Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Witaj na stronie poświęconej problematyce osób z niepełnosprawnością, prowadzonej przez pracowników Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane problemami niepełnosprawności do kontaktowania się z nami. Zapraszamy także osoby obciążone chorobami przewlekłymi, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Prosimy zgłaszać zarówno sprawy indywidualne, jak i problemy o charakterze ogólnym. Spróbujemy pomóc w załatwieniu spraw indywidualnych, a sygnały w kwestiach ogólnych pomogą w przystosowaniu Uczelni do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością. A zatem: zadzwoń, napisz, przyjdź porozmawiać!

Zapraszamy na SGH osoby z niepełnosprawnościami

Chciałbyś zdobyć dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (licencjacki, magisterski lub doktorski)? Masz jakąś niepełnosprawność i zastanawiasz się, czy warto próbować albo czy dasz sobie radę? Nie wahaj się dłużej, lecz zacznij działać! Warto próbować, bo wielu już się udało.

Warto też wiedzieć, na jaką pomoc ze strony Uczelni możesz liczyć. Dowiesz się tego czytając pozostałe informacje zamieszczone w niniejszym serwisie. Przede wszystkim jednak pamiętaj, aby dopełnić wszystkich formalności związanych z rekrutacją!

Jeżeli procedura rekrutacyjna przewiduje egzamin wstępny, a Ty chciałbyś w jego trakcie otrzymać pomoc, to koniecznie skontaktuj się z pracownikami Działu Rekrutacji w celu ustalenia szczegółów dotyczących formy pomocy. Warto też skontaktować się z pracownikami Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. To nigdy nie szkodzi, a często pomaga!

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie ułatwiających kształcenie osobom z niepełnosprawnościami. Są to m.in:

 • komputerowe programy powiększające ZoomText, Lunar i Magic,
 • program mówiący Jaws wraz z różnymi syntezatorami mowy,
 • powiększalnik elektroniczny MyReader, który ułatwia czytanie osobom niedowidzącym (powiększalnik znajduje się w Bibliotece, w Czytelni Czasopism Polskich),
 • dostosowane stanowisko komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami w Bibliotece SGH (na stanowisku: zestaw do skanowania i czytania Multilektor, dostęp do internetu, oprogramowanie mówiące i powiększające, specjalna mysz dla osób z niesprawnością rąk),
 • pętle indukcyjne w Auli Głównej w bud. G oraz w 9 salach w bud. C, ułatwiające osobom niedosłyszącym odbiór treści wykładów, systemy FM, mobilne pętle indukcyjne, słuchawki wygłuszające
Rejestracja w Biurze do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Osoby chcące uzyskać od SGH wsparcie w związku ze swoją niepełnosprawnością (np. ubiegające się w związku z tym o stypendium) lub osoby, które obciążone są chorobą przewlekłą i nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności (np. potwierdzające szczególne potrzeby w związku z ubieganiem się o miejsce w akademiku), powinny zgłosić się do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i dopełnić następujących formalności:

 1. przedstawić oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentację medyczną (dotyczy osób nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności),
 2. wypełnić formularz rejestracyjny i podpisać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga!

Jeżeli nie upłynął termin ważności orzeczenia, ani nie zmienił się stopień i rodzaj niepełnosprawności, to nie ma potrzeby ponownego przedkładania w Biurze tego orzeczenia w związku ze składaniem kolejnych wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Ambasadorowie dostępności w SGH

Ambasadorowie dostępności w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

W 2024 r.  decyzją JM Rektora SGH powołany został zespół ambasadorów dostępności. Zadaniem ambasadorów dostępności jest wspieranie: 

 1. osób ze szczególnymi potrzebami − w zakresie informowania ich o dostępnych w SGH formach wsparcia i zapewnienia dostępności, a także obowiązujących w SGH procedurach; 
 2. pracowników SGH w zakresie niezbędnym do budowania świadomości dotyczącej potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i oferowanych przez SGH formach wsparcia z tego zakresu.

Zespół ambasadorów tworzą przedstawiciele kadry akademickiej oraz administracyjnej Uczelni, którzy wspierają kandydatów, studentów, doktorantów i pracowników Uczelni, zgodnie z kompetencjami jednostki, którą reprezentują. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Ambasadorowie dostępności w jednostkach administracyjnych SGH:

Ambasadorowie dostępności w kolegiach SGH:

Wnioskowanie o wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami

Osoby z niepełnosprawnościami, a także innymi szczególnymi potrzebami (np. wynikającymi z chorób przewlekłych): m.in. kandydaci, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych mogą otrzymać wsparcie np. w trakcie realizacji procesu kształcenia. Uczelnia obejmuje wsparciem także m.in. pracowników i współpracowników ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia określa Zarządzenie Rektora SGH nr 45 Rektora SGH z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wnioskowanie o udzielenie wsparcia

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowego wsparcia np. w zakresie dostosowania procesu kształcenia dla osoby ze szczególnymi potrzebami należy:

 1. Skontaktować się z (BON) Biurem ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i umówić się na spotkanie. Można to zrobić mailowo, pisząc na adres bon@sgh.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 22 564 9902.
 2. Na spotkanie należy zabrać oryginały dokumentacji potwierdzającej niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby np aktualną dokumentację medyczną, diagnozę, opinię psychologiczną etc.
 3. Konieczne będzie także szczegółowe wypełnienie wniosku o przyznanie wsparcia (zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora SGH nr 45 Rektora SGH z dnia 30 sierpnia 2023 r.). Wniosek można pobrać wcześniej ze strony lub otrzymać wydruk w BON i wypełnić podczas spotkania. Przedmiotem wniosku mogą być wyłącznie te szczególne potrzeby danej osoby, które powodują konieczność
 4. przezwyciężenia przez nią barier w dostępie do usług oferowanych przez Uczelnię lub w wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych, a także podczas ubiegania się o zatrudnienie w Uczelni.
 5. Pracownik BON na podstawie bezpośredniej rozmowy (wywiadu), przekazanej dokumentacji oraz informacji wskazanych we wniosku o przyznanie wsparcia przygotowuje rekomendację dotyczącą formy i zakresu niezbędnego wsparcia. Rekomendacja ta jest podstawą do wydania decyzji, którą podejmują osoby wskazane w § 4 ust. 6 Regulaminu udzielania wsparcia. W przypadku dziekan kwestii związanych z organizacją i tokiem studiów, a także praw i obowiązków wynikających z obowiązującego w SGH Regulaminu studiów decyzje podejmuje dziekan właściwego studium.
 6. Wsparcie przyznawane jest na okres, na jaki jest to wskazane, nie dłuższy niż rok akademicki, w którym składany jest wniosek.

Termin wnioskowania o udzielenie wsparcia:

Wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, które zapewni możliwość organizacji niezbędnego wsparcia, co powinno nastąpić:

 1. gdy sprawa dotyczy studenta, studentki, doktoranta albo doktorantki:
  1. nie później niż 31 października danego roku – w przypadku ubiegania się o wsparcie, które udzielane ma być w rozpoczynającym się tego roku semestrze zimowym,
  2. nie później niż 31 marca danego roku – w przypadku ubiegania się o wsparcie, które udzielane będzie ć w rozpoczynającym się tego roku semestrze letnim
  3. albo niezwłocznie po wystąpieniu szczególnych potrzeb;
 2. gdy sprawa dotyczy kandydata albo kandydatki na studia, do Szkoły Doktorskiej w SGH, na studia podyplomowe, kurs albo szkolenie – podczas rekrutacji na daną formę kształcenia;
 3. gdy sprawa dotyczy niewymienionych wyżej osób – nie później niż 14 dni przed terminem, w którym wymaga się, aby wsparcie zostało udzielone, albo niezwłocznie po wystąpieniu szczególnych potrzeb.
Wsparcie dla osób z ASD

