka Publiczna w Polsce: kultura, rządzenie, rozwój. Szanse i zagrożenia w czasach złożoności i niepewności.”
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia jest obrona pracy dyplomowej przygotowywanej w ramach pracy zespołowej pod opieką promotora.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów wirtualnych zazwyczaj raz w miesiącu, w piątki w godzinach 17:00–20:15, w soboty i niedziele 9:00–16:30.

Terminy zjazdów w nadchodzącej 1. edycji studiów zostaną podane w terminie późniejszym.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminów z przyczyn organizacyjnych.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 5500 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach po 2750 zł. W wyjątkowych sytuacjach istnieje też możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty. W przypadku rozłożenia płatności na raty, pierwsza rata płatna w momencie zapisu.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć (w tym on-line). Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Anna Jędrzejczyk
tel.: +48 507 666 883
e-mail: ajedrze@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Ewa Gałecka–Burdziak, prof. SGH
e-mail: eburdz@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno–Społeczne
Instytut Gospodarstwa Społecznego
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno–Społeczne
Instytut Gospodarstwa Społecznego

REKRUTACJA TRWA

 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w piątki 17:00–20:15, w soboty i niedziele 9:00–16:30.
 • Opłata za całość studiów: 5500 zł (możliwe raty).
   

kierownik studiów podyplomowych
Kierownik studiów

dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH
e-mail: eburdz@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Anna Jędrzejczyk
tel.: +48 507 666 883
e-mail: ajedrze@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe