Dokumenty wymagane w rekrutacji na studia licencjackie

Wykaz dokumentów​ wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia licencjackie w roku akademickim 2022/2023:
 • wygenerowany z ISR formularz rekrutacyjny, stanowiący wniosek o przyjęcie na studia:
 1. podpisany przez kandydata kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym  albo podpisem osobistym  (podpis z wykorzystaniem e-dowodu) – dokument    należy  wgrać  za pośrednictwem  ISR w formacie pliku  właściwym  dla  danej  formy podpisu albo​
 2. podpisany odręcznie przez kandydata lub jego pełnomocnika – dokument należy złożyć w SGH; 
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego – dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku angielskim;
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego na wymaganym poziomie - dotyczy kandydatów deklarujących chęć nauki języków obcych innych niż uwidocznione na świadectwie dojrzałości. Kandydat zobowiązany jest udokumentować znajomość wybranego przez siebie języka na zadeklarowanym poziomie w trakcie składania dokumentów. Za wystarczające potwierdzenie uznaje się również pozytywną ocenę z danego języka uwidocznioną na świadectwie ukończenia szko​ły ponadgimna​zjalnej.
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport w celu okazania) - tożsamość można też potwierdzić za pomocą mTożsamości;
 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub zagraniczne świadectwo dojrzałości uprawniające d​o ubiegania się o przyjęcie na studia, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem. Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być:
 1. zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
 2. przetłumaczone na język polski lub angielski;
 3. uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB)
 • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego (jeśli dotyczy);
 • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Przedsiębiorczości; zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (jeśli dotyczy);
 • zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata (jeśli dotyczy);

Kandydat  zakwalifikowany  do  przyjęcia  zostaje  wpisany  na  listę  osób przyjętych na studia pod warunkiem dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Dodatkowe dokumenty
 • oświadczenie rodziców małoletniego kandydata (dotyczy kandydatów, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia, druk dostępny w ISR);
 • (dotyczy kandydatów, którzy nie składają dokumentów osobiście)
Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim. W przypadku gdy wiarygodność tłumaczenia budzi zastrzeżenia, UKR wzywa do przedstawienia tłumaczenia sporządzonego przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo – w przypadku kandydatów posiadających maturę zagraniczną.

Legalizacja świadectwa

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.​ Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną szkołę lub instytucję, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje świadectw wydanych w krajach Unii Europejskiej, EFTA lub OECD, a także dyplomów International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach. 

Uznanie równoważności świadectwa

Uznanie równoważności świadectwa to procedura przeprowadzana w polskich kuratoriach oświaty. Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronie

Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli:

 • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 
 • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10));
 • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię). 
Ważne informacje

Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.