Rekrutacja krok po kroku na studia licencjackie dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi studia licencjackie trwające 3 lata, czyli sześć semestrów. W ofercie dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa, znajdują się studia w języku polskim stacjonarne i niestacjonarne (popołudniowe lub sobotnio- niedzielne) oraz studia w języku angielskim – dostępne tylko w formie stacjonarnej. Wybór kierunku na studiach w języku polskim następuje z końcem drugiego semestru studiów, pierwszy rok jest ogólnoekonomiczny (bez przypisanego kierunku). W przypadku studiów stacjonarnych w języku angielskim wybór kierunku studiów następuje na etapie rekrutacji.

Rekrutacja na wskazane powyżej formy i kierunki studiów I stopnia jest wspólna. Po przystąpieniu do niej poprzez system ISR, możesz wybrać wszystkie interesujące Cię formy studiów, jednak ostatecznie przyjęty możesz być tylko na jedną. Powinieneś więc uporządkować dokonane wybory w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Jeżeli nie posiadasz polskiego obywatelstwa i zamierzasz rekrutować się na studia prowadzone w języku angielskim, szczegółowe informacje znajdziesz na podstronie w języku angielskim:
Admissions step-by-step for international applicants

Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym, jeżeli nie posiadasz polskiego obywatelstwa, możesz podjąć studia stacjonarne w języku polskim za darmo, pod pewnymi warunkami. Zapoznaj się z art. 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Ważna informacja dla stypendystów NAWA. Zgodnie z regulaminami programów stypendialnych NAWA, fakt przyznania stypendium nie jest równoznaczny z przyjęciem stypendysty na wybraną uczelnię. Jeśli jesteś stypendystą NAWA, aby dostać się na studia w SGH powinieneś wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.


Tutaj możesz zapoznać się z kolejnymi etapami procedury rekrutacyjnej:

1. ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM (ISR)

Załóż osobiste konto w systemie rekrutacyjnym (ISR). Utworzenie konta będzie możliwe od 4 czerwca 2024 r. od godziny 13.00. Data założenia konta nie decyduje o kwalifikacji na studia.

Do etapu składania dokumentów, wszystkie czynności związane z rekrutacją będziesz podejmować poprzez system ISR. Ważne dla Ciebie informacje znajdziesz w komunikatach w systemie ISR - czytaj je na bieżąco i bardzo uważnie, gdyż są dla Ciebie wiążące.
Internetowy System Rekrutacyjny (ISR)

2. REJESTRACJA W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM (ISR)

Rejestracja kandydatów na studia (dołączenie do rekrutacji na studia I stopnia) rozpoczyna się 25 czerwca 2024 r. o godzinie 13.00 i kończy 2 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego przez właściwy organ (11 lipca 2024 r.) i polega na wybraniu opcji „Dołącz do rekrutacji na studia I stopnia” w systemie ISR oraz:

 • wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji (podstawowe dane osobowe i wyniki ze świadectwa dojrzałości);
 • wybraniu form studiów i uporządkowaniu ich w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych;
 • wgraniu zdjęcia (w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi, spełniającego wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego);
 • wniesieniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym.

Powyższe dane możesz edytować, aż do momentu zamknięcia rejestracji. Czas rejestracji i dokonania wskazanych wyżej czynności nie decyduje o kwalifikacji na studia w języku polskim.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji możesz znaleźć tutaj:

3. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Tutaj możesz znaleźć szczegółowe zasady przeliczania punktów ze świadectw:
PRZELICZNIKI OCEN DLA ŚWIADECTW ZAGRANICZNYCH I MIĘDZYNARODOWYCH
PRZELICZANIE PUNKTÓW Z POLSKIEJ MATURY

Nie ma z góry ustalonych progów punktowych na poszczególne tryby i kierunki studiów. Rektor SGH ustala zarządzeniem limity przyjęć, a kwalifikowani są kandydaci z największą ilością punktów, mieszczący się w limicie miejsc. Informacje o limitach miejsc znajdziesz tutaj:
Limity przyjęć
Zapoznaj się z progami punktowymi z lat poprzednich:
Archiwalne progi punktowe

4.POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO WYKŁADOWEGO

Niezbędnym warunkiem podjęcia studiów w języku polskim, jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie (w przypadku studiów licencjackich B2 ESOKJ). Znajomość języka możesz potwierdzić za pomocą odpowiedniego dokumentu z listy:
Wymagania językowe dot. znajomości języka polskiego jako wykładowego

W przypadku braku dokumentu, możesz zadeklarować chęć udziału w teście językowym organizowanym przez SGH. Odbywa się on w formie pisemnej na terenie uczelni równolegle z testem z wiedzy o przedsiębiorczości.

