Asystent studenta z ASD

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przystąpiła do udziału w projekcie Asystent studenta z ASD, realizowanego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wdrożenie w SGH innowacji społecznej Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD.  Jest to jedna z form wsparcia, jaką oferuje nasza uczelni osobom neurozróżnicowanym. To nowatorskie rozwiązanie, którego celem jest wsparcie w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, oferowane studentom z ASD przez ich asystentów – osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje, aby udzielić realnego wsparcia dostosowanego do konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki określonego studenta oraz sytuacji, w której się on aktualnie znajduje.

Ideą innowacji jest usprawnienie komunikacji na linii student – uczelnia w taki sposób, aby interakcja pomiędzy nimi mogła przynosić jak największe korzyści w postaci korzystania z świadczenia „usług” edukacyjnych charakteryzujących się wysoką efektywnością.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy wsparcia studentów i doktorantów w spektrum autyzmu/zespołem Aspergera (ASD) – ze studiów licencjackich, magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych, a także ze Szkoły Doktorskiej.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres asystentasd@sgh.waw.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Kolorowe logotypy: Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny