Rekrutacja krok po kroku na studia licencjackie

Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia pierwszego stopnia w SGH, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:
1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym (ISR)

Załóż osobiste konto w systemie rekrutacyjnym (ISR). Utworzenie konta będzie możliwe od 10 maja 2022 r., natomiast rejestracja na studia rozpoczyna się 22 czerwca 2022 r. o godz. 12.00. Data założenia konta nie decyduje o kwalifikacji na studia w języku angielskim. Kolejność zgłoszeń ustalana jest na podstawie czasu rejestracji na studia pierwszego stopnia w ISR.

 • wprowadź wszystkie wymagane informacje: podstawowe dane osobowe, wyniki ze świadectwa dojrzałości, wyniki  z olimpiad i za osiągnięcia sportowe;
 • wybierz formę studiów lub kierunek i uporządkuj ​w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (kandydat może dokonać wyboru wszystkich spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form albo na jeden z kierunków studiów);
 • umieść plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;​
 • wpłać opłatę rekrutacyjną (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym. 
2. Procedura kwalifikacyjna
 • Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne w języku polskim są wyniki uwidocznione na świadectwie dojrzałości i wynik testu z wiedzy o przedsiębiorczości  (max.​ 433 pkt.)​
 • Podstawą przyjęcia ​na studia niestacjonarne (popołudniowe i sob​otnio-niedzielne) w języku polskim są wyniki uwidocznione na świadectwie dojrzałości (max. 333 pkt)​.
 • W przypadku studiów stacjonarnych w języku angielskim, o przyjęciu decyduje pomyślna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, a w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ustalona wg daty i godziny wyboru (z dokładnością co do sekundy) w ISR poziomu studiów.

Jeżeli jesteś laureatem bądź finalistą olimpiady lub też możesz się pochwalić osiągnięciami sportowymi, możesz zdobyć dodatkowe punkty kwalifikacyjne – koniecznie przeczytaj zakładkę

W ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z czterech kategorii przedmiotów – przy czym w obrębie jednej kategorii możesz wybrać tylko jeden przedmiot i nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu (niezależnie od jego poziomu). Z przedmiotów na świadectwie dojrzałości można otrzymać maksymalnie 333 punkty kwalifikacyjne.

Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.

Aby przeliczyć punkty zapoznaj się z zakładkami

Test kwalifikacyjny

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim zobowiązany jesteś do napisania testu z wiedzy o przedsiębiorczości. ​ Z testu możesz otrzymać maksymalnie 100 punktów kwalifikacyjnych.

3. Składanie dokumentów

Gdy otrzymasz komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów, na Twoim koncie w ISR odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest złożyć:

 • formularz rekrutacyjny - za pośrednictwem ISR lub bezpośrednio do SGH;
 • dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia, w tym w szczególności świadectwo dojrzałości - tylko bezpośrednio do SGH.
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego na wymaganym poziomie - dotyczy kandydatów deklarujących chęć nauki języków obcych innych niż uwidocznione na świadectwie dojrzałości. Kandydat zobowiązany jest udokumentować znajomość wybranego przez siebie języka na zadeklarowanym poziomie w trakcie składania dokumentów. Za wystarczające potwierdzenie uznaje się również pozytywną ocenę z danego języka uwidocznioną na świadectwie ukończenia szko​ły ponadgimna​zjalnej.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia wyznaczonego terminu.​

Jeśli w dniu składania dokumentów nie będziesz mieć jeszcze ukończonych 18 lat pamiętaj, że musisz dodatkowo złożyć pisemną zgodę Twoich rodziców lub opiekunów prawnych (plik do wydruku znajdziesz w ISR lub poniżej)​. 

Koniecznym warunkiem złożenia dokumentów jest zapisanie się na konkretny dzień i godzinę wizyty poprzez link z komunikatu w internetowym systemie rekrutacyjnym (ISR).​

Dokumenty w SGH możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. W tym drugim przypadku wymagane jest również podpisane przez kandydata pełnomocnictwo.​

WAŻNE: dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem

Listę dokumentów znajdziesz w zakładce

4. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne

W postępowaniu kwalifikacyjnym zastosowany algorytm uwzględni: wyniki kandydatów, ich preferencje oraz limity na poszczególne kierunki i formy studiów. Kandydaci zostaną zakwalifikowani na najwyższy możliwy kierunek i formę z preferencji, które wybrali w ISR. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji (przypadek A) lub też zostali zakwalifikowani na preferencję inną niż najwyższa (przypadek B) mogą zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji w ISR. Udział w kolejnej turze rekrutacji nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Przypadek A: Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji i chcą brać udział w kolejnej turze rekrutacji w przypadku jej przeprowadzenia, powinni potwierdzić swoją wolę poprzez kliknięcie w przycisk poniżej. Niezadeklarowanie chęci kontynuowania rekrutacji będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Przypadek B: Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia inne niż ich pierwsza preferencja, powinni złożyć dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w kolejnej turze rekrutacji w przypadku jej przeprowadzenia, powinni również zadeklarować swoją wolę w ISR. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z dalszej rekrutacji i będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia, niezależnie od złożonej deklaracji w ISR. W przypadku, gdy w kolejnej turze rekrutacji kandydat nie zostanie zakwalifikowany na żadną ze swoich wyższych preferencji, pozostanie on na liście osób przyjętych na formę lub kierunek, na które złożył dokumenty. Natomiast jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na wyższą preferencję, to automatycznie zostanie na nią przeniesiony. 

Deklarację chęci wzięcia udziału w kolejnej turze rekrutacji należy złożyć do godziny 23:59 ostatniego dnia składania dokumentów w danej turze. Decyzja o przeprowadzeniu kolejnej tury rekrutacji podejmowana jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR) pod warunkiem niewypełnienia limitu miejsc w toku zakończonej weryfikacji dokumentów. UKR może przeprowadzić nie więcej niż dwie tury kwalifikacji dodatkowej w rekrutacji podstawowej. Natomiast w rekrutacji uzupełniającej nie więcej niż 1 turę kwalifikacji dodatkowej.

Decyzją o przyjęciu na studia w SGH będzie wpis na listę osób przyjętych.

Ważne informacje
 • Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rekrutacji. 
 • Do chwili zamknięcia rejestracji w formularzu rekrutacyjnym ISR możesz uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR.
 • Zmiana danych osobowych (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że nie dokonałeś wyboru poziomu studiów. W przeciwnym razie należy wyrejestrować się z formularza rekrutacyjnego ISR, zmienić dane i ponownie wybrać odpowiedni formularz rekrutacyjny.
 • Aktualizacja danych kontaktowych w ISR jest możliwa do zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wpis na listę studentów lub otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 • W dniu zamknięcia ISR upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej. 
 • Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym.
 • Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.
 • Kandydat na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest udokumentować znajomość wybranego przez siebie języka na zadeklarowanym poziomie w trakcie składania dokumentów. W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na podstawie Nowej Matury lub Matury Międzynarodowej wybór języków jest ograniczony do poświadczonych wynikiem egzaminu maturalnego