5. TEST Z WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (WOP)

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim, zostaniesz zaproszony na test z wiedzy o przedsiębiorczości (WOP). Odbywa się on już po zamknięciu rejestracji, w formie pisemnej na terenie SGH, w połowie lipca (dokładna data będzie opublikowana wiosną w harmonogramie rekrutacji). Daje on możliwość uzyskania dodatkowych punktów (od 0-do 100). Punkty są  brane pod uwagę tylko przy rekrutacji na studia stacjonarne w języku polskim. Nieobecność na teście nie dyskwalifikuje Cię z rekrutacji, ale odbiera możliwość uzyskania dodatkowych punktów.
Test z wiedzy o przedsiębiorczości

6. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Po zakwalifikowaniu na studia, otrzymasz w ISR komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów i możliwości rezerwacji wizyty, a na Twoim koncie w ISR odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku (po wprowadzeniu dodatkowych informacji na temat lektoratów, legitymacji studenckiej itp.). Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 ostatniego dnia wyznaczonego terminu. Niezłożenie dokumentów skutkuje nieprzyjęciem na studia.
Dokumenty w SGH powinieneś złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. W tym drugim przypadku wymagane jest również podpisane osobiście przez kandydata pełnomocnictwo do złożenia dokumentów.

Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem. Listę wymaganych dokumentów znajdziesz w zakładce:
DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REKRUTACJI

7. DALSZE POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Po opublikowaniu list zakwalifikowanych na poszczególne tryby i kierunki możesz :

 • zostać zakwalifikowanym na najwyższą wybraną preferencję. Pozostaje Ci tylko złożyć dokumenty i podjąć studia.
 • zostać zakwalifikowanym na preferencję inną niż najwyższa. W takim przypadku, powinieneś złożyć dokumenty w wyznaczonym terminie, a w systemie ISR możesz zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji. Jeżeli po przeliczeniu punktów zostaniesz zakwalifikowany na wyższą preferencję, to automatycznie będziesz na nią przeniesiony, a jeżeli Ci się to nie uda, zostaniesz przyjęty na formę lub kierunek, na które pierwotnie złożyłeś dokumenty.

Ważne: Pamiętaj, że niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w przeliczeniu punktów jest złożenie dokumentów.

 • nie zostać zakwalifikowanym na żadną z wybranych preferencji. W takim wypadku, w systemie ISR możesz zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji.

Decyzja o przeprowadzeniu kolejnych tur rekrutacji jest podejmowana przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w wypadku niewypełnienia limitów miejsc. W rekrutacji głównej możliwe są maksymalnie dwie dodatkowe tury kwalifikacji.

8. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI I ODWOŁANIA

Po dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia i zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia. Na podstawie tych dokumentów możesz wystąpić o wizę studencką w odpowiedniej jednostce konsularnej RP. Na adres e-mail używany w rekrutacji otrzymasz informację o sposobie logowania do systemów studenckich. Dalsze czynności związane ze studiowaniem będziesz podejmować za ich pośrednictwem.
Jeżeli nie zostaniesz przyjęty, otrzymasz decyzję Rektora o nieprzyjęciu na studia ze wskazaniem przyczyny. Możesz się od niej odwołać według poniższych zasad:
Odwołania

9. Ważne informacje
 • Do chwili zamknięcia rejestracji w formularzu rekrutacyjnym ISR możesz uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR.
 • Zmiana danych osobowych (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że nie dokonałeś wyboru poziomu studiów. W przeciwnym razie należy wyrejestrować się z formularza rekrutacyjnego ISR, zmienić dane i ponownie wybrać odpowiedni formularz rekrutacyjny.
 • Aktualizacja danych kontaktowych w ISR jest możliwa do zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wpis na listę studentów lub otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 • W dniu zamknięcia rejestracji w ISR upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej. 
 • Nie zapomnij też o regularnym sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym (ISR).​

Uchwała nr 315 Senatu Szkoły głównej Handlowej w Warszawie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2024/2025