Studia Podyplomowe Nowoczesne Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe Oparte na Danych

Studia Podyplomowe Nowoczesne Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe Oparte na Danych rozwijają wiedzę i umiejętności poradnictwa w zakresie działania rynku pracy, źródeł i danych o rynku pracy, źródeł i sposobów wyszukiwania informacji o wolnych miejscach pracy, oraz korzystania z mediów społecznościowych dla celów edukacyjnych i zawodowych.

Atuty kierunku
Książka z kołem zębatym ikona

Praktyczna Wiedza – perspektywy rozwoju zawodowego w zakresie doradztwa edukacyjnego i zawodowego

Ekran komputera ustawienia ikona mała

Formuła online – oparta na uczestnictwie w interaktywnych zajęciach grupowych

Dziewczynka czytająca książkę ikona

Renomowana Kadra – najlepsi eksperci z praktycznym doświadczeniem

Dlaczego warto?

 • Absolwenci studiów podyplomowych nabywają nie tylko aktualną wiedzę na temat doradztwa edukacyjnego i zawodowego, ale również praktyczne narzędzia, metody i zasoby, które mogą wykorzystywać w codziennej pracy zawodowej.
 • Słuchacze przekładają teorię na praktykę w trakcie realizowania programu studiów.
 • Zajęcia mają w dużym stopniu formułę warsztatów, a Słuchacze realizują projekty, które koncentrują się na rzeczywistych studiach przypadku: przygotowanie scenariusza przypadku, zebranie i analiza danych, a następnie sformułowanie wniosków i poradnictwo w obszarze zawodowym i / lub edukacyjnym.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Nowoczesne Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe Oparte na Danych skierowane są w szczególności do:

 • pracowników szeroko rozumianych instytucji rynku pracy,
 • nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych (w tym psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych oraz kadry zarządzającej oświatą),
 • wszystkich osób chcących poznać metody wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno-zawodowych, tak, aby były one adekwatne zarówno do osobistych preferencji i predyspozycji, jak i wymagań i możliwości rynku pracy.

Rekomendacje

Studia Podyplomowe Nowoczesne Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe Oparte na Danych to studia prowadzone w formie warsztatów i oparte na pracy zespołowej. Ich główny cel to nabycie umiejętności jak doradzać w oparciu o rzetelną wiedzą i aktualne informacje płynące z rynku pracy.

dr hab. Ewa Gałecka–Burdziak, prof. SGH
Kierownik studiów

Program

 • Otoczenie prawno-instytucjonalne i polityka rynku pracy
  Przedmiot ma zapoznać słuchaczy z polityką rynku pracy rozumianą jako interwencje państwa stosowane w przypadku wystąpienia nierównowagi na rynku pracy. Omówiony zostanie szeroki wachlarz  instrumentów aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy. W trakcie zajęć słuchacze poznają system publicznych i niepublicznych podmiotów rynku pracy, w tym służb zatrudnienia oraz przepisy prawne (w tym nowe, będące w trakcie procesu legislacyjnego), które rynek pracy kształtują.
 • Dane GUS i dane administracyjne na temat lokalnych rynków pracy – dane w skali regionalnej i lokalnej
  Żyjemy w czasach (wręcz) nadmiaru danych liczbowych, ale trzeba wiedzieć gdzie jakie dane są dostępne, i które źródła danych są rzetelne. Celem przedmiotu jest wskazanie źródeł danych publicznie dostępnych – dotyczących lokalnych rynków pracy, nauka umiejętności samodzielnej selekcji potrzebnych danych oraz ukazanie możliwości statystycznej analizy danych dostępnych w urzędach pracy.
 • Rynek wolnych miejsc pracy. Systematyczna analiza potrzeb pracodawców w zakresie zawodów i umiejętności. Jak pracodawcy poszukują pracowników?
  Rynek wolnych miejsc pracy podlega nieustannym zmianom. Wynika to między innymi z ewolucji popytu na pracowników, np. powodowanej szybko zmieniającymi się technologiami, ale również w zakresie metod poszukiwania pracowników przez pracodawców. Przedmiotem tego bloku tematycznego jest wiedza i umiejętności na temat zawodów, kwalifikacji i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Słuchacze dowiedzą się na jakich pracowników aktualnie zgłaszany jest popyt i jakie są prognozy w tym zakresie oraz jaka jest charakterystyka rynku wakatów z różnych punktów widzenia: przedsiębiorstw, sektora edukacji i publicznych służb zatrudnienia. Co więcej jednym z efektów kursu będzie umiejętność samodzielnego aktualizowania tej wiedzy w przyszłości na podstawie zróżnicowanych źródeł informacji.
 • Media społecznościowe w procesie poszukiwania pracy i rekrutacji pracowników
  Media społecznościowe towarzyszą nam na co dzień w różnych obszarach życia. Jednym z takich obszarów jest praca zawodowa. W ramach przedmiotu, omówimy internetowy rynek pracy wraz z jego zaletami i wadami. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania o znaczenie bycia obecnym w Internecie czy o skuteczne sposoby budowania marki osobistej online. Dokonamy przeglądu najważniejszych serwisów społecznościowych pod kątem poszukiwania pracy.
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne w procesie kształtowania kariery zawodowej – ZSK i ZRK
  W ramach konwersatoriów i warsztatów słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z metodami i narzędziami poradnictwa zawodowego i edukacyjnego wg modelu doradztwa wspierającego. Uczestnicy nauczą się technik towarzyszenia uczniom i klientom w odkrywaniu swojego potencjału, zasobów, mocnych stron, pogłębionej autorefleksji (wgląd w siebie, wzmacnianie samoświadomości i umiejętności wspierania w artykułowaniu własnej perspektywy. Model wspierający poradnictwa zawodowego wpisuje się w wizję edukacji przyszłości, zorientowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto słuchacze nauczą się posługiwać rozwiązaniami i narzędziami oferowanymi przez Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) takimi jak Polska Rama Kwalifikacji (PRK) oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK). Słuchacze będą znali zasady działania i będą umieli korzystać w praktyce z różnorodnych baz i rejestrów publicznych zawierających informacje o zawodach, kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • Wypalenie zawodowe i elementy coachingu kariery
  Blok tematyczny ma na celu zapoznanie słuchaczy z pojęciem wypalenia zawodowego wśród różnych grup pracowników wraz z omówieniem podstawowych elementów, które składają się na ten syndrom zawodowy. Uczestnicy studiów dowiedzą się w jaki sposób mierzyć wypalenie zawodowe z wykorzystaniem dostępnych testów psychologicznych. Poznamy główne czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu oraz jego najważniejsze objawy. Po zdobyciu tej wiedzy, przejdziemy do omówienia metod radzenia sobie z wypaleniem zawodowym. Poznamy metody, które można stosować na poziomie indywidualnym oraz metody, które można wdrożyć na poziomie organizacyjnym.