Zapraszamy do skorzystania z dedykowanej formy wsparcia dla studentów i doktorantów w spektrum autyzmu/zespołem Aspergera (ASD) – ze studiów licencjackich, magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych, a także ze Szkoły Doktorskiej.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie Asystent studenta z ASD

Asystent studenta z ASD

W Biurze ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami można wypożyczyć także słuchawki wygłuszające hałas.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Systemy FM i pętle indukcyjne

W Biurze ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami można wypożyczyć dwa systemy FM oraz mobilną pętle indukcyjną - sprzęt wspomagający słyszenie. Ponadto w powierzchniowe, stacjonarne pętle indukcyjne wyposażone jest także dziewięć sal dydaktycznych w bud. C oraz Aula Główna w bud. G. Lista sal wyposażonych na stałe w pętle indukcyjne opublikowana jest na stronie poświęconej dostęponości dla osób ze szczególnymi potrzebami, w części nt.j dostępności architektonicznej.

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line

Uczelnia na stałe posiada dostęp do usługi tłumacza PJM on-line, który pozwala na kontakt z pracownikami różnych jednostek administracyjnych Uczelni, zlokalizowanych w dziewięciu budynkach. Z usługi można skorzystać zdalnie, jak i stacjonarnie na terenie Uczelni. Szczegółowe informacje dostępne są na dedykowanej stronie internetowej dla tej usługi.

Tłumacz polskiego języka migowego on-line w SGH

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Dostosowane publikacje cyfrowe

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dysponuje zbiorem podręczników w formie cyfrowej w postaci plików PDF (z OCR). Publikacje te mogą być udostępniane studentom, doktorantom i pracownikom SGH, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wzroku.

Aby skorzystać ze wspomnianych publikacji, należy:

Przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności w Biurze do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Podpisać zobowiązanie o nieudostępnianiu otrzymanych publikacji innym osobom. Skontaktować się z pracownikiem biblioteki panem Jarosławem Bieńko, tel. 22 5649509, e-mail jaroslaw.bienko@sgh.waw.pl Dostarczyć do biblioteki nośnik pamięci USB (pendrive), na który skopiowana zostanie potrzebna publikacja.

 Programy powiększające

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada programy powiększające Lunar, Magic i ZoomText, które ułatwiają obsługę komputera osobom słabowidzącym. Z programów tych mogą korzystać m.in. studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych SGH z niepełnosprawnością wzroku. Osoby zainteresowane korzystaniem z wymienionych programów podczas zajęć w laboratoriach komputerowych, prosimy o zgłaszanie się do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w celu uzgodnienia szczegółów formalnych i technicznych, związanych z instalacją określonego programu.

Zgłaszać się można:
osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–14:00, pok. 304 bud. G,
telefonicznie: +48 22 564 99 02 lub +48 22 564 94 63 ,
e-mail: bon (w domenie SGH).

Powiększalnik elektroniczny

W BON można wypożyczyć przenośny powiększalnik elektroniczny, który można m.in. zastosować przy korzystaniu z materiałów drukowanych i książek.

Druk wypukły

BON wyposażony jest w specjalistyczną drukarkę, która pozwala na wydruk np grafik, wykresów etc. w druku wypukłym na tzw. papierze puchnącym.

Plany tyflograficzne

W Biurze ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami można wypożyczyć mobilny plan tyflograficzny dla każdego z budynków Uczelni, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne.

System informacyjno-nawigacyjny TOTUPOINT

Uczelnia wyposażona jest w 50 znaczników systemu udźwiękowienia i opisu przestrzeni,który działa przy pomocy bezpłatnej aplikacji TOTUPOINT. Wystarczy włączyć aplikacje, która automatycznie wykrywa znaczniki i pomaga dotrzeć do celu. Znaczniki generują komunikat głosowy z informacja o lokalizacji, a w aplikacji dostępne są wówczas szczegółowe informacje dotyczące najbliższego otoczenia. Lista znaczników z podziałem na poszczególne budynki wskazana jest na stronie dotyczącej dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w części poświęconej dostępności budynków SGH.

