Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia licencjackie dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w języku polskim nieposiadających polskiego obywatelstwa zakwalifikowanych do przy​jęcia na rok 2022/2023
 • formularz rekrutacyjny stanowiący wniosek o przyjęcie na studia, wygenerowany z ISR i podpisany przez kandydata;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego​ na poziomie przynajmniej B2;
 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub zagraniczne świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia. Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być:
 1. zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
 2. przetłumaczone na język polski lub angielski;
 • decyzja o uznaniu równoważności świadectwa. Jest to procedura przeprowadzana w polskich kuratoriach oświaty. Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli: 

 1. zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 2. posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
 3. posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię). ​​Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych kandydata małoletniego (dotyczy kandydatów, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia, druk do pobrania w ISR);
 • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady (prowadzonej w Polsce) przedmiotowej stopnia centralnego, Olimpiady Przedsiębiorczości lub Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - jeżeli dotyczy;
 • zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata -  jeżeli dotycz​y
Dodatkowe dokumenty
Tłumaczenie dokumentów

Zagraniczne świadectwo powinno być przetłumaczone na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim. W przypadku gdy wiarygodność tłumaczenia budzi zastrzeżenia, UKR wzywa do przedstawienia tłumaczenia sporządzonego przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Legalizacja świadectwa

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.​ Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną szkołę lub instytucję, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje świadectw wydanych w krajach Unii Europejskiej, EFTA lub OECD, a także dyplomów International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach. 

Uznanie równoważności świadectwa

Jest to procedura przeprowadzana w polskich kuratoriach oświaty. Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronie

Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli:

 • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 
 • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10));
 • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię). 
Ważne informacje

Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.