Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami jest świadczeniem przeznaczonym dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Wymagane jest orzeczenie z polskiego organu, tj. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta na rok akademicki (nie na semestr), z zastrzeżeniem, iż w przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego studentowi zostało przyznane stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, prawo do przyznanego świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Terminy przyjmowania wniosków

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2023/24 będą przyjmowane w terminie: 5 - 19 październik 2023 r.

Wnioski o świadczenie składane po upływie terminu będą dalej rozpatrywane. Zgodnie z Regulaminem świadczeń, student otrzyma stypendium począwszy od miesiąca, w którym złożył wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Sposób generowania i składania wniosku o stypendium

W celu ubiegania się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami należy najpierw zgłosić się do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami celem dokonania rejestracji i przedłożenia oryginału orzeczenia o niepełnosprawności. Bez dopełnienia tych formalności złożenie wniosku nie będzie możliwe.

Wniosek może być generowany wyłącznie w systemie USOSweb.

Należy zalogować się do centralnej wersji systemu przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

UWAGA:

Wypełniając wniosek w USOS należy podać wszystkie kierunki na wszystkich uczelniach poza SGH (również za granicą), na których kiedykolwiek się studiowało / posiadało status studenta, nawet jeśli okres studiowania trwał tylko kilka dni, tygodni, czy 1 miesiąc, nawet jeśli nie uczęszczało się na zajęcia  i było się skreślonym. 

Kierunki podane przez studenta będą weryfikowane z ogólnopolskim systemem POL-on. Osoby, które nie podadzą wszystkich kierunków we wniosku, będą miały wznowione postępowanie, a w przypadku przekroczenia okresu, o którym mowa w art. 93 ust. 4-5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będzie odebrane stypendium.

Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce: Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta. Następnie należy wygenerować wniosek: Dla wszystkich - wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Sama rejestracja wniosku w systemie USOSweb jest tylko czynnością techniczną. Niezłożenie papierowej wersji wniosku lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium.

Rekomendowany sposób składania wniosku: pocztą lub przez ePUAP.

Wniosek o stypendium musi być złożony bez znaku wodnego „NIEZATWIERDZONE”, tzn. należy go wydrukować i podpisać bądź zapisać w formacie pliku PDF dopiero po kliknięciu przycisku „ZAREJESTRUJ”. Wnioski z napisem „NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane.

Wygenerowany w systemie informatycznym wniosek  należy:

  • w przypadku składania go za pośrednictwem poczty lub w Dziale Obsługi Studentów – wydrukować, a następnie podpisać własnoręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej,
  • w przypadku składania go za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH – pobrać, a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem złożonym za pośrednictwem profilu zaufanego (podpisu zaufanego) bądź podpisem osobistym oraz przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH (ESP: /SGH/SkrytkaESP, jako załącznik do formularza „pismo ogólne do podmiotu publicznego”).

Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (np. inPost, inni operatorzy zagraniczni, firmy kurierskie) - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów. 

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą mailową.

Po złożeniu wniosku w formie papierowej lub ePUAP należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.

Procedura w przypadku utraty ważności orzeczenia

Nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z ważnym terminem) należy zarejestrować w Biurze do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Następnie należy wygenerować w systemie USOSweb oraz złożyć w formie papierowej (wysyłka listem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej) w Dziale Obsługi Studentów kolejny wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością w danym roku akademickim.

Wysokość świadczenia

Co roku Komisja Stypendialna ustala odpowiednie stawki stypendium, uzależnione od stopnia niepełnosprawności.

Stawki stypendialne:

rok akademicki 2023/24:
stopień lekki: 300 zł
stopień umiarkowany: 600 zł
stopień znaczny: 900 zł


rok akademicki 2022/23:
stopień lekki: 300 zł
stopień umiarkowany: 600 zł
stopień znaczny: 900 zł


rok akademicki 2021/22:
stopień lekki:  250 zł
stopień umiarkowany: 500 zł
stopień znaczny: 750 zł

 
Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływane są przez rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład komisji mogą wchodzić pracownicy uczelni oraz studenci. Większą część miejsc powinni zajmować studenci. Nadzór nad działalnością komisji sprawuje prorektor ds. dydaktyki i studentów. 

Komisja Stypendialna

Decyzje w sprawie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami podejmuje Komisja Stypendialna.

Zgodnie z decyzją Rektora SGH nr 45 z dnia 20 września 2022 r. w skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

  • Katarzyna Mielniczuk – przewodnicząca,
  • mgr Michał Podobas – wiceprzewodniczący,
  • Daria Dąbrowska,
  • Michael Anderson,
  • mgr Katarzyna Eshun.

Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Komisji Stypendialnej. W rekrutacji może wziąć udział każdy student.​

e-mail: komisja-odwolawcza@sgh.waw.pl

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

Zgodnie z Decyzją Rektora SGH nr45 z dnia 20 września 2022 r. w skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:

  • Marta Woźniak – przewodnicząca,
  • mgr Adam Grajber – wiceprzewodniczący,
  • Magdalena Kupis.

e-mail: komisja-stypendialna@sgh.waw.pl

Akty prawne

Dział Obsługi Studentów – Stypendia
al. Niepodległości 162, pok. 156 a
02-554 Warszawa
tel.: 22 564 66 17, 22 564 66 19
e-mail: stypendia@sgh.waw.pl

Godziny pracy:
poniedziałek/środa/piątek: 9:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:00-15:00
Telefony odbierane są w godzinach pracy.