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Stypendia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Studenci

W celu ubiegania się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami należy najpierw zgłosić się do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami celem dokonania rejestracji i przedłożenia oryginału orzeczenia o niepełnosprawności. Bez dopełnienia tych formalności złożenie wniosku nie będzie możliwe.

Szczegółowe informacje dla studentów w sprawie trybu i terminów składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w Dziale Obsługi Studentów.

Doktoranci

Szczegółowe informacje dla doktorantów w sprawie trybu i terminów składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami można uzyskać:

Pokoje dla osób z niepełnosprawnościami

Dostosowane pokoje do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

W Domu Studenta nr 1 „Sabinki” znajdują się 2 pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Są to pokoje 1-osobowe. Pokoje mają wspólną łazienkę, a w każdym z nich znajduje się aneks kuchenny. Wnioski o przydział pokoju dla osób z niepełnosprawnością mogą składać studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami (niezależnie od rodzaju niepełnosprawności), ale pierwszeństwo przy przyznawaniu pokojów mają osoby ze znaczną niesprawnością narządu ruchu. Wnioski należy kierować do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wnioski na nowy rok akademicki lub tylko jego semestr zimowy przyjmowane są do 15 sierpnia danego roku.

Pokoje dla osób z innymi niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami

Ponadto osoby z innymi niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami ze względu na stan zdrowia (czego doświadczają w okresie trwającym minimum 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku w sprawie zakwaterowania w domu studenckim  mają pierwszeństwo wśród rozpatrywanych wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o miejsce w akademiku, w tym terminy naboru wniosków dostępne są na stronie prowadzonej przez Biuro Domów Studenta.
Domy studenta – informacje dla studentów

Dostosowane zajęcia sportowe

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji dla studentów. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami, studiujące w SGH, zainteresowane uczestnictwem w tego rodzaju zajęciach powinny zgłaszać się do CWFiS (pok. 046 w podziemiach bud. G przy łączniku do bud. A).

Od roku akademickiego 2022/23 studenci mają możliwość wyboru spośród 34 specjalnie opracowanych i dostosowanych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami zajęć sportowych. Są to:

 1. Wychowanie fizyczne - pilates dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
 2. Wychowanie fizyczne - ćwiczenia w wodzie dla osób z dysfunkcją ruchu lub z porażeniem mózgowym
 3. Wychowanie fizyczne - zajęcia ogólnorozwojowe dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku lub słuchu
 4. Wychowanie fizyczne - koszykówka dla osób na wózkach
 5. Wychowanie fizyczne - nauka i doskonalenie pływania dla osób z paraplegią, porażeniem mózgowym lub dysfunkcją narządu ruchu
 6. Wychowanie fizyczne - nordic walking dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
 7. Wychowanie fizyczne - joga dla osób z paraplegią, porażeniem mózgowym lub schorzeniami narządu ruchu
 8. Wychowanie fizyczne - tenis ziemny na wózkach
 9. Wychowanie fizyczne - zajęcia korekcyjne z elementami korekcji wad postawy dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
 10. Wychowanie fizyczne - zajęcia korekcyjne z elementami rehabilitacji dla osób z amputacjami kończyn
 11. Wychowanie fizyczne - zajęcia korekcyjne z elementami rehabilitacji dla osób z paraplegią, porażeniem mózgowym lub schorzeniami narządu ruchu
 12. Wychowanie fizyczne - żeglarstwo dla osób z dysfunkcją narządu ruchu
 13. Wychowanie fizyczne - zajęcia ogólnorozwojowe dla osób z paraplegią, porażeniem mózgowym lub schorzeniami narządu ruchu
 14. Wychowanie fizyczne - zajęcia na siłowni dla osób z dysfunkcjami
 15. Wychowanie fizyczne - koszykówka dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
 16. Wychowanie fizyczne - goalball
 17. Wychowanie fizyczne - marsz na orientację dla osób z dysfunkcjami
 18. Wychowanie fizyczne - żeglarstwo dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
 19. Wychowanie fizyczne - nauka i doskonalenie pływania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu
 20. Wychowanie fizyczne - siatkówka na siedząco
 21. Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu
 22. Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka dla osób z dysfunkcją kończyn
 23. Wychowanie fizyczne - ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami stretchingu i relaksacji dla osób z endometriozą
 24. Wychowanie fizyczne - piłka nożna dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu
 25. Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka na wózkach
 26. Wychowanie fizyczne - boccia dla osób z paraplegią, porażeniem mózgowym lub schorzeniami narządu ruchu
 27. Wychowanie fizyczne - zajęcia  usprawniające dla studentów z z ADHD
 28. Wychowanie fizyczne - paddleboarding dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
 29. Wychowanie fizyczne - żeglarstwo dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
 30. Wychowanie fizyczne - piłka ręczna na wózkach
 31. Wychowanie fizyczne - piłka nożna dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 32. Wychowanie fizyczne - badminton-dla osób z dysfunkcją słuchu
 33. Wychowanie fizyczne - nauka i doskonalenie pływania dla osób z amputacjami kończyn oraz z różnymi schorzeniami narządu ruchu
 34. Wychowanie fizyczne - dart dla osób na wózkach
Wsparcie w Bibliotece

Biblioteka SGH oferuje możliwość wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami. Forma wsparcia, zależy od potrzeb studenta w zakresie dostępu do zasobów Biblioteki. W szczególności, studenci z niepełnosprawnościami mają możliwość:

 • wypożyczenia większej liczby książek – do 7 książek jednorazowo
 • dłuższego terminu wypożyczania książek –  do 90 dni
 • indywidualnego wsparcia na miejscu, podczas korzystania z zasobów czytelni lub wypożyczalni. W przypadku takiej potrzeby, prosimy o kontakt z: biblioteka@sgh.waw.pl 
 • korzystania z podręczników w wersji dostępnej cyfrowo 
   

  W przypadku braku na załączonej liście niezbędnej pozycji, istnieje możliwość przygotowania jej w wersji dostępnej cyfrowo. W tym celu, prosimy o kontakt z panem  Jarosławem Bieńko jbienko@sgh.waw.pl  tel. 22 564 95 509 w celu ustalenia zakresu pomocy oraz terminu wykonania.
   

  Jednocześnie zachęcamy studentów i pracowników do swobodnego korzystania z zasobów cyfrowych Biblioteki SGH poprzez IBUK LIBRA. Platforma ta udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, gdzie możliwe jest nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowana praca z tekstem. IBUK Libra umożliwia dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim.

IBUK-LIBRA
Ułatwienia dostępu w Bibliotece

Wyjazdy zagraniczne dla studentów i pracowników z niepełnosprawnościami

Szczegółowe informacje dotyczące mobilności osób z mniejszymi szansami w programie Erasmus+, w tym:  

 • Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+
 • Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami
 • Rozliczenie dofinansowania

dostępne są odpowiednio na stronach:

Oferty praktyk i pracy

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami dodało możliwość wyboru opcji ofert pracy i staży dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Dzięki tej funkcjonalności szybciej i sprawniej można filtrować i przeglądać wybrane ogłoszenia.

W celu zapoznania się z ofertą należy w serwisie Kariery SGH przejść na stronę z ofertami praktyk i pracy, a następnie zaznaczyć wśród filtrów opcję: oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Serwis Kariera SGH - oferty praktyk i pracy

Pomocne strony internetowe

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00

Biuro do spraw Dostępności i Wsparcia
Osób z Niepełnosprawnościami
al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa
pok. 223, budynek główny
tel.: +48 22 564 99 02,
        +48 22 564 94 63,
tel. kom. 508 651 241
e-mail: bon@sgh.waw.pl

Białe dłonie na zielonym tle. Piktogram tłumacza języka migowego
Tłumacz polskiego języka migowego on-line w SGH

Usługa tłumacza PJM on-line

 

Informacja o zakresie działalności SGH

Informacja o zakresie działalności SGH w tekście odczytywalnym maszynowo, w polskim języku migowym oraz w języku łatwym do czytania ETR