Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

SGH dąży by być uczelnią w pełni otwartą i dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych.

Zgodnie ze swoją misją SGH jest wrażliwą społecznie Uczelnią, która kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą. Wśród przyjętych wartości, w ramach strategii na lata 2022 – 2032, SGH podkreśla m. in. szacunek – rozumiany jako życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności.

W związku z tym Uczelnia podejmuje wiele działań, by osoby o szczególnych potrzebach, w tym osoby z niepełnosprawnościami miały, jak najlepsze warunki do kształcenia oraz pracy.

 • SGH jest Uczelnią Społecznie Odpowiedzialną, w tym od 2020 r jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Ta międzynarodowa inicjatywa ma na celu promowanie różnorodności i równych szans.
 • W ramach Centrum Wolontariatu SGH inicjuje i organizuje działania związane z aktywizacją, wyrównywaniem szans i wsparciem osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia wspiera zrównoważony rozwój społeczeństwa i inicjuje działania, które przyczyniają się do realizacji celów globalnych, w tym cel nr 4 dobra jakość edukacji (w tym edukacja włączająca).
 • W SGH obowiązuje wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa, wprowadzona w celu przeciwdziałania przypadkom dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania seksualnego w stosunku do pracowników oraz uczestników różnych form kształcenia.

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 • dostępność rozumiemy, jako dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.
 • osoba ze szczególnymi potrzebami oznacza osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Dostępność architektoniczna

Uczelnia dostosowuje kolejne budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na zasadach projektowania uniwersalnego lub w wyjątkowych okolicznościach, korzystając z racjonalnych usprawnień. Wszystkie najważniejsze, nowe inwestycje konsultowane są z Działem Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, aby były dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obecnie, najlepiej przystosowanymi budynkami są bud. G oraz bud. C. Ponadto bud. M, DS Sabinki oraz bud. zlokalizowany przy ul. Abramowskiego również umożliwiają samodzielne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

SGH realizuje kolejne inwestycje, które pomagają dostosować budynki do wymogów dostępności architektonicznej. Najbliższe planowane inwestycje to przebudowa bud. A oraz prace remontowe w bud. G oraz K, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia dostępności i komfortu osób ze szczególnymi potrzebami.

Aż trzy budynki SGH znajdują się w rejestrze budynków zabytkowych.

Dostępność budynków SGH

W całym kampusie SGH zostały zainstalowane znaczniki nawigacyjno-informacyjne (udźwiękowienie przestrzeni), które informują osoby niewidome o obecnym położeniu oraz opisują otoczenie. System działa przy pomocy bezpłatnej aplikacji TOTUPOINT. Wystarczy włączyć aplikacje, która automatycznie wykrywa znaczniki i pomaga dotrzeć do celu. Znaczniki generują komunikat głosowy z informacja o lokalizacji, a w aplikacji dostępne są wówczas szczegółowe informacje dotyczące najbliższego otoczenia.
Liczba zamontowanych znaczników w poszczególnych budynkach:
•    Biblioteka (6 szt.)
•    Budynek A (3 szt.)
•    Budynek C (6 szt.)
•    Budynek G (30 szt.)
•    Pozostałe budynki (po 1 szt.)
Lista dokładnej lokalizacji każdego znacznika wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie:

Budynek G - al. Niepodległości 162

Gmach główny SGH jest budynkiem zabytkowym, który powstał w 1954 r.

Zastosowane do tej pory udogodnienia w budynku G

 • Automatycznie otwierane drzwi wejściowe – wejście główne, od strony al. Niepodległości.
 • Automatycznie otwierane drzwi (po zbliżeniu dłoni) do „Jajka” – wejście do budynku G. od strony parkingu wewnętrznego oraz w łączniku pomiędzy bud. G oraz A
 • Pochylnia umożliwiająca wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich – wejście główne, od strony al. Niepodległości.
 • Pochylnia w Auli Spadochronowej.
 • Pochylnia przyschodowa na parterze umożliwiająca dojazd do windy oraz łazienek– od strony toalety damskiej.
 • Platforma przyschodowa – dojazd do łazienki na parterze od strony toalety męskiej.
 • Duża, nowoczesna, przeszklona winda, umożliwiająca wjazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, na wszystkie kondygnacje budynku.
 • Toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością – I piętro.
 • Wyraźne i kontrastowe tabliczki na drzwiach do poszczególnych pomieszczeń.
 • Tablica z planem budynku – na każdym piętrze.
 • W korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku np. kanapy, stoliki z krzesłami.
 • Kontrastowe pasy na schodach, sygnalizujące pierwszy i ostatni stopień w ciągu schodowym.
 • Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Pętla indukcyjna w auli głównej (dolne rzędy)
 • Znaczniki systemu nawigacyjno- informacyjnego TOTUPOINT (6 szt.)

Możliwe utrudnienia

 • Dostęp do antresoli na I piętrze – schody.
 • Łącznik pomiędzy bud. G i bud. A - schody.

Budynek A – ul. Rakowiecka 24

Budynek A, podobnie jak budynek G zarejestrowany jest jako zabytek. Powstał w 1926 r. i nie jest jeszcze dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma dostosowanej toalety i windy.  W 2022 r. planowana jest przebudowa obiektu wraz z dostosowaniem go do wymagań dostępności architektonicznej.

Zastosowane do tej pory udogodnienia w budynku A

 • Automatycznie otwierane drzwi (po zbliżeniu dłoni) – z zewnątrz, natomiast od wewnątrz zainstalowany jest detektor ruchu.
 • Na każdym piętrze znajduje się tablica informacyjna z rozmieszczeniem pomieszczeń.
 • Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • W łączniku pomiędzy budynkiem G i A znajduje się jedna mobilna pochylnia, umożliwiająca wyjazd z budynku od strony parkingu wewnętrznego.
 • Na parterze znajduje się miejsce do odpoczynku - stolik z krzesłami.
 • Na pierwszym piętrze na korytarzu znajdują się kanapy do odpoczynku.
 • Na drugim piętrze na korytarzu znajduje się miejsce do odpoczynku lub pracy – kanapy i stolik.
 • Znaczniki systemu nawigacyjno- informacyjnego TOTUPOINT (3 szt.)

Biblioteka – ul. Rakowiecka 22 B

Gmach biblioteki również znajduje się na liście budynków zabytkowych – powstał w 1931 r. Został on już częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostosowana została jego dolna kondygnacja, tzn. parter.

Zastosowane do tej pory udogodnienia w budynku B

 • Podjazd na taras przed głównym wejściem.
 • Mechanizmy umożliwiające otwarcie drzwi zewnętrznych - automatycznie otwierane drzwi po zbliżeniu dłoni.
 • Automatycznie otwierane drzwi zewnętrzne od strony parkingu wewnętrznego – detektor ruchu.
 • Platformy pozwalające osobie na wózku wjechać na poziom parteru.
 • Toaleta przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością – parter.
 • Drzwi wewnętrzne posiadają czytelne oznaczenia.
 • W holu wejściowym oraz w korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku lub pracy np. ławki lub stoły z krzesłami.
 • Znaczniki systemu nawigacyjno- informacyjnego TOTUPOINT (6 szt.)

Możliwe utrudnienia

 • Utrudniony dostęp na wyższe kondygnacje. Znajdująca się w budynku winda nie spełnia wymagań dostępności dla osób poruszających się na wózkach.

Budynek W – ul. Wiśniowa 41

Budynek W jest obiektem trudno dostępnym dla osób o szczególnych potrzebach.

Zastosowane do tej pory udogodnienia w budynku W

 • Dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnościami – parter.
 • Drzwi wejściowe do budynku wyposażone są w urządzenie wspomagające ich otwieranie.
 • W korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku np. krzesła.
 • Platforma przyschodowa pozwalająca dostać się na wysoki parter budynku.
 • Znacznik systemu nawigacyjno- informacyjnego TOTUPOINT (1 szt.)

Możliwe utrudnienia

 • Dostęp do budynku utrudnia konieczność pokonania jednego stopnia poza poziom terenu.
 • W budynku nie ma windy, dostęp do pozostałych kondygnacji możliwy jest tylko po schodach.
 • Na parterze występują wysokie progi wejściowe.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 • Brak kontrastowych oznaczeń na schodach

Dom Studenta nr 1 Sabinki – al. Niepodległości 147

Budynek jest dostępny architektonicznie. Znajdują się w nim też dwa pokoje w pełni dostosowane i dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zastosowane do tej pory udogodnienia w DS Sabinki

 • W budynku znajdują się dwie windy, w tym jedna w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parterze dostępna jest dostosowana toaleta.
 • Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Drzwi wejściowe wyposażone są w urządzenia wspomagające otwieranie.

Budynek M (dawny Dom Studenta nr 2 Hermes) – ul. Madalińskiego 6/8

Budynek ten został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zastosowane do tej pory udogodnienia w budynku M

 • Pochylnia umożliwiająca wjazd z poziomu ulicy na schody, znajdujące się na zewnątrz budynku.
 • Szerokie drzwi wejściowe oraz przycisk umożliwiający zasygnalizowanie pracownikom recepcji, że przy wejściu znajduje się osoba z niepełnosprawnością.
 • Podnośnik mechaniczny, umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach z poziomu recepcji na poziom parteru.
 • Dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnościami (parter).
 • Winda z przyciskami oznakowanymi pismem Braille’a.
 • Kontrastowe i wyraźne tabliczki na drzwiach wewnętrznych z oznaczeniem pomieszczeń.
 • Znacznik systemu nawigacyjno- informacyjnego TOTUPOINT (1 szt.)

