Erasmus – informacje dla nauczycieli akademickich

Informacje o możliwościach stypendialnych programu Erasmus+ dla pracowników akademickich

W ramach Programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy mogą korzystać z wyjazdów w celach dydaktycznych i w celach szkoleniowych:

 • do krajów programu (Erasmus+ KA131)
 • do krajów partnerskich (Erasmus+ KA107 oraz 171).

Do krajów uczestniczących w programie (KA131) zaliczamy 27 państw należących do Unii Europejskiej oraz kraje nie należące  do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania.

Wszystkie pozostałe kraje świata określone są jako kraje partnerskie (KA107 w ramach starej perspektywy oraz KA171 w nowej perspektywie), które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+. Należy jednak pamiętać, że mobilności do tych krajów są uprawnione tylko do uczelni i krajów, które biorą udział w projektach realizowanych przez SGH.

Erasmus+ KA131: mobilności dydaktyczne
 • Wybór uczelni przyjmującej:

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA: Short Teaching  Assignments) mogą być realizowane wyłącznie do uczelni partnerskich znajdujących się w krajach programu, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w roku akademickim, w którym realizowany jest wyjazd i z którymi SGH podpisał umowę międzyinstytucjonalną przewidującą wymianę nauczycieli akademickich w Programie KA131. 

Nauczyciel akademicki uzgadnia możliwość prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczelnią partnerską.

Ze względu na określoną ilość mobilności w zawartych umowach z uczelniami programu przed nawiązaniem kontaktu prosimy o sprawdzenie dostępności mobilności z CWM. 

SGH wypłaca ze środków Programu zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (Wsparcie indywidualne) określone zgodnie z krajem docelowym, według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Finansowane są dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej (minimalnie 2 dni, maksymalnie 5 dni roboczych); dopuszcza się uwzględnienie po jednym dniu z przeznaczeniem na dojazd i powrót poza okresem pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Podczas 5-dniowego pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia, co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest wyjazd trwający krócej (min. 2 dni robocze pod warunkiem przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych).

Prowadzone zajęcia powinny być integralną częścią aktualnego programu nauczania w uczelni przyjmującej. 

Nauczyciel akademicki przygotowuje Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), który jest zatwierdzany przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą.

 • Kwalifikacja na wyjazd i zgłoszenie wyjazdu:

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach Programu KA131 prowadzona  jest w trybie konkursowym i ma charakter otwarty.

Nauczyciel akademicki SGH zainteresowany udziałem w programie powinien wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy na wyjazdy dydaktyczne Erasmus+KA131

Zakwalifikowany kandydat przed wyjazdem powinien – oprócz pozostałych dokumentów wyjazdowych – złożyć w Centrum Współpracy Międzynarodowej uzupełniony „Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” oraz podpisać z SGH umowę określającą warunki wyjazdu.

 • Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+,
 • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej, 
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

Obecnie dostępne są wyjazdy w ramach programu Erasmus+KA131 projekt 2021-2023

Erasmus+ KA131: mobilności szkoleniowe
 • Wybór uczelni lub organizacji przyjmującej:

Wyjazdy szkoleniowe nauczycieli akademickich mogą być realizowane do:

 • zagranicznych uczelni partnerskich, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w roku akademickim, w którym realizowany jest wyjazd,
 • instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw w innych krajach programu.

Pracownik uzgadnia możliwość szkolenia  bezpośrednio z uczelnią partnerską bądź instytucją.

SGH wypłaca ze środków Programu zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (Wsparcie indywidualne) określone zgodnie krajem docelowym, według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Finansowane są dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej (minimalnie 2 dni, maksymalnie 5 dni roboczych); dopuszcza się uwzględnienie po jednym dniu z przeznaczeniem na dojazd i powrót poza okresem pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej lub innej instytucji realizującej szkolenie.

Pracownik powinien zrealizować w organizacji przyjmującej co najmniej 6-godzinny program szkolenia w każdym dniu pobytu w organizacji przyjmującej, podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w SGH.

Pracownik przygotowuje Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), który jest zatwierdzany przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą.   

 • Kwalifikacja na wyjazd i zgłoszenie wyjazdu:

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach Programu KA131 prowadzona  jest w trybie konkursowym i ma charakter otwarty.

Pracownik SGH zainteresowany udziałem w programie powinien wypełnić:

Zakwalifikowany kandydat przed wyjazdem powinien – oprócz pozostałych dokumentów wyjazdowych – złożyć w Centrum Współpracy Międzynarodowej uzupełniony „Mobility Agreement – Staff Mobility for Training” oraz podpisać z SGH umowę określającą warunki wyjazdu.

 • Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:  

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+ 
 • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej 
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.
Erasmus+ KA107: mobilności dydaktyczne
 • Wybór uczelni przyjmującej:

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA: Short Teaching  Assignments) mogą być realizowane  wyłącznie  do zagranicznych uczelni partnerskich, z którymi SGH podpisała umowę  międzyinstytucjonalną przewidującą wymianę nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ KA107. 