  Coaching kariery to blok tematyczny, który przybliża zagadnienie coachingu i specyfikę coachingu skoncentrowanego na rozwoju zawodowym. Słuchacze będą mieli możliwość zaznajomić się z narzędziami (zasobami) wykorzystywanymi w pracy coacha kariery. Poznamy współczesne podejścia do zagadnień kariery zawodowej i modele rozwoju kariery z naciskiem na zróżnicowanie wśród przedstawicieli różnych pokoleń.
 • Seminarium
  „Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz.” Albert Einstein

  Celem seminarium jest przekazanie i utrwalenie umiejętności praktycznych związanych z pisaniem tekstów, nie tylko akademickich. Zostaną omówione kwestie jak prawidłowo posługiwać się słowem, jak dobierać rzetelne źródła naukowe, jak umiejętnie korzystać z danych i literatury przedmiotu, jak pisać zwięzłe i zrozumiałe teksty.

 

Kierownik studiów

dr hab. Ewa Gałecka–Burdziak, prof. SGH

Profesor uczelni w Katedrze Ekonomii I – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (2021), członek Polish Pension Group (PPG), Life Course Centre Research Affiliate w Australii. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (studia magisterskie) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia doktoranckie i doktorat w 2013). Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i CERGE–EI Foundation.

Koordynator wybranych zadań w projekcie „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Otrzymała m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Odbyła staże lub wizyty studyjne na Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, Universidad de Huelva, Humboldt– Universität zu Berlin, RWI Berlin. Zainteresowania badawcze: ekonomia pracy i polityka społeczna.

Wykładowcy

twarz wykładowcy
dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie kwiecień 2020–lipiec 2021 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, a w okresie lipiec 2016 – październik 2019 r. dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Ekspert Team Europe.

Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego kadencji 2019–2022, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce rynku pracy oraz wpływie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę. W szczególności jego zainteresowania badawcze obejmują: zmianę technologiczną na rynku pracy i procesy polaryzacji, prognozowanie zatrudnienia, rozwój społeczeństwa informacyjnego, zmiany w systemie edukacji indukowane potrzebami rynku pracy. Ekspert w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, realizowanych m.in. na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP–u, EUROSTATU, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
twarz wykładowcy
dr Ewa Flaszyńska

Doktor nauk o polityce (2005), pracownik naukowo–dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Od ponad dwudziestu pięciu lat łączy z powodzeniem pracę naukową z praktyką jako wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej.

