Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia licencjackie dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa

Po zakwalifikowaniu na studia, zostaniesz zaproszony do złożenia kompletu dokumentów. Powinieneś zrobić to osobiście, w wyznaczonym terminie. Pamiętaj, że dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem. Wymagane dokumenty to:

1. Formularz rekrutacyjny, który generujesz samodzielnie w systemie ISR, podając wszystkie niezbędne informacje. Możesz go wydrukować lub zrobimy to za Ciebie na miejscu.
2. Oryginał polskiego lub zagranicznego świadectwa dojrzałości wraz z wykazem ocen. Sporządzamy jedynie kopię, a oryginał zostanie od razu zwrócony.
Jeżeli masz zagraniczne świadectwo to musi być ono:
- zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA),
- przetłumaczone na język polski lub angielski,
- uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Ukrainie oraz Libii).
Więcej informacji w zakładkach na dole strony.
3. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego jako wykładowego na poziomie przynajmniej B2. Więcej informacji znajdziesz tutaj:
Wymagania językowe dot. znajomości języka polskiego jako wykładowego
4. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego na wymaganym poziomie, na potrzeby lektoratów.
Jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym zgłosiłeś oceny z dwóch języków, nie potrzebujesz dodatkowego dokumentu. Jeżeli z jednego, a wśród preferencji masz studia stacjonarne, potrzebujesz potwierdzenia znajomości drugiego języka na poziomie minimum A2. Może to być certyfikat językowy (przykładowa lista poniżej) lub ocena z danego języka na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Możesz także wskazać chęć nauki języka polskiego od poziomu B2+.

Wybór języka obcego jest wiążący przez cały okres studiów.

5. Oświadczenie rodziców małoletniego kandydata (jeżeli w dniu złożenia dokumentów nie masz jeszcze skończonych 18. lat)

6. Decyzja dyrektora NAWA o przyznaniu stypendium - jeżeli dotyczy.
7. Jeżeli posiadasz inny dokument lub status uprawniający do podjęcia studiów stacjonarnych za darmo: Karta Polaka, zezwolenie na pobyt stały itp. (patrz art.324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), weź go ze sobą do wglądu, a na miejscu sporządzimy odpowiednie oświadczenie.
8. Oświadczenie o zmianie imienia lub nazwiska - jeżeli dane te uległy zmianie w stosunku do tych uwidocznionych na przedstawionych dokumentach edukacyjnych.

Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć. Po złożeniu dokumentów otrzymasz od nas potwierdzenie dokonania tej czynności i decyzję Rektora o przyjęciu na studia.

Tłumaczenie dokumentów

Zagraniczne świadectwo powinno być przetłumaczone na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim. W przypadku gdy wiarygodność tłumaczenia budzi zastrzeżenia, UKR wzywa do przedstawienia tłumaczenia sporządzonego przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Legalizacja świadectwa

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną szkołę lub instytucję, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje świadectw wydanych w krajach Unii Europejskiej, EFTA lub OECD, a także dyplomów International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

Lista podmiotów uprawnionych do wystawienia apostille jest uzależniona od kraju wydania świadectwa.

Uznanie równoważności świadectwa

To procedura przeprowadzana w polskich kuratoriach oświaty. Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronie

Nie musisz występować o uznanie równoważności swojego świadectwa, jeżeli:

  • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 
  • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10));
  • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Ukrainę i Libię).