Erasmus, umowy bilateralne, PIM, CIVICA Engage Track

SGH prowadzi bardzo szeroką współpracę z ponad 300 uczelniami partnerskimi na całym świecie, których najbardziej widocznym przejawem są programy wymiany studentów, do których należą: Erasmus+, CIVICA, umowy bilateralne oraz mobilności w uczelniach należących do sieci PIM.

Kwalifikacja do programów Erasmus+, umowy bilateralne oraz PIM odbywa się wspólnie, dzięki czemu studenci mogą w swoich wyborach wybierać spośród wszystkich dostępnych uczelni, dla których student spełnia kryterium poziomu studiów oraz wymogów językowych.

 

Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie (czyli w krajach programu) oraz w niektórych krajach partnerskich z innych regionów świata.

Na każdym z trzech poziomów studiów (czyli na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach lub na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące.

Które kraje uczestniczą w programie?

Kraje programu współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników. Do 34 krajów uczestniczących w programie należy:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • kraje trzecie stowarzyszone z programem Erasmus+: Republika Macedonii Północnej,  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia

Wszystkie pozostałe kraje świata to kraje trzecie niestowarzyszone z programem Erasmus+, które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+.

Od roku 2014/2015 w programie Erasmus+ istnieje możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż (nie dotyczy to wyjazdów do krajów partnerskich). Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu 1 roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd. Rekrutacja na wyjazd absolwenta odbywa się na ostatnim roku studiów.

Mobilności osób z mniejszymi szansami w programie Erasmus+:

W programie Erasmus+ KA131 2021 „wsparcie indywidualne” jak i dodatkowe środki przyznane w związku trudną sytuacją materialną i/lub z niepełnosprawnością studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę będą przyznawane ze środków programu Erasmus+.

Dofinansowanie w formie stawki ryczałtowej może być przyznane:

 • studentom wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni;
 • studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę;
 • absolwentom wyjeżdżającym na praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni;
 • absolwentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na praktykę.

Dofinansowanie przyznawane jest przez uczelnię w ramach kwoty dofinansowania, którą dysponuje uczelnia na podstawie umowy finansowej na realizację działań KA131-2021, podpisanej z Narodową Agencją (NA).

Dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych (na podstawie osobnego wniosku składanego do NA) może być przyznane:

 • studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę;
 • absolwentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na praktykę.

Więcej informacji:

Obraz
Finansowane przez Unię Europejską
Umowy bilateralne

Program umów bilateralnych opiera się na wymianie studentów pomiędzy SGH a uczelniami zagranicznymi, z którymi SGH ma podpisane umowy dwustronne (-> bilateralne). W umowach tych uczelnie deklarują liczbę studentów i czas ich pobytu na obu uczelniach. Każdego roku liczba studentów jest uzgadniana z daną uczelnią w oparciu o bilans wymiany, a lista dostępnych miejsc w danej kwalifikacji jest ogłaszana przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji.

W ramach programu oferowane są semestralne lub dwusemestralne studia w uczelniach partnerskich. Poza nielicznymi przypadkami, wyjazdy odbywają się do krajów pozaeuropejskich. Zasadą programu jest uznanie studiów za granicą jako części studiów w uczelni macierzystej

Zasady finansowe:

 • Zwolnienie z opłaty czesnego w uczelni przyjmującej
 • Student płaci czesne w SGH, jeśli jest zakwalifikowany na studia odpłatne
 • Koszt podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia i utrzymania we własnym zakresie
 • Brak stypendiów (za wyjątkiem Singapuru, Korei Pd. i Japonii – możliwość ubiegania się o stypendia oferowane przez rządy tych krajów)

Zakwaterowanie:

 • Część uczelni zapewnia odpłatny akademik
 • Bezpłatny akademik SGH oferują nieliczne uczelnie
 • W pozostałych przypadkach – wynajęcie mieszkania
Partnership in International Management – PIM

Partnership in International Management (PIM) to konsorcjum wiodących międzynarodowych uczelni ekonomicznych, które w środowisku akademickim jest uważane za jedną z najważniejszych tego typu organizacji. Zostało założone w 1973 roku. Uczelnie zrzeszone w PIM reprezentują najwyższe standardy w dziedzinie edukacji biznesowej i zarządzania, i posiadają ofertę programów MBA lub studiów magisterskich w zakresie zarządzania. PIM ułatwia rozwój współpracy międzynarodowej między uczelniami a przede wszystkim wspiera rozwój wspólnych programów wymiany studentów.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest członkiem PIM od listopada 2001 r. Konsorcjum skupia obecnie 65 renomowanych uczelni ekonomicznych z całego świata.

