Rekrutacja krok po kroku na studia licencjackie dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa

Zasady rekrutacji na studia I stopnia w języku polskim oraz angielskim na rok akademicki 2022/2023

Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w języku polskim w SGH, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:

1. Załóż osobiste konto w systemie rekrutacyjnym (ISR). Utworzenie konta będzie możliwe od 10 maja 2022 r., natomiast rejestracja na studia rozpoczyna się 22 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00.

Data założenia konta nie decyduje o kwalifikacji na studia niestacjonarne w języku polskim.

2.  Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym (ISR)

  • wprowadź do ISR wszystkie wymagane informacje: podstawowe dane osobowe, wyniki ze świadectwa dojrzałości.
  • wybierz formę studiów lub kierunek i uporządkuj ​w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (kandydat może dokonać wyboru sześciu spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form);
  • umieść plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;​
  • wpłać opłatę rekrutacyjną (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym. 

Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rekrutacji.

Ważne informacje

  • Do chwili zamknięcia rejestracji w formularzu rekrutacyjnym ISR możesz uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR. 
  • Zmiana danych osobowych (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że nie dokonałeś wyboru poziomu studiów. W przeciwnym razie należy wyrejestrować się z formularza rekrutacyjnego ISR, zmienić dane i ponownie wybrać odpowiedni formularz rekrutacyjny.
  • Aktualizacja danych kontaktowych w ISR jest możliwa do zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wpis na listę studentów lub otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.
  • W dniu zamknięcia ISR upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej. 
  • Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym.​

 
3. Procedura kwalifikacyjna.

O przyjęciu na studia stacjonarne w języku polskim decydują wyniki uwidocznione na świadectwie dojrzałości i wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości (max. 433 pkt). Test wiedzy o przedsiębiorczości odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. 

O przyjęciu na studia niestacjonarne w języku polskim decyduje łączna suma punktów przeliczana na podstawie wyników maturalnych (max. 333 pkt). ​ 

Oceny na świadectwie dojrzałości - w ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z czterech kategorii przedmiotów – przy czym w obrębie jednej kategorii możesz wybrać tylko jeden przedmiot i nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu (niezależnie od jego poziomu). Z przedmiotów na świadectwie dojrzałości można otrzymać maksymalnie 333 punkty kwalifikacyjne.

Aby przeliczyć punkty zapoznaj się z zakładkami:

Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.​

Ważna informacja dla stypendystów NAWA. Zgodnie z nowymi regulaminami programów stypendialnych NAWA, fakt przyznania stypendium nie jest równoznaczny z przyjęciem stypendysty na wybraną uczelnię. Jeśli jesteś stypendystą NAWA, aby dostać się na studia w SGH powinieneś wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

4. Składanie dokumentów

Gdy otrzymasz komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów, na Twoim koncie w ISR odblokuje się zakładka z dokumentami, które powinieneś wydrukować, podpisać, zeskanować – i wgrać je za pośrednictwem ISR wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj, że koniecznie musisz wgrać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie przynajmniej B2 (lub przystąpić do rozmowy - szczegóły na stronie Potwierdzenie znajomości języka polskiego) oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Pełną listę wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie

Jeśli w terminie przeznaczonym na wgrywanie powyżej wspomnianych dokumentów nie będziesz mieć jeszcze ukończonych 18 lat pamiętaj, że musisz dodatkowo pobrać z ISR  pisemną zgodę, którą powinni podpisać Twoi rodzice lub opiekunowie prawni, i wgrać skan do ISR.

Komplet wymaganych dokumentów należy wgrać nie później niż do godziny 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia wyznaczonego terminu.​

WAŻNE: dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.

5. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne – aby dostać się na jak najwyższą ze swoich preferencji

W postępowaniu kwalifikacyjnym zastosowany algorytm uwzględni: wyniki kandydatów, ich preferencje oraz limity na poszczególne kierunki i formy studiów.

Kandydaci zostaną zakwalifikowani na najwyższy możliwy kierunek i formę z preferencji, które wybrali w ISR. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji (przypadek A) lub też zostali zakwalifikowani na preferencję inną niż najwyższa (przypadek B) mogą zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji w ISR. Udział w kolejnej turze rekrutacji nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Przypadek A: Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji i chcą brać udział w kolejnej turze rekrutacji w przypadku jej przeprowadzenia, powinni potwierdzić swoją wolę poprzez kliknięcie w przycisk w ISR. Niezadeklarowanie chęci kontynuowania rekrutacji będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Przypadek B: Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia inne niż ich pierwsza preferencja, powinni złożyć (wgrać do ISR) dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w kolejnej turze rekrutacji w przypadku jej przeprowadzenia, powinni również zadeklarować swoją wolę w ISR. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z dalszej rekrutacji i będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia, niezależnie od złożonej deklaracji w ISR. W przypadku, gdy w kolejnej turze rekrutacji kandydat nie zostanie zakwalifikowany na żadną ze swoich wyższych preferencji, pozostanie on na liście osób przyjętych na formę lub kierunek, na które złożył dokumenty. Natomiast jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na wyższą preferencję, to automatycznie zostanie na nią przeniesiony. 

Deklarację chęci wzięcia udziału w kolejnej turze rekrutacji należy złożyć do godziny 15:00 ostatniego dnia składania dokumentów w danej turze. Decyzja o przeprowadzeniu kolejnej tury rekrutacji podejmowana jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR) pod warunkiem niewypełnienia limitu miejsc w toku zakończonej weryfikacji dokumentów. UKR może przeprowadzić nie więcej niż dwie tury kwalifikacji dodatkowej w rekrutacji podstawowej. Natomiast w rekrutacji uzupełniającej nie więcej niż 1 turę kwalifikacji dodatkowej