Rekrutacja krok po kroku na studia magisterskie dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi studia magisterskie trwające 2 lata, czyli cztery semestry. W ofercie znajdują się studia w języku polskim stacjonarne i niestacjonarne (sobotnio- niedzielne) oraz studia w języku angielskim – dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Rekrutacja na wskazane powyżej formy i kierunki studiów II stopnia jest wspólna. Po przystąpieniu do niej poprzez system ISR, możesz dokonać wyboru maksymalnie sześciu spośród form lub kierunków studiów, jednak ostatecznie przyjęty możesz być tylko na jedną. Powinieneś więc uporządkować dokonane wybory w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
Jeżeli nie posiadasz polskiego obywatelstwa i zamierzasz rekrutować się na studia prowadzone w języku angielskim, szczegółowe informacje znajdziesz na podstronie w języku angielskim:
Admissions step-by-step for international applicants

Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym, jeżeli nie posiadasz polskiego obywatelstwa, możesz podjąć studia stacjonarne w języku polskim za darmo, pod pewnymi warunkami. Zapoznaj się z art. 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Ważna informacja dla stypendystów NAWA. Zgodnie z regulaminami programów stypendialnych NAWA, fakt przyznania stypendium nie jest równoznaczny z przyjęciem stypendysty na wybraną uczelnię. Jeśli jesteś stypendystą NAWA, aby dostać się na studia w SGH powinieneś wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Tutaj możesz zapoznać się z kolejnymi etapami procedury rekrutacyjnej:

1. ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM (ISR)

Utworzenie konta będzie możliwe od 4 czerwca 2024 r. od godziny 13.00 czasu polskiego. Data założenia konta nie decyduje o kwalifikacji na studia. Do etapu składania dokumentów, wszystkie czynności związane z rekrutacją, będziesz podejmować poprzez system ISR. Ważne dla Ciebie informacje znajdziesz w komunikatach w systemie ISR - czytaj je na bieżąco i bardzo uważnie, gdyż są dla Ciebie wiążące.
Internetowy System Rekrutacyjny (ISR)

2. REJESTRACJA W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM (ISR)

Rejestracja kandydatów na studia (dołączenie do rekrutacji na studia II stopnia) rozpoczyna się 11 czerwca 2024 r. o godzinie 13.00 i trwa do 20 czerwca 2023 r. do godziny 16.00. Polega na wybraniu opcji „Dołącz do rekrutacji na studia II stopnia” w systemie ISR. Dodatkowo powinieneś:

 • wprowadzić podstawowe dane osobowe i informacje o posiadanym wykształceniu (dane dyplomu lub status „w trakcie studiów”);
 • wgrać zdjęcie (w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi, spełniające wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego);
 • wybrać formę studiów lub kierunek oraz uporządkować je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (kandydat może dokonać wyboru 6 spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form albo na jeden z kierunków studiów);
 • wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym. W ramach jednego stopnia studiów obowiązuje jedna opłata rekrutacyjna.

Powyższe dane możesz edytować, aż do momentu zamknięcia rejestracji. Data rejestracji ma podstawowe znaczenie przy rekrutacji na studia niestacjonarne w języku polskim. Wybranie opcji „Dołącz do rekrutacji na studia II stopnia” w systemie ISR jest zapisywane z dokładnością co do sekundy i stanowi kryterium kwalifikacji na poszczególne kierunki w trybie niestacjonarnym. Czas dokonania pozostałych wymaganych czynności (opłata, zdjęcie, dane edukacyjne i wybór preferencji) nie zmienia tego kryterium. Data rejestracji nie ma natomiast znaczenia przy kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych w języku polskim.

Nie zwlekaj z rekrutacją na studia magisterskie. Nawet jeśli obronę pracy dyplomowej planujesz np. na lipiec, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym jeszcze w czerwcu i zaznacz opcję „Nie mam jeszcze dyplomu”.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji możesz znaleźć tutaj:

3. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

W przypadku studiów stacjonarnych, możliwe są dwa tryby przyjęcia:
1)    przyjęcie w ramach naboru powszechnego-tryb dostępny dla wszystkich kandydatów. Jedyną podstawą kwalifikacji w tym trybie na studia stacjonarne w języku polskim dla jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce (WOG). Szczegółowe informacje o jego przebiegu znajdziesz tutaj:
Sprawdzian kwalifikacyjny z wiedzy o gospodarce (WOG)
2)    przyjęcie w ramach naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH.
Decyzję o wyborze tego trybu rekrutacji możesz podjąć, jeżeli jesteś:

 • studentem SGH, który do 15 lipca 2024 r. uzyska co najmniej 180 (sto osiemdziesiąt) punktów ECTS i jednocześnie będziesz mieć średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5;
 • albo absolwentem studiów pierwszego stopnia SGH, który uzyskał tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy 1 października 2023 r. a 15 lipca 2024 r i masz średnią z ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5.

W tym trybie, wyłącznym kryterium kwalifikacji jest wysokość uzyskanej średniej z ocen. Jeżeli spełniasz warunki do rekrutacji w tym trybie, ale uważasz, że masz większe szanse być przyjętym w trybie naboru powszechnego, możesz dokonać takiego wyboru poprzez deklarację w systemie ISR.

W przypadku studiów niestacjonarnych (sobotnio-niedzielnych) wszyscy kandydaci są kwalifikowani według kolejności zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w systemie rekrutacyjnym ISR poziomu studiów - moment wybrania opcji „Dołącz do rekrutacji na studia II stopnia” w systemie ISR.

Jeżeli wśród preferencji masz kierunki stacjonarne i niestacjonarne, zostaną zastosowane dwa odrębne kryteria kwalifikacji. Dla kierunków stacjonarnych w języku polskim - wynik sprawdzianu (lub średnia w przypadku wyboru trybu naboru absolwentów SGH), a dla kierunków niestacjonarnych moment dołączenia do rekrutacji, zdefiniowany powyżej.

4. POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO WYKŁADOWEGO

Niezbędnym warunkiem podjęcia studiów w języku polskim, jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie (w przypadku studiów licencjackich C1 ESOKJ). Znajomość języka możesz potwierdzić za pomocą odpowiedniego dokumentu z listy:
Wymagania językowe dot. znajomości języka polskiego jako wykładowego

W przypadku braku dokumentu możesz zadeklarować chęć udziału w teście językowym organizowanym przez SGH. Odbywa się on w formie pisemnej na terenie uczelni równolegle ze sprawdzianem z wiedzy o gospodarce.

5. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Po zakwalifikowaniu na studia otrzymasz w ISR komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów i możliwości rezerwacji wizyty, a na Twoim koncie w ISR odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku (po wprowadzeniu dodatkowych informacji na temat lektoratów, legitymacji studenckiej itp.). Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 ostatniego dnia wyznaczonego terminu.

Niezłożenie dokumentów skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty w SGH powinieneś złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. W tym drugim przypadku wymagane jest również podpisane osobiście przez kandydata pełnomocnictwo do złożenia dokumentów.

Z obowiązku okazania dyplomu zwolnieni są kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w SGH uzyskanego po 1 października 2019 r. Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem. Listę wymaganych dokumentów znajdziesz w zakładce:
DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REKRUTACJI

6. DALSZE POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Po opublikowaniu list zakwalifikowanych na poszczególne tryby i kierunki możesz :

 • zostać zakwalifikowanym na najwyższą wybraną preferencję. Pozostaje Ci tylko złożyć dokumenty i podjąć studia.
 • zostać zakwalifikowanym na preferencję inną niż najwyższa. W takim przypadku, powinieneś złożyć dokumenty w wyznaczonym terminie, a w systemie ISR możesz zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji. Jeżeli po przeliczeniu zostaniesz zakwalifikowany na wyższą preferencję, to automatycznie będziesz na nią przeniesiony, a jeżeli Ci się to nie uda, zostaniesz przyjęty na formę lub kierunek, na które pierwotnie złożyłeś dokumenty.

Ważne: Pamiętaj, że niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w przeliczeniu, jest złożenie dokumentów.

 • nie zostać zakwalifikowanym na żadną z wybranych preferencji. W takim wypadku, w systemie ISR możesz zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji.

Decyzja o przeprowadzeniu kolejnych tur rekrutacji jest podejmowana przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w wypadku niewypełnienia limitów miejsc. W rekrutacji głównej możliwe są maksymalnie dwie dodatkowe tury kwalifikacji.

7. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI I ODWOŁANIA

Po dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia i zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia. Na podstawie tych dokumentów możesz wystąpić o wizę studencką w odpowiedniej jednostce konsularnej RP. Na adres e-mail używany w rekrutacji, otrzymasz informację o sposobie logowania do systemów studenckich. Dalsze czynności związane ze studiowaniem będziesz podejmować za ich pośrednictwem.
Jeżeli nie zostaniesz przyjęty, otrzymasz decyzję Rektora o nieprzyjęciu na studia ze wskazaniem przyczyny. Możesz się od niej odwołać według poniższych zasad:
Odwołania

WAŻNE INFORMACJE
 • Do chwili zamknięcia rejestracji w formularzu rekrutacyjnym ISR możesz uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR.
 • Zmiana danych osobowych (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że nie dokonałeś wyboru poziomu studiów. W przeciwnym razie należy wyrejestrować się z formularza rekrutacyjnego ISR, zmienić dane i ponownie wybrać odpowiedni formularz rekrutacyjny. Każda ich zmiana, przypadku gdy bierzesz udział w rekrutacji na studia niestacjonarne spowoduje, że zmieni się data Twojej rejestracji, a co za tym idzie, Twoje miejsce w ogólnej kwalifikacji.
 • Aktualizacja danych kontaktowych w ISR jest możliwa do zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wpis na listę studentów lub otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 • W dniu zamknięcia ISR upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 • Nie zapomnij też o regularnym sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym.​
 • Twoje dokumenty na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.