Autorka kilku monografii (w tym wydanej w ubiegłym roku książki „Kryzys przychodzi nagle. Długotrwałe a gwałtowne bezrobocie”) i ponad 70 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach z zakresu polityki społecznej, w szczególności rynku pracy. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych w kraju i za granicą (m.in. na Uniwersytecie w Tokio). Jest członkiem zarządu sieci publicznych służb zatrudnienia państw Unii Europejskiej, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Rady Naukowej „Edukacja ustawiczna dorosłych”, Rady Redakcyjnej „Praca Socjalna” i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Rynek pracy”. W 2021 r. powołana przez Wiceprezesa Rady Ministrów na członka Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki reprezentuje Polskę jako krajowy ekspert w projekcie ERA4FutureWork, realizowanym przez Komisję Europejską W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu legislacji. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki długotrwałego bezrobocia, publicznych służb zatrudnienia i instrumentów interwencji na rynku pracy.
wykładowca studia podyplomowe zdjęcie
dr hab. Ewa Gałecka–Burdziak, prof. SGH

Prowadzi badania z zakresu ekonomii pracy i polityk publicznych, w szczególności dotyczących aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy w oparciu o różnorodne zbiory danych, w tym jednostkowe dane administracyjne. Z przekonania i wyboru prowadzi zajęcia oraz szkoli z pisania tekstów naukowych, tak by było mądrze, ale czytelnie i zrozumiale, bo liczy się odbiorca.

twarz wykładowcy
mgr Tomek Kmiecik

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria. Jest obecnie studentem magisterskich studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W ramach działalności studenckiej, prowadzi między innymi badania nad związkiem pomiędzy wypaleniem zawodowym a pozytywnymi emocjami, takimi jak szczęście, nadzieja, wdzięczność. Interesuje się również etyką badań nad wypaleniem zawodowym w kontekście środowiska pracy biurowej.

Posiada 15–letnie doświadczenie zawodowe w pracy w międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Spędził 4 lata pracując dla Procter & Gamble, a następnie przez 11 lat zajmował różne stanowiska w Accenture, firmie z obszaru doradztwa biznesowego. W ramach pracy zawodowej, zajmował się między innymi: zarządzaniem kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów; tworzeniem strategii i wdrożeniem programów dotyczących zarządzania karierą i rozwojem pracowniczym; prowadzeniem kampanii rekrutacyjnych w Polsce i Europie z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, w tym mediów społecznościowych. Akredytowany coach (ICF ACC – International Coaching Federation, Associate Certified Coach). W swojej praktyce, pracując z pracownikami korporacyjnymi, stosuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (SFA – Solution–Focused Approach).
mgr Katarzyna Trawińska–Konador

Ekspert ds. zintegrowanego systemu kwalifikacji (IBE), pracownik Kolegium Ekonomiczno–Społecznego SGH. Absolwentka germanistyki i niderlandystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach międzynarodowych programów stypendialnych, część studiów odbyła na KU Leuven w Belgii, na Freie Universität w Berlinie oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Absolwentka Podyplomowego Studium Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Kursu kwalifikacyjnego dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Od 2017 r. na stanowisku pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego w Kolegium Ekonomiczno–Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2017 r. członek zespołu Pełnomocnika Rektora SGH ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Od 2009 roku pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2010 roku lider obszaru badawczego w projektach poświęconych polskiej ramie kwalifikacji realizowanych w Instytucie Badań Edukacyjnych; autorka publikacji związanych m.in. z tematyką zarządzania kwalifikacjami branżowymi, podaży i popytu na kompetencje i kwalifikacje, metodyki tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz systemowi kwalifikacji w Polsce i UE. W latach 2012–2017 Zastępczyni Lidera w projektach dot. rozwijania i wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W latach 2013–2020 ekspertka i współautorka koncepcji badawczych i publikacji w projektach Fundacji Rektorów Polskich dot. kwalifikacji poziomu 5 PRK. Współautorka propozycji nowych zapisów dotyczących kwalifikacji 5 PRK do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W maju 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej na członka Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej – EQF Advisory Group (EQF AG).
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia. Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 1. edycję studiów, która zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Pierwsze zajęcia odbędą się w listopadzie 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest obrona pracy dyplomowej przygotowywanej w ramach pracy zespołowej pod opieką promotora.

Harmonogram

Zajęcia będą odbywać się zazwyczaj raz w miesiącu, w piątki w godzinach 17:00 – 20:15, w soboty i niedziele 9:00–16:30.

Terminy zjazdów w nadchodzącej 1. edycji studiów zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminów z przyczyn organizacyjnych.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 5000 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach po 2500 zł. W wyjątkowych sytuacjach istnieje też możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty. W przypadku rozłożenia płatności na raty, pierwsza rata płatna w momencie zapisu.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć.
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Urszula Kurek
tel.: +48 517 451 590
e-mail: ukurek@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH
e-mail: eburdz@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii I
dopisek „Doradztwo edukacyjne i zawodowe”, z podaniem na kopercie numeru edycji oraz nazwiska sekretarza edycji
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Katedra Ekonomii I

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online.
 • Zajęcia będą odbywać się zazwyczaj raz w miesiącu, w piątki 17:00–20:15 oraz w soboty i niedziele 9:00–16:30.
 • Opłata za całość studiów: 5000 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów podyplomowych
kierownik studiów

dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH
e-mail: eburdz@sgh.waw.pl

sekretarz studiów

mgr Urszula Kurek
tel.: +48 517 451 590
e-mail: ukurek@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA