Rekrutacja krok po kroku na studia licencjackie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi studia licencjackie trwające 3 lata, czyli sześć semestrów. W ofercie znajdują się studia w języku polskim stacjonarne i niestacjonarne (popołudniowe lub sobotnio- niedzielne) oraz studia w języku angielskim – dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Wybór kierunku na studiach w języku polskim następuje z końcem drugiego semestru studiów, pierwszy rok jest ogólnoekonomiczny (bez przypisanego kierunku). W przypadku studiów stacjonarnych w języku angielskim wybór kierunku studiów następuje na etapie rekrutacji.

Rekrutacja na wskazane powyżej formy i kierunki studiów I stopnia jest wspólna. Po przystąpieniu do niej poprzez system ISR, możesz dokonać wyboru maksymalnie sześciu spośród form lub kierunków studiów, jednak ostatecznie przyjęty możesz być tylko na jedną. Powinieneś więc uporządkować dokonane wybory w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Tutaj możesz zapoznać się z kolejnymi etapami procedury rekrutacyjnej:

1. Zakładanie osobistego konta w systemie rekrutacyjnym (ISR)
2. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym (ISR)

Rejestracja kandydatów na studia (dołączenie do rekrutacji na studia I stopnia) rozpoczyna się 25 czerwca o godzinie 13.00 i kończy 2 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego przez właściwy organ (11 lipca 2024 r.) i polega na wybraniu opcji „dołącz do rekrutacji na studia I stopnia” w systemie ISR oraz:

 • wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji (podstawowe dane osobowe, wyniki ze świadectwa dojrzałości, wyniki z olimpiad i za osiągnięcia sportowe);
 • wybraniu form studiów lub kierunków i ich uporządkowaniu w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (kandydat może dokonać wyboru 6 spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form albo na jeden z kierunków studiów);
 • wgraniu zdjęcia (w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi, spełniającego  wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego);
 • wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym.

Powyższe dane możesz edytować, aż do momentu zamknięcia rejestracji. Czas rejestracji i dokonania wskazanych wyżej czynności nie decyduje o kwalifikacji na studia w języku polskim. Ma znaczenie jedynie w przypadku kwalifikacji na kierunki prowadzone w języku angielskim.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji możesz znaleźć tutaj:

3. Procedura kwalifikacyjna

W ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z maksymalnie czterech przedmiotów w czterech kategoriach:

Kategoria I: matematyka albo fizyka;
Kategoria II: fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie,ekonomia;
Kategoria III: język obcy- angielski ,niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, albo włoski;
Kategoria IV: Inny język obcy- angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski.

 Nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu, nawet jeżeli zdawałeś go na różnych poziomach. Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.

Nie musisz samodzielnie wyliczać sumy punktów. Zostaniesz poproszony tylko o wybranie właściwych przedmiotów i ich poziomu oraz wpisanie ocen w internetowym systemie rekrutacyjnym ISR.

4. Test z wiedzy o przedsiębiorczości (WOP)
5. Składanie dokumentów

Po zakwalifikowaniu na studia, otrzymasz w ISR komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów i możliwości rezerwacji wizyty, na konkretny dzień i godzinę, a na Twoim koncie w ISR odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku (należy uzupełnić brakujące elementy formularza rekrutacyjnego na temat lektoratów, legitymacji studenckiej itp.). Po ich uzupełnieniu formularz rekrutacyjny będzie gotowy do wydruku.
Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 ostatniego dnia wyznaczonego terminu. Niezłożenie dokumentów skutkuje nieprzyjęciem na studia.
Dokumenty w SGH możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. W tym drugim przypadku wymagane jest również podpisane osobiście przez kandydata pełnomocnictwo do złożenia dokumentów.

6. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne

Po opublikowaniu list zakwalifikowanych na poszczególne tryby i kierunki możesz:

 • zostać zakwalifikowanym na najwyższą wybraną preferencję. Pozostaje Ci tylko złożyć dokumenty i podjąć studia. Uwaga: w tej sytuacji nie możesz przeliczać się na niższą preferencję.
 • zostać zakwalifikowanym na preferencję inną niż najwyższa. W takim przypadku, powinieneś złożyć dokumenty w wyznaczonym terminie, a w systemie ISR możesz zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji. Jeżeli po przeliczeniu zostaniesz zakwalifikowany na wyższą preferencję, to automatycznie będziesz na nią przeniesiony, a jeżeli Ci się to nie uda, zostaniesz przyjęty na formę lub kierunek, na które pierwotnie złożyłeś dokumenty.

Ważne: Pamiętaj, że niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w przeliczeniu jest złożenie dokumentów.

 • nie zostać zakwalifikowanym na żadną z wybranych preferencji. W takim wypadku, w systemie ISR możesz zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji.

Decyzja o przeprowadzeniu kolejnych tur rekrutacji jest podejmowana przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w wypadku niewypełnienia limitów miejsc. W rekrutacji głównej możliwe są maksymalnie dwie dodatkowe tury kwalifikacji.

7. Zakończenie rekrutacji i odwołania
Ważne informacje
 • Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rekrutacji. Opłatę rekrutacyjną można wnieść do końca tego dnia.
 • Do chwili zamknięcia rejestracji w formularzu rekrutacyjnym ISR możesz uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR.
 • Aktualizacja danych kontaktowych w ISR jest możliwa do zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wpis na listę studentów lub otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 • Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym.
 • Twoje dokumenty na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.
 • Jako kandydat na studia pierwszego stopnia jesteś zobowiązany do udokumentowania znajomości wybranego przez siebie języka na zadeklarowanym poziomie w trakcie składania dokumentów. Jeżeli na świadectwie maturalnym masz oceny z dwóch języków, nie potrzebujesz dodatkowego dokumentu. Jeżeli masz ocenę tylko z jednego, a wśród preferencji masz studia stacjonarne, potrzebujesz potwierdzenia znajomości drugiego języka na poziomie minimum A2. Może to być certyfikat językowy (przykładowa lista poniżej) lub ocena z danego języka na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

Studenka przed budynkiem głównym SGH
Aktualności rekrutacyjne