 • Długość pobytu i wsparcie finansowe:

Pobyt w zagranicznej uczelni partnerskiej wynosi 5 dni roboczych oraz dodatkowo 2 dni przeznaczone na podroż. Nie ma możliwości skrócenia lub wydłużenia mobilności.

SGH wypłaca:

 1. zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (wsparcie indywidualne) na 5 dni roboczych pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej oraz na 2 dni podróży w wysokości w ramach projektu oraz
 2. dofinansowanie kosztów podróży, obliczone wg kalkulatora odległości i stawek dofinansowania kosztów podróży określonych przez Komisję Europejską.
 • Realizacja zajęć w uczelni przyjmującej:

Program dydaktyczny powinien obejmować co najmniej 8 godzin w ciągu 5 dni. Prowadzone zajęcia powinny być integralną częścią aktualnego programu nauczania w uczelni przyjmującej. 

 • Kwalifikacja na wyjazd:

Nabór konkursowy na wyjazdy w ramach Programu KA107 ogłaszany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) raz w roku. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, CWM może ogłosić dodatkowy nabór. 

Po ogłoszeniu wyników naboru nauczyciel akademicki uzgadnia z uczelnią przyjmującą możliwość prowadzenia zajęć.

Ostateczną decyzję dotyczącą mobilności podejmuje uczelnia przyjmująca.

TEACHING ASSIGNMENTS 2021: NABÓR NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE (STA)

  • Rozliczenie pobytu:

  Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:  

  • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+ 
  • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej 
  • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

  Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, ich składania i rozliczania dokumentów dostępne są na stronie: 

  Erasmus+ KA107: mobilności szkoleniowe
  • Wybór uczelni przyjmującej :

  Wyjazdy szkoleniowe w formie: szkoleń zagranicznych i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing) lub szkoleń  (STT: Short Training Assignments) mogą być realizowane wyłącznie w zagranicznych uczelniach partnerskich, z którymi SGH podpisała umowy międzyinstytucjonalne w ramach Programu KA107.

  • Długość pobytu i wsparcie finansowe:

  Pobyt w zagranicznej uczelni partnerskiej wynosi 5 dni roboczych oraz dodatkowo 2 dni przeznaczone na podroż. Nie ma możliwości skrócenia lub wydłużenia mobilności.

  SGH wypłaca :

  1. zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (Wsparcie indywidualne) na 5 dni roboczych pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej oraz na 2 dni podróży w wysokości określonej  w projekcie oraz
  2. dofinansowanie kosztów podróży, obliczone wg kalkulatora odległości i stawek dofinansowania kosztów podroży określonych przez Komisję Europejską.
  • Realizacja szkolenia w uczelni przyjmującej:

  Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji związanej z charakterem pracy wykonywanej w SGH i powinno obejmować 6 godzinny dzienny program w oparciu o opracowany harmonogram.

  • Kwalifikacja na wyjazd:

  Nabór konkursowy na wyjazdy w ramach Programu KA107 ogłaszany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) raz w roku. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, CWM może ogłosić dodatkowy nabór. 

  Po ogłoszeniu wyników naboru nauczyciel akademicki uzgadnia z uczelnią przyjmującą możliwość szkolenia.

  Ostateczną decyzję dotyczącą mobilności podejmuje uczelnia przyjmująca.

  TRAINING STAFF 2021: NABÓR  NA WYJAZDY SZKOLENIOWE (STT) 

   • Rozliczenie pobytu:

   Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:  

   • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+ 
   • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej 
   • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

   Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, ich składania i rozliczania dokumentów dostępne są na stronie: 

   Mobilności osób z mniejszymi szansami w programie Erasmus+

   W programie Erasmus+ KA131 2021 „wsparcie indywidualne” jak i dodatkowe środki przyznane w związku trudną sytuacją materialną i/lub z niepełnosprawnością studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę będą przyznawane ze środków programu Erasmus+.

   Dofinansowanie w formie stawki ryczałtowej może być przyznane:

   • pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej i lub w celach szkoleniowych - na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania osoby towarzyszącej (jeśli dotyczy).

   Dofinansowanie przyznawane jest przez uczelnię w ramach kwoty dofinansowania, którą dysponuje uczelnia na podstawie umowy finansowej na realizację działań KA131-2021, podpisanej z Narodową Agencją (NA).

   Dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych (na podstawie osobnego wniosku składanego do NA) może być przyznane:

   • pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej i/lub w celach szkoleniowych.

   Więcej informacji:

    

   Centrum Współpracy Międzynarodowej
   Katarzyna Torchalska-Kasiak
   pok. 14, bud. A
   ul. Rakowiecka 24
   tel.: 22 564 92 17
   e-mail: ktorch@sgh.waw.pl

   Erasmus+. Zmienia życie, otwiera umysły