Wymagania językowe na studia magisterskie

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia magisterskie w roku akademickim 2022/2023 prowadzone w języku polskim zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie C1 ESOKJ. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wyższe prowadzone w języku polskim zobowiązany jest:

  • przedstawić certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego​, przynajmniej na poziomie B2 ESOKJ – w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia, lub przynajmniej na poziomie C1 ESOKJ – w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia, albo
  • przedstawić inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie określonym w pkt 1, wydany przez polską uczelnię wyższą, albo 
  • odbyć rozmowę przed Komisją ds. weryfikacji znajomości języka wykładowego dla cudzoziemców (za pośrednictwem MS Teams), potwierdzającą znajomość języka polskiego na poziomie określonym w pkt 1, przeprowadzaną dla skutecznie zarejestrowanych kandydatów, po zakończeniu etapu rejestracji w ISR na dany poziom studiów
  • przedstawić polskie świadectwo dojrzałości albo zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.

Przydatne linki: