Erasmus+: informacje dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Informacja o możliwościach realizacji mobilności szkoleniowych programu Erasmus+ dla pracowników SGH niebędących pracownikami akademickimi

W ramach programu Erasmus+ pracownicy niebędący pracownikami akademickimi mogą korzystać z wyjazdów w celach szkoleniowych do:

 • krajów programu (Erasmus+ KA131)
 • krajów partnerskich (Erasmus+ KA171).

Do krajów uczestniczących w programie (KA131) zaliczamy 27 państw należących do Unii Europejskiej oraz kraje nie należące  do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania.

Wszystkie pozostałe kraje świata określone są jako kraje niestowarzyszone z UE (KA171), które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+. Należy jednak pamiętać, że mobilności do tych krajów są uprawnione tylko do uczelni i krajów, które biorą udział w projektach realizowanych przez SGH.

ERASMUS+ KA131: MOBILNOŚCI Z KRAJAMI PROGRAMU
 • Wybór uczelni lub organizacji przyjmującej:

Wyjazdy pracowników SGH w celach szkoleniowych w ramach Programu KA131 (STT) mogą być realizowane do zagranicznych uczelni partnerskich SGH, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w roku akademickim, w którym realizowany jest wyjazd.

W uzasadnionych przypadkach wyjazdy mogą być realizowane do innych instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw w innych krajach programu. 
Zaleca się, aby szkolenie odbyło się w innej instytucji niż w latach ubiegłych (jeśli dotyczy).

Pracownik uzgadnia możliwość szkolenia  bezpośrednio z uczelnią partnerską bądź instytucją.

 • Kwalifikacja na wyjazd i zgłoszenie wyjazdu:

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach Programu KA131 prowadzona  jest w trybie konkursowym i ma charakter otwarty.

W ramach jednego projektu pracownik może ubiegać się o dofinansowanie 1 wyjazdu w ciągu roku akademickiego.

Pracownik SGH zainteresowany udziałem w programie powinien wypełnić:

Z każdym uczestnikiem podpisywana jest umowa finansowa określająca warunki realizacji mobilności - umowa jest przygotowywana i wysyłana do uczestnika przez pracownika CWM wraz z informacjami o sposobie procedowania.

 • Długość pobytu i wsparcie finansowe:

SGH wypłaca ze środków Programu zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (Wsparcie indywidualne) określone zgodnie krajem docelowym, według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Finansowane są dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej (od 2 do 3 dni roboczych); dopuszcza się uwzględnienie po 1 dniu z przeznaczeniem na dojazd i powrót poza okresem pobytu w instytucji goszczącej.

W ramach jednego projektu pracownik może ubiegać się o dofinansowanie 1 wyjazdu w ciągu roku akademickiego.

Wsparcie finansowe przekazywane jest zakwalifikowanemu uczestnikowi po złożeniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów, w tym obowiązkowego ubezpieczenia.

Pracownik SGH wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus+ KA131 zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej. Niezależnie od okoliczności ubezpieczenie musi obejmować następujące obszary:

 • ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące uszkodzenie lub zagubienie bagażu);
 • odpowiedzialność cywilną (w tym w stosownych przypadkach ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej);
 • ubezpieczenie od wypadków i poważnych chorób (w tym stałej lub czasowej niezdolności do pracy);
 • śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

Zalecane jest ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów i biletów podróżnych.

 • Realizacja mobilności w instytucji przyjmującej:

Obecnie realizowane są wyjazdy w ramach programu Erasmus+KA131 projektu 2022-2024:

Pracownik powinien zrealizować w organizacji przyjmującej co najmniej 6 godzinny program szkolenia każdego dnia pobytu w organizacji przyjmującej, podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w SGH.

Pracownik przygotowuje Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Training), który jest zatwierdzany przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą. 

 • Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:  

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+ 
 • potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej 
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, ich składania i rozliczania dostępne są na stronie: 

ERASMUS+ KA171: MOBILNOŚCI Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

Nabór na wyjazdy szkoleniowe STT w ramach projektu 2023 

Termin składania formularzy online upływa 22 lutego 2024 do godziny 23:59

Mobilności należy zrealizować do 30 czerwca 2025 r.

Informacje dodatkowe

 • Wybór uczelni przyjmującej:

Wyjazdy szkoleniowe w formie: szkoleń zagranicznych i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing) lub szkoleń  (STT: Short Training Assignments) mogą być realizowane wyłącznie w zagranicznych uczelniach partnerskich, z którymi SGH podpisała umowy międzyinstytucjonalne w ramach Programu KA171.

Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z profilem dydaktycznym i badawczym oraz strukturą uczelni, o wyjazd do której (których) się ubiega i uzasadnić w swoim zgłoszeniu jak wyjazd do uczelni wpisuje się w rozwój zawodowy i osobisty pracownika. W zgłoszeniu należy również podać informację o jednostce, w której pracownik zamierza zrealizować mobilność oraz dane kontaktowe osoby/osób, z którymi będzie mógł nawiązać kontakt w przypadku zakwalifikowania się do wybranej uczelni. 

CWM nie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów z uczelniami partnerskimi.

 • Długość pobytu i wsparcie finansowe:

Pobyt w zagranicznej uczelni partnerskiej wynosi 5 dni roboczych oraz dodatkowo 2 dni przeznaczone na podroż. Nie ma możliwości skrócenia lub wydłużenia mobilności.

SGH wypłaca :

 • zryczałtowane dofinansowanie kosztów utrzymania (Wsparcie indywidualne) na 5 dni roboczych pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej oraz na 2 dni podróży w wysokości określonej  w projekcie oraz
 • dofinansowanie kosztów podróży, obliczone wg kalkulatora odległości i stawek dofinansowania kosztów podroży określonych przez Komisję Europejską.

Zakwalifikowany kandydat przed wyjazdem powinien – oprócz pozostałych dokumentów wyjazdowych – złożyć w Centrum Współpracy Międzynarodowej uzupełniony „Mobility Agreement – Staff Mobility for Training” oraz podpisać z SGH umowę określającą warunki wyjazdu.

Z każdym uczestnikiem podpisywana jest umowa finansowa określająca warunki realizacji mobilności - umowa jest przygotowywana i wysyłana do uczestnika przez pracownika CWM wraz z informacjami o sposobie procedowania.

 • Realizacja szkolenia w uczelni przyjmującej:

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji związanej z charakterem pracy wykonywanej w SGH i powinno obejmować 6 godzinny dzienny program w oparciu o opracowany harmonogram.

 • Kwalifikacja na wyjazd:

Nabór konkursowy na wyjazdy w ramach Programu KA171 ogłaszany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) raz w roku. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, CWM może ogłosić dodatkowy nabór. 

Po ogłoszeniu wyników naboru nauczyciel akademicki uzgadnia z uczelnią przyjmującą możliwość szkolenia.

Ostateczną decyzję dotyczącą mobilności podejmuje uczelnia przyjmująca.

 • Rozliczenie pobytu:

Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest złożenie w CWM:  

 • dokumentów wynikających z zasad programu Erasmus+ 
 • uzupełnienie ankiety on-line (link do ankiety zostanie wysłany na adres mailowy uczestnika przez system Komisji Europejskiej) oraz przesłanie emailem wygenerowanej ankiety wraz z potwierdzeniem jej złożenia 
 • dokumentów obowiązujących w SGH w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, ich składania i rozliczania dokumentów dostępne są na stronie: 

Mobilności osób z mniejszymi szansami w programie Erasmus+

W programie Erasmus+ KA131 „wsparcie indywidualne” jak i dodatkowe środki przyznane w związku trudną sytuacją materialną i/lub z niepełnosprawnością pracowników wyjeżdżających w celach szkoleniowych i dydaktycznych będą przyznawane ze środków programu Erasmus+.

Dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych (na podstawie osobnego wniosku składanego do NA) może być przyznane:

 • pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej i/lub w celach szkoleniowych.

Wniosek należy złożyć do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ najpóźniej na 5 tygodni przed planowaną mobilnością [wniosek składany jest przez pracownika do akceptacji Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, a następnie do CWM, które wysyła wniosek do NA].

Więcej informacji:

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Katarzyna Torchalska-Kasiak
pok. 14, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 92 17
e-mail: ktorch@sgh.waw.pl

 

Finansowane przez UE