Możliwe utrudnienia

 • Drzwi przeciwpożarowe w przedsionkach do wind i klatek schodowych mogą być trudne do otworzenia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Brak kontrastowych oznaczeń na schodach.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dedykowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Dom Studenta nr 3 Grosik – ul. Madalińskiego 31/33

Dom Studencki Grosik nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek C – al. Niepodległości 128

Budynek C jest najmłodszym obiektem w kampusie SGH, który został zbudowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.

 • W budynku znajduje się 6 dostosowanych toalet (antresola, piętro 2,3,4,5,6) w których zamontowano także systemy ostrzegawcze.
 • Widy są w pełni dostosowane.
 • Osoby z niepełnosprawnościami mogą samodzielnie przemieszczać się w budynku.
 • Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, w garażu podziemnym są dodatkowe 4 miejsca.
 • Tabliczki na drzwiach mają brajlowskie oznaczenia.
 • Automatycznie otwierane drzwi (po zbliżeniu dłoni).
 • Automatycznie otwierane/rozsuwane drzwi wejściowe.
 • Pętle indukcyjne.
  W budynku C zostały zainstalowane pętle indukcyjne, które wspomagają słyszenie osób słabosłyszących. Urządzenia zostały zamontowane w 9 salach:
  • Aula I (od drugiego rzędu w górę)
  • Aula II
  • 1A – sala wykładowa
  • 1B – sala wykładowa
  •  2E – sala seminaryjna
  • 3A – sala wykładowa
  • 4B – sala wykładowa
  • 5A – sala wykładowa
  • 5D – sala komputerowa

Pętla indukcyjna działa najlepiej, gdy Wykładowca trzyma mikrofon dość blisko siebie. W przypadku niedziałania pętli, prosimy zgłosić siędo pokoju 1/5 w bud. C. – Zespołu Instalacji Niskoprądowych.

 • Znaczniki systemu nawigacyjno- informacyjnego TOTUPOINT (6 szt.)

Możliwe utrudnienia:

 • Ciężkie drzwi przy windach, które mogą stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach.

Budynek K – ul. Kielecka 18

 • Budynek K nie jest dostępny. Nie pełni on jednak obecnie funkcji dydaktycznych ani administracyjnych.
 • Znacznik systemu nawigacyjno- informacyjnego TOTUPOINT (1 szt.)

Dostępność cyfrowa

SGH dokłada starań, by być uczelnią dostępną cyfrowo. W ramach podejmowanych w tym obszarze działań w 2021 r. udostępniony został nowy serwis główny. W drugim etapie prac poprawione zostaną także strony kolegiów.

Strona internetowa SGH jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z uwagi na wielu edytorów, dużą częstotliwość publikacji, szeroki zakres tematyczny, a także zastosowane różne formy prezentacji, mogą zdarzyć się przypadki, gdzie wystąpią trudności z odczytaniem niektórych treści np. załączników. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z Biurem ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, SGH umożliwia obsługę z wykorzystaniem środków wspierających  komunikowanie  się, o których mowa wart. 3 pkt 5  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwa jest też komunikacja z SGH w formie określonej w tym wniosku. Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością SGH jest Justyna Kapturkiewicz, kierownik Biura ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Osoby, które mają trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się za pośrednictwem następujących form wspierających komunikację:

 • Tel: 22 564 9463
 • SMS/MMS kom. 508 651 241
 • E-mail: bon@sgh.waw.pl
 • MS Teams (w przypadku kontaktu za pomocą aplikacji MS Temas, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania)

Procedura wnioskowo - skargowa

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wniosek o zapewnienie komunikacji w PJM, SJM, SKOGN, o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz żądanie zapewnienie dostępności cyfrowej, prosimy przesyłać na adres bon@sgh.waw.pl

Zapewnianie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SGH

Zewnętrzne akty prawne dotyczące dostępności

Biuro ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
al. Niepodległości 162, p.223
tel.: 22 564 9463
kom. 508 651 241
e-mail: bon@sgh.waw.pl

Białe dłonie na zielonym tle. Piktogram tłumacza języka migowego
Tłumacz polskiego języka migowego on-line w SGH

Usługa tłumacza PJM on-line

Informacja o zakresie działalności SGH

Informacja o zakresie działalności SGH w tekście odczytywalnym maszynowo, w polskim języku migowym oraz w języku łatwym do czytania ETR

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, dostosowanie budynków