Dokumenty wymagane w rekrutacji na studia licencjackie

Po zakwalifikowaniu na studia, zostaniesz zaproszony do złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Możesz zrobić to osobiście albo przez pełnomocnika. Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.

Wymagane dokumenty to:

 • Formularz rekrutacyjny, który generujesz samodzielnie w systemie ISR, podając wszystkie niezbędne informacje. Możesz go wydrukować lub zrobimy to za Ciebie na miejscu.
 • Oryginał świadectwa dojrzałości. Sporządzamy jedynie kopię, a oryginał zostanie od razu zwrócony. Jeżeli jesteś tegorocznym absolwentem IB lub EB, powinieneś dostarczyć zaświadczenie o wynikach.
  Jeżeli masz zagraniczne świadectwo to musi być ono:
  • zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA),
  • przetłumaczone na język polski lub angielski,
  • uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Ukrainie oraz Libii).
 • Potwierdzenie znajomości języka angielskiego jako wykładowego - jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia w języku angielskim. Może to być ocena na świadectwie maturalnym z języka angielskiego rozszerzonego na poziomie minimum 80% lub inny certyfikat z listy poniżej.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego na wymaganym poziomie, na potrzeby lektoratów. Jeżeli na świadectwie maturalnym masz oceny z dwóch języków, nie potrzebujesz dodatkowego dokumentu. Jeżeli masz ocenę tylko z jednego, a wśród preferencji masz studia stacjonarne, potrzebujesz potwierdzenia znajomości drugiego języka na poziomie minimum A2. Może to być certyfikat językowy (przykładowa lista poniżej) lub ocena z danego języka na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Wybór języka obcego jest wiążący przez cały okres studiów.
 • Zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego (jeżeli zadeklarowałeś takie w ISR);
 • Zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe (jeżeli zadeklarowałeś takie w ISR i zostało zaakceptowane);
 • Oryginał pełnomocnictwa podpisany przez kandydata, jeżeli w jego imieniu dokumenty składa pełnomocnik - formularz znajdziesz poniżej.

Pamiętaj,  aby zabrać ze sobą dokument tożsamości i mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów w oryginale – jeśli zestaw nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć. Po złożeniu dokumentów otrzymasz od nas potwierdzenie dokonania tej czynności i zostaniesz wpisany na listę osób przyjętych.

Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski albo angielski. W przypadku gdy wiarygodność tłumaczenia budzi zastrzeżenia, UKR wzywa do przedstawienia tłumaczenia sporządzonego przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Legalizacja świadectwa

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.​ Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną szkołę lub instytucję, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje świadectw wydanych w krajach Unii Europejskiej, EFTA lub OECD, a także dyplomów International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach. 

Uznanie równoważności świadectwa

Uznanie równoważności świadectwa to procedura przeprowadzana w polskich kuratoriach oświaty. Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronie:

Nie musisz występować o uznanie równoważności swojego świadectwa, jeżeli:

 • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10)),
 • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Ukrainę i Libię).