Przeliczanie punktów z matury

W ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z czterech kategorii przedmiotów – przy czym w obrębie jednej kategorii możesz wybrać tylko jeden przedmiot i nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu (niezależnie od jego poziomu). Z przedmiotów na świadectwie dojrzałości można otrzymać maksymalnie 333 punkty kwalifikacyjne. Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.

Punktacja dla kandydatów, którzy zdawali Nową Maturę.
  • ​Przedmiot I: matematyka albo fizyka ​(pisemny rozszerzony) 1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych: 1% = 1/3

  • Przedmiot II: fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, albo ekonomia ​(pisemny rozszerzony) 1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych: 1% = 1/3

  • ​Język obcy I: angielski ,niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, albo włoski ​(pisemny rozszerzony lub arkusz dla klas dwujęzycznych) 1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych: 1% = 4/3 pkt, ale nie więcej niż 100 pkt

  • Język obcy II: angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski ​(pisemny podstawowy lub pisemny rozszerzony lub arkusz dla klas dwujęzycznych). Punkty przeliczne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: 1% = 1/3 pkt, max. 33 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych: 1% = 4/9 pkt, ale nie więcej niż 33 i 1/3  pkt.
 

Punktacja dla osób, które zdawały Starą Maturę

Kandydatom, którzy zdali Starą Maturę, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1-3 uchwały rekrutacyjnej oraz ⅓ (jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego, uzyskanej w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu, bierze się pod uwagę tylko wyższą ocenę.
Kandydat, który na egzaminie dojrzałości był zwolniony ze zdawania egzaminu z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1-3, otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego zwolnieniem. Jeżeli przedmiotem, którego dotyczyło zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy, kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą ⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny.
Sumę wartości ocen ze świadectwa dojrzałości, o której mowa w ust. 1, przelicza się na punkty kwalifikacyjne:
1) mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie) – w przypadku świadectw Starej Matury uzyskanych po roku 1991 (skala ocen 1-6), lub
2) mnożąc ją przez 20 (dwadzieścia) – w przypadku świadectw Starej Matury uzyskanych przed rokiem 1991 (skala ocen 2-5).