Zasady realizacji wyjazdów w ramach PIM w SGH:

Program opiera się na wymianie studentów na poziomie magisterskim pomiędzy SGH a uczelniami zagranicznymi, z którymi SGH ma podpisane umowy o wymianie studentów. Każdego roku liczba studentów jest uzgadniana z daną uczelnią, a lista dostępnych miejsc jest ogłaszana przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji.

Zasady finansowe:

 • Zwolnienie z opłaty czesnego w uczelni przyjmującej
 • Student płaci czesne w SGH, jeśli jest zakwalifikowany na studia odpłatne
 • Koszt podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia i utrzymania we własnym zakresie
 • Brak stypendiów

Zakwaterowanie

 • Część uczelni zapewnia odpłatny akademik (w pozostałych przypadkach – wynajęcie mieszkania)
CIVICA Engage track - poziom licencjacki

CIVICA Engage Track jest programem licencjackim prowadzonym wspólnie przez uczelnie zrzeszone w konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA – The European University of Social Sciences. Program oferuje studentom studiów I stopnia możliwość realizacji ścieżki studiów skoncentrowanej na problemach wymagających nie tylko zdobycia wiedzy akademickiej w danym obszarze, ale których rozwiązanie wymaga również zaangażowania społecznego i obywatelskiego.

CIVICA Engage track jest wspófinansowany ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+ Uniwersytety Europejskie. CIVICA Engage Track obejmuje trzy możliwości realizacji ścieżki poprzez wybór jednej z dwóch opcji: 

 • Opcja 1: student zobligowany jest do realizacji przedmiotu CIVICA w uczelni macierzystej + realizacji przedmiotu CIVICA na uczelni partnerskiej + przygotowania projektu (showcase assignment);
 • Opcja 2: student realizuje przedmiot CIVICA w uczelni macierzystej (SGH) + uczestniczy w European Week + przygotowuje projekt (showcase assignment);
 • Opcja 3: student realizuje przedmiot CIVICA w uczelni partnerskiej + uczestniczy w European Week + przygotowuje projekt (showcase assignment).

W toku rekrutacji kandydat wybiera tylko jedną z 3 opcji. Po ukończeniu ścieżki CIVICA Engage Track (opcja 1, 2 lub 3) student otrzymuje certyfikat. 

Językiem wykładowym ścieżki studiów CIVICA Engage Track jest język angielski.

Studenci zainteresowani realizacją przedmiotu CIVICA Engage Track w jednej z uczelni partnerskich powinni wziąć udział w kwalifikacji do programów wymiany Erasmus+, PIM i umowy bilateralne wybierając dostępne uczelnie z listy.

Dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka, prodziekan Studium Licencjackiego
email: mznoyk@sgh.waw.pl

Raporty z wymiany

Jednym z elementów rozliczenia pobytu na uczelni zagranicznej jest sporządzenie raportu opisowego. Raport to źródło informacji zarówno dla nas, jaki i innych studentów, więc prosimy o rzetelne i wyczerpujące opracowanie poszczególnych jego punktów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z wymiany, które umieszczone zostały w Niezbędniku SGH. Dostęp do raportów możliwy jest po zalogowaniu się:​

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Marta TYMIŃSKA
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki (Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania)
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 78 23
e-mail: mtymin(at)sgh.waw.pl

Karolina KULCZYCKA
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki (Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja)
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 98 44
e-mail: kkulcz(at)sgh.waw.pl

Mikołaj STAWICKI
PIM i umowy bilateralne
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 97 60
e-mail: mstawick(at)sgh.waw.pl

Godziny obsługi interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 9.30 – 13.00
WTOREK: 9.30 – 13.00
ŚRODA: 12.30 - 14.30
CZWARTEK: 9.30 – 13.00
PIĄTEK: brak konsultacji

W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).