Przeliczanie punktów z matury

W ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z maksymalnie czterech kategorii przedmiotów. Nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu, nawet jeżeli zdawałeś go na różnych poziomach. Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii. Z przedmiotów na świadectwie dojrzałości można otrzymać maksymalnie 333 punkty kwalifikacyjne. Nie musisz samodzielnie wyliczać sumy punktów. Zostaniesz poproszony tylko o wybranie właściwych przedmiotów i ich poziomu oraz wpisanie ocen w internetowym systemie rekrutacyjnym ISR.

Punktacja dla kandydatów, którzy zdawali Nową Maturę (egzamin przeprowadzany od 2005 roku).

Kategoria I: matematyka albo fizyka (pisemny rozszerzony) 1% = 1 pkt, max. 100 pkt;
Jeżeli zdawałeś również egzamin na poziomie klas dwujęzycznych z tego przedmiotu, otrzymujesz dodatkowo punkty według przelicznika: 1% = 1/3 pkt
Kategoria II: fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie (pisemny rozszerzony) 1% = 1 pkt, max. 100 pkt;
Jeżeli zdawałeś również egzamin na poziomie klas dwujęzycznych z tego przedmiotu, otrzymujesz dodatkowo punkty według przelicznika: 1% = 1/3 pkt
Kategoria III: język obcy-angielski ,niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, albo włoski:
- pisemny rozszerzony: 1% = 1 pkt, max. 100 pkt;
- poziom klas dwujęzycznych: 1% = 4/3 pkt, ale nie więcej niż 100 pkt
Kategoria IV: Inny język obcy- angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski
- pisemny podstawowy lub pisemny rozszerzony-1% = 1/3 pkt, max. 33 pkt;
- poziom klas dwujęzycznych: 1% = 4/9 pkt, ale nie więcej niż 33 i 1/3  pkt.

Punktacja dla osób, które zdawały Starą Maturę (egzamin przeprowadzany do 2005 roku)

Punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie sumy ocen uzyskanych z przedmiotów wskazanych powyżej w kategoriach I-III oraz ⅓ (jednej trzeciej) oceny z drugiego języka obcego (kategoria IV).
Kandydat, który na egzaminie dojrzałości był zwolniony ze zdawania egzaminu z przedmiotów w kategoriach I-III, otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego zwolnieniem. Jeżeli przedmiotem, którego dotyczyło zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy (kategoria IV, kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą ⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny.

Sumę wartości ocen ze świadectwa dojrzałości przelicza się na punkty kwalifikacyjne:
1) mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie) – w przypadku świadectw Starej Matury uzyskanych po roku 1991 (skala ocen 1-6), lub
2) mnożąc ją przez 20 (dwadzieścia) – w przypadku świadectw Starej Matury uzyskanych przed rokiem 1991 (skala ocen 2-5).