Wymagania językowe dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa – studia licencjackie

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wyższe prowadzone w języku polskim zobowiązany jest poświadczyć znajomość j. polskiego na poziomie B2 poprzez:

1.    przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, przynajmniej na poziomie B2 ESOKJ, albo
2.    przedstawienie innego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na wyżej określonym poziomie, wydanego przez polską uczelnię wyższą, albo
3.    przedstawienie polskiego świadectwa dojrzałości albo zagranicznego świadectwa ukończenia szkoły średniej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.

Jeżeli nie posiadasz wyżej wymienionego certyfikatu możesz zadeklarować w ISR chęć przystąpienia do testu pisemnego z pytaniami otwartymi i zamkniętymi ze znajomości języka polskiego na wyżej określonym poziomie przeprowadzanego stacjonarnie w SGH.

Przydatny link: