Erasmus+: informacje dla nauczycieli akademickich

Informacje o możliwościach stypendialnych programu Erasmus+ dla pracowników będących nauczycielami akademickimi

W ramach Programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy mogą korzystać z wyjazdów w celach dydaktycznych i w celach szkoleniowych:

 • do krajów programu (Erasmus+ KA131)
 • do krajów partnerskich (Erasmus+ KA171).

Do krajów uczestniczących w programie (KA131) zaliczamy 27 państw należących do Unii Europejskiej oraz kraje nie należące  do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania.

Wszystkie pozostałe kraje świata określone są jako kraje partnerskie (KA107 w ramach starej perspektywy oraz KA171 w nowej perspektywie), które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+. Należy jednak pamiętać, że mobilności do tych krajów są uprawnione tylko do uczelni i krajów, które biorą udział w projektach realizowanych przez SGH.

Erasmus+ KA131: mobilności dydaktyczne

Wybór uczelni przyjmującej:

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA: Short Teaching  Assignments) mogą być realizowane wyłącznie do uczelni partnerskich znajdujących się w krajach programu, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w roku akademickim, w którym realizowany jest wyjazd i z którymi SGH podpisał umowę międzyinstytucjonalną przewidującą wymianę nauczycieli akademickich w Programie KA131. 

Nauczyciel akademicki uzgadnia możliwość prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczelnią partnerską.

Ze względu na określoną liczbę mobilności na dany rok akademicki w zawartych umowach z uczelniami programu, przed nawiązaniem kontaktu prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc z CWM. 

Lista uczelni partnerskich:

Kwalifikacja na wyjazd i zgłoszenie wyjazdu:

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach Programu KA131 prowadzona  jest w trybie konkursowym i ma charakter otwarty.

Nauczyciel akademicki SGH zainteresowany udziałem w programie powinien wypełnić:

Zakwalifikowany kandydat przed wyjazdem powinien – oprócz pozostałych dokumentów wyjazdowych – złożyć w Centrum Współpracy Międzynarodowej uzupełniony „Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” oraz podpisać z SGH umowę określającą warunki wyjazdu.

Długość pobytu i wsparcie finansowe:

SGH wypłaca ze środków Programu zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (Wsparcie indywidualne) określone zgodnie z krajem docelowym, według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Finansowane są dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej (od 2 do 3 dni roboczych); dopuszcza się uwzględnienie po jednym dniu z przeznaczeniem na dojazd i powrót poza okresem pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Wsparcie finansowe przekazywane jest zakwalifikowanemu uczestnikowi po złożeniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów, w tym obowiązkowego ubezpieczenia.

Pracownik SGH wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus+ KA131 zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej. Niezależnie od okoliczności ubezpieczenie musi obejmować następujące obszary:

 • ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące uszkodzenie lub zagubienie bagażu);
 • odpowiedzialność cywilną (w tym w stosownych przypadkach ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej);
 • ubezpieczenie od wypadków i poważnych chorób (w tym stałej lub czasowej niezdolności do pracy);
 • śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

Uczestnikowi Programu zaleca się zarejestrowanie swojej podróży w serwisie Odyseusz HTTPS://ODYSEUSZ.MSZ.GOV.PL prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Realizacja zajęć w uczelni przyjmującej:

Podczas 5-dniowego pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia, co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest wyjazd trwający krócej (min. 2 dni robocze pod warunkiem przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych).

Prowadzone zajęcia powinny być integralną częścią aktualnego programu nauczania w uczelni przyjmującej. 

Nauczyciel akademicki przygotowuje Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), który jest zatwierdzany przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą.

Z każdym uczestnikiem podpisywana jest umowa finansowa określająca warunki realizacji mobilności - umowa jest przygotowywana i wysyłana do uczestnika przez pracownika CWM wraz z informacjami o sposobie procedowania.

Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+,
 • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej, 
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

Obecnie dostępne są wyjazdy w ramach programu Erasmus+KA131 projekt 2021-2023

Erasmus+ KA131: mobilności szkoleniowe

Wybór uczelni lub organizacji przyjmującej:

Wyjazdy pracowników SGH w celach szkoleniowych w ramach Programu KA131 (STT) mogą być realizowane do zagranicznych uczelni partnerskich SGH, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w roku akademickim, w którym realizowany jest wyjazd.

W uzasadnionych przypadkach wyjazdy mogą być realizowane do innych instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw w innych krajach programu. 
Zaleca się, aby szkolenie odbyło się w innej instytucji niż w latach ubiegłych (jeśli dotyczy).

Pracownik uzgadnia możliwość szkolenia  bezpośrednio z uczelnią partnerską bądź instytucją.

Kwalifikacja na wyjazd i zgłoszenie wyjazdu:

 

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach Programu KA131 prowadzona  jest w trybie konkursowym i ma charakter otwarty.

W ramach jednego projektu pracownik może ubiegać się o dofinansowanie 1 wyjazdu w ciągu roku akademickiego.

Pracownik SGH zainteresowany udziałem w programie powinien wypełnić:

Zakwalifikowany kandydat przed wyjazdem powinien – oprócz pozostałych dokumentów wyjazdowych – złożyć w Centrum Współpracy Międzynarodowej uzupełniony „Mobility Agreement – Staff Mobility for Training” oraz podpisać z SGH umowę określającą warunki wyjazdu.

Z każdym uczestnikiem podpisywana jest umowa finansowa określająca warunki realizacji mobilności - umowa jest przygotowywana i wysyłana do uczestnika przez pracownika CWM wraz z informacjami o sposobie procedowania.

Długość pobytu i wsparcie finansowe:

SGH wypłaca ze środków Programu zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (Wsparcie indywidualne) określone zgodnie krajem docelowym, według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Finansowane są dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej (od 2 do 3 dni roboczych); dopuszcza się uwzględnienie po 1 dniu z przeznaczeniem na dojazd i powrót poza okresem pobytu w instytucji goszczącej.

W ramach jednego projektu pracownik może ubiegać się o dofinansowanie 1 wyjazdu w ciągu roku akademickiego.

Wsparcie finansowe przekazywane jest zakwalifikowanemu uczestnikowi po złożeniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów, w tym obowiązkowego ubezpieczenia.

Pracownik SGH wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus+ KA131 zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej. Niezależnie od okoliczności ubezpieczenie musi obejmować następujące obszary:

 • ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące uszkodzenie lub zagubienie bagażu);
 • odpowiedzialność cywilną (w tym w stosownych przypadkach ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej);
 • ubezpieczenie od wypadków i poważnych chorób (w tym stałej lub czasowej niezdolności do pracy);
 • śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

Zalecane jest ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów i biletów podróżnych.

Uczestnikowi Programu zaleca się zarejestrowanie swojej podróży w serwisie Odyseusz HTTPS://ODYSEUSZ.MSZ.GOV.PL prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

Realizacja zajęć w instytucji przyjmującej:

Pracownik powinien zrealizować w organizacji przyjmującej co najmniej 6-godzinny program szkolenia w każdym dniu pobytu w organizacji przyjmującej, podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w SGH.

Pracownik przygotowuje Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), który jest zatwierdzany przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą.

Z każdym uczestnikiem podpisywana jest umowa finansowa określająca warunki realizacji mobilności - umowa jest przygotowywana i wysyłana do uczestnika przez pracownika CWM wraz z informacjami o sposobie procedowania.   

Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:  

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+ 
 • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej 
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

Obecnie realizowane są wyjazdy w ramach programu Erasmus+KA131 projekt 2022-2024

Erasmus+ KA171: mobilności dydaktyczne

NABÓR NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE STA w ramach projektu 2023 

Termin składania formularzy online upływa 22 lutego 2024 o godzinie 23:59 

Mobilności należy zrealizować do 30 czerwca 2025 r.

Informacje dodatkowe:

 

 • Wybór uczelni przyjmującej:

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA: Short Teaching  Assignments) mogą być realizowane  wyłącznie  do zagranicznych uczelni partnerskich, z którymi SGH podpisała umowę  międzyinstytucjonalną przewidującą wymianę nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ KA171. 

Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z profilem dydaktycznym i badawczym oraz strukturą uczelni, o wyjazd do której (których) się ubiega i uzasadnić w swoim zgłoszeniu jak wyjazd do uczelni wpisuje się w rozwój zawodowy i osobisty pracownika. W zgłoszeniu należy również podać informację o jednostce, w której pracownik zamierza zrealizować mobilność oraz dane kontaktowe osoby/osób, z którymi będzie mógł nawiązać kontakt w przypadku zakwalifikowania się do wybranej uczelni. 

CWM nie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów z uczelniami partnerskimi.

 • Długość pobytu i wsparcie finansowe:

Pobyt w zagranicznej uczelni partnerskiej wynosi 5 dni roboczych oraz dodatkowo 2 dni przeznaczone na podroż. Nie ma możliwości skrócenia lub wydłużenia mobilności.

 • Realizacja zajęć w uczelni przyjmującej:

Podczas 5-dniowego pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia, co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. 

Prowadzone zajęcia powinny być integralną częścią aktualnego programu nauczania w uczelni przyjmującej. 

Nauczyciel akademicki przygotowuje Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), który jest zatwierdzany przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą.

Z każdym uczestnikiem podpisywana jest umowa finansowa określająca warunki realizacji mobilności - umowa jest przygotowywana i wysyłana do uczestnika przez pracownika CWM wraz z informacjami o sposobie procedowania.

SGH wypłaca:

 1. zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (wsparcie indywidualne) na 5 dni roboczych pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej oraz na 2 dni podróży w wysokości w ramach projektu oraz
 2. dofinansowanie kosztów podróży, obliczone wg kalkulatora odległości i stawek dofinansowania kosztów podróży określonych przez Komisję Europejską.
 • Realizacja zajęć w uczelni przyjmującej:

Program dydaktyczny powinien obejmować co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni. Prowadzone zajęcia powinny być integralną częścią aktualnego programu nauczania w uczelni przyjmującej. 

 • Kwalifikacja na wyjazd:

Nabór konkursowy na wyjazdy w ramach Programu KA171 ogłaszany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) raz w roku. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, CWM może ogłosić dodatkowy nabór. 

Po ogłoszeniu wyników naboru nauczyciel akademicki uzgadnia z uczelnią przyjmującą możliwość prowadzenia zajęć.

Ostateczną decyzję dotyczącą mobilności podejmuje uczelnia przyjmująca. 

 • Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:  

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+ 
 • uzupełnienie ankiety on-line (link do ankiety zostanie wysłany na adres mailowy uczestnika przez system Komisji Europejskiej) oraz przesłanie emailem wygenerowanej ankiety wraz z potwierdzeniem jej złożenia
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, ich składania i rozliczania dokumentów dostępne są na stronie: 

Mobilności osób z mniejszymi szansami w programie Erasmus+

W programie Erasmus+ KA131 „wsparcie indywidualne” jak i dodatkowe środki przyznane w związku trudną sytuacją materialną i/lub z niepełnosprawnością pracowników wyjeżdżających w celach szkoleniowych lub dydaktycznych będą przyznawane ze środków programu Erasmus+.

Dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych (na podstawie osobnego wniosku składanego do NA) może być przyznane:

 • pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej i/lub w celach szkoleniowych.

Wniosek należy złożyć do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ najpóźniej na 5 tygodni przed planowaną mobilnością [wniosek składany jest przez pracownika do akceptacji Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, a następnie do CWM, które wysyła wniosek do NA].

Więcej informacji:

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej
Katarzyna Torchalska-Kasiak
pok. 14, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 92 17
e-mail: ktorch@sgh.waw.pl

 

Finansowane przez UE