Erasmus – informacje dla nauczycieli akademickich

Informacje o możliwościach stypendialnych programu Erasmus+ dla pracowników akademickich

W ramach Programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy mogą korzystać z wyjazdów w celach dydaktycznych i w celach szkoleniowych:

 • do krajów programu (Erasmus+ KA103)
 • do krajów partnerskich (Erasmus+ KA107).

Do krajów uczestniczących w programie (KA103) zaliczamy 27 państw należących do Unii Europejskiej oraz kraje nie należące  do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania.

Wszystkie pozostałe kraje świata określone są jako kraje partnerskie (KA107), które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+. Należy jednak pamiętać, że mobilności do tych krajów są uprawnione tylko do uczelni i krajów, które biorą udział w projektach realizowanych przez SGH.

Erasmus+ KA103: mobilności dydaktyczne
 • Wybór uczelni przyjmującej:

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA: Short Teaching  Assignments) mogą być realizowane wyłącznie do uczelni partnerskich znajdujących się w krajach programu, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w roku akademickim, w którym realizowany jest wyjazd i z którymi SGH podpisał umowę międzyinstytucjonalną przewidującą wymianę nauczycieli akademickich w Programie KA103. 

Nauczyciel akademicki uzgadnia możliwość prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczelnią partnerską.

Ze względu na określoną ilość mobilności w zawartych umowach z uczelniami programu przed nawiązaniem kontaktu prosimy o sprawdzenie dostępności mobilności z CWM. 

 • Lista uczelni partnerskich:
 • Długość pobytu i wsparcie finansowe:

SGH wypłaca ze środków Programu zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (Wsparcie indywidualne) określone zgodnie z krajem docelowym, według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Finansowane są dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej (minimalnie 2 dni, maksymalnie 5 dni roboczych); dopuszcza się uwzględnienie po jednym dniu z przeznaczeniem na dojazd i powrót poza okresem pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej.

 • Realizacja zajęć w uczelni przyjmującej:

Podczas 5-dniowego pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia, co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest wyjazd trwający krócej (min. 2 dni robocze pod warunkiem przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych).

Prowadzone zajęcia powinny być integralną częścią aktualnego programu nauczania w uczelni przyjmującej. 

Nauczyciel akademicki przygotowuje Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), który jest zatwierdzany przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą.

 • Kwalifikacja na wyjazd i zgłoszenie wyjazdu:

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach Programu KA103 prowadzona  jest w trybie konkursowym i ma charakter otwarty.

Nauczyciel akademicki SGH zainteresowany udziałem w programie powinien wypełnić:

Zakwalifikowany kandydat przed wyjazdem powinien – oprócz pozostałych dokumentów wyjazdowych – złożyć w Centrum Współpracy Międzynarodowej uzupełniony „Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” oraz podpisać z SGH umowę określającą warunki wyjazdu.

 • Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+,
 • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej, 
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

Obecnie dostępne są wyjazdy w ramach programu Erasmus+KA103 projekt 2020-2023 (projekt został przedłużony do 31.05.2023)

Erasmus+ KA103: mobilności szkoleniowe
 • Wybór uczelni lub organizacji przyjmującej:

Wyjazdy szkoleniowe nauczycieli akademickich mogą być realizowane do:

 • zagranicznych uczelni partnerskich, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w roku akademickim, w którym realizowany jest wyjazd,
 • instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw w innych krajach programu.

Pracownik uzgadnia możliwość szkolenia  bezpośrednio z uczelnią partnerską bądź instytucją.

 • Długość pobytu i wsparcie finansowe:

SGH wypłaca ze środków Programu zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (Wsparcie indywidualne) określone zgodnie krajem docelowym, według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Finansowane są dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej (minimalnie 2 dni, maksymalnie 5 dni roboczych); dopuszcza się uwzględnienie po jednym dniu z przeznaczeniem na dojazd i powrót poza okresem pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej lub innej instytucji realizującej szkolenie.

 • Realizacja zajęć w uczelni przyjmującej:

Pracownik powinien zrealizować w organizacji przyjmującej co najmniej 6-godzinny program szkolenia w każdym dniu pobytu w organizacji przyjmującej, podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w SGH.

Pracownik przygotowuje Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), który jest zatwierdzany przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą.   

 • Kwalifikacja na wyjazd i zgłoszenie wyjazdu:

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach Programu KA103 prowadzona  jest w trybie konkursowym i ma charakter otwarty.

Pracownik SGH zainteresowany udziałem w programie powinien wypełnić:

Zakwalifikowany kandydat przed wyjazdem powinien – oprócz pozostałych dokumentów wyjazdowych – złożyć w Centrum Współpracy Międzynarodowej uzupełniony „Mobility Agreement – Staff Mobility for Training” oraz podpisać z SGH umowę określającą warunki wyjazdu.

 • Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:  

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+ 
 • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej 
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.
Erasmus+ KA107: mobilności dydaktyczne
 • Wybór uczelni przyjmującej:

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA: Short Teaching  Assignments) mogą być realizowane  wyłącznie  do zagranicznych uczelni partnerskich, z którymi SGH podpisała umowę  międzyinstytucjonalną przewidującą wymianę nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ KA107. 

 • Długość pobytu i wsparcie finansowe:

Pobyt w zagranicznej uczelni partnerskiej wynosi 5 dni roboczych oraz dodatkowo 2 dni przeznaczone na podroż. Nie ma możliwości skrócenia lub wydłużenia mobilności.

SGH wypłaca:

 1. zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (wsparcie indywidualne) na 5 dni roboczych pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej oraz na 2 dni podróży w wysokości w ramach projektu oraz
 2. dofinansowanie kosztów podróży, obliczone wg kalkulatora odległości i stawek dofinansowania kosztów podróży określonych przez Komisję Europejską.
 • Realizacja zajęć w uczelni przyjmującej:

Program dydaktyczny powinien obejmować co najmniej 8 godzin w ciągu 5 dni. Prowadzone zajęcia powinny być integralną częścią aktualnego programu nauczania w uczelni przyjmującej. 

 • Kwalifikacja na wyjazd:

Nabór konkursowy na wyjazdy w ramach Programu KA107 ogłaszany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) raz w roku. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, CWM może ogłosić dodatkowy nabór. 

Po ogłoszeniu wyników naboru nauczyciel akademicki uzgadnia z uczelnią przyjmującą możliwość prowadzenia zajęć.

Ostateczną decyzję dotyczącą mobilności podejmuje uczelnia przyjmująca.

TEACHING ASSIGNMENTS 2021: NABÓR NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE (STA)

 • Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:  

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+ 
 • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej 
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, ich składania i rozliczania dokumentów dostępne są na stronie: 

Erasmus+ KA107: mobilności szkoleniowe
 • Wybór uczelni przyjmującej :

Wyjazdy szkoleniowe w formie: szkoleń zagranicznych i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing) lub szkoleń  (STT: Short Training Assignments) mogą być realizowane wyłącznie w zagranicznych uczelniach partnerskich, z którymi SGH podpisała umowy międzyinstytucjonalne w ramach Programu KA107.

 • Długość pobytu i wsparcie finansowe:

Pobyt w zagranicznej uczelni partnerskiej wynosi 5 dni roboczych oraz dodatkowo 2 dni przeznaczone na podroż. Nie ma możliwości skrócenia lub wydłużenia mobilności.

SGH wypłaca :

 1. zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (Wsparcie indywidualne) na 5 dni roboczych pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej oraz na 2 dni podróży w wysokości określonej  w projekcie oraz
 2. dofinansowanie kosztów podróży, obliczone wg kalkulatora odległości i stawek dofinansowania kosztów podroży określonych przez Komisję Europejską.
 • Realizacja szkolenia w uczelni przyjmującej:

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji związanej z charakterem pracy wykonywanej w SGH i powinno obejmować 6 godzinny dzienny program w oparciu o opracowany harmonogram.

 • Kwalifikacja na wyjazd:

Nabór konkursowy na wyjazdy w ramach Programu KA107 ogłaszany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) raz w roku. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, CWM może ogłosić dodatkowy nabór. 

Po ogłoszeniu wyników naboru nauczyciel akademicki uzgadnia z uczelnią przyjmującą możliwość szkolenia.

Ostateczną decyzję dotyczącą mobilności podejmuje uczelnia przyjmująca.

TRAINING STAFF 2021: NABÓR  NA WYJAZDY SZKOLENIOWE (STT) 

 • Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:  

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+ 
 • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej 
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, ich składania i rozliczania dokumentów dostępne są na stronie: 

Mobilności osób z mniejszymi szansami w programie Erasmus+

W programie Erasmus+ KA131 2021 „wsparcie indywidualne” jak i dodatkowe środki przyznane w związku trudną sytuacją materialną i/lub z niepełnosprawnością studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę będą przyznawane ze środków programu Erasmus+.

Dofinansowanie w formie stawki ryczałtowej może być przyznane:

 • pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej i lub w celach szkoleniowych - na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania osoby towarzyszącej (jeśli dotyczy).

Dofinansowanie przyznawane jest przez uczelnię w ramach kwoty dofinansowania, którą dysponuje uczelnia na podstawie umowy finansowej na realizację działań KA131-2021, podpisanej z Narodową Agencją (NA).

Dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych (na podstawie osobnego wniosku składanego do NA) może być przyznane:

 • pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej i/lub w celach szkoleniowych.

Więcej informacji:

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej
Katarzyna Torchalska-Kasiak
pok. 14, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 92 17
e-mail: ktorch@sgh.waw.pl

Erasmus+. Zmienia życie, otwiera umysły