Odwołania

Zgodnie z art. 72, ustęp 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydatom przysługuje odwołanie do Rektora SGH. Uprzejmie prosimy o składanie odwołań po otrzymaniu decyzji o nieprzyjęciu na studia - pismo przewodnie wraz z kopią decyzji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Odwołania złożone zanim kandydat otrzyma decyzję o nieprzyjęciu na studia są bezskuteczne.

O​dwołania składa się zgodnie z art. 63 par. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w formie pisemnej: 

  • listownie na adres Kancelarii Głównej (adres poniżej)
  • osobiście w Kancelarii Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (budynek główny, pokój 58)

Prosimy, aby odwołania były podpisane odręcznie. ​Prosimy także o dołączanie do odwołań kopii decyzji o nieprzyjęciu na studia.